Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Jaap Evert Abrahamse bijzonder hoogleraar Stad, landschap en erfgoed

3 april 2023
Per 1 april 2023 is Jaap Evert Abrahamse benoemd tot bijzonder hoogleraar Stad, landschap en erfgoed aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel is ingesteld in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

De RCE wil als kennisinstituut de relaties met de academische wereld verder uitbouwen, onder meer in de domeinen stedenbouw en landschap. Tegelijkertijd wordt het onderwijs- en onderzoeksprogramma bij de VU-masteropleidingen Architectuurgeschiedenis en Heritage Studies versterkt.

Abrahamse: “Ik ben zeer verheugd en vereerd met deze benoeming. In de leerstoelopdracht staat de geschiedenis van de stadsplanning centraal. Die is gerelateerd aan de economische en sociale geschiedenis en het landschap. Via de erfgoedpraktijk en de stedenbouw is er een relatie met de hedendaagse ruimtelijke opgaven. Het gaat hier specifiek om het denken op het grotere schaalniveau, dat oog heeft voor stadsontwikkeling en binnenstedelijke transformaties door de eeuwen heen, maar zich ook richt op de marges van de stadsontwikkeling: annexaties, randgebieden en overgangszones, industriegebieden en bedrijventerreinen, stedelijke inrichting, openbare ruimte en stadsgroen.”

Geschiedenis en actualiteit 
De leerstoel bevindt zich op het kruispunt van architectuur- en stedenbouwgeschiedenis, historische geografie en ruimtelijk erfgoed. “Het onderzoek naar de geschiedenis hangt samen met de actualiteit van de architectuur en de leefomgeving. Een interdisciplinaire benadering van stedelijke transformaties ondergaat hiermee een belangrijke verdieping. Het nationale en internationale discours op het gebied van stedenbouw en erfgoed krijgt een impuls”, aldus Arjan de Zeeuw, directeur Kennis en advies van de RCE. “Wij verbinden de geschiedenis van de stad, de theoretische achtergronden daarvan en de huidige ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven in Nederland en Europa.”

Impuls onderwijs en onderzoek 
Onderzoek en onderwijs op het gebied van onze leefomgeving op verschillende schaalniveaus zal door het instellen van deze leerstoel een impuls krijgen door middel van colleges, excursies, stageprojecten, scriptie- en promotiebegeleiding, congrespapers en -sessies. Pál Nyiri, hoofd van de afdeling Kunst & Cultuur, Geschiedenis, Oudheid: “Op onderzoeksterrein wordt binnen Nederland en internationaal voortgebouwd aan het verder in kaart brengen van de verstedelijking in Nederland in internationaal perspectief, waarbij het netwerk van stichtingen en andere instellingen, waaronder archieven en bijzondere collecties van steden, universiteiten en erfgoedinstellingen zal worden gebruikt.”

Over Jaap Evert Abrahamse 
Jaap Evert Abrahamse studeerde Kunst-, architectuurgeschiedenis en archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde cum laude aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam in de zeventiende eeuw. Sinds 2007 is hij senior onderzoeker bij de RCE. Daarvoor was hij onderzoeker en adviseur bij de gemeente Amsterdam. Hij is lid van lid van de redactie van het Tijdschrift voor Historische Geografie, de redactie van de serie Historische atlassen en het bestuur van de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis.

Over de RCE
 
De RCE is de Rijkskennisinstelling voor het gebouwd, landschappelijk, archeologisch en roerend erfgoed. De RCE is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en werkt op het snijvlak van praktijk, beleid en wetenschap: de dienst voert beleid en wet- en regelgeving uit, doet onderzoek en geeft advies over monumenten, landschap en leefomgeving.