Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Stichting VU

De Stichting VU is de rechtspersoon waarbinnen de Vrije Universiteit haar werk verricht. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur.

Doelstellingen en bijgehorende documentatie 

1.1. De Stichting heeft ten doel:
a. het verzorgen van hoger onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in betrokkenheid op en ten dienste van de samenleving; en
b. het daarbij bevorderen van de informatievoorziening over en bezinning op de relatie tussen hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek enerzijds en levensbeschouwing, cultuur en samenleving anderzijds.

1.2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het in stand houden van de VU;
b. het in samenwerking met de Vereniging en Stichting VUmc ontwikkelen en organiseren van informatievoorziening en publieksactiviteiten rond met name vragen en thema's gericht op de relatie tussen het werk van de instellingen VU en VUmc en levensbeschouwing, cultuur en samenleving;
c. het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor en eventueel deelnemen in andere instellingen voor hoger onderwijs of wetenschappelijk onderzoek;
d. het in samenwerking met de Vereniging en Stichting VUmc initiëren, organiseren, mede-organiseren, dan wel ondersteunen en faciliteren van informatievoorziening en activiteiten gericht op de bevordering van de wederkerige relatie tussen de instellingen VU en VUmc en de samenleving; en e. de samenwerking met andere rechtspersonen en daarmee verbonden instellingen die een vergelijkbaar doel hebben,
en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

4.3. De VU gaat uit van de VUvereniging in de zin van artikel 1.1 sub i van de WHW.

Naam van de instellingStichting VU
RSIN/fiscaal nummer851029279 (Fiscaal nummer), 53815211 (KvK nummer)
ContactgegevensDe Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Beleidsplan inzake uitvoeringOvereenkomstig met statuten, artikel 4 inzake doelstelling.
BestuurssamenstellingDe stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur. Het College van Bestuur bestaat uit drie personen. De benoeming van leden van het College van Bestuur geschiedt door de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur is als volgt samengesteld.
Namen van de bestuurdersCollege van Bestuur VU: prof. dr. M. van Praag (voorzitter), prof. dr. J.J.G. Geurts (rector magnificus), dr. M.J.W.T. Nollen
Secretarisdrs. B. van Leijen MPM
BeloningsbeleidDe bezoldiging van leden van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en is conform de WNT. Voor hun werk als stichtingsbestuurder ontvangen zij een kostenvergoeding. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werk onkostenvergoedingen en vacatiegelden. Op het personeel werkzaam bij de VU is de CAO Nederlandse Universiteiten van toepassing.
BeleidsplanHet instellingsplan van de Vrije Universiteit dient tevens als beleidsplan van de stichting.
Verslag van de uitgeoefende activiteitenZie de jaarverslagen van de Vrije Universiteit
Financiële verantwoordingVia de jaarrekening Stichting VU opgenomen in het jaarverslag en via de ANBI-verantwoording. 

Statuten Stichting VU
Jaarverslagen Stichting VU vanaf 2010

Zie voor meer informatie ook: Raad van Toezicht Stichting VU

ANBI

Stichting VU is door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat er geen erfbelasting of schenkbelasting betaald hoeft te worden over erfenissen en schenkingen die Stichting VU ontvangt. De erfenissen en schenkingen komen zo volledig ten goede aan het werk van Stichting VU. Ook uitkeringen die Stichting VU zelf doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Bovendien kunnen donateurs hun giften aan Stichting VU aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

© 2019 Stichting VU