Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Praktijkgerichte basis in vennootschaps- en ondernemingsrecht

Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht

De leergang Grondslagen Vennootschaps- en Ondernemingsrecht bestaat uit 6 colleges van 3 uur. Verspreid over twee maanden volgt u zes colleges gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

Programma en planning van de leergang
Lees een uitgebreide omschrijving van alle thema's en onderwerpen die tijdens deze leergang behandeld worden in de programma-omschrijving onderaan deze pagina.
Bekijk hier de volledige planning voor 2024 met het overzicht van data, onderwerpen en docenten.

Cursusleiding en docenten
De leergang staat onder leiding van prof. mr. Jan Bernd Huizink, hoogleraar ondernemingsrecht aan de VU en zelfstandig juridisch adviseur. Bekijk hier het overzicht met de hoofddocent en alle vaste docenten 2024 die betrokken zijn bij deze leergang.

Onderwijsvorm en tijdsinvestering
Het onderwijs bestaat uit een behandeling van de theorie gecombineerd met toepassing daarvan in de praktijk. Door het voorbereiden en behandelen van een casus tijdens de colleges worden de deelnemers actief bij de leergang betrokken. Het onderwijs vindt plaats in de vorm van een hoorcollege met werkgroep-elementen. Dit betekent dat tijdens de colleges een actieve deelname van de cursisten gestimuleerd en verwacht wordt. De netto cursustijd per college is 3 uur. Per college moet rekening gehouden worden met een voorbereidingstijd van 3 a 4 uur. Aan deze leergang is geen examen verbonden.

Didactiek
De docenten hebben een gedegen kennis van de wetenschap en de praktijk ze brengen die in bij de colleges. Het onderwijs bestaat uit een behandeling van de theorie gecombineerd met toepassing daarvan in de praktijk aan de hand van voorbeelden en concrete kwesties. Door het voorbereiden vooraf en het behandelen van een casus tijdens de colleges worden de deelnemers actief bij de leergang betrokken. Het onderwijs vindt plaats in de vorm van een hoorcollege met werkgroep elementen. Dit betekent dat tijdens de colleges een actieve deelname van de cursisten wordt gestimuleerd en verwacht. De colleges duren, exclusief een pauze, 3 uur.

Het onderwijs wordt tijdens de leergang ondersteund door de digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen op literatuur, PowerPoint-presentaties en andere relevante stukken en krijgt u praktische informatie. Indien relevant worden tijdens de leergang actuele ontwikkelingen gemeld. Via Canvas kan ook contact worden onderhouden met medecursisten en de cursusleiding.

ZIFO
De leergang maakt deel uit van het opleidingsaanbod van het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO). ZIFO vindt de leergang een belangrijke opleiding voor de praktijk van haar partners. 

Programma: onderwerpen per college
Bekijk verder onderaan deze pagina een uitgebreide omschrijving van alle thema's en onderwerpen die tijdens deze leergang behandeld worden in de programma-omschrijving.

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en contact

Hoofddocent: prof. mr. Jan Bernd Huizink

Hoofddocent: prof. mr. Jan Bernd Huizink

Hoogleraar ondernemingsrecht aan de VU en zelfstandig juridisch adviseur.

Foto Jan Bernd Huizink

Programma

 • College 1: Onderscheiden rechtsvormen en hun kenmerken, personenvennootschappen

  Welke verschillende rechtsvormen kennen wij? Wat zijn de vooren nadelen van die rechtsvormen in de praktijk? In hoeverre zijn combinaties van die rechtsvormen relevant? Wat is - met name tegen de achtergrond van het geflexibiliseerde BV-recht - de betekenis van de personenvennootschappen maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap

  Onderwerpen

  • Verschillende privaatrechtelijke rechtspersonen
  • Relevante buitenlandse rechtsvormen
  • Contractuele en institutionele opvatting
  • Plaats van boek 2 BW en andere ondernemingsrechtelijke regelgeving
  • Personenvennootschappen (besluitvorming, vertegenwoordiging, aansprakelijkheid, toe- en uittreding)
 • College 2: Organen en bevoegdheden

  Organen en bevoegdheden
  Op welke wijze zijn de kapitaalvennootschappen en vooral de BV’s ingericht? Hoe verhoudt de inrichtingsvrijheid zich tot dwingend recht? Wat kan men vrij regelen en wat niet? Welke verplichte en welke facultatieve organen kent het vennootschapsrecht? Wat is in dit verband de betekenis van de structuurregeling? Wat zijn de functies, taken en bevoegdheden van de verschillende vennootschapsorganen? Wat is in dat verband de betekenis van aandeelhoudersovereenkomsten? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van corporate governance?

  Onderwerpen

  • Aandelen, rechtskarakter, verschillende soorten aandelen, certificaten van aandelen
  • Algemene vergadering van aandeelhouders (bevoegdheden, rechten) en Vergadering van houders van aandelen van een bijzondere soort
  • Bestuur, rechtsverhouding tot de vennootschap / DGA
  • Raad van commissarissen
  • One tier board
  • Ondernemingsraad (advies en instemming)
 • College 3: Besluitvorming en vertegenwoordiging

  Besluitvorming en vertegenwoordiging behoren tot de kernleerstukken van het vennootschaps- en ondernemingsrecht en geven steeds weer aanleiding tot vragen en problemen. Wat is het rechtskarakter van een besluit? Hoe is het gesteld met de relatie tussen besluitvorming enerzijds en vertegenwoordiging anderzijds? Hoe werkt de wettelijke regeling van toetsing van besluiten in de praktijk? Wat is bij vertegenwoordiging de betekenis van het handelsregister? Wat is de impact van de huidige tegenstrijdig belang regeling?

  Onderwerpen

  • Toetsing van besluiten
  • Besluiten met externe werking
  • Vertegenwoordiging volgens het richtlijnenstelsel
  • Invloed van redelijkheid en billijkheid
 • College 4: Zorgvuldig vermogensbeheer en bestuurdersaansprakelijkheid

  Het aan de rechtspersoonlijkheid verbonden voorrecht van exclusieve aansprakelijkheid kan worden misbruikt ten koste van de vennootschapscrediteuren. Welke mogelijkheden biedt het vennootschapsrecht om daar tegenop te komen? Wat is de invloed van het enkele jaren geleden geflexibiliseerde BV-recht? In hoeverre bieden bestuurdersaansprakelijkheid respectievelijk aansprakelijkheid in concernverhoudingen soelaas? Welke gevolgen heeft een faillissement van de vennootschap?

  Onderwerpen

  • Kapitaal- en vermogensbescherming (bijeenbrengen vermogen, uitkeringen, inkoop aandelen, kapitaalvermindering)
  • Jaarrekening
  • Bestuurdersaansprakelijkheid (intern, extern, faillissement)
  • Doorbraak in concernverhoudingen
  • 403-aansprakelijkheid
 • College 5: Geschillen

  Geschilbeslechting is een belangrijk onderdeel van het vennootschaps- en ondernemingsrecht. Naast de in college 3 besproken toetsing van besluiten kent het rechtsgebied verschillende geschillenregelingen. Zoals de enquêteprocedure, de uitkoopprocedure en de geschillenregeling. Hoe verhouden deze regelingen zich tot elkaar? Onder welke omstandigheden verdient welke regeling de voorkeur? In hoeverre en op welke wijze kunnen zij bijdragen aan de oplossing van conflicten binnen de organisatie?

  Onderwerpen

  • Recht van enquête (procedure, verzoeksgerechtigden, onmiddellijke voorzieningen, wanbeleid, rol en mogelijkheden Ondernemingskamer)
  • Geschillenregeling (de twee trajecten, voor- en nadelen van de procedure, alternatieven)
  • Uitkoopprocedure (onder welke omstandigheden, prijsbepaling aandelen, combinatie met juridische fusie
 • College 6: Herstructurering

  In de praktijk wordt er al dan niet om bedrijfseconomische of fiscale redenen het nodige geherstructureerd in vennootschapsland. Wat zijn de belangrijkste instrumenten? Wat zijn de vooren nadelen van die instrumenten? Wat is de invloed van een dreigende deconfiture? Zijn er aansprakelijkheidsrisico’s? Met welke stakeholders en regelgeving moet men rekening houden?

  Onderwerpen

  • Statutenwijziging
  • Omzetting
  • Fusie en splitsing (verschillende fusie vormen en hun vooren nadelen, praktische toepasbaarheid)
  • Ontbinding en vereffening

Contact en meer informatie

Inhoudelijke en praktische vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud van de leergang, of over plaatsing en betaling? Neem dan contact op met Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl.

Of bel ons op 020-598 62 55.

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto