Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Advies- en overlegorganen

De VU kent meerdere advies- en overlegorganen, waaronder BOVU, OPO, VB, CvD, VUOO en STOK.

Bestuurlijk Overleg VU (BOVU)
Het CvB overlegt iedere vier weken in het Bestuurlijk Overleg VU (BOVU) met alle decanen en de secretaris van het CvB over algemene bestuurlijke en strategische zaken en bedrijfsvoering. Voorzitter van het BOVU is de voorzitter van het CvB.

Overleg Portefeuillehouders Onderwijs (OPO)
Over het onderwijs overlegt de rector met de portefeuillehouders onderwijs van de faculteiten in het Overleg Portefeuillehouders Onderwijs (OPO). Dit overleg vindt maandelijks plaats.

Vergadering Bedrijfsvoering (VB)
De directeuren van de diensten en faculteiten overleggen met elkaar in de Vergadering Bedrijfsvoering (VB). De voorzitter van de VB is het lid van het CvB dat verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van de VU. Dit overleg heeft tot doel tot een heldere afstemming te komen tussen de wensen en behoeften van de faculteiten en de diensten enerzijds en het aanbod dat de diensten aan de faculteiten en andere diensten verzorgen anderzijds.

College van Decanen (CvD)
Het College van Decanen (CvD) bestaat uit de decanen van de faculteiten en wordt voorgezeten door de rector magnificus. Het College van Decanen houdt toezicht op de wetenschappelijke kwaliteit, integriteit en reputatie van de VU. Het College van Decanen is tevens het College voor Promoties in de zin van de WHW en vergadert eenmaal per zes weken.

VU-onderzoeksoverleg (VUOO)
Over het onderzoek overlegt de rector tweemaandelijks met de portefeuillehouders onderzoek in het VU-onderzoeksoverleg. Twee keer per jaar overlegt de rector met de directeuren van de iOZI’s (interdisciplinaire onderzoeksinstituten).

Stuurgroep Onderwijskwaliteit (STOK)
De Stuurgroep Onderwijskwaliteit (STOK) is verantwoordelijk voor het toezicht op de onderwijskwaliteit op de VU en adviseert daarover rechtstreeks aan het College van Bestuur en denkt proactief mee over ontwikkelingen inzake onderwijskwaliteit. De STOK adviseert over het Handboek Onderwijskwaliteit en over elke aanvraag voor een nieuwe bachelor- of masteropleiding die de VU voorlegt aan de NVAO. De STOK bewaakt daarnaast de kwaliteit van alle zogenoemde universiteitsbrede minoren, studieonderdelen van 30 studiepunten die als keuzevak in de bachelorprogramma’s instellingsbreed worden aangeboden. De STOK geeft tenslotte gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur over alle zaken die de kwaliteit van het onderwijs op de VU betreffen.