Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Permanente educatie voor CPC, RA en RC

Zijlstra PE programma

Programma

Heb je suggesties voor een PE dag? Laat het ons weten! We proberen de deelnemers aan het Zijlstra PE programma altijd actief te betrekken bij de samenstelling van het programma. Geef je ideëen door via hetzijlstracenter@vu.nl

PROGRAMMA 2024

Donderdag 18 januari 2024, 12.30 – 13.30 uur
Nieuwjaarswebinar Zijlstra Center: Bestuurlijke vernieuwing en de transitie naar een nieuwe bestuurscultuur
Door: René Torenvliet (Universiteit Twente), Stijn Klarenbeek (Vrije Universiteit Amsterdam, moderator)
PE-punten: 1 of 3

Het thema bestuurlijke vernieuwing en de transitie naar een nieuwe bestuurscultuur heeft een centrale rol gespeeld in de verkiezingscampagne en blijft een belangrijk onderwerp bij de huidige formatie. In de bundel ‘Een nieuw perspectief op goed bestuur’ schrijft prof. dr. René Torenvlied over het belang van sterke democratische instituties en onafhankelijk toezicht. Tijdens dit nieuwjaarswebinar zal hij hier dieper op ingaan.   

Woensdag 31 januari 2024, 12.30-14.00 uur
Webinar Duurzaamheidsverantwoording door Duitse decentrale overheden (Engelstalig)
Door: Peter Lorson (University of Rostock), Vera van Schie (Vrije Universiteit Amsterdam, moderator)
PE-punten: 1 - 3

In Duitsland hebben een aantal organisaties (waaronder de Duitse Vereniging van Steden en Gemeenten) de handen ineen geslagen voor de ontwikkeling van een dashboard voor duurzaamheidsverantwoording door decentrale overheden. Dit initiatief wordt ook actief ondersteund door de Bertelsmann Stichting. Professor dr. Peter Lorson deed onderzoek naar dit portal (sdg-portal.de). In dit webinar zal hij zijn bevindingen daarover delen, waarbij hij ook adviezen zal meegeven over de verdere doorontwikkeling van duurzaamheidsverantwoording. 

Donderdag 8 februari 2024, 12.30-13.30 uur
Webinar Sturen vanuit vertrouwen
Door: Frédérique Six (Vrije Universiteit Amsterdam)
PE-punten: 1 of 3

Benieuwd hoe je de regels en verantwoordingsafspraken binnen jouw organisatie zo kunt vormgeven dat de uitvoerende professionals ze als ondersteunend ervaren? Zodat zij zich vertrouwd in plaats van gewantrouwd voelen. In dit webinar laat Frédérique Six vanuit motivatietheorie zien hoe vertrouwen en beheersing/verantwoording elkaar kunnen versterken, en uitvoerende professionals (zoveel mogelijk) intrinsiek gemotiveerd aan het werk zijn.

Donderdag 7 maart 2024, 09.30 – 15.30 uur
Online seminar Actuele rapporten
Door: Wieke Blijleven en Franziska de Koning (SCP), Klaas Kwakkel (Noordelijke Rekenkamer), Bas Waterhout (RLI), Hardy van de Ven (TNO). Moderator: Stijn Klarenbeek (Vrije Universiteit Amsterdam)
PE-punten: 6

Welke ontwikkelingen spelen op dit moment in de publieke sector? Wat zijn de komende tijd de belangrijkste issues en wijzigingen die invloed hebben op het takenpakket en de werkwijzen van organisaties in deze sector? Aan de hand van recent verschenen rapporten en andere publicaties worden deze thema’s besproken, met zowel sprekers die betrokken zijn geweest bij het opstellen van deze rapporten als personen die een onafhankelijke en kritische blik daarop zullen werpen. Er zal onder meer aandacht zijn voor de mensbeelden achter beleid, de leercultuur bij gemeenten, revolverende fondsen, de problemen van de wegwerpmaatschappij en andere belangrijke ontwikkelingen. 

Donderdag 4 april 2024, 12.00 – 17.00 uur
Zijlstra jaarcongres: ESG van toegevoegde waarde of een verdienmodel voor consultants?
Met: Arjen van Witteloostuijn (Vrije Universiteit Amsterdam), Richard Goldstein (PwC), Raymond Gradus (Vrije Universiteit Amsterdam) en anderen
PE-punten: 4

In de afgelopen jaren is er een groeiend bewustzijn ontstaan over de impact van bedrijven en overheidsorganisaties op het milieu, de maatschappij en goed bestuur. Dit heeft geleid tot een toenemende interesse in Environmental, Social en Governance (ESG) – aspecten en het rapporteren daarover in jaarverslagen. In een recente verkenning door de AFM naar de toepassing van de op handen zijnde CSRD regelgeving geeft zij aan dat er meer capaciteit en deskundigheid bij zowel ondernemingen als accountantsorganisaties vrijgemaakt moet worden. Er klinken echter ook kritische geluiden over de toegevoegde waarde van ESG reporting, en de met implementatie gemoeide kosten. Volgens Arjen van Witteloostuijn (dekaan School of Business and Economics, Vrije Universiteit Amsterdam) in het economenplatform Me Judice komt dit vooral doordat deze adviesclubs zowel overheden als bedrijven adviseren.

Tijd voor een congres onder de titel ESG van toegevoegde waarde of een verdienmodel voor consultants? Met workshops, presentaties van wetenschappelijke papers en een plenair programma.

Woensdag 17 april april en Donderdag 16 mei 2024, 09.30 – 17.00 uur, Vrije Universiteit Amsterdam
De relatie tussen controllers en managers
Door: Claudia van Mourik (Vrije Universiteit Amsterdam
PE punten: 16

Controllers geven het leiderschap van organisaties gevraagd en ongevraagd advies. Om daarin effectief te zijn en als ‘trusted advisor’ van het management op te treden, is het van belang om voldoende kennis te hebben over hoe er gedacht wordt over leiderschap binnen organisaties, hoe communicatie het beste werkt en hoe een goede balans gevonden kan worden tussen het gevraagde en ongevraagde adviseren.

Wat zijn ingrediënten voor een goed en (on)gevraagd advies? Welke adviesrollen/adviesstijlen kun je als controller aannemen? Hoe bouw je aan vertrouwen? Hoe ga je om met rolconflicten, dilemma’s en spanningsvelden? Over deze, en gerelateerde vragen, gaat deze tweedaagse, die alleen in combinatie gevolgd kan worden. Onderdeel is ook een thuiswerkopdracht, waarbij de controller in gesprek moet gaan met een manager waarbij over elkaars rolinvulling wordt gesproken/ gereflecteerd.

N.B.: Afgestudeerde Certified Public Controllers (aan de VU) hebben de mogelijkheid om de thuiswerkopdracht te presenteren. Bij succesvolle deelname aan deze tweedaagse alsmede een voldoende voor de individuele presentatie hebben zij het recht om bij de VU een EMPC (Executive Master in Public Control) diploma aan te vragen. De kosten voor het volgen van de tweedaagse is opgenomen in het abonnementstarief, de kosten voor individuele beoordeling van de presentatie en de administratiekosten voor het EMPC diploma bedragen €495.

Maandag 10 juni 2024, 09.30 – 17.00 uur, Vrije Universiteit Amsterdam
Digitalisering en de veranderende rol van de accountant en controller
Door: Berend van der Kolk (Vrije Universiteit Amsterdam), Karen Meyst (Radbout Universiteit Nijmegen), Nephtis Brandsma (Gemeente Groningen), Maarten Willems (NS) en Marlijn Mulder (Highberg).
PE punten: 7

Tijdens deze PE dag gaan we in op de vraag hoe verschillende vormen van digitalisering het werk van accountants en controllers veranderen. Sprekers uit de academische wereld en uit de praktijk delen hun ervaringen en blikken vooruit op wat de komende jaren zullen brengen. Ook zal worden stilgestaan bij de impact die digitalisering heeft op de rollen die accountants en controllers vervullen: welk gedeelte van het takenpallet zal waarschijnlijk binnenkort worden vervangen, en welke taken komen erbij?

Dinsdag 25 en donderdag 27 juni 2024, Vrije Universiteit Amsterdam
Assessor bij afstudeerpresentaties Public Controllersopleiding Vrije Universiteit
PE punten: 3 per presentatie

De afstudeerkandidaten van de CPC opleiding van de VU presenteren hun eindscriptie. Bij elke presentatie is, naast twee docenten van de opleiding, een assessor aanwezig: een vakgenoot die hen met kritische vragen bestookt om de discussie meer diepgang en scherpte te geven. Er is een beperkte groep assessoren nodig. Daarom kunnen we geen garantie geven dat u ook wordt ingedeeld.

Dinsdag 17 en donderdag 19 september 2024
Assessor bij afstudeerpresentaties Public Controllersopleiding Vrije Universiteit

PE punten: 3 per presentatie

De afstudeerkandidaten van de CPC opleiding van de VU presenteren hun eindscriptie. Bij elke presentatie is, naast twee docenten van de opleiding, een assessor aanwezig: een vakgenoot die hen met kritische vragen bestookt om de discussie meer diepgang en scherpte te geven. Er is een beperkte groep assessoren nodig. Daarom kunnen we geen garantie geven dat u ook wordt ingedeeld.

Donderdag 12 september 2024, 9.30 – 17.00 uur, Vrije Universiteit Amsterdam
Veranderen planning & control
Door: Hilko de Boer (Finolia, gastdocent Vrije Universiteit Amsterdam)
PE punten: 7

Is het in jouw organisatie nodig om P&C documenten transparanter, relevanter en meer mean-en-lean te maken? Hoe doe je dat? Welke stappen zijn nodig om een verandering succesvol te laten zijn?

Tijdens deze dag zal Hilko de Boer de deelnemers in deze en andere vragen meenemen op basis van de theorie van John Kotter. Hij zal ook ingaan op hoe veranderprocessen ingezet kunnen worden. Deelnemers gaan zelf aan de slag om hun eigen veranderproces te beschrijven in de 8 stappen. Je leert de 8 veranderstappen en doorleeft zelf wat er nodig is voor een veranderproces.

Donderdag 19 september 2024, 12.30 – 14.00 uur
Webinar Miljoenennota
Door: Raymond Gradus (Vrije Universiteit Amsterdam)
PE-punten: 1 of 3

Tijdens dit webinar zal Raymond Gradus reflecteren op de zojuist gepresenteerde Miljoenennota. Wat zijn de meest opvallende elementen daarin en hoe kunnen de gepresenteerde ambities worden gewogen en geduid?

Donderdag 3 oktober 2024, 9.30 – 17.00 uur, Vrije Universiteit Amsterdam
Actuele ontwikkelingen in duurzaamheidsverantwoording
Door: Vera van Schie (Vrije Universiteit Amsterdam) en anderen
PE-punten: 7

Duurzaamheidsverantwoording krijgt steeds meer aandacht en dit zal verder groeien wegens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), sinds januari 2023 van kracht om duurzaamheidsrapportage op één lijn te brengen met financiële rapportage. De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) van de CSRD gaan vanaf 1 januari 2024 gelden voor het bedrijfsleven. De verwachting is dat het slechts een kwestie van tijd is voor de CSRD ook in de publieke sector verplicht wordt. Daarom is het van  belang dat organisaties zich hier al op voorbereiden. Tijdens deze dag gaan we uitgebreid in op de betekenis van de CSRD voor de publieke sector, bespreken we actuele ontwikkelingen op dit terrein, en bieden we handvatten om alvast aan de slag te gaan met duurzaamheidsrapportage via de CSRD.

November 2024, datum en tijd volgen
Webinar over Eurostat (Engelstalig)
Door: Vertegenwoordiger vanuit Eurostat, Vera van Schie (Vrije Universiteit Amsterdam, moderator)
PE-punten: 1

Een van de organen van de Europese Unie is Eurostat. De belangrijkste verantwoordelijkheden van deze instantie zijn om statistische informatie van goede kwaliteit te leveren en om harmonisatie van statistische methoden tussen de lidstaten van de EU te bevorderen. In dit webinar zal een vertegenwoordiger van Eurostat ingaan op de taken en werkwijze van deze organisatie.

Woensdag 13 november 2024, 13.00 - 15.30 uur, Vrije Universiteit Amsterdam
Hoe neutraal worden financiële gegevens gepresenteerd?
Door: Jan van Helden (Rijksuniversiteit Groningen) en Tjerk Budding (Vrije Universiteit Amsterdam)
PE-punten: 7

Financiële cijfers zijn bedoeld om eerlijke besluitvorming en verantwoording te ondersteunen. In de praktijk kan de mate waarin financiële informatie in begrotingen en rapportages op een neutrale en volledige manier wordt gepresenteerd, echter worden beïnvloed door persoonlijke en organisatorische belangen van politici en topmanagers. Tijdens dit seminar wordt besproken welke factoren hierbij spelen en waar de grens ligt tussen manieren van verantwoorden die goed- of afgekeurd zouden moeten worden. Hierbij komen de resultaten van lopend onderzoek op dit terrein aan bod én wordt aan de deelnemers gevraagd om over cases te reflecteren.

November 2024, datum volgt, 09.30 – 17.00 uur, Vrije Universiteit Amsterdam
Nederland en Vlaanderen: dichtbij, maar toch anders 
PE-punten: 7

Hoewel Nederland en Vlaanderen buren zijn en er dezelfde taal wordt gesproken, zijn er binnen de publieke- en non-profit sector tóch zaken anders geregeld. De verschillen én overeenkomsten tussen Nederlandse en Vlaamse overheids- en non-profitorganisaties worden tijdens deze dag besproken door vertegenwoordigers vanuit de praktijk en de wetenschap. Hierbij komen onder meer verschillen in de manier van publieke verantwoording aan bod.

Dinsdag 3 december 2024, 12.30 – 13.30 uur
Webinar Ethiek en integriteit van organisaties
Door: Leonie Heres (Vrije Universiteit Amsterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam) en Stijn Klarenbeek (Vrije Universiteit Amsterdam, moderator)
PE-punten: 1 of 3

De afgelopen jaren is de aandacht voor integriteit en sociale veiligheid sterk toegenomen. Vanuit haar expertise op het gebied van sociale veiligheid en integriteit van het lokale bestuur zal prof. dr. Leonie Heres in dit webinar ingaan op de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen die er spelen.

December 2024, datum en tijd volgen
Webinar over Het Hof van Justitie van de Europese Unie
Door: Vertegenwoordiger vanuit het Europees Hof van Justitie
PE-punten: 1

Europese regelgeving heeft steeds meer invloed, ook op Nederlandse organisaties in de publieke- en non-profit sector. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (gevestigd in Luxemburg) heeft daarbij een belangrijke rol. Zij ziet erop toe dat de EU-wetgeving in alle landen van de EU op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd en toegepast. Het regelt verder juridische geschillen tussen nationale regeringen en EU-instellingen. In bepaalde omstandigheden kunnen ook particulieren, bedrijven en organisaties zaken bij het Hof aanhangig maken, als zij menen dat hun rechten door een EU-instelling zijn geschonden. In dit webinar zal een vertegenwoordiger vanuit dit orgaan ingaan op de taken en werkwijze van dit orgaan.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op.

Vrije Universiteit Amsterdam
Het Zijlstra Center
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon

  • Esther Siesling & Jacqueline Serry
  • Programma coördinator