Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation

Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen

Verspreid over drie maanden volgt u drie interactieve colleges en vijf trainingen gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens de bijeenkomsten delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

Programma en planning van de leergang
Lees een uitgebreide omschrijving van alle thema's en onderwerpen die tijdens deze leergang behandeld worden in de programma-omschrijving hieronder.
Een overzicht van alle bijeenkomsten en data treft u aan in de planning 2024. Binnenkort worden de data voor 2025 bekend gemaakt.
Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente planning.

Docenten en cursusleiding
De leergang is ontwikkeld door mr. Dick Allewijn, emeritus hoogleraar Mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam en prof. mr. Lieke Coenraad, voorheen verbonden aan de Vrije Universiteit, per 1 juli 2018 RIO Rechtbank Rotterdam. De leergang staat onder leiding van prof. dr. Sven Zebel, bijzonder hoogleraar Mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam en mr. drs. Andrea Zwart-Hink, docent en onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bekijk een overzicht met alle docenten verder onderaan deze pagina.

Samenwerking Centrum voor Conflicthantering
De VU Law Academy en het Centrum voor Conflicthantering zijn een bijzondere samenwerking aangegaan bij het ontwikkelen en de organisatie van deze leergang. Door bundeling van specifieke kennis van beide partijen is er een unieke leergang ontwikkeld die inspeelt op de nieuwe eisen die gelden voor juristen en andere academische professionals die in een juridische omgeving werkzaam zijn. In deze leergang leert de cursist hoe effectieve conflictoplossingsmechanismen, vanuit een brede visie op het voorkomen, inperken en oplossen van conflicten gekozen en toegepast kunnen worden. De interactieve colleges en trainingen worden verzorgd door docenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam en van het Centrum voor Conflicthantering.
 
Werkwijze
De leergang bevat twee leerlijnen, die worden gegeven door ervaren en inspirerende docenten, die verschillende aspecten behandelen van nieuwe vormen van conflictoplossing: 

 • Drie interactieve colleges waarin de theoretische en praktische basis wordt gelegd waarbij gebruik gemaakt wordt van de ervaringen van de deelnemers.
 • Vijf trainingen waarbij, in kleinere groepen, belangrijke vaardigheden worden uitgelegd en geoefend. Deze trainingen zijn zoveel mogelijk toegespitst op het rechtsgebied waarin uw werkt. 

Tijdens de leergang wisselt u actief uw ervaring uit met de andere deelnemers en met de docenten en trainers. Zo past u de opgedane kennis direct toe in diverse praktijksituaties en vergroot u uw netwerk.

Hoeveel tijd kost het?
De leergang bestaat uit acht bijeenkomsten van elk drie uur. Voor elke bijeenkomst geldt een voorbereidingstijd van drie uur.

Programma: onderwerpen per college
Bekijk verder onderaan deze pagina een uitgebreide omschrijving van alle thema's en onderwerpen die tijdens deze leergang behandeld worden.

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en contact

Prof. mr. Arno Akkermans

Prof. mr. Arno Akkermans

Prof. mr. Arno Akkermans is hoogleraar Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Bekijk het profiel van Arno Akkermans
Arno Akkermans

Docent: mr. Dick Allewijn

Docent: mr. Dick Allewijn

Mr. Dick Allewijn is emeritus hoogleraar Mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam en trainer bij het Centrum voor Conflicthantering.

Volledig profiel (website CvC)
Dick Allewijn

Docent: mr. Linda Couwenberg

Docent: mr. Linda Couwenberg

Mr. Linda Couwenberg is mediator en trainer bij het Centrum voor Conflicthantering.

Volledig profiel (website CvC)
Linda Couwenberg

Docent: mr. Lenka Hora Adema

Docent: mr. Lenka Hora Adema

Mr. Lenka Hora Adema is trainer bij het Centrum voor Conflicthantering en docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Volledig profiel (CvC website)
Lenka Hora Adema

Docent: Linda Reijerkerk

Docent: Linda Reijerkerk

Linda Reijerkerk is directeur en opleider van het Centrum voor Conflicthantering.

Volledig profiel (CvC website)
Linda Reijerkerk

Hoofddocent: prof. dr. Sven Zebel

Hoofddocent: prof. dr. Sven Zebel

Prof. dr. Sven Zebel is een sociaal en forensisch psycholoog en is sinds 2021 als bijzonder hoogleraar mediation verbonden aan de vakgroep privaatrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast werkt hij als universitair hoofddocent bij de vakgroep Psychologie van Conflict, Risico en Veiligheid aan de Universiteit Twente.

Volledig profiel (VU Research Portal)
Sven Zebel

Mr. Frederique van Zomeren

Mr. Frederique van Zomeren

Mr. Frederique van Zomeren is trainer bij het Centrum voor Conflicthantering.

Volledig profiel (website CvC)

Hoofddocent: mr. drs. Andrea Zwart-Hink

Hoofddocent: mr. drs. Andrea Zwart-Hink

Docent en onderzoeker privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Volledig profiel (VU Research Portal)

Programma

 • Bijeenkomst 1: interactief college Introductie conflictoplossing, conflictanalyse en conflictdiagnose

  De leergang start met een korte introductie waarin u overzicht krijgt van de verschillende colleges binnen deze leergang en de rode draad hiertussen. De rest van de bijeenkomst is gewijd aan een introductie in conflictoplossing, -analyse en -diagnose.

  Optimale dienstverlening aan burgers, instellingen en bedrijven betekent niet automatisch een juridische procedure, integendeel. Alle reden om aandacht te schenken aan andere methoden voor de oplossing van conflicten en geschillen, aan hun voor- en nadelen en aan hun relatie tot het recht. Bij de keuze voor de meest geëigende conflictoplossingsmethode is het van belang om kennis te hebben van sociaal-psychologische inzichten in de mechanismen die spelen bij conflictgedrag en bij rechtvaardigheidsoordelen van burgers (procedurele rechtvaardigheid).

  Een belangrijke vaardigheid van de juridische professional van de toekomst is het kunnen maken van een conflictanalyse en conflictdiagnose. Aan de nieuwe aanpak van problemen en conflicten gaat een gedegen conflictanalyse vooraf, zodat bij elk conflict het oplossingsmechanisme kan worden gekozen dat er het beste bij past. Daartoe wordt in deze leergang onder meer het 7i-model voor conflictdiagnose geïntroduceerd.

  Behandeld worden: 

  • conflictoplossing die breder is dan alleen juridische geschiloplossing.
  • soorten geschillen en conflicten.
  • verschillende methoden voor de oplossing van conflicten binnen en buiten juridische procedures.
  • kenmerken van conflicten.
  • procedurele rechtvaardigheid (als handvat voor het responsief nemen van (overheids-)besluiten.
  • conflictanalyse en conflictdiagnose, mede aan de hand van het 7i-model van Giebels en Euwema. 
  • de verschillen tussen de klassieke juridische analyse van een geschil enerzijds en de analyse en diagnose van conflicten anderzijds.
  • de escalatieladder van Glasl.  
 • Bijeenkomst 2: interactief college Onderhandelen (Harvard, postioneel)

  Deze bijeenkomst gaat over de kunst van het onderhandelen. Daarbij komen aan bod het positioneel onderhandelen in de schaduw van het recht, veelal gericht op een schikking, en het belangengeorienteerd onderhandelen volgens de Harvard onderhandelingsregels. De kern daarvan is dat partijen eerst zoeken naar de belangen die achter hun ingenomen standpunten schuil gaan en dan zoeken naar een oplossing op basis van die wederzijdse belangen.
   
  Behandeld worden: 

  • positioneel onderhandelen vs Harvard-onderhandelen. 
  • De spelregels bij positioneel onderhandelen: het streefpunt, het weerstandspunt, de zone of possible agreement (ZOPA), het openingsbod, de beledigingszone en de onderhandelingsdans. 
  • De vier regels van Harvard-onderhandelen: scheid mens en probleem van elkaar, richt je op belangen in plaats van posities, zoek naar oplossingen in wederzijds belang, en hanteer objectieve criteria en/of procedures. 
  • Het beste alternatief zonder overeenstemming (BAZO). 
  • De belangrijkste psychologische valkuilen bij het onderhandelen. 
 • Bijeenkomst 3: training Onderhandelen (positioneel)

  Onderhandelen komt dagelijks voor: van onderhandelen over de vakantiebestemming tot aan een groot zakelijk conflict waarbij het nodige op het spel staat. Onderhandelen is een kunst die valt te leren. In deze training leer je welke voorbereidingen er zijn te treffen, hoe je je openingsbod doet en hoe je voorkomt dat je in de beledigingszone terecht komt. Het vertrouwen winnen van je onderhandelingspartner is een belangrijke kwaliteit. U oefent met de voorbereidingen van een effectieve onderhandeling en maakt kennis met vaardigheden die daarbij van belang zijn. Everything is negotiable!

  Behandeld en geoefend worden: 

  • Werken met het weerstandspunt, het streefpunt en de ZOPA. 
  • De onderhandelingsdans. 
  • Het openingsbod. 
  • Anchoring en priming.
 • Bijeenkomst 4: training Onderhandelen(Harvard)

  In deze workshop komt het Harvard-onderhandelen aan bod. Waar loopt u in de praktijk tegenaan als u de vier Harvard-regels probeert toe te passen? U gaat onder meer op basis van casusmateriaal oefenen met het formuleren van belangen en het zoeken naar oplossingen. Ook maakt u kennis met meta-communicatie, onmisbaar als u effectief en constructief wilt onderhandelen. 

  Behandeld en geoefend worden: 

  • Vaardigheden en technieken van Harvard-onderhandelen. 
  • Praktische toepassing van Harvard-onderhandelen.
 • Bijeenkomst 5: training conflictdiagnose

  In deze workshop gaat u aan de slag met het opstellen van een conflictdiagnose. Deze dient om de cliënt of rechtzoekende correct te kunnen adviseren over de best toe te passen conflictoplossingsmethode. Daarbij hanteert u het 7i-model. Verder kijken we naar de verschillende conflictstijlen en u ontdekt wat uw stijl is.  

  Behandeld en geoefend worden: 

  • Casusopdrachten aan de hand van het 7i-model.
  • Praktische toepassing van conflictanalyse en –diagnosetechnieken.

  Aansluitend aan de Training Conflictdiagnose wordt de gelegenheid geboden om in een klein groepje, aan de hand van de behandelde stof, te reflecteren op een door u ingebrachte casus uit uw eigen praktijk. De docenten zijn aanwezig om u daarbij zo nodig ondersteuning te bieden.

 • Bijeenkomst 6: interactief college Mediation

  In deze bijeenkomst staat mediation als inmiddels ingeburgerde wijze van conflictoplossing centraal. Mediation heeft in veel rechtsgebieden een vaste plek verworven. Naast de toepassingen van mediation op verschillende deelgebieden (zoals arbeid, familie, overheid, straf) worden ook theoretische aspecten van mediation, zoals beginselen en kenmerken en juridische aspecten van mediation en mediationbenaderingen behandeld. Verder wordt ingegaan op de manier waarop mediation het juridisch denken en handelen heeft beïnvloed. Zowel rechters als advocaten krijgen in hun opleidingen vaardigheidstrainingen van mediators. Wat is de impact hiervan? Ook ambtenaren in de (semi-)overheid kunnen in hun contact met de burger veel baat hebben bij toepassing van mediationtechnieken.  

  Behandeld worden: 

  • Typische dynamiek van conflicten tussen overheid enerzijds en burgers en ondernemers anderzijds (warm en koud conflictgedrag).
  • Informele vormen van conflictoplossing.
  • Keuzemotieven voor en tegen mediation in bestuursrechtelijke geschillen
 • Bijeenkomst 7: training Mediation

  In deze workshop gaat u de slag met de praktische oefening van mediationvaardigheden aan de hand van casussen. U wordt uitgedaagd om zo nodig uit uw comfortzone te treden en te oefenen met het reflecteren op emoties en het herformuleren van verwijten naar wensen. Ook is er aandacht voor de basishouding van de mediator waarin onder meer het veilig stellen van de partijautonomie een grote rol speelt. De mediator oordeelt niet en adviseert niet. Maar wat doet hij of zij dan wel? 

  Behandeld en geoefend worden: 

  • Mediationvaardigheden en -technieken; 
  • Praktische toepassing van mediation en oefenen op rolvastheid en balans.
 • Bijeenkomst 8: training Verdieping mediation

  Wat houdt effectieve conflictoplossing in civiele zaken in?
  Oplossingsgerichte advocatuur, het vier-gesprek, collaborative practices, onderhandeling tussen advocaten.
  De familierechter als regisseur in scheidingszaken.
  Onderhandelen op de gang in de pauze van een zitting of comparitie.
  De experimenten met buurt- en regelrechters.
  Wat kunnen degenen die in deze processen een rol spelen leren van de mediator? En waar liggen de grenzen?

  In deze training staan ook informele en formelere vormen van conflictoplossing in bezwaar en beroep centraal, zoals bellen met de burger, een oplossingsgerichte benadering in bezwaar, en de professionele standaarden in de bestuursrechtspraak, waarin oplossingsgerichtheid een belangrijke rol speelt. Inspelen op waar het burgers en bestuursorganen werkelijk om gaat, blijkt immers van belang te zijn, evenals inspelen op de behoefte aan tijdige en definitieve geschilbeslechting. 

  Behandeld worden: 

  • Typische dynamiek van conflicten tussen overheid enerzijds en burgers en ondernemers anderzijds (warm en koud conflictgedrag).
  • Informele vormen van conflictoplossing.
  • Kansen voor partijen en hun raadslieden in oplossingsgerichte bezwaar- en beroepsprocedures.
  • Keuzemotieven voor en tegen mediation in bestuursrechtelijke geschillen.

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto