Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Kies Je Route: materiaal voor participatie van migranten

In 2010 ontwikkelde VU-NT2 Kies Je Route, in opdracht van het Ministerie van VROM, in het kader van het Deltaplan Inburgering. Kies Je Route is een assessment voor mannen met een migratieachtergrond die nog weinig Nederlands spreken en die in meer of mindere mate geïsoleerd zijn.

Het doel van het assessment is dat de deelnemer in kaart brengt welke mogelijkheden en belemmeringen er zijn om maatschappelijk actiever te worden en uiteindelijk de stap te zetten naar maatschappelijke participatie of werk. Hoewel delen van het materiaal niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen, kan het assessment met enige aanpassingen nog steeds goed gebruikt worden, zeker in kleine groepen en een-op-eensituaties met een taalvrijwilliger.

Het project
VU-NT2 maakte eerder het assessment De deur uit, een instrument waarmee de wensen, mogelijkheden en belemmeringen van anderstalige vrouwen in kaart gebracht kunnen worden en waarmee tegelijkertijd de participatie wordt gestimuleerd. De deur uit is in juni 2008 verschenen en is hier gratis te downloaden.

Aanleiding voor Kies je route was de constatering dat niet alleen anderstalige vrouwen, maar ook veel anderstalige mannen niet worden bereikt door educatieve activiteiten, reïntegratie- en/of en inburgeringstrajecten of dat deze activiteiten niet het gewenste resultaat opleveren. Het ministerie van VROM gaf daarom, in het kader van het Deltaplan Inburgering, de opdracht om materiaal voor mannen te ontwikkelen dat gebruikt kan worden door maatjes, begeleiders en coaches.

Doelen van het materiaal

  1. In kaart brengen van kansen, belemmeringen en stimulansen van de betrokken mannen.
  2. Zicht geven op de eigen capaciteiten en mogelijkheden voor een actievere maatschappelijke participatie en inburgering bij deze mannen.
  3. Informeren over de bestaande mogelijkheden tot participatie en het volgen van een cursus, bijvoorbeeld een cursus Nederlands in een inburgeringstraject.
  4. Oriënteren op arbeid en/of vrijwilligerswerk.
  5. Concretiseren van wensen en uitstroom- of doorstroommogelijkheden tot een plan van aanpak per man.

Trainingsmateriaal
Het materiaal is gemaakt voor anderstalige mannen van alle leeftijden. Het gaat om mannen die nog niet zo actief zijn in de Nederlandse maatschappij en die meestal nog geen werk hebben. Het eerste doel van het materiaal is de mannen aan te zetten tot zelfreflectie: wie ben ik, waar ben ik goed in en wat wil ik? Het einddoel is dat de deelnemer zelf een cursus of activiteit gaat doen.

Om die doelen te bereiken wordt de man uitgenodigd om te praten over zijn geschiedenis, verhaal, dagelijkse bezigheden, identiteit en zelfbeeld, denkbeelden, wensen en dromen, mogelijke cursussen, activiteiten of werk. Hij wordt gestimuleerd om zelf de eerste stap te zetten met een concrete inschrijving voor een cursus of activiteit.

Het materiaal is een wat verhalend van opzet. Het is een mix van opdrachten, foto’s en informatie die de deelnemer helpen bij het zoeken naar wat hij wil. Het materiaal kan gebruikt worden bij deelnemers thuis, in individuele trajecten en in groepsactiviteiten in buurthuizen e.d. Het is niet bedoeld als taalcursus.

Opbouw en inhoud
Er zijn in totaal zes bijeenkomsten die uitlopen op een concreet plan. Het materiaal begint voorzichtig en verkennend en dringt daarna wat verder door in de leef- en denkwereld van de man. Reflectie op eigen denkbeelden in combinatie met concrete informatie over activiteiten, faciliteren de keuze voor een eerste activiteit. Tijdens het korte traject worden partners of familie d.m.v. opdrachten voor thuis betrokken bij de inhoud en voortgang. Een certificaat vormt de afsluiting van de bijeenkomsten. Daarop staat vermeld dat het traject met succes is afgerond.

Het materiaal kan flexibel worden gebruikt, afhankelijk van het traject. Je kunt opdrachten overslaan als je ze niet zo geschikt vindt, of erop variëren. Hoe lang je met Kies je route bezig bent kan dus verschillen. De Trainingsmap kunnen de deelnemers mee naar huis nemen voor de opdrachten voor thuis. De map voor de begeleider bevat aanwijzingen en suggesties voor de begeleider.

Kies je route is ontwikkeld door VU-NT2 Expert, VU Amsterdam.
Auteurs: Titia Boers en Anja Valk
Projectleiding en eindredactie: Carola van der Voort
© Vrije Universiteit Amsterdam 2010

Het materiaal downloaden (pdf's) 

1 Trainingsmap voor de deelnemer
Je gebruikt 1 altijd in combinatie met 2 of 3.

2 Trainingsmap voor de deelnemer. Met aanwijzingen voor de begeleider. Voor individuele bijeenkomsten
Met achtergrondinformatie over het materiaal en over de werkwijze bij het ontwikkelen. 

3 Trainingsmap voor de deelnemer. Met aanwijzingen voor de begeleider. Voor groepen
Met achtergrondinformatie over het materiaal en over de werkwijze bij het ontwikkelen. 

4 Training om met het materiaal te leren werken
Voor het geven van een training aan begeleiders.Je gebruikt 4 altijd in combinatie met 5.

5 Training om met het materiaal te leren werken. Met aanwijzingen voor de trainer

Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annemarie Nuwenhoud, coördinator VU-NT2 Expert, a.nuwenhoud@vu.nl, 020-5984404.