Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg, hierna: de VUvereniging.

De VUvereniging vindt privacy belangrijk. In deze Privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens als u zich aanmeldt als lid of voor een van onze activiteiten; over het gebruik van gegevens die ontstaan uit uw bezoek aan onze website, en hoe hierbij uw privacy wordt gewaarborgd.

Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de UAVG).

Meer over de privacyverklaring

 • Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

  Wij ontvangen uw persoonsgegevens uitsluitend door ze aan u te vragen. De keuze is dus altijd aan u of u bereid bent deze gegevens aan ons te verstrekken of niet. Bij de uitvraag van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens tenminste noodzakelijk zijn en welke eventueel aanvullend kunnen worden verstrekt voor een bepaald doel. 

 • Met welk doel verwerkt VUvereniging uw persoonsgegevens en op basis van welke wettelijke grondslag?

  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

  • registreren van uw lidmaatschap;
  • innen van uw contributie en/of donatie;
  • verzenden van informatie gerelateerd aan de VUvereniging, zoals onze nieuwsbrief en uitnodigingen voor onze activiteiten;
  • registreren van uw deelname aan onze activiteiten;
  • interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
  • uitvoering of toepassing van wetgeving.

  Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen: 

  • de verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent;
  • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van (onze gerechtvaardigde belangen/de gerechtvaardigde belangen van een derde). Deze gerechtvaardigde belangen bestaan bijvoorbeeld uit het kunnen annuleren van een bijeenkomst;
  • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust. Deze wettelijke verplichting bestaat bijvoorbeeld uit de plicht om een administratie te voeren (Artikel 2:10 BW);
  • u hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.
 • Welke persoonsgegevens verwerkt de VUvereniging?

  Wij gebruiken de volgende categorieën van gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Persoonlijke gegevens, waaronder naam, geslacht, geboortedatum (leeftijd);
  • Contactgegevens: adres, (mobiele) telefoon, e-mailadres;
  • Ordergegevens: lidmaatschap, nieuwsbrieven waarvoor u zichzelf heeft aangemeld, toegangskaartjes, betaalgegevens (bijv. bankrekeningnummer, creditcardnummer);
  • Gegevens over waar u aan meedoet: zoals deelname aan/bijwonen van activiteiten en evenementen, deelname aan prijsvragen en enquêtes, deelname aan (periodieke) acties.
 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking(en)?

  In de zin van de AVG is VUvereniging verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, voor de hiervoor vermelde doelen. Dit houdt in dat de VUvereniging beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel dat gebeurt en op welke wijze. De VUvereniging is verantwoordelijk voor een zorgvuldige en behoorlijke verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Hoe lang bewaart VUvereniging uw persoonsgegevens?

  De VUvereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt, of wettelijk is voorgeschreven. Via onderstaande contactgegevens kunt u informatie opvragen over hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren.

 • Verwerkersovereenkomst

  Wij werken met andere organisaties samen, zoals de Vrije Universiteit Amsterdam, bijvoorbeeld op het gebied van onze ledenadministratie. De VUvereniging bepaalt het doel en de middelen voor de verwerkingen en de organisaties die voor ons gegevens verwerken doen dit op basis van onze instructies. Deze afspraken leggen we met de verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Hierin is onder meer vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden gebruikt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden voor de opslag van persoonsgegevens. Hierin is ook vastgelegd dat de degene die de gegevens verwerkt hier vertrouwelijk mee om moet gaan.

 • Verstrekking van gegevens aan derden

  Persoonsgegevens worden zonder uw voorafgaande toestemming niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten de VUvereniging, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 • Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte?

  Ja, het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Bij de EER horen alle EU-landen plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Voor doorgiften van persoonsgegevens buiten deze landen gelden op grond van de AVG aanvullende regels. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan landen buiten de EER als de doorgifte is onderworpen aan passende waarborgen op grond van de AVG.

  De VUvereniging maakt gebruik van het Amerikaanse bedrijf Jotform. Jotform Inc. is gecertificeerd onder het EU-U.S. Privacy Shield.

 • Beveiligen gegevens

  De VUvereniging zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking daarvan tegen te gaan. Daarnaast treft de VUvereniging maatregelen om ervoor te zorgen dat uitsluitend bevoegde personen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens.

 • Klikgedrag en webstatistieken

  De VUvereniging meet onder meer de mate waarin haar website worden bezocht alsmede het klikgedrag op onze website. Wij houden daartoe algemene gegevens bij van bezoekers. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag en het type webbrowser van de bezoeker. Aan de hand van webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd. De informatie dient niet voor individuele profilering, dat wil zeggen: wordt door ons niet gekoppeld aan persoonsgegevens.

 • Facebook, LinkedIn en Twitter

  Op onze webpagina's zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. De persoonsgegevens die worden verwerkt als gebruikers van de sociale netwerken deze pagina’s bezoeken vallen onder de verantwoordelijkheid van de aanbieders van de sociale netwerken. De statistische informatie die door deze aanbieders aan ons wordt aangeboden, zoals aantal bezoekers en klikgedrag, wordt door ons niet gekoppeld aan individuele persoonsgegevens die bij ons in beheer zijn.

 • Uw privacyrechten

  Op basis van de AVG heeft u - onder bepaalde voorwaarden - het recht op inzage in de persoonsgegevens die van u verwerkt worden, het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren indien deze feitelijke onjuistheden bevatten, het recht om uw persoonsgegevens te wissen, het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Indien u deze privacyrechten wil uitoefenen, kunt u een verzoek hiertoe indienen door een e-mail te sturen naar vereniging@vu.nl. De VUvereniging verwerkt uw verzoek zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken. Hier kunt u ook terecht voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, zal u worden gevraagd zich te legitimeren. Zo wordt gecontroleerd of het verzoek door de juiste persoon is gedaan.

  Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

 • Wijziging privacyverklaring

  De tekst van deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website zijn gepubliceerd.

  De laatste wijziging was op 15 april 2019.

VUvereniging

Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Ledenadministratie

Ledenadministratie: Gisela van Vugt (vereniging@vu.nl)