Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Interesses, verwachtingen, eisen & belangen in de publieke sector

Leergang De gemeentejurist in een complexe, bestuurlijke omgeving

In deze leergang komen maatschappelijke veranderingen waarmee de gemeentejurist te maken heeft uitgebreid aan de orde.

"Unieke combinatie van juridische en sociaalwetenschappelijke inzichten gecombineerd met action learning door de behandeling van casussen"

Er is aandacht voor veranderingen die spelen in het sociale domein (zoals maatschappelijke ondersteuning en participatie van alle burgers in de samenleving), de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente en lokale veiligheid. Hoe kan effectief op de verschillende beleidsterreinen worden gehandeld met inachtneming en gebruikmaking van de juridische kaders? Hoe opereert u als gemeentejurist integer én effectief binnen een dynamische, complexe bestuurlijke context en hoe gaat u verantwoord om met alle participanten: burgers, politici, bestuurders en collega’s? En hoe beschermt u dan ook juridische noties als rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en zorgvuldigheid in besluitvorming?

Deze leergang behandelt niet alleen de juridische bevoegdheden die wet- en regelgeving aan de gemeente heeft gegeven, maar vooral ook de sociale en organisatorische context waarbinnen de gemeentejurist moet opereren: welke mogelijkheden zijn er, welke alternatieven zijn er? Er wordt diepgaand inzicht geboden in de wensen en belangen van gemeentelijke politici, bestuurders, collega’s en burgers. Zo leert u om vanuit verschillende perspectieven naar concrete uitdagingen te kijken én te handelen, om zo uw persoonlijke effectiviteit binnen uw dynamische, complexe bestuurlijke werkveld te vergroten. U wordt een partner die op nog hoger niveau strategisch kan adviseren.

Wat kunt u met deze leergang?
De nadruk in deze leergang ligt op de behoorlijke én effectieve toepassing van het bestuursrecht binnen de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke context waarin de gemeentejuristen werken. In zes bijeenkomsten van een dag wordt behandeld hoe het bestuursrecht toegepast kan worden binnen een aantal belangrijke taakvelden van de gemeente. Het gaat daarbij vooral om het ontdekken van creatieve mogelijkheden en alternatieven binnen de toepassing van het bestuursrecht zodat de gemeentejurist een partner is die rekening houdt met de uiteenlopende belangen van politici, bestuurders en burgers; een partner die op basis hiervan strategisch kan adviseren.

In de eerste twee uur van de meeste bijeenkomsten verkrijgt u sociaalwetenschappelijke/bestuurskundige inzichten in maatschappelijke en politiek-bestuurlijke omgeving waarbinnen u als gemeentejurist moet werken. Uw docenten zijn wetenschappelijke experts van de VU (Faculteit Sociale Wetenschappen) die veel kennis hebben van de gemeentelijke problematiek en die onderzoek hebben gedaan naar allerlei oplossingen. U krijgt niet alleen overzicht over wat ‘moet’ of ‘mag’ (de strikt juridische invalshoek) maar ook wat een gemeente ‘wil’ en ‘kan’. U krijgt hierbij bestuurskundige inzichten die u helpen om uw verdiepte juridische kennis effectief toe te passen binnen een maatschappelijke en politiek-bestuurlijke omgeving. U leert hierbij hoe het bestuursrecht kan worden toegepast in een maatschappelijke context waarin burgers overheidsbeslissingen niet zomaar accepteren en in een politieke context waarin politici en bestuurders willen dat gemeentejuristen met hen meedenken en niet slechts ‘tegendenken’.

In de volgende twee uur verdiept u uw juridische kennis van het bestuurs(proces)recht waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de meerdere mogelijkheden en alternatieven die het bestuursrecht biedt voor het vinden van juridische oplossingen. Het bestuursrecht als middel en niet als doel. De docenten zijn juridische experts van de VU (Faculteit Rechten) die veel kennis hebben van de werking van het bestuursrecht binnen gemeenten en die vooral geïnteresseerd zijn in het vinden van creatieve en goede bestuursrechtelijke oplossingen.

In de laatste twee uur vindt er een behandeling van een eigen casus plaats die u op voorhand heeft ingebracht.
Deze werkwijze is een vorm van action based learning waarbij u als gemeentejurist concreet aan het werk bent met behulp van wat u weet uit uw eigen werk. De docenten zijn experts practitioners die de gemeentelijke praktijk heel goed kennen en als inzet hebben om effectieve juridische oplossingen te ontwikkelen voor complexe maatschappelijke kwesties die op gemeentelijk niveau spelen.

Programma en docenten
Het docentencorps bestaat uit docenten van de juridische faculteit en de sociaal wetenschappelijke faculteit die samen steeds opnieuw de spanning tussen het juridisch kader en de maatschappelijke laten zien en hoe u daarin effectief kunt handelen.

In de leergang starten we met de juridisch kaders waarin gemeentejuristen werken. U krijgt te zien hoe deze kaders onder druk staan door maatschappelijke veranderingen en wat voor uitdagingen dat vormt voor u als gemeentejurist. Vervolgens bespreken we in drie bijeenkomsten op welke manier u op deze uitdagingen kunt reageren: integer, marktgericht (waar dat is geïndiceerd) en oplossingsgericht. Hierbij bespreken we ook de competenties die u als gemeentejurist kunt ontwikkelen om behoorlijk en integer te handelen in een steeds veranderende maatschappelijke omgeving.

Programma en planning van de leergang

 1. Uitleg grondslagen van de leergang & de behoorlijke gemeente 
 2. De integere gemeente
 3. De effectieve gemeente (omgaan met ‘wicked problems’) 
 4. De oplossingsgerichte gemeente 
 5. De marktgerichte gemeente 
 6. Presentatie reflectieverslag en uitreiking van het certificaat

Wanneer zijn de colleges?
De leergang start weer op 7 april 2021 en bestaat uit zes colleges van ieder 6 uur, m.u.v. het laatste college dat ca. 4 uur duurt met aansluitend een borrel. 

Bekijk een uitgebreid overzicht van alle bijeenkomsten en onderwerpen bij programma-omschrijving. De planning met data voor 2022 treft u aan op de website van de VNG Connect Academy

Cursusleiding en docenten
De leergang staat onder leiding van prof. dr. Richard Neerhof, hoogleraar Bestuursrecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam (winnaar docentenprijs 2018) en dr. Duco Bannink, universitair hoofddocent Bestuurskunde bij de Vrije Universiteit Amsterdam (winnaar prijs Innovatief onderwijs FSW 2019). De juridische docenten, de sociaalwetenschappelijke/bestuurskundige docenten en de casusdocenten zijn allemaal gespecialiseerd in het functioneren van de gemeente en decentrale overheden en doe onderzoek naar het zo effectief mogelijk functioneren van decentrale overheden. 

Het overzicht met alle vaste docenten die betrokken zijn bij deze leergang wordt binnenkort bekendgemaakt.

In de media
Bekijk hier het artikel van Richard Neerhof en Duco Bannink (pagina 28) dat in maart is verschenen in het themamagazine 'De zelforganiserende overheid' van Publiek Denken.

Werkwijze
De algemene bestuursrechtelijke leerstukken en de toepassing van het bestuursrecht komen in deze leergang aan de orde vanuit het perspectief van de handelingspraktijk van de gemeentejurist en de problemen waarmee hij/zij te maken heeft. Er is veel aandacht zijn voor de manier waarop de gemeentejurist als professional op een effectieve manier tegemoet kan treden aan politici, bestuurders, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De aanpak is interactief, met inbreng van de expertise en ervaringen van de deelnemers.

De leergang is zeer praktisch ingestoken en bestaat uit zes bijeenkomsten, waarin steeds een ander onderwerp centraal staat. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst ontvangt u literatuur en krijgt u een relevante praktijkcasus voorgelegd om alvast buiten de bijeenkomsten met de stof te oefenen; deze dient met name ter ondersteuning en wordt niet altijd in het college behandeld. 

In de eerste vier uur van de bijeenkomst behandelen een docent bestuursrecht en een docent bestuurskunde de voor de casus benodigde bestuurs(proces)rechtelijke en bestuurskundige inzichten. In de laatste twee uur werkt u aan de hand van de verworven inzichten samen met een docent uit het werkveld (een expert practitioner met veel kennis van de gemeentelijke praktijk) en uw medecursisten de casus uit. Door het intensieve karakter van de leergang zijn er maximaal 25 plaatsen beschikbaar.

Het onderwijs wordt tijdens de leergang ondersteund door de digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, presentaties en andere relevante stukken. Zo blijft u op de hoogte van wat er speelt op het gebied van het bestuursrecht.

Werken vanuit een eigen vraagstuk / opgave
Om focus te hebben bij het verkrijgen en verwerken van de kennis uit de bijeenkomsten bieden we met de inzet van een moderator de deelnemers de mogelijkheid om op geplande momenten tijdens en tussen de bijeenkomsten te werken aan uw eigen ontwikkelvraagstuk / plan. Samen met de moderator, docenten en de overige deelnemers worden uw specifieke leervragen behandeld, aan de hand van een concrete vraag/opgave uit uw eigen praktijk. Hiermee werkt u nog gerichter aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties die voor u van belang zijn. De uitvoering van uw ontwikkelplan komt elke bijeenkomst terug en tijdens de geplande sessie met de moderator.

Hoeveel tijd kost het?
In vier maanden tijd volgt u vijf bijeenkomsten met steeds een aantal weken tijd ertussen. U bereidt zich hierop voor door de vakliteratuur over het te behandelen onderwerp te lezen. Deze voorbereiding kost u ongeveer vier tot zes uur per college.
 
Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en contact

Prof. dr. Richard Neerhof

Prof. dr. Richard Neerhof

Hoogleraar Bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

VU research portal
Prof. dr. Richard Neerhof

Dr. Duco Bannink

Dr. Duco Bannink

Universitair Hoofddocent en Onderzoeker Bestuurskunde 

LinkedIn
Duco Bannink

College 1 - De behoorlijke gemeente

De leergang start met een bijeenkomst over behoorlijkheid omdat dit vanuit het juridisch kader belangrijk is; het is immers wenselijk dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties vertrouwen hebben in de gemeentelijke overheid.

Om dit te bereiken dient het bestuurlijk handelen van de gemeente:

 1. In overeenstemming te zijn met de wet- en regelgeving die geldt op het betreffende beleidsterrein.
 2. Te voldoen aan de geschreven beginselen van behoorlijk bestuur, zoals neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Dit omvat het zorgvuldigheidsbeginsel, verbod van misbruik van bevoegdheid, evenredigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel en ongeschreven beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het vertrouwens-, rechtszekerheids- en gelijkheidsbeginsel.

College 2 - De effectieve gemeente (omgaan met ‘wicked problems’)

Bekijk hier het model 'Wicked problems' (.png)

De samenleving verandert en het regulatieve kader verliest soms aan kracht, zowel voor de overheid als voor burgers. We bewegen ons in de richting van ‘laatmoderniteit.’ Feiten staan ter discussie en dat zien we geïllustreerd in maatschappelijk debatten waarin alternatieve waarheden worden ingebracht. En ook waarden staan ter discussie: waarvoor staan we als samenleving? Zijn we eigenlijk wel een samenleving? En waar willen we naartoe? Problemen worden ‘wicked problems,’ ofwel ‘ongestructureerde problemen.’ Dat betekent dat ze niet één enkele oplossing kennen (waar willen we naartoe?) en dat er ook onenigheid is over de analyse (wat is er precies aan de hand?). Conflicten blijven daarom doorzeuren, zowel in de samenleving als ook in het openbaar bestuur zelf. Dit kan dilemma’s veroorzaken bij de uitvoering van wetgeving en de toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur.

Als gemeentejurist moet u om kunnen gaan met verschillende inzichten en voorkeuren over een bepaald beleidsprobleem, een beleidsprobleem dat zelf ‘ongestructureerd’ is geworden. Wat voor uitdagingen stelt dat aan de gemeentejurist? Deze tweede bijeenkomst gaat over die maatschappelijke veranderingen en de bijbehorende uitdagingen.

 

College 3 - De integere gemeente

In de derde bijeenkomst van deze leergang is integriteit is het centrale onderwerp.

Maatschappelijke ontwikkelingen kunnen bestuurders en gemeentejuristen voor pittige integriteitsvraagstukken plaatsen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer politici en burgers sterk uitgesproken voorkeuren hebben. Of wanneer burgers en bedrijven op zeer oorbare wijze aandacht voor hun particuliere belangen claimen. Of wanneer er afspraken bestaan met bedrijven of maatschappelijke organisaties waaraan de gemeente zich in meer of mindere mate heeft te houden.

Hoe kun je bijvoorbeeld omgaan met tegenstrijdige belangen en de botsing van publieke waarden? Hoe voorkom je belangenverstrengeling zowel bij jezelf als bij anderen? Hoe analyseer je als gemeentejurist die spanningen en hoe gebruik je die bij jouw werk? Welke eisen stelt dat aan het contact met bestuurders en collega’s? Hoe ga je effectief én verstandig om met loyaliteiten?
Welke afwegingen moeten er genomen worden wanneer je met deze situaties te maken krijgt? Wat zijn de grenzen die je daarbij niet moet overschrijden? ‘Een beetje integer’ bestaat niet, zoals minister Ien Dales het formuleerde, maar de veranderde samenleving maakt dat de grenzen van integriteit misschien wel opschuiven. Hoe leggen we hierbij verantwoording af?

Op dit soort vragen gaan we in tijdens de derde bijeenkomst, ‘de integere gemeente’.

College 4 - De marktgerichte gemeente

In deze vierde bijeenkomst bespreken we beginselen en regels waaraan de gemeente als (spel)verdeler en -speler op de markt moet voldoen.

Marktwerking in de publieke sector leidt tot ‘hybriditeit’ waarbij verschillende rechtsvormen door elkaar lopen. Er ontstaan marktrelaties met handelingsprikkels. Marktpartijen passen hun gedrag weliswaar aan de prikkels in het beleid aan, maar zij komen niet automatisch tegemoet aan de doelstellingen van het beleid. De gemeente kan nooit de ideale prikkel ontwerpen. Daarnaast is de gemeente op meerdere terreinen belast met de regulering van markten. Hierbij kunnen afstemmingsproblemen ontstaan waar geen overeenstemming te verwachten is.

Dan gaat het bijvoorbeeld om de verdeling van schaarse middelen zoals bij de verdeling van openbare ruimte voor stedelijke en ondersteunende voorzieningen (winkels, horeca, recreatie) in stedelijke bestemmingsplannen. Maar denk ook aan de niet onbeperkte verlening van speelautomatenvergunningen en vergunningen voor kleine loterijen of aan het verlenen van ontheffingen voor het geopend mogen zijn op zon- en feestdagen terwijl tegelijkertijd het maximumaantal winkels bij gemeentelijke verordening moet worden vastgelegd. Of aan het verlenen van subsidies bij een beperkt gemeentelijk budget.

Op dit gebied spelen aanzienlijke belangentegenstellingen tussen het gemeentebestuur en de organisaties, bedrijven, instellingen die hier iets van de gemeente verwachten. Wanneer u als gemeentejurist bij het aanpakken van dit soort problemen ruimte wil creëren voor verdeling van rechten dan is het van belang dat u uw eigen doelstellingen heel precies begrijpt en formuleert, én dat de gemeente zelf een goed oog heeft voor de eigen uitgangspunten m.b.t. aanbieders op de markt. In deze bijeenkomst leert hoe u als gemeentejurist effectief kunt handelen op dit lastige terrein.

College 5 - De oplossingsgerichte gemeente

De vijfde bijeenkomst heeft als thema de oplossingsgerichtheid van de gemeentejurist.

Gemeenten hebben te maken met ongestructureerde, maatschappelijke problemen waaromheen zich in samenleving en bestuur een veelheid aan actoren verzamelt. Als gemeentejurist dient u met deze ‘wicked problems’ om te kunnen gaan en is het vaak onvermijdelijk dat u zelf positie kiest in een veld van actoren die het onderling niet eens zijn over wat het vraagstuk precies is en hoe je het oplost. Met wie moet u meedenken?

Oplossingsgerichtheid vereist daarom een heel goed ontwikkelde gevoeligheid voor de verschillende opvattingen (waar willen we naartoe?) en inzichten (wat is er precies aan de hand?) die actoren rond een maatschappelijk vraagstuk hebben. De eigen oplossing is er een van vele in de afstemming met al die anderen. Hoe pak je zoiets aan? Wat doe je als er conflicten ontstaan met burgers of organisaties? En hoe kan het optreden van gemeenten bijdragen aan meer vertrouwen bij burgers?

In deze bijeenkomst gaan we daarbij ook in op de persoonlijke competenties die een gemeentejurist moet hebben om met dit soort vraagstukken om te gaan.

College 6 - Afsluitend college met borrel

Tijdens de leergang maakt u aan de hand van de inhoudelijke en praktische kennis die u krijgt aangereikt een reflectieverslag over uw eigen werksituatie. In deze feestelijke, afsluitende bijeenkomst geven alle cursisten een presentatie op basis van dit reflectieverslag. Deze presentatie duurt 5 tot 10 minuten per persoon (we hanteren een maximum van 3 slides). Deze bijeenkomst wordt afgesloten met de uitreiking van het certificaat en een afsluitende borrel.

 • College 1 en 2

  College 1 - De behoorlijke gemeente

  De leergang start met een bijeenkomst over behoorlijkheid omdat dit vanuit het juridisch kader belangrijk is; het is immers wenselijk dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties vertrouwen hebben in de gemeentelijke overheid.

  Om dit te bereiken dient het bestuurlijk handelen van de gemeente:

  1. In overeenstemming te zijn met de wet- en regelgeving die geldt op het betreffende beleidsterrein.
  2. Te voldoen aan de geschreven beginselen van behoorlijk bestuur, zoals neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Dit omvat het zorgvuldigheidsbeginsel, verbod van misbruik van bevoegdheid, evenredigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel en ongeschreven beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het vertrouwens-, rechtszekerheids- en gelijkheidsbeginsel.

  College 2 - De effectieve gemeente (omgaan met ‘wicked problems’)

  Bekijk hier het model 'Wicked problems' (.png)

  De samenleving verandert en het regulatieve kader verliest soms aan kracht, zowel voor de overheid als voor burgers. We bewegen ons in de richting van ‘laatmoderniteit.’ Feiten staan ter discussie en dat zien we geïllustreerd in maatschappelijk debatten waarin alternatieve waarheden worden ingebracht. En ook waarden staan ter discussie: waarvoor staan we als samenleving? Zijn we eigenlijk wel een samenleving? En waar willen we naartoe? Problemen worden ‘wicked problems,’ ofwel ‘ongestructureerde problemen.’ Dat betekent dat ze niet één enkele oplossing kennen (waar willen we naartoe?) en dat er ook onenigheid is over de analyse (wat is er precies aan de hand?). Conflicten blijven daarom doorzeuren, zowel in de samenleving als ook in het openbaar bestuur zelf. Dit kan dilemma’s veroorzaken bij de uitvoering van wetgeving en de toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur.

  Als gemeentejurist moet u om kunnen gaan met verschillende inzichten en voorkeuren over een bepaald beleidsprobleem, een beleidsprobleem dat zelf ‘ongestructureerd’ is geworden. Wat voor uitdagingen stelt dat aan de gemeentejurist? Deze tweede bijeenkomst gaat over die maatschappelijke veranderingen en de bijbehorende uitdagingen.

   

 • College 3 en 4

  College 3 - De integere gemeente

  In de derde bijeenkomst van deze leergang is integriteit is het centrale onderwerp.

  Maatschappelijke ontwikkelingen kunnen bestuurders en gemeentejuristen voor pittige integriteitsvraagstukken plaatsen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer politici en burgers sterk uitgesproken voorkeuren hebben. Of wanneer burgers en bedrijven op zeer oorbare wijze aandacht voor hun particuliere belangen claimen. Of wanneer er afspraken bestaan met bedrijven of maatschappelijke organisaties waaraan de gemeente zich in meer of mindere mate heeft te houden.

  Hoe kun je bijvoorbeeld omgaan met tegenstrijdige belangen en de botsing van publieke waarden? Hoe voorkom je belangenverstrengeling zowel bij jezelf als bij anderen? Hoe analyseer je als gemeentejurist die spanningen en hoe gebruik je die bij jouw werk? Welke eisen stelt dat aan het contact met bestuurders en collega’s? Hoe ga je effectief én verstandig om met loyaliteiten?
  Welke afwegingen moeten er genomen worden wanneer je met deze situaties te maken krijgt? Wat zijn de grenzen die je daarbij niet moet overschrijden? ‘Een beetje integer’ bestaat niet, zoals minister Ien Dales het formuleerde, maar de veranderde samenleving maakt dat de grenzen van integriteit misschien wel opschuiven. Hoe leggen we hierbij verantwoording af?

  Op dit soort vragen gaan we in tijdens de derde bijeenkomst, ‘de integere gemeente’.

  College 4 - De marktgerichte gemeente

  In deze vierde bijeenkomst bespreken we beginselen en regels waaraan de gemeente als (spel)verdeler en -speler op de markt moet voldoen.

  Marktwerking in de publieke sector leidt tot ‘hybriditeit’ waarbij verschillende rechtsvormen door elkaar lopen. Er ontstaan marktrelaties met handelingsprikkels. Marktpartijen passen hun gedrag weliswaar aan de prikkels in het beleid aan, maar zij komen niet automatisch tegemoet aan de doelstellingen van het beleid. De gemeente kan nooit de ideale prikkel ontwerpen. Daarnaast is de gemeente op meerdere terreinen belast met de regulering van markten. Hierbij kunnen afstemmingsproblemen ontstaan waar geen overeenstemming te verwachten is.

  Dan gaat het bijvoorbeeld om de verdeling van schaarse middelen zoals bij de verdeling van openbare ruimte voor stedelijke en ondersteunende voorzieningen (winkels, horeca, recreatie) in stedelijke bestemmingsplannen. Maar denk ook aan de niet onbeperkte verlening van speelautomatenvergunningen en vergunningen voor kleine loterijen of aan het verlenen van ontheffingen voor het geopend mogen zijn op zon- en feestdagen terwijl tegelijkertijd het maximumaantal winkels bij gemeentelijke verordening moet worden vastgelegd. Of aan het verlenen van subsidies bij een beperkt gemeentelijk budget.

  Op dit gebied spelen aanzienlijke belangentegenstellingen tussen het gemeentebestuur en de organisaties, bedrijven, instellingen die hier iets van de gemeente verwachten. Wanneer u als gemeentejurist bij het aanpakken van dit soort problemen ruimte wil creëren voor verdeling van rechten dan is het van belang dat u uw eigen doelstellingen heel precies begrijpt en formuleert, én dat de gemeente zelf een goed oog heeft voor de eigen uitgangspunten m.b.t. aanbieders op de markt. In deze bijeenkomst leert hoe u als gemeentejurist effectief kunt handelen op dit lastige terrein.

 • College 5 en 6

  College 5 - De oplossingsgerichte gemeente

  De vijfde bijeenkomst heeft als thema de oplossingsgerichtheid van de gemeentejurist.

  Gemeenten hebben te maken met ongestructureerde, maatschappelijke problemen waaromheen zich in samenleving en bestuur een veelheid aan actoren verzamelt. Als gemeentejurist dient u met deze ‘wicked problems’ om te kunnen gaan en is het vaak onvermijdelijk dat u zelf positie kiest in een veld van actoren die het onderling niet eens zijn over wat het vraagstuk precies is en hoe je het oplost. Met wie moet u meedenken?

  Oplossingsgerichtheid vereist daarom een heel goed ontwikkelde gevoeligheid voor de verschillende opvattingen (waar willen we naartoe?) en inzichten (wat is er precies aan de hand?) die actoren rond een maatschappelijk vraagstuk hebben. De eigen oplossing is er een van vele in de afstemming met al die anderen. Hoe pak je zoiets aan? Wat doe je als er conflicten ontstaan met burgers of organisaties? En hoe kan het optreden van gemeenten bijdragen aan meer vertrouwen bij burgers?

  In deze bijeenkomst gaan we daarbij ook in op de persoonlijke competenties die een gemeentejurist moet hebben om met dit soort vraagstukken om te gaan.

  College 6 - Afsluitend college met borrel

  Tijdens de leergang maakt u aan de hand van de inhoudelijke en praktische kennis die u krijgt aangereikt een reflectieverslag over uw eigen werksituatie. In deze feestelijke, afsluitende bijeenkomst geven alle cursisten een presentatie op basis van dit reflectieverslag. Deze presentatie duurt 5 tot 10 minuten per persoon (we hanteren een maximum van 3 slides). Deze bijeenkomst wordt afgesloten met de uitreiking van het certificaat en een afsluitende borrel.

Contact en meer informatie

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met KeesJan de Maa van de VNG Connect Academy via vngconnect@vng.nl.

Of bel de VNG Connect Academy via 070 - 373 84 58.

Contactpersoon

 • KeesJan de Maa
 • Adviseur Leren en Ontwikkelen VNG Connect Academie
KeesJan de Maa van VNG Connect Academy