Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Wie wij zijn

De VUvereniging is een breed maatschappelijk netwerk van mensen die zich verbonden voelen bij de VU en het VUmc. Vanuit een sterke betrokkenheid bij de vrije, bijzondere identiteit, rol en betekenis van VU en VUmc én bij de samenleving waarvan wij actief deel uit maken.

Positieve impact op de wereld
De VUvereniging gelooft dat wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en zorg actief kunnen bijdragen aan een betere samenleving. Rechtvaardiger, medemenselijker. Verantwoordelijker voor elkaar én voor de wereld. Door bewust na te denken over de maatschappelijke rol en impact van de kennis die bij VU en VUmc wordt ontwikkeld. En daar actief betekenis aan te geven. 

Verbinden, inspireren en stimuleren
Wij willen VU en VUmc prikkelen en inspireren met maatschappelijke ontwikkelingen. Wetenschap, levensbeschouwing en maatschappij op een open, creatieve manier met elkaar verbinden. En kennisontwikkeling stimuleren die een positieve impact heeft op de samenleving. 

Actief betrokken
Dit doen we onder andere door het organiseren van evenementen en activiteiten over uiteenlopende, actuele thema’s op het snijvlak van onderwijs, wetenschap, zorg, levensbeschouwing en maatschappij. Voor iedereen, buiten en binnen de VU en het VUmc. En door subsidies en beurzen te verstrekken voor projecten die passen bij het maatschappelijke doel van VUvereniging.

Formele rol
Naast de maatschappelijke functie heeft de VUvereniging nog een formele rol. De vereniging dient ook voor het in stand houden van Vrije Universiteit (VU) en VU medisch centrum (VUmc) als bijzondere instellingen in de zin van de wet, waardoor hun onafhankelijkheid wordt gewaarborgd. Dat betekent dat de leden van hun raden van toezicht niet door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden benoemd, maar door de Raden van Toezicht van stichting VU en stichting VUmc, na voorafgaande goedkeuring door de Ledenraad van de VUvereniging. Hierdoor zijn VU en VUmc beter in staat hun eigen identiteit te bepalen en hun eigen keuzes te maken.
Lees meer over relatie VUvereniging met VU en VUmc.

ONS KOMPAS

Met de grondslag als basis hebben we voor onszelf nog eens verwoord welke de sterkste motiveringen zijn die in de praktijk ons denken en doen bepalen. Dit geldt als ons waardenkompas. Alles wat we doen, waar we steun aan verlenen of wat we ontwikkelen is op één of andere manier verbonden aan deze waarden.

 • VRIJ EN OPEN VOOR IEDEREEN
  Koesteren van de maatschappelijke diversiteit van de mensen die bij de VU of het AUMC werken, studeren en zorg krijgen.
 • STIMULEREND EN INSPIREREND
  De VU en het AUMC stimuleren en inspireren met ideeën en vragen uit de maatschappij.
 • MOREEL BEWUST
  Bijdragen aan een betere maatschappij vanuit wetenschap, zingeving en levensbeschouwing.
 • VERBINDEND
  De kennis van de VU en het AUMC ten goede laten komen aan de samenleving

Wat voor ons belangrijk is vindt zijn oorsprong in onze ontstaansgeschiedenis. VU, VUmc en de VUvereniging hebben altijd vanuit een grondslag gedacht en gewerkt. In 2015 is deze herzien, om meer recht te doen aan het inclusieve karakter van onze instellingen. Met deze vernieuwde grondslag doen we recht aan de maatschappelijke diversiteit waar we middenin staan.

ONZE GRONDSLAG

Voortbouwend op haar christelijke oorsprong wil de VUvereniging bijdragen aan een betere wereld, een wereld waarin rechtvaardigheid, medemenselijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de wereld centraal staan.
Zij onderkent en waardeert de rol die levensbeschouwing en zingeving hierbij spelen.
Zij stimuleert de Stichting VU en Stichting VUmc om zich hierdoor bij de inrichting van onderwijs, onderzoek en zorg te laten inspireren.