Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Aanvraagcriteria huur en gebruik ruimte bij de VU

In principe zal de VU alle bijeenkomsten, ongeacht het onderwerp, die op de VU plaatsvinden en een educatief doel dienen faciliteren, zolang zij niet botsen met de uitgangspunten van inclusiviteit, veiligheid, openheid voor andere meningen en wederzijds respect.

Uitgangspunten zaalgebruik

In principe zal de VU alle bijeenkomsten, ongeacht het onderwerp, die op de VU plaatsvinden en bovengenoemd educatieve doel dienen faciliteren, zolang zij niet botsen met de uitgangspunten van inclusiviteit, veiligheid, openheid voor andere meningen en wederzijds respect.

Verder geldt:

 • Voor activiteiten en bijeenkomsten die raken aan het Israëlisch-Palestijns conflict gelden er aanvullende uitgangspunten. Hier vind je meer informatie.
 • Er is sprake van een evenwichtige bijeenkomst waarin zichtbaar ruimte wordt geboden aan verschillende zienswijzen en perspectieven. De verantwoordelijkheid voor het organiseren van het evenement conform de verhuurvoorwaarden van de VU ligt bij de organiserende partij.
 • De bijeenkomst moet breed toegankelijk zijn en in de Nederlandse of Engelse taal plaatsvinden, of de optie voor vertaling moet aanwezig zijn.
 • Voor bijeenkomsten die aan de VU worden georganiseerd fungeren de VU Principes als referentiepunt.
 • De organiserende partij heeft en neemt haar verantwoordelijkheid voor de wijze waarop hun achterban wordt geïnformeerd over het evenement en de wijze waarop in (sociale) media over het evenement gesproken wordt.
 • De aanvrager krijgt de spelregels en verhuurvoorwaarden toegestuurd. De aanvrager dient de verhuurvoorwaarden te ondertekenen voor akkoord. Bij niet ondertekenen van de verhuurvoorwaarden, wordt de ruimte niet verhuurd aan de aanvrager.
 • Pas bij goedkeuring van de aanvraag mogen de aanvragers de gegevens over de locatie VU communiceren.
 • De VU heeft het recht om een aanvraag tot het laatste moment alsnog af te wijzen.
 • De titel van het evenement moet een objectieve weergave zijn van de inhoud van het debat en niet opruiend zijn. Een eventuele wijziging van de titel van het evenement kan plaatsvinden in overleg met de VU.

Aanvraagcriteria zaalgebruik

De VU verhuurt geen zalen voor:

 • Bijeenkomsten, waarvan de inhoud concurrerend kan zijn met of verstorend kan zijn voor onderwijs, onderzoek en/of bedrijfsvoering aan de Vrije Universiteit.
 • Eenzijdige partijpolitieke bijeenkomsten.
 • Bijeenkomsten die oproepen tot wetsovertreding of geweld.
 • Bijeenkomsten waar sprake is van seksesegregatie.

Verder zijn geen bijeenkomsten toegestaan waarbij sprake is van:

 • Het uitsluiten van deelnemers op basis van seksuele geaardheid, sekse, ras, religie, nationaliteit of andere kenmerken. Discriminatie op welke grond dan ook.
 • Het doen ontstaan van een onveilige situatie, (psychologische) onveiligheid of gevaar in de zaal voor deelnemers aan de bijeenkomst en/of in het gebouw voor daar aanwezigen.

Bij twijfel wordt de aanvraag voorgelegd aan een selecte groep deskundigen van de Vrije Universiteit Amsterdam. De VU streeft ernaar aanvragen binnen 10 werkdagen te beoordelen. De VU behoudt zich het recht voor om zonder nadere opgaaf van redenen een aanvraag voor de verhuur van haar ruimten af te wijzen.

De organisatoren van een bijeenkomst hebben ook na toestemming van de VU de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de uitgangspunten voor het zaalgebruik en de aanvraagcriteria voor het gebruik van ruimten van de VU worden nageleefd. Indien een reservering een ander doel blijkt te hebben dan aanvankelijk aangegeven, behoudt de VU zich het recht voor de reservering in te trekken.

De Vrije Universiteit behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden zonder aankondiging te wijzigen. De VU behoudt zich bovendien het recht voor de huurder verantwoordelijk te stellen voor onkosten of andere soorten van schade die het gevolg zijn van het niet naleven van gemaakte afspraken met de Vrije Universiteit.