Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Aanbestedingsrecht bij VU Law Academy: de juridische finesses

Verspreid over vijf maanden volgt u 15 colleges, gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

Programma en planning van de leergang
Lees een uitgebreide omschrijving van alle thema's en onderwerpen die tijdens deze leergang behandeld worden in de programma-omschrijving onderaan deze pagina. 

Planning
Bekijk hier de planning najaar 2024 met het overzicht van data, onderwerpen en docenten. 
Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.

Cursusleiding en docenten
De leergang staat onder leiding prof. mr. Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag.
Bekijk hier het overzicht met alle docenten betrokken bij deze leergang (.pdf).

Didactiek
In vier maanden volgt u 15 colleges. U bereidt zich hierop voor door de literatuur over het te behandelen onderwerp te lezen. Deze voorbereiding kost u ongeveer drie tot vijf uur per week. Aan het eind van de leergang krijgt u voldoende tijd om een academic paper te schrijven en een casus met vragen uit te werken.

De kennis die u tijdens de leergang aanbestedingsrecht opdoet, wordt nauw gekoppeld aan de praktijk. Tijdens de colleges bespreekt u met de docent en met uw medecursisten actuele ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht, aan de hand van casus. Die kunnen gaan over jurisprudentie, een recente Europese richtlijn of praktijkervaringen met juridische advisering. Hierbij brengen de docenten hun expertise in en delen de cursisten hun kennis en ervaring vanuit uiteenlopende werkgebieden. In deze interactieve opzet verbindt u de theorie direct met uw eigen praktijk.

Programma: onderwerpen per college
Bekijk verder onderaan deze pagina een uitgebreide omschrijving van alle thema's en onderwerpen die tijdens deze leergang behandeld worden.

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en contact

Hoofddocent: prof. mr. Chris Jansen

Hoofddocent: prof. mr. Chris Jansen

Chris Jansen is hoogleraar privaatrecht en co-director van het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) aan de Vrije Universiteit Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en het Hof Den Haag. Hij heeft inmiddels 30 jaar ervaring als onderzoeker, docent en in de rechtspraktijk op het gebied van Contractenrecht, Aanbestedingsrecht en Bouwcontractenrecht.

Hoofddocent: mr. dr. Sophie Prent

Hoofddocent: mr. dr. Sophie Prent

Sophie Prent is universitair docent Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Portret Sophie Prent

Programma

 • College 1: Inleiding - bronnen van internationaal, Europees en nationaal aanbestedingsrecht

  • Wat is ‘aanbesteden’? 
  • Hoe verloopt een aanbestedingsproces en welke belangen zijn in het geding? 
  • Uit welke internationale, Europese en internationale bronnen vloeien aanbestedingsrechtelijke regels voort? 
  • Hoe verhouden deze bronnen zich tot elkaar? 
  • Wat is de juridische status van de verschillende bronnen? 
  • Welke regels zijn in welke gevallen bindend? 
 • College 2: Wie zijn aanbestedingsplichtig?

  • Welke entiteiten moeten op grond van de wet- en regelgeving in beginsel aanbesteden? 
  • Welke criteria gelden om vast te stellen of een bepaalde entiteit aanbestedingsplichtig is? 
  • Hoe zijn deze criteria in de jurisprudentie nader verduidelijkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toegepast? 
 • College 3: Welke opdrachten moeten worden aanbesteed?

  • Welke criteria gelden om vast te stellen of een aanbestedingsplichtige entiteit verplicht is om een opdracht aan te besteden? 
  • Hoe zijn deze criteria in de jurisprudentie nader verduidelijkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toegepast? 
 • College 4: Welke aanbestedingsprocedures mogen worden toegepast?

  • Wanneer mag een aanbesteder een opdracht aanbesteden via een openbare procedure, een niet-openbare procedure, een mededingsprocedure met onderhandeling (al dan niet met voorafgaande bekendmaking), een concurrentiële dialoog of een meervoudig onderhandse procedure? 
  • Hoe zijn deze toepassingsmodaliteiten in de jurisprudentie nader uitgewerkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toegepast? 
 • College 5: Formulering en toepassing van uitsluitingsgronden

  • Aan welke randvoorwaarden moet de aanbesteder voldoen om dwingende en facultatieve uitsluitingsgronden rechtmatig te formuleren en toe te passen op gegadigden die zich aanmelden? 
  • Hoe zijn deze randvoorwaarden in de jurisprudentie nader uitgewerkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toegepast 
 • College 6: Hoe moet de opdracht (technisch) worden gespecificeerd en bekendgemaakt?

  • Aan welke juridische randvoorwaarden moet de aanbesteder voldoen om de eisen van de opdrachtspecificatie rechtmatig te formuleren?
  • Hoe moet de gespecificeerde opdracht vervolgens worden bekendgemaakt?
  • Hoe zijn deze randvoorwaarden en eisen in de jurisprudentie nader uitgewerkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toegepast?
 • College 7: Formulering en toepassing van geschiktheidseisen en selectiecriteria

  • Aan welke randvoorwaarden moet de aanbesteder voldoen om kwalitatieve geschiktheidseisen en eventuele (nadere) selectiecriteria rechtmatig te formuleren en toe te passen op de gegadigden? 
  • Hoe zijn deze randvoorwaarden en eisen in de jurisprudentie nader uitgewerkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toegepast? 
 • College 8: Formulering en toepassing van gunningscriteria (deel 1)

  • Aan welke randvoorwaarden moet de aanbesteder voldoen om de gunningscriteria rechtmatig te formuleren en toe te passen op de ontvangen inschrijvingen (met focus op: definitie van gunningscriteria; onderscheid tussen gunningscriteria en subgunningscriteria; de (beperkte) keuzevrijheid ten aanzien van te hanteren gunningscriteria; beoordelingssystematieken)? 
  • Hoe zijn deze randvoorwaarden in de jurisprudentie nader uitgewerkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toegepast? 
 • College 9: Formulering en toepassing van gunningscriteria (deel 2)

  • Aan welke randvoorwaarden moet de aanbesteder voldoen om de gunningscriteria rechtmatig te formuleren en toe te passen op de ontvangen inschrijvingen (met focus op: milieu en sociale gunningscriteria, selectieve gunningscriteria en motiveringsverplichtingen)? 
  • Hoe zijn deze randvoorwaarden in de jurisprudentie nader uitgewerkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toegepast? 
 • College 10: Informatie uitwisselen, communicatie en onderhandelen tijdens het aanbestedingsproces: wat mag en wat moet?

  • Binnen welke randvoorwaarden mag een aanbesteder bilateraal en multilateraal communiceren, informatie uitwisselen en onderhandelen met de (potentiële) deelnemers aan een aanbestedingsprocedure? 
  • Hoe zijn deze randvoorwaarden en eisen in de jurisprudentie nader uitgewerkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toegepast?
 • College 11: Rechtsbescherming van gegadigden en inschrijvers tegen beslissingen die de aanbesteder neemt vóór en tijdens het aanbestedingsproces.

  • Welke rechtsmiddelen kan een gegadigde of inschrijver instellen als een aanbesteder zijn verplichtingen op grond van het gereguleerde aanbestedingsrecht niet naleeft? 
  • Hoe zijn deze mogelijkheden in de jurisprudentie nader uitgewerkt en hoe moeten zij in concrete casus worden toegepast? 
  • Welke rol kan de Commissie van Aanbestedingsexperts spelen bij de behandeling van klachten in aanbestedingsprocedures? 
 • College 12: Capita selecta - aanbesteding, mededinging en staatssteun

  • Hoe verhouden zich het aanbestedingsrecht, het mededingingsrecht en het staatssteunrecht tot elkaar? 
 • College 13: Capita selecta - wisselwerking tussen rechtmatig en doelmatig aanbesteden

  • In hoeverre verplicht de wet- en regelgeving aanbesteders om bij de voorbereiding, inrichting en afwikkeling van hun inkoop- en aanbestedingsprocessen mede te ‘sturen’ op andere doelstellingen dan het in acht nemen van de beginselen van aanbestedingsrecht? 
 • College 14: Capita selecta - Wijzigingen van een overeenkomst na de aanbesteding 

  • Het complexe leerstuk van de wezenlijke wijziging blijft een voor de praktijk relevant onderwerp. De toepassing van de bepalingen uit Hoofdstuk 2.5 Aw 2012 (dat betrekking heeft op het wijzigen van overheidsopdrachten) geven in de inkoop-, aanbestedings- en rechtspraktijk nog altijd aanleiding tot veel vragen. Tijdens dit college zullen de cursisten leren wat de grenzen zijn die het gereguleerde aanbestedingsrecht stelt aan de (contract)vrijheid van aanbestedende diensten om een na een aanbestedingsprocedure gegunde opdracht gedurende de looptijd van de overeenkomst te wijzigen. Ook wordt besproken over welke elementen van het leerstuk van de wezenlijke wijziging nog vragen bestaan en hoe die vragen zouden moeten worden opgelost.
 • College 15: Capita selecta - Duurzaam aanbesteden

  Wanneer een aanbesteder een aanbestedingsprocedure met goed gevolg heeft doorlopen, zal hij in de regel een overeenkomst sluiten met de inschrijver die als beste uit de bus is gekomen. Vanaf dat moment bepaalt het verbintenissenrecht hun onderlinge rechtsverhouding. Voorafgaande aan de overeenkomst wordt die rechtsverhouding in belangrijke mate door het aanbestedingsrecht bepaald. Het is echter de vraag of dit onderscheid wel zo scherp kan worden getrokken. Het doel van dit college is vast te stellen en na te gaan in welke gevallen het aanbestedingsrecht en het verbintenissenrecht mogelijk in onderling verband met elkaar moeten worden beschouwd bij de beoordeling van geschillen die hetzij in de aanbestedingsfase, hetzij in de contractfase rijzen.

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique Becker op 020-598 36 94

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto