Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Toponderzoekers RCH

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft veel onderzoekers in huis die tot de (inter)nationale top van hun vakgebied behoren.

Deze eregalerij geeft een overzicht van toponderzoekers die tijdens hun verblijf aan de faculteit eervolle onderscheidingen, aanstellingen, onderzoekssubsidies of prijzen hebben verkregen voor hun wetenschappelijke en maatschappelijke prestaties. 

Toponderzoekers

 • Europese onderzoekssubsidies

  ERC Grants

  ERC Starting Grant

  • Annelies Vredeveldt - 2018
   Annelies Vredeveldt doet onderzoek naar ooggetuigenverklaringen van serieuze misdrijven in een multiculturele omgeving.

  ERC Consolidator Grant

  • Betty de Hart - 2017
   Betty de Hart doet onderzoek naar het of, hoe en waarom ‘interraciale’ relaties en gezinnen in Europa worden gereguleerd, hoe zij daarop reageren en de rol die het recht en juristen spelen in de manier waarop het denken over ‘ras’ zich in Europa heeft ontwikkeld.
 • KNAW-Akademieleden

  De leden van de KNAW worden gekozen op grond van hun wetenschappelijke prestaties. Ze worden benoemd voor het leven. Elk jaar kiest de KNAW nieuwe leden die ook door mensen buiten de Akademie worden voorgedragen. Hieronder volgt een overzicht van alle KNAW-leden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

  De Jonge Akademie

  In maart 2018 is Barbora Holá geïnstalleerd als lid van De Jonge Akademie, een platform van jonge topwetenschappers uit verschillende disciplines dat zelfstandig functioneert binnen de KNAW. Om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap beschikken leden naast bewezen wetenschappelijke kwaliteit over een brede belangstelling voor wetenschapsbeoefening en wetenschapscommunicatie. Een lidmaatschap is voor vijf jaar. Barbora Holá is gespecialiseerd in internationale misdrijven, internationaal strafrecht en 'transitional justice'.

 • NWO-Vernieuwingsimpulslaureaten: Veni

  Deze subsidievorm stelt recent gepromoveerd onderzoekstalent in staat vernieuwende ideeën verder uit te werken.  

  2023

  • Yannick van den Brink ontvangt de beurs voor zijn voorstel Breaking the Cycle of Disadvantage: Understanding and Addressing Inequality in the Youth Criminal Justice System dat ongelijkheid in het jeugdstrafrecht onderzoekt.

  2022

  • Janna Wessels ontvangt de Veni voor het onderzoek 'Vloeiend in mensenrechten. Het vertalen van migratiecontrole naar mensenrechten.' Wessels gaat onderzoeken hoe staten migratiegerelateerde jurisprudentie zodanig vormgeven dat deze tegemoet komt aan hun belangen op het gebied van migratiecontrole. 
  • Elanie Rodermond ontvangt de Veni voor haar onderzoek 'Jihad-bruiden en Nazi-liefjes? Vrouwspecifieke paden naar terrorisme en (gewelddadig) extremisme.' Rodermond combineert in haar onderzoek diverse onderzoeksmethoden om vrouwspecifieke paden naar terrorisme en extremisme bloot te leggen. 

  2020

  • Marleen Weulen Kranenbarg krijgt de Veni voor het onderzoek ‘Kiezen voor de goede kant: factoren die leiden tot niet-crimineel hacken.’ Naast criminele hackers bestaan er ook niet-criminele hackers. Dergelijke niet-criminele hackers gebruiken exact dezelfde technieken als criminele hackers. Alleen zetten ze deze in voor cybersecurity. Zij zijn essentieel in de beveiliging van de huidige én toekomstige maatschappij. Het is dan ook van groot belang om te weten waarom zij deze keuze maken. Zo kunnen meer hackers gestimuleerd worden om hun vaardigheden goed in te zetten.

  2019

  • Evelien Hoeben onderzoekt welke verbale en nonverbale signalen jongeren gebruiken om elkaar over te halen tot risicovol gedrag, en of deze signalen verschillen voor delinquente en non-delinquente groepen. Ze gaat ook kijken of jongeren meer geneigd zijn om te luisteren naar een populaire leeftijdsgenoot of naar een beste vriend als deze tegengestelde adviezen geven.

  2018

  • Lieneke Slingenberg onderzoekt welke (inter)nationale en Europese regels en rechten van toepassing zijn op de vrije woonplaatskeuze van vluchtelingen.
  • Karin de Vries onderzoekt de rol van nationaliteit in het non-discriminatierecht.

  2015

  • Anja Eleveld onderzoekt arbeidsrechtelijke bescherming van bijstandsgerechtigden die verplicht zijn onbetaald werk te verrichten.
  • Vere van Koppen doet onderzoek naar daders die op volwassen leeftijd starten met criminaliteit. 

  2014

  • Barbora Hola vergeleek de veroordeling van internationale misdaden door internationale en nationale rechtbanken.

  2013

  • Ester Herlin-Karnell deed onderzoek naar de functie van ‘proportionaliteit’ als een juridisch balansmechanisme om goed bestuur te organiseren. De EU wil een gebied creëren van vrijheid, veiligheid en gerechtigheid door wetgeving op het gebied van strafrecht, veiligheid en grenscontrole.

  2012

  • Peter Kamminga deed empirisch onderzoek naar het verband tussen de gebruikte juridische contracten en de efficiëntie in de uitvoering van infrastructurele werken zoals de Noord-Zuid lijn.

  2011

  • Wouter Veraart deed onderzoek naar de vraag hoe het recht moet reageren op groot onrecht uit het verleden.

  2007

  • Alette Smeulers deed tijdens haar verblijf aan VU empirisch onderzoek naar daders van internationale misdrijven zoals genocide en oorlogsmisdrijven en de wijze waarop zij strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden kunnen worden.

  2005

  • Elies van Sliedregt haar onderzoekinteresse ligt op het gebied internationaal, Europees en vergelijkend strafrecht.

  2004

  • Elisabetta Manunza deed tijdens haar verblijf aan VU onderzoek naar de economische en wettelijke hypothesen waarop het voorschrift van Europese aanbestedingen is gebaseerd.

  Over NWO-Vernieuwingsimpulslaureaten
  Vernieuwend onderzoek levert waardevolle resultaten op: het kan nieuwe onderzoeksdomeinen opleveren of bestaande onderzoeksdomeinen voorzien van een verrassend nieuwe invalshoek. Het NWO-programma Vernieuwingsimpuls heeft als doel om vernieuwend onderzoek een extra impuls te geven middels drie subsidievormen: veni, vidi en vici (ik kwam, zag en overwon). De termen verwijzen naar de fase waarin de onderzoeker zich bevindt.

 • NWO-Vernieuwingsimpulslaureaten: Vidi

  De onderzoeker die aanspraak kan maken op deze subsidievorm is meer ervaren en krijgt de mogelijkheid een vernieuwende onderzoekslijn op te zetten en hierbij meerdere onderzoekers aan te stellen. 

  2020

  • Barbara Holá, van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, krijgt de Vidi voor haar onderzoek Van het verleden terug naar de toekomst: Intergenerationele nalatenschappen van massageweld.

  2009

  • Elies van Sliedregt brengt met haar onderzoek in kaart tot op welke hoogte het ‘gewone’, nationale recht van toepassing is op internationale misdrijven.
  • Gareth Davies onderzoekt de interactie tussen internationale handel, milieu en mensenrechten, en nationale soevereiniteit.

  Over NWO-Vernieuwingsimpulslaureaten
  Vernieuwend onderzoek levert waardevolle resultaten op: het kan nieuwe onderzoeksdomeinen opleveren of bestaande onderzoeksdomeinen voorzien van een verrassend nieuwe invalshoek. Het NWO-programma Vernieuwingsimpuls heeft als doel om vernieuwend onderzoek een extra impuls te geven middels drie subsidievormen: veni, vidi en vici (ik kwam, zag en overwon). De termen verwijzen naar de fase waarin de onderzoeker zich bevindt.

 • NWO-Vernieuwingsimpulslaureaten: Vici

  De onderzoeker die gehonoreerd wenst te worden met een Vicisubsidie heeft een excellente staat van dienst en heeft reeds aangetoond een vernieuwende onderzoekslijn te kunnen ontwikkelen. De Vicisubsidie geeft de gevestigde onderzoeker de mogelijkheid om een vernieuwende onderzoeksgroep op te bouwen.

  2012

  • Thomas Spijkerboer doet onderzoek naar migratierecht in relatie tot het stijgende aantal grensdoden.

  2010

  • Sarah van Walsum onderzocht het asiel- en migratierecht door de bril van (grensoverschrijdende) familiebetrekkingen.

  Over NWO-Vernieuwingsimpulslaureaten
  Vernieuwend onderzoek levert waardevolle resultaten op: het kan nieuwe onderzoeksdomeinen opleveren of bestaande onderzoeksdomeinen voorzien van een verrassend nieuwe invalshoek. Het NWO-programma Vernieuwingsimpuls heeft als doel om vernieuwend onderzoek een extra impuls te geven middels drie subsidievormen: veni, vidi en vici (ik kwam, zag en overwon). De termen verwijzen naar de fase waarin de onderzoeker zich bevindt.

 • NWO-Onderzoekstalentlaureaten

  2018

  • Fabienne Thijs analyseert in haar onderzoeksproject “From extreme beliefs to actual violence: the missing link in radicalization research” hoe het komt dat twee individuen met soortgelijke extreme ideeën, niet allebei overgaan tot gewelddadig gedrag. Het belangrijkste doel van het onderzoek is om uit te zoeken waarom sommigen deze transitie wel maken, terwijl anderen dit niet doen.

  2017

  • Meintje van Dijk bestudeert de overdracht van georganiseerde misdaad van generatie op generatie. Zij kijkt daarbij naar de aard en omvang van de intergenerationele overdracht en probeert de onderliggende mechanismen te ontrafelen om voorts te komen tot mogelijke interventies die helpen om de continuïteit te beteugelen.

  2015

  • Lily Rueda Guzman doet onderzoek naar sancties onder het 'complimentary principle' van het International Criminal Court (ICC) met als case study Colombia.

  2013

  • Anne Smit kijkt in haar multidisciplinaire promotieonderzoek naar beschuldigingen van seksueel misbruik van kinderen in echtscheidingsprocedures. Het doel van dit onderzoek is om evidence-based aanbevelingen te kunnen doen die rechters helpen om te gaan met dit soort beschuldigingen.
  • Linda Kesteloo doet onderzoek naar juridische waarborgen voor het gebruik van betrouwbaar getuigenbewijs met aandacht voor relevante (rechts)psychologische inzichten. Het doel is om – ook vanuit rechtsvergelijkend perspectief – een overzicht en beschrijving te geven van strafprocesrechtelijke waarborgen voor de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen. 

  2012

  • Elanie Rodermond onderzoekt waarom en hoe vrouwelijke daders op een bepaald moment stoppen met het plegen van criminele gedragingen, ook wel desistance genoemd.
  • Martijn Stronks doet onderzoek naar de rol van tijd in het hedendaagse migratierecht. Centraal staat de vraag waarom vreemdelingen pas na verloop van tijd doorgaans sterkere verblijfsaanspraken kunnen verkrijgen.

  2007

  • Johan Wolswinkel ging in zijn onderzoek op zoek naar ‘algemene regels van verdelingsrecht’ die op iedere verdeling van schaarse rechten (vergunningen, subsidies, e.d) door de overheid van toepassing zijn. Daarbij fungeerden inzichten uit de economische verdelingstheorie als brug tussen deze regels van verdelingsrecht en algemene rechtsbeginselen.
 • NWO-Mozaïeklaureaten

  2007

  • Songül Mutluer onderzoekt de mogelijkheden tot verhoging van het rendement bij aanbesteding door de overheid.
  • Bahija Aarrass doet onderzoek naar de beïnvloeding van het vreemdelingenrecht door de mensenrechten. De universele rechten van de mens bevatten namelijk ook bepalingen over de rechtvaardige omgang met vluchtelingen.
 • University Research Chair

  De University Research Chair (URC) is een selecte aanstelling als hoogleraar, met een aantal speciale faciliteiten. Met de URC erkent de VU haar uitmuntende wetenschappers die worden beschouwd als aankomend leiders op hun vakgebied.

  2021
  Lieneke Slingenberg bekleedt de URC-leerstoel Migrants and the Rule of law, die zich richt op de regulering van het leven van migranten. Daarbij gaat het enerzijds om de wijze waarop het recht wordt aangewend om het leven van migranten vorm te geven (‘Rule by law’), anderzijds om de wijze waarop het recht de overheidsmacht ten opzichte van migranten inperkt (‘Rule of law’). Slingenberg: "Ik richt me op kwesties als de verhouding van het vreemdelingenrecht tot bijvoorbeeld sociaal recht en algemeen staats- en bestuursrecht, en welke theoretische noties relevant worden geacht voor de rechtspositie van migranten (zoals kwetsbaarheid en non-dominantie)."

  2020
  Britta van Beers onderzoekt juridische en ethische vragen die worden opgeroepen door ontwikkelingen op het terrein van de medische biotechnologie. Wat doen biomedische technologieën met ons persoon- en menszijn? En wat betekent dat voor de taak van recht en ethiek bij de regulering van biomedische ontwikkelingen? van Beers: "De medische biotechnologie confronteert de rechtsorde met nieuwe, fundamentele en complexe rechtsvragen, die niet te beantwoorden zijn door enkel het positieve recht te bestuderen, maar een interdisciplinaire benadering vergen.’’

  2017
  Jacobien Rutgers doet onderzoek naar de sharing economy en haar nieuwe business modellen, zoals Airbnb en Uber. Deze modellen zijn juridisch ontwrichtend, omdat zij de huidige vorm van consumentenbescherming ter discussie stellen. Jacobien Rutgers onderzoekt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conflictbeslechting in het Europese consumentenrecht en de uitdagingen waar de Europese regelgever mee wordt geconfronteerd ten gevolge van de sharing economy.

  2014
  Ester Herlin-Karnell doet onderzoek naar de vraag: kan het recht integreren of is het gebonden aan natiestaten? “De Europese Unie bevindt zich behalve in een financiële ook in een constitutionele crisis. We laten mensen vrij bewegen over de grenzen van de lidstaten om het leven op te bouwen dat ze willen, maar toch ook weer niet. De andere lidstaten nemen geen verantwoordelijkheid voor de vluchtelingen die Griekenland, Spanje en Italië binnenkomen, terwijl die eigenlijk een Europees probleem zijn. Er is in dit geval geen gemeenschappelijk doel, nationale belangen wegen toch zwaarder. Hierdoor ontstaat een negatieve spiraal: niemand helpt die landen, zij vragen zich daardoor af wat ze eigenlijk aan de EU hebben en worden zelf ook minder coöperatief in andere dossiers. En dat terwijl er een ernstige economische is die het hoofd geboden moet worden."

 • Fenna Diemer-Lindeboomleerstoel

  Lieke Coenraad is in 2011 benoemd tot hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder conflictoplossing, op de Fenna Diemer-Lindeboomleerstoel. De VU wil met het Programma Fenna Diemer-Lindeboomleerstoelen (FDL) vrouwelijk wetenschappelijk talent stimuleren om naar de top door te stromen en de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke hoogleraren tegengaan. Vrouwelijke universitaire (hoofd)docenten worden door faculteiten voorgedragen voor een FDL-leerstoel en benoemd voor een periode van maximaal 5 jaar. Bij goed functioneren wordt de leerstoel omgezet in een vaste hoogleraaraanstelling. De FDL-kandidaten hebben allen tijdens of na hun FDL-hoogleraarschap een vaste aanstelling gekregen.

  Over Fenna Diemer-Lindeboom
  Fenna Diemer-Lindeboom (1913-2004) studeerde rechten aan de VU en promoveerde er in 1937. Tijdens de oorlog verdedigde ze met haar man onder meer mensen die vanwege verzetswerk waren gearresteerd. Fenna Diemer-Lindeboom bestudeerde de bijbelse noties over de positie van de vrouw in de maatschappij en publiceerde diverse boeken over de verhouding tussen man en vrouw. Bekend werd ze vooral door haar rol als voorvechtster van het passief vrouwenkiesrecht binnen haar partij, de Anti-Revolutionaire Partij (ARP).

 • Eredoctoraten

  De Vrije Universiteit reikt jaarlijks een eredoctoraattitel uit aan mensen die zich op wetenschappelijk-, politiek- of cultuurgebied onderscheiden. In 2007 is het boek 'Het is ons een eer en een genoegen' van Wim Berkelaar gepubliceerd. Dit boek geeft een overzicht van de eredoctoraten die tussen 1930 en 2007 zijn uitgereikt met uitgebreide achtergrondverhalen. 

  Fons Orie
  Op 20 oktober 2015 - tijdens de Dies Natalis - is een eredoctoraat uitgereikt aan rechter Fons Orie voor zijn onderscheidende bijdrage aan maatschappij en wetenschap. Fons Orie is rechter bij het Joegoslaviëtribunaal en was daarvoor onder meer raadsheer bij de Hoge Raad. Orie ontvangt een eredoctoraat van de VU wegens zijn belangrijke rol in het internationaal strafrecht. “Fons Orie is een van de pioniers die reeds in de jaren ’70 ijverde voor de ontwikkeling en intensivering van het internationaal strafrecht,” zegt erepromotor en VU-hoogleraar Elies van Sliedregt. “In Nederland stond hij aan de wieg van dit rechtsgebied, een nieuw aandachtsgebied binnen het strafrecht. Een eredoctoraat voor Orie past in de traditie van de VU om inspirerende benaderingen van grote maatschappelijke problemen te waarderen. Het sluit aan bij het onderzoek en onderwijs van de VU op het gebied van internationale misdrijven, dat een belangrijk onderdeel vormt van het profileringsthema Governance for Society.”

  Michael Tonry
  In 2010 werd een eredoctoraat uitgereikt aan criminoloog Michael Tonry (links). Hij ontving een eredoctoraat voor zijn uitzonderlijke verdiensten op het terrein van normatief-ethisch en empirisch criminologisch onderzoek naar misdaad en straf.

  Adriaan Bos
  Adriaan Bos ontving in 2005 een eredoctoraat vanwege zijn bijzondere verdiensten voor het internationale recht. Zo heeft hij zich bijvoorbeeld ingespannen om een Internationaal Strafhof te helpen voorbereiden. In 1995, kort na de massamoorden in Rwanda en de Balkanoorlog, werd Bos voorzitter van een VN-commissie die ervoor moest zorgen dat (oorlogs)misdadigers hun gerechte straf niet ontliepen. In 1998 slaagde Bos erin zo veel mogelijk landen het protocol te doen ondertekenen. In 2003 ging het Strafhof in Den Haag van start. 

Misschien ben je hier ook naar op zoek?