Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Wetenschap met de Wijk

Wetenschap met de Wijk brengt buurtbewoners, welzijnsorganisaties, beleidsmakers, studenten en wetenschappers bij elkaar. Samen ontwikkelen we kennis om complexe maatschappelijke problemen aan te pakken.

Hoe pakken we eenzaamheid aan in een gedigitaliseerde wereld? Hoe kunnen we op een eerlijke manier verduurzamen? Om eerlijke en effectieve oplossingen te vinden voor zulke ingewikkelde vraagstukken zijn kennis en ervaring vanuit veel verschillende invalshoeken nodig. Het project Wetenschap met de Wijk (WmdW) brengt die verschillende perspectieven bij elkaar door buurtbewoners, welzijnsorganisaties, beleidsmakers, studenten en wetenschappers te verenigen. We wisselen onderling ideeën uit en doen samen nieuwe kennis op, die we vervolgens omzetten in onderzoeksagenda's en praktische adviezen voor beleid.

Dit project is een samenwerking tussen VU Athena, VoorUitOBA en HvA.

We organiseren twee bijeenkomsten:

1. Student & Stad in Gesprek

Deze bijeenkomst vond plaats in december 2022 en zal weer plaatsvinden in december 2023. Studenten van de VU en de HvA gingen om tafel met buurtbewoners om te praten over twee maatschappelijke vraagstukken:

 • Eerlijke energietransitie
 • Ruimte voor mentale kracht

Op basis van deze gesprekken werd bepaald welke aspecten volgens buurtbewoners verder onderzocht moeten worden. De uitkomsten van deze bijeenkomst vind je onderaan deze pagina.

2. Wetenschap met de Wijk Festival

Bewoners, lokale organisaties en beleidsmakers uit verschillende Amsterdamse buurten kwamen in juni 2023 bijeen om kennis en ideeën uit te wisselen. We deelden de uitkomsten van Student & Stad in Gesprek, en bediscussieerden of we op de juiste manier invulling geven aan een 'eerlijke energietransitie' en 'ruimte voor mentale kracht', en welke rol beleidsmakers hierin kunnen spelen.

De uitkomsten van deze bijeenkomst vind je onderaan de pagina.

Impressie van het Wetenschap met de Wijk Festival

Uitkomsten van Student & Stad in Gesprek

 • Thema: ruimte voor mentale kracht

  Onze mentale gezondheid staat onder druk. Depressies, burn-outs en eenzaamheid komen steeds vaker voor, met name sinds de pandemie. De Gemeente Amsterdam wil daarom de openbare ruimte beter inrichten ten behoeve van de mentale gezondheid van haar bewoners. Wat vinden Amsterdammers zelf dat daarvoor nodig is? 

  Resultaten focusgroep
  Deelnemers identificeerden locaties die zij waardevol vinden voor hun mentale gezondheid, zoals culturele ruimtes (bijv. theaters), locaties voor sport en lichaamsbeweging en ontmoetingsplekken (zoals buurthuiskamers). De locatie zelf bleek echter niet de belangrijkste factor te zijn. Het gaat vooral om de achterliggende behoefte, zoals beweging, sociale interactie en cognitieve ontwikkeling of zelfreflectie. Toegankelijke ruimtes zoals parken en buurthuiskamers bieden die mogelijkheden. Opvallend is dat deelnemers aangaven dat het aanbod van precies deze plekken juist afneemt. Ruimtes om samen te komen zijn streng gereguleerd, er zijn minder openbare plekken en ergens een kopje koffie drinken is al snel prijzig. 

  Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en beleid
  Op basis van deze inbreng hebben de studenten een aantal adviezen opgesteld: Ten eerste moet er aandacht komen voor openbare ruimtes die aan de eerder genoemde criteria voldoen. Deze locaties moeten zowel binnen als in de buitenlucht zijn en de focus zal moeten liggen op de toegankelijkheid en betaalbaarheid. Ook werd in één van de focusgroepen aangegeven dat er gebruik gemaakt moet worden van wat al beschikbaar is, zoals lokale initiatieven en de communicatie tussen buurtbewoners. Buurtbewoners moeten zelf een rol krijgen in de ontwikkeling van deze plekken en continue betrokken worden bij het onderzoek. Zo kan er bijvoorbeeld een buurtbewoner als facilitator aangewezen worden om inzicht te krijgen in welke ruimtes er nu beschikbaar zijn, wat er kan of moet veranderen en hoe bewoners hieraan kunnen bijdragen. 

 • Thema: eerlijke energietransitie

  Om klimaatverandering aan te pakken is een fundamentele overgang nodig van het huidig dominante fossiele energiesysteem naar een koolstofarm/nulsysteem. De Gemeente Amsterdam wil in 2050 klimaatneutraal zijn en in 2040 het gas volledig uit de stad bannen. Deze verschuiving vraagt om rigoureuze veranderingen en heeft daardoor grote maatschappelijke impact. Hoe kijken Amsterdammers hier tegenaan?

  Resultaten focusgroep
  Deelnemers zagen verschillende obstakels die een rechtvaardige energietransitie in de weg zouden kunnen staan, vooral op het gebied van communicatie. Velen gaven aan niet goed geïnformeerd te zijn en niet te weten waar ze officiële overheidsinformatie kunnen vinden. Voor sommigen vormen taalbarrières een extra uitdaging. Sommige deelnemers weten niet hoe ze hun huis energiezuiniger kunnen maken. De kosten ervan vormen een belemmerende factor, maar er zijn ook verschillen tussen koop- en huurhuizen. De meeste deelnemers vinden dat de overheid verantwoordelijk is voor een rechtvaardige energietransitie, bijvoorbeeld door de minimale energienormen van huurwoningen te verbeteren.

  Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en beleid
  Deelnemers willen dat de communicatie over de energietransitie in Amsterdam helder en beknopt wordt aangeboden, en zo nodig vertaald. Flyers in verschillende talen kunnen de kwaliteit en toegankelijkheid van informatie helpen verbeteren. Ook willen ze een duidelijk langetermijnperspectief van de overheid en langdurige relaties tussen stakeholders.

Uitkomsten van het Wetenschap met de Wijk Festival

 • Thema: ruimte voor mentale kracht

  OBA Oosterdok
  Het hoofdevenement van het festival bestond uit een dialoogsessie rond het thema mentale kracht. Er ontstond een discussie over individuele versus collectieve mentale kracht en het belang om voor elkaar en onze gemeenschappen te zorgen. We bespraken ook interne versus externe factoren die bijdragen aan mentale kracht. Zo kunnen mensen mentaal sterk zijn, maar toch in een kwetsbare positie in de samenleving verkeren.

  OBA Banne Buiksloot
  In Noord organiseerden we een quiz over mentale kracht (aangepast van een reguliere wekelijkse OBA-quiz) om de discussie over mentale kracht onder ouderen in Noord te stimuleren. We bespraken mogelijke oorzaken van eenzaamheid bij ouderen, groen in Amsterdam en veranderingen in de buurt. 

  OBA Ganzenhoef
  In Zuid-Oost vond een rondetafelgesprek plaats met HvA-psychologiestudenten en welzijnsorganisaties als Thrive Amsterdam (GGD) en Swasoom Welzijn. Deelnemers dachten na over drie vragen: 1) Wat betekent mentale kracht voor jou? 2) Hoe houd je je evenwicht? en 3) Wat kunnen buurtcampussen of het Wetenschap met de Wijk-project doen om je te helpen?

  Vind hier een volledig overzicht

 • Thema: eerlijke energietransitie

  OBA Oosterdok
  Op 20 Juni, tijdens het Wetenschap met de Wijk Festival in de OBA centraal vonden er verschillende dialoogsessies plaats, waaronder één over de energietransitie.

  OBA Geuzenveld
  Op 22 juni hebben heben HvA en VU-studenten de avond ‘Geuzenveld Groen Maken’ georganiseerd, in de OBA in Geuzenveld. Bewoners konden hier terecht voor praktisch advies bij energiecoaches en de FIXbrigade. Ook vonden er rondetafelgesprekken plaats en kwam er vanuit de verschillende aanwezige bewoners en organisaties veel input over wat de energietransitie voor hen betekent.

  OBA Ganzenhoef
  Tijdens het Wetenschap met de Wijk-festival heeft Energie Lab Zuidoost een sessie gehouden over energietransitie met de nadruk op de ervaringen die mensen hebben over dit onderwerp. Het ging hierbij met name om manieren van energiebesparing: wat mensen zelf al doen, maar ook wat ze nodig hebben om het beter te doen.

  Vind hier een volledig overzicht

Meer informatie

Vragen?

Neem gerust contact met ons op!

Geertje Tijsma (g.tijsma@vu.nl)