Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Faculteitsbestuur FGB

Laatst gewijzigd op 23 januari 2024
Het faculteitsbestuur (FB) is belast met de leiding van de faculteit. De decaan is voorzitter van het faculteitsbestuur en eindverantwoordelijk voor het functioneren van de faculteit.

Samenstelling faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur komt wekelijks op woensdag bij elkaar voor de bestuursvergadering. De deadline voor het aanleveren van stukken is uiterlijk de donderdag voorafgaand aan de vergadering voor 12.00 uur, per e-mail aan het Bestuurssecretariaat.

Personele zaken kunnen door een Afdelingshoofd op iedere eerste woensdag van de maand  worden geagendeerd via een e-mail aan het FGB bestuurssecretariaat. Het Afdelingshoofd is verantwoordelijk voor zowel een tijdig verzoek tot agendering als het verstrekken van alle benodigde vergaderstukken aan het bestuur. De deadline hiervoor is minimaal 7 werkdagen voor het geplande bestuursoverleg. Alleen volledig ingediende HR dossiers worden in behandeling genomen.

Studenttoehoorder

Tijdens de bestuursvergadering, het Strategisch Overleg en de Gezamenlijke vergadering is de Studenttoehoorder aanwezig. De student wordt voorgedragen door de Facultaire Studentenraad en benoemd door het faculteitsbestuur voor een periode van (in beginsel) één jaar.
 
Strategisch Overleg

Het faculteitsbestuur voert maandelijks een Strategisch Overleg (SO) met de afdelingshoofden en opleidingsdirecteuren van de 3 clusters van FGB (psychologie, bewegingswetenschappen en pedagogische wetenschappen). Het faculteitsbestuur overlegt met het Strategisch Overleg over het te voeren beleid en over de uitwerking daarvan op het niveau van de faculteit als geheel, de opleidingen en de afdelingen. Het Strategisch Overleg geeft desgevraagd of uit eigener beweging advies aan het bestuur inzake interne en externe aangelegenheden van de faculteit.
 
Gezamenlijke Vergadering

Tweemaandelijks vindt een Gezamenlijke Vergadering (GV) plaats, bestaande uit Onderdeelcommissie (ODC), Facultaire Studentenraad (FSR) en het faculteitsbestuur. De medezeggenschap heeft instemmings- en/of adviesrecht overeenkomstig hetgeen is vastgelegd in VU breed verband.
 
Promoties

De decaan heeft bij promotietrajecten de rol van voorzitter van de promotiecommissie. Meer informatie hierover is beschikbaar via de website van de Graduate School en PhD Education Committee (PEC).
 
Leerstoelen

(Bijzondere) leerstoelen: voordrachten voor het opzetten van een nieuwe leerstoel dient altijd te worden ingediend bij het faculteitsbestuur, onderbouwd met de argumenten waarom de betreffende leerstoel de doelstellingen van de afdeling en faculteit versterkt, hoeveel fte het betreft en hoe dit budgettair inpasbaar is binnen het afdelingsbudget.

Als er een beoogd leerstoelhouder is dienen de volgende stukken te worden toegevoegd: CV van de betreffende persoon, factsheet volgens de meetlatten van FGB, profielschets/structuurrapport van de leerstoel en in geval van bijzondere leerstoelen (vanuit een externe stichting o.i.d.) tevens met welke mensen het curatorium is ingericht en een verzoek vanuit de externe rechtspersoon waarom zij bij de afdeling/faculteit dit specifieke bijzonder hoogleraarschap willen aangaan (en meestal mede-bekostigen). Meer informatie (met formats).
 
Procuratie

De directeur bedrijfsvoering en de decaan hebben het mandaat om namens de faculteit (formeel: Stichting VU) een overeenkomst met derden aan te gaan, tot een bedrag van €350.000. Overeenkomsten boven de €350.000 worden door het CvB getekend.
In de dagelijkse praktijk worden alle projectaanvragen (en aanverwante formulieren) en overeenkomsten met derden getekend door de directeur bedrijfsvoering (drs. M.M. van Aken, functie Engelstalig: Managing Director).
 
Stukken ter ondertekening kunnen worden aangeleverd bij het Bestuurssecretariaat (kamer MF H647a of per e-mail aan bestuurssecretariaat.fgb@vu.nl). Alle stukken omtrent projecten moeten worden voorzien van een door projectcontrol goedgekeurde begroting en zonodig akkoord van een VU jurist* (subsidiedesk/IXA). Overeenkomsten die niet (VU) standaard zijn dienen door een VU jurist te zijn beoordeeld en het akkoord van de jurist graag meesturen met het handtekeningenverzoek*.

*Het advies is om zowel projectcontrol als de afdelingsmanager in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken.