Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderwijsagenda/ITK

Laatst gewijzigd op 22 september 2023
Jaarlijks stelt het College van Bestuur (CvB) een update van de Onderwijsagenda vast.

Onderwijsagenda 2023-2028

Aan de VU werken we met een integrale VU Onderwijsagenda. Hierin worden alle onderwijsplannen zoals geformuleerd in de Onderwijsvisie, de VU Strategie 2020-2025, het Kwaliteitsplan 2.0, en de richtlijnen voor het bachelor- en master onderwijs in één document samengevat.

In de Onderwijsagenda 2023-2028 zijn de vier hoofdoelstellingen voor het onderwijs voor de komende vijf jaar vastgesteld. Deze bouwen voort op die van vorige edities en zijn een continuering van de eerder ingezette richting. We werken toe naar een innovatieve mindset, waarmee we bedoelen dat we constant op zoek zijn naar, en in gesprek zijn over, de verbetering van de kwaliteit van onderwijs. We blijven onszelf ontwikkelen en verbeteren.

De doelen voor 2023-2028 zijn:

  • 1. Versterking en vernieuwing van ons onderwijsprofiel en –portfolio
  • 2. Vergroten studentsucces en studentenwelzijn
  • 3. Versterken docentontwikkeling en docentenwelzijn
  • 4. Optimaliseren van de onderwijsfaciliteiten en integrale ondersteuning

Neem voor vragen contact op met Isabella van Ophem (Programmamanager Onderwijs).

Het Overleg van Portefeuillehouders Onderwijs (OPO) werkt met een portefeuilleverdeling die gebaseerd is op de onderwerpen uit de Onderwijsagenda. Klik hier om de portefeuilleverdeling in te zien.

Instellingstoets Kwaliteitszorg ITK

De Instellingstoets Kwaliteitszorg is een periodieke externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Bij deze toets wordt vastgesteld dat het interne kwaliteitszorgsysteem in samenhang met de kwaliteitscultuur verzekert dat de eigen visie op goed onderwijs wordt gerealiseerd.

De beoordeling wordt uitgevoerd op basis van peer review. Dit is een collegiale beoordeling door een panel van onafhankelijke deskundigen. De VU heeft ter voorbereiding op het bezoek een zogenaamd Zelfevaluatierapport (ZER) opgesteld.

Deze externe commissie gaat na of de universiteit een doeltreffend systeem heeft om de onderwijskwaliteit te garanderen. Zie voor meer informatie over de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) de website van de NVAO.

Resultaat panelbezoek ITK

VU behaalt de Instellingstoets kwaliteitszorg
De NVAO heeft op 10 juni 2020 besloten tot het verlenen van erkenning Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) aan de VU. Het panel onder voorzitterschap van Janke Cohen-Schotanus heeft in het adviesrapport vastgesteld dat het interne kwaliteitszorgsysteem in samenhang met de kwaliteitscultuur verzekert dat de eigen visie op goed onderwijs wordt gerealiseerd.

Het panel constateert dat de VU over een heldere, ambitieuze visie op onderwijs en onderwijskwaliteit beschikt die past bij haar identiteit en op ruim draagvlak kan rekenen onder studenten, medewerkers en externe stakeholders. De VU heeft in de afgelopen jaren een groot aantal positieve veranderingen doorgevoerd. Vanuit de onderwijsvisie, het instellingsplan, de onderwijsagenda en de jaarplannen van de faculteiten en diensten heeft de VU de afgelopen jaren zichtbaar veel energie gestoken in de kwaliteitsprocessen binnen de instelling. De inspanningen om de kwaliteitszorg te verbeteren hebben geleid tot een solide kwaliteitscultuur waarbij men sterk gericht is op het doorvoeren van verbeteringen.

We zijn trots op het mooie rapport en nemen de adviezen van het panel ter harte. De komende jaren gaan we aan de slag met belangrijkste aanbevelingen:
• Verbeter de vertaling van de onderwijsvisie naar de onderwijspraktijk door op centraal niveau helder te formuleren wat de VU met de integratie van de kernwaarden en de ontwerpprincipes in het onderwijs wil bereiken
• Onderzoek wat de meest optimale balans is tussen welke evaluatie- en meetinstrumenten die er echt nodig zijn voor een effectief kwaliteitszorgsysteem en welke instrumenten kunnen vervallen
• Geef op het gebied van innovatie meer centraal sturing om de ontwikkelingen binnen de VU beter te stroomlijnen. 

Instellingstoets kwaliteitszorg, 31 maart 2020
NVAO Nederland
Adviesrapport Vrije Universiteit

Definitief besluit verlening erkenning ITK, 10 juni 2020

Misschien ben je hier ook naar op zoek?