Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderzoek Bestuurswetenschap en Politicologie

De afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie doet kwalitatief hoogwaardig onderzoek met wetenschappelijke én maatschappelijke relevantie.

Zowel de theoretische als de methodologische basis van het onderzoek is zeer divers. De verscheidenheid van ideeën stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende kennisorganen op het gebied van bestuurswetenschappelijk en politicologisch onderzoek. Binnen de afdeling is het onderzoek georganiseerd in twee hoofdthema's: New Public Governance (NPG) en Multi-layered Governance in Europe and Beyond (MLG). 

Keer terug naar de Bestuurswetenschap en Politicologie homepagina

New Public Governance

 Het centrale thema in het bestuurswetenschappelijke onderzoek is New Public Governance. Hierbij gaat het om de organisatie en kwaliteit van publiek besturen, met bijzondere aandacht voor enkele sectoren, zoals veiligheid en de verzorgingsstaat. Daarmee sluiten we aan bij belangrijke ontwikkelingen in samenleving, economie, bestuur en politiek en de nieuwe sturingsmechanismen met overheid, samenleving en markt die daaruit voortvloeien. Het bestuurswetenschappelijke onderzoek wordt verricht binnen twee onderzoeksgroepen:

 • Governance of Quality is gericht op een aantal urgente sociale problemen die cruciaal zijn voor de kwaliteit van het samenleven; en op de vraag hoe bestuurlijke systemen en arrangementen hierop van invloed (kunnen) zijn.
 • Quality of Governance richt zich op de kwaliteit van bestuur en besturen zelf.  Specifiek wordt gekeken welke kenmerken van de inrichting en werkwijze van het bestuur bepalend zijn voor de kwaliteit van besturen en welke consequenties dat heeft voor het streven naar beter besturen.

Multi-layered Governance in Europe and Beyond

Nationale en internationale politiek zijn in toenemende mate met elkaar verweven geraakt tot zogeheten multi-layered of multi-level governance systemen. Centraal uitgangspunt in het politicologische onderzoek is dan ook dat politiek niet alleen op een nationaal of internationaal niveau wordt bestudeerd, maar in onderlinge samenhang. Multi-layered Governance in Europe and Beyond omvat projecten die op meerdere niveaus (regionaal, nationaal, internationaal, transnationaal) de doorwerking van globalisering op politieke beleidsprocessen analyseren. Deze onderzoeksgroep brengt onderzoekers met verschillende subdisciplinaire achtergronden samen: experts op het gebied van vergelijkende politicologie, internationale betrekkingen en politieke theorie. 

Onderzoeksprojecten

 • Veerkrachtig sociaal domein

  In de afgelopen 5 jaar zijn we intensief bezig geweest met onderzoek naar de decentralisatie en activering in hedendaagse verzorgingsstaten. Dat bracht ons meer en meer tot het inzicht dat de decentralisaties in de Nederlandse sociale zekerheid verdergaan dan louter bestuurlijke ingrepen.

  We kregen zicht op een proces dat wij crafting local welfare noemen. Een proces waarbij actoren vanuit verschillende kennisposities samenwerken om verbindingen te smeden tussen lokale sociale problemen en (nationale) institutionele oplossingen en arrangementen. En waarbij vraagstukken van arbeid en participatie steeds meer verweven raken met vraagstukken van zorg, jeugd en onderwijs. Dit is mogelijk ook wat het kabinet voor ogen heeft als het spreekt over de omslag van een verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, maar dat ons inziens een kritische, (bestuurs)wetenschappelijke reflectie vraagt.
   
  We gaan daarom door met nieuw wetenschappelijk onderzoek (de ‘academie’), maar ook met onderzoek waarbij we nauw optrekken met de organisaties en groepen die dagelijks vormgeven aan de lokaliseringspraktijken (het ‘atelier’). Gefinancierd door stichting Instituut GAK zijn we gestart met het Kennis-atelier lokale verzorgingsstaat. Dat is in feite onze eigen crafting community rond het verwerven en verspreiden van kennis over deze grote ontwikkeling.

  Kennisatelier Lokaal15

  2015 was een topjaar voor wie lokaal actief is. Iedereen werkt zich een slag in de rondte. Maar toch….. Juist in de drukte blijven er vragen liggen. Kennisatelier Lokaal15 pakt die vragen op. Vragen die niet één-twee-drie te beantwoorden zijn. Die tijd en bezinning nodig hebben of wellicht geen eenduidige antwoorden opleveren. In Kennisatelier Lokaal15 gaan wetenschappers en ‘het veld’ in co-productie met deze vragen aan de slag.  

  Kennisatelier Lokaal15 is een open kennisgemeenschap voor de kennisproductie over en voor het social domein. Via de webstie en bijeenkomsten ontmoeten de deelnemers uit praktijk en wetenschap elkaar. Iedereen kan een kennisvraag inbrengen of op andermans vraag reageren. Via de website is dit simpel. Druk op de knop “een kennisvraag inbrengen” en het wijst zich vanzelf. Hetzelfde geldt als je actief over een kennisvraag wil meedenken of aan een kennisproject mee wil werken. Meer weten? bezoek de website: www.lokaal15.nl.

  Onderzoekers

  Duco Bannink
  Wilfred Boele
  Hans Bosselaar
  Anja Eleveld
  Robert van Putten
  Frédérique Six
  Willem Trommel
  Judith van der Veer
  Eelco van Wijk

 • Veiligheid en Burgerschap

  ONDERZOEKSPROGRAMMA 2006-2016

  In 2006 vestigden de politie, gemeente Amsterdam en de VU de Frans Denkers leerstoel Veiligheid & Burgerschap. Het bijbehorende onderzoeksprogramma werd in 2016 gesloten en is opgegaan in het nieuwe onderzoeksprogramma Veiligheid & Veerkracht. Binnen Veiligheid & Burgerschap lag onze eerste focus op hoe gemeente, politie en andere professionele partijen het tegengaan van criminaliteit en overlast in Amsterdam organiseerden. Daarnaast ging onze aandacht uit naar hoe haar bewoners veiligheid vervolgens beleefden. Ten slotte stond de relatie tussen organisatie en ervaring centraal. Het programma werd gefaciliteerd door het politiekorps Amsterdam-Amstelland, de gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit. De onderzoeksgroep droeg bij aan het strategisch beleid van politie en gemeente, maar was daaraan niet ondergeschikt. Ter afronding van het programma Veiligheid & burgerschap hebben we de bundel Perspectieven op Veiligheid: van burgerschap tot veerkracht samengesteld.

  GEREALISEERDE ONDERZOEKEN (SELECTIE)

  "Uitgangspunt van het programma was: onafhankelijk, maar relevant. Het programma heeft daardoor veel inzichten en instrumenten opgeleverd die ook buiten Amsterdam worden gebruikt."

  - Prof. dr. Hans Boutellier

 • Onderzoeksgroep Quality of Governance (QuGo)

  Het bestuurskundig onderzoek van de afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie van de Faculteit der Sociale Weten­schappen van de Vrije Universiteit Amsterdam richt zich op een aantal hoofdthema’s. Eén daarvan is ‘Quality of Governance’ (ofwel Kwaliteit van Besturen).

  De centrale vraagstelling van het onderzoek binnen de onderzoeksgroep Quality of Governance luidt:

  Wat typeert de kwaliteit van besturen, welke kenmerken van de inrichting en werkwijze van het bestuur zijn daarvoor bepalend en welke consequenties heeft dat voor het streven naar beter besturen?

  In de onderzoeksgroep is aandacht voor drie brede thema’s:

  1 Reflectie op de inhoud van kwaliteit van besturen

  Wanneer spreken we eigenlijk van ‘goed’ bestuur? Reflectie op deze vraag is zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevant. Wetenschappelijk-theoretisch telt de vraag welke waarden en criteria in welke mate relevant zijn om het verloop en de uitkomst van bestuurlijke processen te begrijpen en te verklaren. Maatschappelijk gezien is het relevant te bekijken welke waarden van belang zijn in het doen en laten van bestuurders, managers en uitvoerenden en wat de invloed van die waarden is op de uitkomst van het bestuurlijk proces.
  Daarbinnen zal de integriteit van het besturen, ook vanuit het verleden van de onderzoeks­groep, per definitie een belangrijke rol spelen.

  2 De betekenis van instituties voor de kwaliteit van besturen

  Hier gaat het om de relatie tussen de veranderende bestuurlijke organisatie en verhoudingen enerzijds en de kwaliteit en integriteit van bestuur anderzijds. Expliciet besteden we aandacht aan verhoudingen tussen centraal en decentraal bestuur, het functioneren van publiek-private samenwerkingsprojecten, de betrokkenheid van maatschap­pelijke organisaties (civil society, belangengroepen) en de relatie tussen formele en informele instituties.

  3 De werking en invloed van op kwaliteit gerichte actoren, instituties en instrumenten

  Er bestaan vele instrumenten, werkwijzen, organisaties en ‘systemen’ om de kwaliteit van besturen te bevorderen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om instrumenten zoals codes en trainingen, om de invulling van leiderschap, en om toezicht –juridisch en anderzijds. Vaak ontbreekt samenhang en zicht op hun werking en effectiviteit. De onderzoeksgroep Quality of Governance beoogt een bijdrage te leveren aan meer zicht op en inzicht in die werking en effectiviteit.

  De onderzoeksgroep streeft naar onderzoek van hoge kwaliteit en heeft de ambitie ook international (vergelijkend) onderzoek te doen. Methodische en methodologische verdieping zijn relevant voor het feitelijke onderzoek en de onderzoeksoutput.  Ook het internationale perspectief is immer en in toenemende mate relevant. Niet voor niets zijn we betrokken bij onderzoek gericht op o.a. Pakistan,  China, de Cariben (Curaçao/Antillen en Suriname) en Tanzania.  Tot slot proberen we als onderzoeksgroep ook nadrukkelijk de verbinding te zoeken met de praktijk, onder andere door het uitvoeren van onderzoek voor opdrachtgevers uit met name de (semi-) publieke sector.

 • Samenwerkingsverbanden

  Onderzoekers van Bestuurswetenschap & Politicologie participeren onder andere in de volgende samenwerkingsverbanden: 

  • Kenniswerkplaats Veiligheid & Veerkracht ondersteunt ministeries, gemeenten, de politie en veiligheidsregio's bij hun aanpak van veiligheidsproblemen zoals spanningen in wijken, de organisatie van handhaving en toezicht, radicalisering, burgerparticipatie, ondermijning en veiligheidsbeleving.
  • Talma Institute for the Study of Work, Care and Welfare bundelt kennis en doet onderzoek op het terrein van werk, zorg en welzijn.
  • VU Interdisciplinary Centre for European Studies (VICES) is een platform waar onderzoekers van VU Amsterdam hun onderzoek kunnen delen en samen nieuwe ideeën ontwikkelen met betrekking tot Europa en Europese integratie. 
  • Onze afdeling levert een actieve bijdrage aan het onderzoeksinstituut van de Faculteit Sociale Wetenschappen, het Institute for Societal Resilience (ISR). De faculteit wil vanuit het Institute for Societal Resilience een bijdrage leveren aan het oplossen van de wetenschappelijke en maatschappelijke vragen die ons allen bezig houden. Dat doen we over de grenzen van wetenschappelijke disciplines heen en in samenwerking met maatschappelijke partners: de overheid, het bedrijfsleven, NGO’s en maatschappelijke organisaties. Dit vanuit de overtuiging dat samenwerken zowel de innovativiteit als de wetenschappelijk en maatschappelijk impact van ons onderzoek vergroot.
  • PACS, the Peace and Conflict Studies Centre aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is een interfacultair wetenschappelijk netwerk voor onderzoek naar de oorzaken van politiek geweld, strategieën om vrede op te bouwen en beheersing van conflicten. Deze vraagstukken vragen om een interdisciplinaire aanpak. Onderzoekers van vijf faculteiten – rechten, sociale wetenschappen, gedrags- en bewegingswetenschappen, religie en theologie, en geesteswetenschappen – werken samen in PACS. PACS is nauw verbonden met de minor Peace and Conflict Studies van onze afdeling.
  • Het China in Europe Research Network (CHERN) is een platform voor kennisuitwisseling omtrent de toenemende aanwezigheid van China in Europa. Het beoogt een meer interdisciplinaire, geïntegreerde en overkoepelende opvatting van China's toenemende betrokkenheid in Europa te bieden. CHERN bestaat uit ongeveer 120 onderzoekers uit verschillende landen en disciplines, met aan het hoofd Nana de Graaff (universitair hoofddocent Internationale Betrekkingen aan VU Amsterdam). 
 • Publicaties

  Raadpleeg de wetenschappelijke publicaties van de afdeling op het VU Research Portal. Het is ook mogelijk om publicaties per onderzoeksthema te bekijken: