Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Leer wat het ingrijpen in opvoeding en gezinsleven betekent

Gezin, recht en forensische gedragswetenschappen

Vaardigheden voor de arbeidsmarkt

De kennis en vaardigheden die je tijdens deze minor opdoet, zijn relevant en kun je later goed gebruiken als je wilt gaan werken in bijvoorbeeld de jeugdbescherming, rechterlijke macht of advocatuur.

In zowel het civiele jeugdrecht als het jeugdstrafrecht hebben juristen en gedragswetenschappers een duidelijke taak: het belang van het kind dienen. Daarvoor werken zij samen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, kennis en kunde. Omdat het voor beide groepen nuttig is om van elkaars discipline en de bijbehorende vaktermen op de hoogte te zijn, start de minor met twee vakken waarin studenten een inleiding krijgen in elkaars vakgebied. 

Bekijk de Studiegids voor meer informatie over deze minor.

Overzicht vakken

 • Inleiding in Familierecht met verdieping in de rechten van het kind (6 EC)

  Dit vak bestaat uit twee delen. Het begint met een korte introductie in het familie- en jeugdrecht en het jeugdstrafrecht. Daarbij komen onderwerpen zoals het huwelijk en geregistreerde partnerschappen, scheidingen en gezag en omgang aan de orde. In het tweede gedeelte van het vak zoomen we in op de rechten van kinderen. Sinds de inwerkingtreding van het Internationaal verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) is het belang van en de belangstelling voor de rechten van het kind exponentieel toegenomen. Zowel juristen als sociale wetenschappers moeten in staat zijn om de bronnen van kinderrechten aan te boren en de kinderrechten in de dagelijkse praktijk toe te passen. Hier komen onderwerpen zoals de procespositie van minderjarigen, de rechten van minderjarige vreemdelingen en wederom het jeugdstrafrecht voorbij.

 • Ontwikkeling van Antisociaal gedrag (6 EC)

  In dit vak staat een groep jongeren centraal waarmee criminologen, orthopedagogen, klinisch ontwikkelingspsychologen en juristen op het terrein van familie- en jeugdrecht zich bezighouden, namelijk kinderen en jongeren die de samenleving zorgen baren vanwege hun antisociale gedrag. Antisociaal gedrag gaat een stap verder dan opstandigheid tegen ouders, leerkrachten of andere personen of instanties die kinderen proberen op te voeden. Antisociaal gedrag is schadelijk voor de veiligheid van anderen, is grensoverschrijdend en maakt inbreuk op basisrechten zoals leven, gezondheid en zelfbeschikking. Denk hierbij aan geweld, pesten, dreigen, oplichten of stelen. In dit vak maak je kennis met het wetenschappelijke onderzoek vanuit de forensische gedragswetenschappen, verkrijg je inzichten in hoe de ontwikkeling naar antisociaal gedrag kan verlopen en leer je kritische vragen te stellen over de vertaling van deze inzichten naar de (juridische) praktijk. Je leert hoe antisociaal gedrag wordt bevorderd of belemmerd door de gevoelens over jezelf en anderen en leert hoe de regulatie van emoties en de biologische- en opvoedingsfactoren bijdragen aan de ontwikkeling van het sociaal-emotioneel functioneren.

 • Civielrechtelijk ingrijpen vanuit juridisch en pedagogisch perspectief (6 EC)

  Het vak ‘Civielrechtelijk ingrijpen vanuit juridisch en pedagogisch perspectief’ richt zich op drie thema’s: 1) civielrechtelijk ingrijpen vanwege conflicten tussen de ouders; 2) ingrijpen vanwege problematiek van de ouders; en 3) ingrijpen vanwege problematiek van het kind. Na het volgen van het vak, ben je op de hoogte van het juridisch kader voor het civielrechtelijk ingrijpen in gezinnen, van de redenen van ingrijpen, en van de invloed die het al dan niet ingrijpen heeft op betrokkenen, zowel op de korte als de langere termijn. Aan de orde komen onderwerpen zoals (v)echtscheiding, internationale kinderontvoering, mediation, opvoedingsproblematiek, maatregelen van kinderbescherming en kinderen in institutionele zorg.

 • Strafrechtelijk ingrijpen vanuit juridisch en pedagogisch perspectief (6 EC)

  Het vak biedt een korte inleiding in de omvang, achtergronden en verklaringen van (jeugd)criminaliteit. Aandacht wordt besteed aan ‘Ontwikkelings- en levensloop criminologie’ en neurobiologische aspecten van (jeugd)criminaliteit. Verder doe je kennis op over wet- en regelgeving (Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering, Beginselenwet justitiële Jeugdinrichtingen) en het stelsel van voorzieningen bij de maatschappelijke (strafrechtelijke) reactie op (jeugd)criminaliteit (inclusief preventie) en de specifieke pedagogische invalshoek die het jeugdstrafrecht kent. In het jeugd-/adolescentenstrafrecht wordt geen leeftijdsgrens van 18 jaar maar van circa 23 jaar aangehouden. De cursus richt zich daarmee op kinderen (12-), jeugdigen (12-17) en jongvolwassenen (18-22). Je krijgt inzicht in de aanloop naar strafrechtelijk ingrijpen (diagnostiek en risico-inschatting) en in factoren en kenmerken die een rol spelen in de effectiviteit van (strafrechtelijke) interventies.

 • Minorpaper (6 ec)

  De minor ‘Gezin, recht en forensische gedragswetenschappen’ wordt afgesloten met een groepsopdracht waarin je de kennis die je verworven hebt toepast op een centraal thema van de minor. De thema’s van de groepsopdracht variëren van internationale kinderontvoering tot jeugdstrafrecht en kinderbescherming. Dit vak bestaat uit vier verschillende onderdelen: 1) Een casus (groepsproduct); 2) Een wetenschappelijk artikel (groepsproduct); 3) Een presentatie over de casus én het artikel (groepsproduct); 4) Een reflectieverslag inclusief peerfeedback (individueel product). In dit vak kun je je verder verdiepen in een onderwerp, wetgeving en gedragswetenschappelijke literatuur integreren en laten zien dat je in staat bent om casuïstiek aan wet- en regelgeving en gedragswetenschappelijke literatuur te verbinden. Alle beschikbare thema’s worden in periode 2 aangeboden waarna je je kunt inschrijven. Voorafgaand aan periode 3 wordt de groepsindeling bekend gemaakt, zodat je je alvast kunt inlezen en direct van start kunt gaan.