Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Cyclus van regulering, toezicht en handhaving als rode draad

Module Compliance: Regulatory Impact & Organizational Reponse

In deze module van Compliance & Integriteit Management vormen de vakken regulering, toezicht en handhaving het fundament. 

Regulering

Het startpunt van dit semester zijn vraagstukken over de ordening van de maatschappij waaronder regulering van financiële markten (d.w.z. zowel de kapitaalmarkten als financiële dienstverlening in de meest brede zin). Uitgangspunt is dat de rijksoverheid/wetgever (naast andere middelen) wet- en regelgeving gebruikt om te reguleren. Hierbij kunnen zowel economische als niet-economische motieven worden onderscheiden om te reguleren bijvoorbeeld marktfalen respectievelijk maatschappelijk of politiek gewenste uitkomsten. Ten aanzien van het economisch perspectief is in de loop der tijden de gedachte verlaten dat er een ideale vrije-markt-economie is die geen regulering behoeft (klassieke en neo-klassieke economie). M.b.t de financiële sector bijvoorbeeld heeft de financiële crisis het tegendeel bewezen en is ingrijpen door de rijksoverheid noodzakelijk gebleken. In de colleges zal uitgebreid worden ingegaan op geldende (markt)reguleringstheorieën en actuele ontwikkelingen daaromtrent aan de hand van literatuur van gezaghebbende academici. Naast regulering zal ook kort worden stilgestaan aan het concept van effectiviteit van wetgeving vanuit rechtssociologisch perspectief.

Toezicht

Vervolgens zal worden ingegaan op het toezicht door de markttoezichthouders zoals DNB, AFM, ACM, AP, en de NZa. Het ontstaan en waarom van markttoezicht wordt belicht vanuit academisch perspectief en voortbordurend op het gestelde over regulering. Als onderdeel hiervan komen ook strategieën die toezichthouders hanteren aan de orde alsmede hun functies en verantwoordelijkheden. Als laatste onderdeel wordt ingegaan op toezicht door DNB en de AFM op cultuur en gedrag. Toezicht op cultuur en gedrag is ontwikkeld vanuit de organisatie en sociale psychologie en wordt als voorbeeld gezien voor andere Europese toezichthouders en voor instellingen buiten de financiële sector.

Handhaving

Als derde vak zal handhaving aan de orde komen. Hierbij wordt ingegaan op de theoretische basis van handhaving (o.a. vanuit criminologisch perspectief) maar ook handhaving in de praktijk door markt- en publieke toezichthouders.

Financieel toezichtwet- en regelgeving en thema colleges

Het bovenstaande kan niet los worden gezien van wet- en regelgeving zoals dat momenteel geldt voor de financiële sector en het toezichtkader. In de jaren na de financiële crisis is dit kader enorm (internationaal) uitgebreid en complex geworden. In een apart college zal daarom in hoofdlijnen hier aandacht aan worden besteed. In de daarop volgende colleges worden drie thema’s – als praktijkvoorbeeld – nader belicht. Deze onderwerpen zijn aansprakelijkheid & zorgplicht, mededinging en marktmisbruik.

Wat levert het volgen van de module je op?

 • Je bent in staat om de achtergronden van en motieven voor wet- en regelgeving beter te doorgronden.
 • Je bent in staat om toezicht op organisaties op een meer strategisch en holistisch niveau te begrijpen en te bezien.
 • Je leert (inter)nationale toezichtmechanismen in kaart brengen die op een organisatie van toepassing zijn.
 • Je kunt de (achter)gronden van en motieven voor handhaving van regels binnen een organisatie beter plaatsen en dit ook beter begrijpen en onderbouwen.
 • Je kunt zelfstandig een handhavingsbeleid voor een organisatie formuleren en dit in een organisatie verankeren.
 • Je bent in staat het bovenstaande toe te passen in jouw eigen werkomgeving, en op andere bedrijven en sectoren, in een nationale en internationale context.
 • Je bent in staat het bovenstaande toe te passen in een wetenschappelijke onderzoeksetting via het schrijven van een essay.

Module Compliance Regulatory Impact & Organizational Reponse in het kort:

 • Startdatum: eind augustus/september
 • Duur: 4 maanden (t/m eind december)
 • Tijdsinvestering: zelfstudie 12-14 uur per week
 • Colleges: maandagmiddag/avond
 • Kosten: €5.495
 • PE-punten: 5 PE-punten per gevolgd college
 • Vorm: hybride, zowel klassikaal als online
 • Deadline aanmelding: voor 1 augustus.  Wil je je na deze datum toch aanmelden? Neem dan gerust contact met ons op.

Bekijk de andere modules

Executive Master of Compliance & Integrity Management 

Module 1: People & Human Behavior

Module 2: Organizations & Risk management

Module 4: Data, evidence, and compliance

Alle beschikbare informatie die ook relevant en van toepassing is op het volgen van een afzonderlijke module (inzake Accreditatie, titel, PE-punten, conceptrooster etc.) is te vinden via Compliance en Integriteit Management.

Ontdek Compliance & Integriteit Management

Alumni aan het woord

Heb je vragen of wil je meer informatie over de opleiding?

Neem dan gerust contact op met het secretariaat via onderstaande contactgegevens.

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons