Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

A Broader Mind

Laatst gewijzigd op 18 januari 2022
De VU start het onderwijsprogramma A Broader Mind, waarin alle bachelorstudenten zich op academisch, persoonlijk en maatschappelijk vlak breder kunnen ontwikkelen.

De VU wil haar studenten de mogelijkheid bieden om zich op academisch, persoonlijk en maatschappelijk vlak, breder te ontwikkelen: studenten toerusten om in deze wereld succesvol en betekenisvol te kunnen zijn. In het nieuwe onderwijsprogramma A Broader Mind gaan Bachelorstudenten aan maatschappelijke vragen werken en staat zelfontplooiing voorop.

A Broader Mind

 • A Broader Mind for students

  De maatschappelijke uitdagingen nemen toe, worden complexer en vragen steeds meer om een multidisciplinaire aanpak. Thema’s zoals artificial intelligence, vergrijzing, geopolitieke spanningen, schaarste van natuurlijke bronnen, ongelijke spreiding van welvaart en klimaatveranderingen, tekenen de wereld van vandaag en morgen.

  Tegelijkertijd dynamiseert de arbeidsmarkt, veranderen functies in snel tempo, veroudert kennis sneller, zijn er meer mogelijkheden om onderwijs te volgen en zullen de studenten van nu gedurende hun loopbaan meerdere carrières hebben in verschillende functies en disciplines. In tegenstelling tot deze ontwikkelingen worden studenten door de overheid juist aangespoord om zich te focussen op hun eigen discipline en snel af te studeren. Er is nauwelijks ruimte voor verbreding of verdieping, laat staan voor reflectie op de eigen rol in de samenleving.

  Doelstellingen A Broader Mind for Students:

  1. Ontwikkelen van een VU-brede Broader Mind Course waarin persoonlijke en academische ontwikkeling, maatschappelijke interactie en de reflectie hierop een plek krijgt binnen het bachelor onderwijs.
  2. Het uitbreiden van de activiteiten op het gebied van Community Service Learning waarin ook het wetenschappelijke perspectief wordt geïntegreerd.
  3. Het ontwikkelen en uitvoeren van een longitudinaal onderzoek om de lange termijn effecten van de A Broader Mind for Students op de VU-alumni te meten.
 • Broader Mind Course

  De Broader Mind Course is voor alle VU bachelorstudenten, waarin persoonlijke en academische ontwikkeling, maatschappelijke interactie en reflectie hierop centraal staan. Dit betekent dat studenten kennis maken met grote maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid, digitalisering en armoede. Dit zijn vraagstukken die niet vanuit één discipline opgelost kunnen worden. Daarom komt de student in deze cursus in aanraking met verschillende perspectieven van zowel deskundigen als medestudenten van andere opleidingen. Op deze manier gaan studenten op ontdekkingstocht om te zien wat deze interdisciplinaire thema’s voor ze betekenen en hoe zij, vanuit hun eigen achtergrond en overtuiging, een steentje kunnen bijdragen.

  Voor en door studenten
  Wat zo bijzonder is aan deze cursus is dat studenten, docenten, wetenschappers en andere enthousiaste medewerkers van de VU het samen creëren. Daarbij hebben studenten een nadrukkelijke rol in het ontwerpen en verbeteren van het onderwijs. Zo zijn de thema's waarmee ze gaan werken mede-opgesteld door studenten van de VU.

  Online en offline activiteiten
  De Broader Mind Course bestaat uit een mix van online en offline activiteiten. De online activiteiten volgt een student in een MOOC, een Massive Open Online Course. In de MOOC staan filmpjes en artikelen waarin deskundigen aan het woord komen, maakt de student quizjes en kunnen ze via een forum in gesprek gaan met andere studenten. Daarnaast worden studententen vanuit de MOOC aangespoord om zelf activiteiten te ondernemen om te onderzoeken wat een onderwerp met ze doet. Denk aan zelf plastic afval te verzamelen om er met andere studenten een kunstwerk van te bouwen, in het kader van het thema Duurzaamheid. 

  Bouw mee aan A Broader Mind
  Wil je ook mee bouwen aan het onderwijs? Wij zijn altijd op zoek naar leuke ideeën en nieuwe inzichten, neem contact op met:
    
  Selene Kolman, Projectmanager Broader Mind Course

  Trekker van de Broader Mind Course is professor Govert Buijs, bijzonder hoogleraar politieke filosofie en houder van de Goldschmeding Chair ‘Economie & civil society’, bij de Faculteit Geesteswetenschappen. 

 • Informatie voor deelnemende opleidingen

  Wat is de Broader Mind Course?
  De Broader Mind Course is een innovatieve cursus gericht op de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van bachelorstudenten. In de cursus gaan studenten van verschillende opleidingen en achtergronden met elkaar aan de slag met diverse grote maatschappelijke vraagstukken. De studenten leren op deze manier verder dan hun eigen studie te kijken.
  De ambitie van het College van Bestuur is om op termijn de Broader Mind Course voor alle bachelorstudenten verplicht te stellen. Ook kunnen opleidingen zelf besluiten de cursus verplicht te stellen of zelf onder de aandacht van hun studenten te brengen. 

  Hoe kunnen studenten aan de Broader Mind Course deelnemen?

  Onderdeel van mentoraat/tutoraat/studie- en loopbaanbegeleiding
  De Broader Mind Course kan als een verplicht onderdeel worden opgenomen in een vakoverstijgend programma of leerlijn, zoals mentoraat, tutoraat of studie- en loopbaanbegeleiding. Het is van belang dat dit vooraf duidelijk naar de studenten wordt gecommuniceerd.

  Aanhaken aan een bestaand vak
  De Course kan als een (verplicht) onderdeel worden opgenomen in een bestaand vak van de opleiding. Het is van belang dat dit vooraf duidelijk naar de studenten wordt gecommuniceerd.

  Vrijwillige deelname stimuleren
  Vrijwillige deelname aan de Broader Mind Course kan vanuit de opleiding worden gestimuleerd en ondersteund.

  Wat draagt de opleiding bij aan de Broader Mind Course?
  De opleiding hoeft geen personeel te leveren om onderwijs tijdens de cursus te verzorgen. De cursus wordt georganiseerd en gecoördineerd vanuit het A Broader Mind programma. Tijdens de cursus worden de studenten begeleid door student-gidsen, die worden aangesteld en ondersteund door A Broader Mind. Ondersteuning vanuit de opleiding in de communicatie naar de studenten wordt zeer op prijs gesteld. Dit geldt met name in de aanloop naar de cursus toe, wanneer de studenten moeten worden geïnformeerd over de cursus. De A Broader Mind coördinator zal het materiaal aanleveren ter verspreiding onder de studenten.


  Wat gebeurt er met de Broader Mind Course?
  Het is de ambitie van het CvB om op termijn de cursus voor alle bachelor studenten verplicht te stellen. Momenteel wordt er onderzocht op welke manier de cursus geïmplementeerd kan worden.


  Praktische informatie Broader Mind Course

  • Voor wie:     Eerste en tweedejaars bachelorstudenten van de VU.
  • Wanneer:     Gedurende periode 4 en 5.
  • Studielast:   De studielast voor de A Broader Mind Course is 40 uur per jaar.
  • Taal:             De cursus is geheel Engelstalig.
  • Certificaat:    Bij afronding van de cursus ontvangt de student een certificaat als bewijs van deelname aan      de cursus.

  Broader Mind Course programma

  Broader Mind Course bestaat uit 8 interdisciplinaire thema’s verdeeld over 2 tracks. Deelnemende studenten worden random verdeeld over de 2 tracks. Iedere student volgt één Track:
  Track A: Success, Poverty, The Human Body, Rebellion
  Track B: Viewpoints & Worldview, The Digital World, Health & Happiness, Sustainability

  Studenten worden ingedeeld in interdisciplinaire groepen, welke een mix zijn van verschillende opleidingen en jaren. Deze groepen worden begeleid door ouderejaars student-gidsen (Student guides).

  De globale opbouw van een Track is als volgt:

  • Kennismakingsbijeenkomst: kennis maken met je groepsgenoten en student-gids.
  • Start opdracht “Ranking the themes”: reflectie op de thema’s die aan bod komen in de cursus.
  • Mid-term opdracht “Make-up your mind”: reflectie op de eerste 2 afgeronde thema’s.
  • Afsluitende opdracht “Formulate your personal challenge”: een persoonlijke uitdaging formuleren op basis van het geleerde in de cursus en presenteren aan groepsgenoten en student-gids.
  • 4 Thema’s, bestaande uit online activiteiten en één meet-up per thema.

  Elk thema is gecentraliseerd rondom een persoonlijke vraag en een maatschappelijke uitdaging:


  Personal question
  Societal Challenge
  Health & Happiness
  Which factors influence my happiness?
  Follow your own path to happiness.
  Poverty
  How do I experience financial poverty?
  How can we, as society, reduce the negative effects of poverty in someone's living environment?
  Succes
  How can I become succesful through learning of my failures?
  How can organizations become succesful through learning of their failures?
  The Digital World
  How do I weigh the (ethical) benefits versus risk regarding  digital innovations?
  How to gain a thorough understanding of the requirements for and applications relating to digital innovations in healthcare?
  Rebellion
  What kind of rebel are you?
  How far would you go with your own rebellion in respect to societal challenges we get introduced to in this course?
  Viewpoints & Worldview
  What makes me 'me' and what do I want to be seen by others?
  How do people from so many different backgrounds manage to live together in the super diverse city of Amsterdam?
  Sustainability
  How big is my role in the cause, the consequence and the solution of the plastic problem?
  Joint the quest and help to solve the waste plastic problem!
  The Human Body
  Who is the owner of my body?
  What is the limit for biotechnical applications for human health?

  De course bestaat grotendeels uit online materiaal, zoals video’s van diverse experts, tekst, opdrachten, quizjes en discussie fora.

  Er vinden 6 offline activiteiten plaats gedurende de cursus, waarvan 3 in periode 4 en 3 in periode 5. Met de planning van de offline activiteiten wordt rekening gehouden met het reguliere tentamenrooster van de VU.

  Leerdoelen

  Upon completion of the first year Broader Mind Course you will be able to:

  • explore and compare a range of perspectives on four themes based on the Sustainable Development Goals;
  • reflect on your personal attitude towards societal challenges and responsibilities, and your experiences on the Broader Mind Course;
  • reflect at a basic level on your personal qualities, pitfalls, ambitions, perspectives and personal wellbeing, both individually and in a group with fellow students;
  • identify a personal challenge based on what you have learned in the Broader Mind Course and explore implications for personal and professional life, with specific reference to your university and study programme.
 • Community Service Learning

  Bij Community Service Learning (CSL) zetten studenten hun academische vaardigheden in om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met een maatschappelijke partner, bijvoorbeeld een gemeente. Sommige studenten zijn al bezig met CSL in hun opleiding, maar de VU wil het op termijn voor alle studenten mogelijk maken om deel te nemen aan een CSL-activiteit. 

  Vaak zijn de activiteiten onderdeel van het verplichte programma van een opleiding en zijn er studiepunten aan verbonden. Hoe ziet zo’n Community Service Learning activiteit er dan uit? Hieronder een aantal voorbeelden:

  • In de 2e jaars cursus Jeugdgezondheidszorg gaven studenten aanbevelingen over hoe bewegend leren kan worden ingezet als leerondersteuning op een basisschool in Amsterdam Nieuw-West.
  • Het Inside-out Prison Exchange Program verzorgt onderwijsbijeenkomsten in penitentiaire inrichtingen waarbij studenten en gedetineerden samen les krijgen.
  • In de 3e jaars cursus Community-based Health Interventions werken studenten samen met het Leger des Heils aan de verbetering van verschillende programma’s in Amsterdam zoals de daklozenopvang, crisisopvang en buurthuizen.
  • Studenten Logistiek werken bij de voedselbank mee aan de optimalisatie van logistieke processen. 
  • Studenten kijken hoe de gemeente Almere om zou kunnen gaan met het toenemende aantal ouderen door middel van interviews en literatuuronderzoek.

  Ambities
  Community Service Learning is een belangrijke invulling van de maatschappelijke rol van de universiteit. In het Strategie VU 2020-2025 spreekt de VU het voornemen uit om Community Service Learning structureel onderdeel te laten uitmaken van het onderwijs.

  Organisatie Community Service Learning

  Trekker van Community Service Learning en het onderzoek naar CSL is professor Marjolein Zweekhorst, hoogleraar innovatie en educatie bij de bèta-faculteit.

  Lees meer over Community Service Learning op de VU

 • Longitudinaal onderzoek

  Om de effecten van A Broader Mind for Students op onze studenten en alumni op de lange termijn te meten wordt gestart met een longitudinaal onderzoek. Hiervoor wordt gedurende 12 jaar een cohort studie gedaan. Voorafgaand aan de cohort studie worden experimenten gedaan onder de studenten die participeren in de course zodat het korte termijn effect van de course en de verschillende elementen ervan op vaardigheden en resultaten van studenten kan worden gemeten.

  Trekker van het longitudinale onderzoek is Professor René Bekkers, hoogleraar prosociaal gedrag bij de Faculteit Sociale Wetenschappen

 • Bouw mee aan A Broader Mind

  Ben je graag creatief? Vind je het leuk om samen te werken met mensen van verschillende achtergronden? Draag je graag bij aan innovatie van het onderwijs? Dan is dit iets voor jou!

  We zijn altijd op zoek naar enthousiaste studenten, docenten en medewerkers van de VU die mee willen bouwen aan de Course en ons willen helpen deze verder te ontwikkelen en verbeteren.

  Meld je aan
  Voor vragen of aanmelden, stuur een email naar: broadermindcourse@vu.nl

 • Meer informatie

  www.vu.nl/abroadermind

  Lees meer meer over de onderdelen en visie van A Broader Mind in de pitch.