Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Een voorbeeld van Law in action is Street Law. Street Law is een programma waarin rechtenstudenten les geven op middelbare scholen over het recht.

De term ‘Street Law’ verwijst naar het recht waar mensen in hun dagelijks leven mee te maken krijgen. Street Law is in de jaren ’70 ontstaan in de Verenigde Staten en heeft zich sindsdien over de wereld verspreid. Het doel van Street Law is empowerment: wanneer scholieren kennis hebben van hun rechten, zullen ze beter in staat zijn voor hun rechten op te komen en deel te nemen in de maatschappij. Street Law kan gezien worden als een vorm van burgerschapsonderwijs. Het is geschikt voor alle niveaus en leerjaren in het middelbaar (beroeps) onderwijs (VMBO, HAVO, VWO, MBO). Universitair docent migratierecht Marcelle Reneman heeft in maart 2019 een Comeniusbeurs gekregen om op de Vrije Universiteit een Street Law programma op te zetten. Street Law is in september 2019 als pilot op de VU gestart.

Op de VU is Street Law een 6 ECTS vak, dat tweedejaars en derdejaars rechtenstudenten kunnen volgen in het kader van een minor.

Lees het Ad Valvas artikel en het artikel op de website van de Vereniging voor Katholiek en Christelijk onderwijs over de VU pilot Streetlaw.

Street Law

In deze video vertellen studenten de ervaringen die ze opgedaan hebben tijdens Street Law, wat zij er zelf van geleerd hebben en wat zij andere scholieren of studenten willen meegeven over het recht.

Street Law

 • Methode en lesstof

  Street Law stelt het leerproces van de leerlingen van middelbare scholen centraal. De rechtenstudenten gebruiken uitsluitend interactieve lesmethoden, zoals discussies (in kleine groepjes), spellen, oefenrechtbanken, rollenspellen of  het maken van posters of filmpjes. Rechtenstudenten worden door de universiteit getraind in en begeleid bij het maken van interactieve lesplannen. Zij hebben tijdens de lessen een faciliterende rol.

  De onderwerpen waarover les wordt gegeven, liggen dicht bij de belevingswereld van de leerlingen van middelbare en MBO scholen. Voorbeelden van onderwerpen zijn:

  • Lachgas, moet dat verboden worden?
  • Naakfoto’s doorsturen, mag dat?
  • Discriminatie bij solliciteren voor stage of werk
  • Cyberpesten

  Ook kunnen meer algemene onderwerpen aan bod komen, zoals hoe een wet wordt gemaakt of hoe democratie of het strafproces werkt. Zo hebben VU studenten les gegeven over bewijs in het strafrecht en met leerlingen een rechtszaak nagespeeld. Onderwerpen worden met de scholen (en de leerlingen) afgestemd.

Street Law voor middelbare scholen en mbo

 • Wat leren de leerlingen/mbo-studenten?

  Door Street Law doen leerlingen kennis op van het recht. Het overdragen van kennis is echter niet het primaire doel van het programma. Het gaat er bij Street Law om dat leerlingen kritisch en creatief leren nadenken over het recht en complexe onderwerpen leren analyseren. Zij leren een probleem vanuit meerdere perspectieven te bekijken en in te zien dat verschillende rechten met elkaar botsen (bijvoorbeeld het recht op vrijheid van meningsuiting en het verbod van discriminatie).

  Street Law is een vorm van burgerschapsonderwijs. Leerlingen ontdekken ook dat verschillende groepen binnen de samenleving tegenstrijdige belangen hebben, die moeten worden afgewogen. Daarnaast leren leerlingen op welke manier zij zelf kunnen opkomen voor hun rechten. Door de interactieve lesmethoden leren leerlingen zelf hun standpunt te bepalen en te verdedigen. Zij leren samenwerken, met elkaar te communiceren en respect te hebben voor elkaars standpunten. Rechtenstudenten kunnen daarbij fungeren als rolmodellen voor de leerlingen.

 • Aanbod

  Studenten van de VU hebben in de afgelopen jaren Street Law lessen gegeven aan de volgende scholen:

  • Het Hervormd Lyceum West Amsterdam (HAVO en VWO)
  • Het Metis Montessori Lyceum (HAVO en VWO)
  • Het Mediacollege Amsterdam (MBO)
  • Het Calvijn College Amsterdam (VMBO)

  Nieuwe scholen kunnen zich zich aanmelden voor Street Law door een email te sturen naar Marcelle Reneman (a.m.reneman@vu.nl). Het aantal workshops per klas en/of leerjaar, wordt met de scholen afgestemd. Het is mogelijk om één workshop per klas/groep te laten geven, maar een serie van maximaal zes workshops per klas/groep is ook mogelijk. 

 • Wat wordt er van de school verwacht?

  • Zij bepalen binnen welke les(sen) de workshops worden gegeven;
  • Zij bepalen in overleg met de Street Law docenten en de VU studenten het onderwerp/de onderwerpen van de workshop(s);
  • Zij zorgen dat er een docent in de klas aanwezig is tijdens de workshop(s); 
  • Zij faciliteren de evaluatie van de Street Law workshop(s) door de leerlingen;
  • Eventueel geven zij feedback op de lesplannen van de studenten (niet verplicht);
  • Eventueel denken zij mee over het Street Law concept (niet verplicht).

  De rechtenstudenten worden vanuit de Vrije Universiteit intensief begeleid. Zij volgen vooraf een training, oefenen hun workshops en krijgen achteraf feedback van de docenten van de VU. De inspanning die van de scholen wordt gevraagd is dus beperkt.

 • Meer informatie

  De opzet en uitvoering van en de ervaringen met de Street Law hebben we beschreven in een open interactief online verslag/boek dat u via de volgende link kunt raadplegen. In dit boek hebben we alle onderwijsmaterialen opgenomen die we gedurende de pilot hebben ontwikkeld, zoals lesplannen en beoordelingscriteria en -formulieren.

  Zie voor meer informatie/ videomateriaal over andere Streetlaw projecten:
  Street Law, Law Society Schotland

  Street Law, Law Society Ireland
  Street Law London South Bank University
  Street Law.inc, United States

Street Law voor universiteiten en hogescholen

 • Wat leren de rechtenstudenten?

  Street Law is een praktisch vak waarin de persoonlijke ontwikkeling van studenten centraal staat. Studenten werken aan hun vaardigheden, zoals presenteren, samenwerken, omgaan met diversiteit, plannen en reflecteren. Daarnaast moeten studenten zich natuurlijk verdiepen in het juridische onderwerp waar zij les over gaan geven. Studenten stellen aan het begin van het vak persoonlijke leerdoelen, waar zij gedurende het vak aan willen werken. Gedurende het vak maken zij diverse (reflectie)opdrachten die zien op vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Zij sluiten het vak af met een eindreflectie en een individueel gesprek.

  Studenten geven over het vak Street Law aan dat zij:

  • zelfvertrouwen opdoen en uit hun schulp kruipen;
  • hun kennis testen in de praktijk;
  • een hechte groep vormen, waardoor er een saamhorigheidsgevoel ontstaat;
  • levenslange vaardigheden opdoen;
  • leren communiceren met niet-juristen

  Wat studenten zeggen over het vak Street Law

  "Bij alle samenwerkingen heb ik echt het gevoel gehad dat we een team waren. Een team met als missie een zo goed en leuk mogelijke les neer te zetten voor de scholieren.

  Lisa, derdejaars student Rechtsgeleerdheid

  "Voor mij is dit zeker één van de vakken tijdens mijn rechtenopleiding waar ik later op zal gaan terugkijken en zal zeggen: ‘Dit is het vak waar ik het meeste uit heb gehaald. Dit is het vak waar de jurist in mij het meest naar boven is gekomen. Dit is het vak dat het meest heeft bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling."

  Imane, derdejaars student Rechtsgeleerdheid

 • Opbouw van het vak

  Het vak start met een tweedaagse training waarin studenten eerst kennismaken met de Street Law methode en vervolgens zelf een lesplan schrijven en uitvoeren. Tijdens die twee dagen leren studenten en docenten elkaar goed kennen. Tijdens het Street Law programma wordt een hechte groep gecreëerd, zodat studenten in een veilige omgeving kunnen discussiëren en oefenen. Na de training zijn er wekelijkse bijeenkomsten. Daarin worden tijdens een eerste uur vaardigheden getraind. De tweede helft van de bijeenkomsten is gereserveerd voor het ontwikkelen en oefenen van lesplannen. Tijdens de Street Law pilot hebben alle studenten in groepjes van 2 of 3 studenten 6 lesplannen geschreven en uitgevoerd. De studenten worden beoordeeld op grond van een individueel portfolio dat zij aan het eind van het vak inleveren. Het portfolio bestaat uit alle lesplannen, (reflectie)opdrachten en een eindreflectie.

 • Meer informatie over de pilot

  Marcelle Reneman (Universitair Docent Migratierecht, coördinator Street Law), Johan Lievens (Universitair Docent Staatsrecht), Hestia van Stein-Callenfels (Docent Strafrecht) en Cecile Wijnen (Docent Staats- en Bestuursrecht) hebben van september 2019 t/m februari 2020 met 11 studenten een Street Law pilot gedraaid. De Comeniusbeurs heeft het mogelijk gemaakt om veel tijd te besteden aan de ontwikkeling van het vak: het maken van lesplannen, het bespreken van (onverwachte) ontwikkelen en het evalueren van de pilot. Het doel van de pilot was om een Street Law model te ontwikkelen voor Nederland.

  De opzet en uitvoering van en de ervaringen met de Street Law hebben we beschreven in een open interactief online verslag/boek dat u via de volgende link kunt raadplegen. In dit boek hebben we alle onderwijsmaterialen opgenomen die we gedurende de pilot hebben ontwikkeld, zoals lesplannen en beoordelingscriteria en -formulieren.

  Na de pilot zullen we het vak Street Law verder ontwikkelen en uitbreiden, in eerste instantie naar een maximum van 25 studenten.

Heeft u interesse om als school aan Street Law deel te nemen of om Street Law op uw universiteit of hogeschool op te zetten?

Neem contact op met de coördinator van Street Law, Marcelle Reneman.

a.m.reneman@vu.nl