Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Leergang Governance van samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs

De leergang bestaat uit diverse colleges verspreid over 4 dagen, gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen. Voorafgaande aan het eerste college is het mogelijk om een casus uit uw eigen praktijk in te leveren die u vervolgens in het eerste college presenteert. Samen met de docent en medecursisten bespreekt u uw casus.

Het programma voor deze leergang is gebaseerd op de Handreiking 'Intergemeentelijke samenwerking toegepast' (samengesteld door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/ Vereniging Nederlandse Gemeenten, 2013.), te vinden op de volgende link op de VNG site.

Programma en planning van de leergang
Lees een uitgebreide omschrijving van alle thema's en onderwerpen die tijdens deze leergang behandeld worden in de programma-omschrijving verder onderaan deze pagina.

Bekijk hier de planning voorjaar 2024 om een indruk te krijgen van de planning, docenten en college-onderwerpen. Data voor het voorjaar 2025 worden later bekend gemaakt.
Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.

Docenten en cursusleiding
De leergang staat onder leiding van mr. Rob de Greef. Het docentenoverzicht vindt u onderaan deze site.

Didactische werkvorm
In vier dagen, verdeeld over meerdere weken krijgt u de theorie aangeboden over samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden. U bereidt zich hierop voor door de literatuur over het te behandelen onderwerp te lezen. Deze voorbereiding kost u ongeveer drie tot vijf uur per week.
De kennis die u opdoet tijdens de colleges wordt nauw gekoppeld aan de praktijk. Tijdens de colleges bespreekt u met de docent en met uw medecursisten actuele ontwikkelingen in samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden. Dit kan gaan over de verdeling van bevoegdheden of de fiscale implicaties van verschillende samenwerkingsvormen. Hierbij brengt de docent zijn expertise in en delen de cursisten hun kennis en ervaring vanuit hun verschillende werkkringen. In deze interactieve opzet verbindt u de theorie direct met uw eigen praktijk.

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en contact

Hoofddocent: mr. Rob de Greef

Hoofddocent: mr. Rob de Greef

Docent/onderzoeker staats- en bestuursrecht Vrije Universiteit, alwaar hij betrokken is bij het vak gemeenterecht, en eerder ook bij staatsrecht, bestuursrecht en overheidsrechtspersonenrecht. Voor de VU Law Academy verzorgt hij al jaren postdoctoraal onderwijs op het gebied van bestuurlijke samenwerking. Hij publiceert ook zeer regelmatig over deze onderwerpen, en is redacteur/auteur bij De Gemeentewet en haar toepassing, auteur bij Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet en Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht en kroniekschrijver bij het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht. Hij schrijft periodiek blogs op voor gemeente.nu. Hij is tevens organisatieadviseur bij Cooperación en werkt daarbij samen met PROOF Adviseurs en & Van de Laar.

Foto Rob de Greef

Dr. mr. Maarten Hageman

Dr. mr. Maarten Hageman

Zelfstandig adviseur voor governance van samenwerken en kerndocent Samenwerken voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Was directeur van de Faculteit Maatschappij en Recht in Utrecht en secretaris-directeur van het Openbaar Lichaam Regio Rivierenland. Maarten koppelt theorie aan de praktijk en zet zijn kennis over rechts- en samenwerkingsvormen in voor het realiseren van maatschappelijke opgaven waarbij uiteenlopende overheden zijn betrokken.

Maarten Hageman

Mr. Florian Theissen

Mr. Florian Theissen

Managing partner en senior adviseur PROOF Adviseurs en houdt zich in zijn werk voornamelijk bezig met vormgeving van samenwerking, verzelfstandiging en uitbesteding. Hij heeft bijzondere inhoudelijke affiniteit met vraagstukken in het sociaal domein. Florian geeft integraal organisatieadvies. projectleider bij de ontwikkeling van een landelijke ketenaanpak depressiepreventie voor mantelzorgers in opdracht van het ministerie van VWS. Ook is hij de secretaris van de bovenregionale Stuurgroep JeugdhulpPlus in het landsdeel Zuidwest. Florian is naast zijn werk als buitenpromovendus verbonden aan de Universiteit Leiden waar een rechtsvergelijkend proefschrift over grondrechten schrijft.

Florian Theissen

Programma

 • Collegedag 1

  • Inleiding op de leergang en casus bepaling 
  • Governance I: Legal governance; verbonden partijen 
 • Collegedag 2

  • Financiële sturing 
  • Governance II: Rollen en rolscheiding 
  • Strategische positie van de ambtenaar 
  • Casusbehandeling 
 • Collegedag 3

  • Bevoegdheidstoedeling en bevoegdheidsverdeling 
  • Wet gemeenschappelijke regelingen I: Treffen, toetreden en uittreden 
  • Wet gemeenschappelijke regelingen II: Gemeenschappelijk openbaar lichaam en bedrijfsvoeringorganisatie 
  • Wet gemeenschappelijke regelingen III: Gemeenschappelijk orgaan en centrumregeling 
 • Collegedag 4

  • Governance III: samenwerking
  • Casusbehandeling: met casussen en handvatten wordt besproken hoe alle opgedane kennis toegpast kan worden in de dageljkse werkpraktijk.

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique Becker op 020-598 36 94

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto