Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Practicumregeling

Laatst gewijzigd op 10 januari 2023
Op deze pagina vind je informatie over de practicumregeling.

Practicumregeling 

De practica vormen een belangrijk en integraal onderdeel van VUmc-compas 2015. Omdat het studiegroep principe leidend is voor ons onderwijsconcept, volg je de practica zo veel mogelijk in je studiegroep.  In het kader van de academische beroepsgebonden competenties word je geacht alle practicumbijeenkomsten bij te wonen en actief deel te nemen. Om te kunnen voldoen aan de eisen van de beroepsvoorbereiding wordt je aanwezigheid bij alle practica (Cursus-, Professionele Ontwikkeling- en Stage) geregistreerd. Registratie van je aanwezigheid gaat via de applicatie Academy Attendance.

Practicumregeling

 • Practica Cursussen en Professionele Ontwikkeling

  • De aanwezigheidsregistratie is onderdeel van Professionele Ontwikkeling en bespreek je aan het eind van het semester met je portfoliobegeleider (dat is je tutor van dat semester).
  • Ruilen van deelnamemoment met een andere student is mogelijk, de procedure is hieronder beschreven (zie ruilen).
  • Het is niet mogelijk om gemiste practica op een later moment in te halen.
  • De kennis en inzicht die zijn opgedaan in de practica worden getoetst in de cursus afhankelijke toets (CAT).
  • De praktische vaardigheden die zijn opgedaan in de practica worden getoetst tijdens het Stationstentamen (STAT).
 • "Eigen studiegroep" practica

  • Er zijn een aantal practica die je in het kader van vertrouwelijkheid en continuïteit uitsluitend in je eigen studiegroep volgt, bijvoorbeeld Lichamelijk Onderzoek, reflectie of MCV-communicatiepractica.
  • Ruilen van deelnamemoment met een andere student is dus niet mogelijk.
  • Het is wel mogelijk om gemiste practica op een later moment in te halen (zie inschrijven).
  • Schriftelijke feedback van je vaste practicumdocent vormt onderdeel van je portfolio. 
 • Stage-practica

  • De stage-practica, de praktijkstage academische vaardigheden, de praktijkstage zorg en de praktijkstage huisartsgeneeskunde zijn een onderdeel van de betreffende stage.
  • Wanneer je niet aan de stage practicum verplichting voldoet, kan de deelname aan de stage worden ontzegd door de examinator en ontvang je geen studiepunten.
  • De aanwezigheidsregistratie is onderdeel van de stage.
  • In het kader van vertrouwelijkheid en continuïteit volg je deze practica in je eigen studiegroep. Ruilen van deelnamemoment met een andere student is daarom niet mogelijk.
  • Het is mogelijk om gemiste practica (met uitzondering van PAV) op een later moment in te halen (zie inschrijven).
 • Eisen voor het behalen van studiepunten

  Gelden voor digitale practica dezelfde regels? 

  Voor een digitaal practicum (CPR=computerpracticum) dat onder direct begeleiding van een docent wordt uitgevoerd in een practicumzaal van de VU gelden dezelfde regels als alle andere cursus practica. Een digitale werkvorm die zelfstandig en plaats onafhankelijk wordt gedaan (COO=computer ondersteund practicum) wordt beschouwd als zelfstudie en valt niet onder de practicumregeling. 

  Ik heb één of meerdere ´Cursus Professionele Ontwikkeling´ of  'Eigen studiegroep' practica gemist, wat nu? 

  Op het moment dat je één van de overige practica van de Cursus Professionele Ontwikkeling hebt gemist neem je in je portfolio op hoe dit komt. Ook leg je uit wat de relatie is tussen het gemiste practicum en je Professionele Ontwikkeling. Dit bespreek je aan het eind van het semester met je portfoliobegeleider.

  Om een gemist 'eigen studiegroep' practicum te halen kun je je inschrijven op Canvas. Inschrijven is mogelijk nadat het laatste reguliere practicum heeft plaatsgevonden. Op het moment dat je wegens bijzondere omstandigheden beide momenten hebt gemist neem je zo spoedig mogelijk contact op met de betreffende examinator. 

  Ik heb één of meerdere 'Stage' practica gemist, wat nu? 

  Om een gemist 'Stage practicum' in te halen kun je je inschrijven op Canvas. Inschrijven is mogelijk nadat het laatste reguliere practicum heeft plaatsgevonden. Op het moment dat je wegens bijzondere omstandigheden beide momenten hebt gemist neem je zo spoedig mogelijk contact op met de betreffende examinator. 

  Hoe worden practica meegenomen in het toekennen van studiepunten?  

  De practica vormen onderdeel van Professionele Ontwikkeling, en je aanwezigheid wordt als bewijs opgenomen in jouw Portfolio. Deze informatie vormt samen met de overige portfoliodocumenten de basis voor het gesprek met je portfoliobegeleider aan het eind van het semester. Het is belangrijk dat je kunt motiveren wat de relatie is tussen het gemiste practicum en je Professionele Ontwikkeling, anders kan je portfolio als onvoldoende worden afgetekend. Professionele Ontwikkeling is een voorwaarde voor het verkrijgen van de studiepunten voor de cursussen Arts en patiënt 1-5. De studiepunten voor de cursussen Arts en patiënt worden toegekend als je de onderdelen van deze cursus voldoende hebt afgerond, dus de CAT Arts en patiënt, Professionele Ontwikkeling en Medisch Expert. Bij AP1 dient ook de taaltoets behaald te zijn en bij AP5 de landelijke voortgangstoets (VGT).

  Let goed op: de stagepractica zijn onderdeel van de respectievelijke praktijkstages. Het niet behalen/missen van een stagepracticum kan betekenen dat je niet voldaan hebt aan de verplichtingen van een stage: consequentie kan zijn geen toekenning van studiepunten. 

  Mijn Portfolio (PTF-toets) wordt als niet-voldaan afgetekend door de portfoliobegeleider, wat nu? 

  Je portfolio wordt door de portfoliobegeleider doorgestuurd naar de examinator Professionele Ontwikkeling. De examinator neemt op individuele basis een besluit over de voorwaarden waaraan je moet voldoen om alsnog een voldoende te krijgen voor Portfolio. 

  Kan ik alsnog voldoen aan de practicumverplichting door het maken van een vervangende opdracht?  

  Nee, er bestaan geen vervangende opdrachten voor practica.

 • Inschrijven practica

  • Moet ik me inschrijven voor een practicum?
   Indien je voor het eerst aan een semester deelneemt, word je ingedeeld in een studiegroep en daarmee automatisch ingedeeld voor de practica.
  • Ik wil een practicum inhalen, hoe kan ik mij inschrijven?
   Je schrijft je in op het moment dat je een 'Stagepracticum' of  'Eigen Studiegroep' practicum moet inhalen. Inschrijven is mogelijk op Canvas nadat het laatste reguliere practicum heeft plaatsgevonden.
  • Tot wanneer kan ik mij inschrijven voor een inhaalpracticum?
   Inschrijven voor een gemist 'Stagepracticum' of 'Eigen Studiegroep' practicum is tot twee werkdagen voor aanvang van het practicum mogelijk door middel van inschrijving op Canvas. Als de inschrijftermijn afwijkt, is dat op CANVAS terug te lezen.
 • Ruilen

  • Mag ik van deelname moment ruilen?
   Ruilen van deelname moment is toegestaan. Voor de  'Stage' en de 'Eigen Studiegroep' practica is dit niet toegestaan. Daar kun je je inschrijven voor een inhaal practicum op Canvas.
  • Hoe kan ik van deelname moment ruilen?
   Ruilen van deelname moment is mogelijk als je daadwerkelijk met een medestudent van deelname moment ruilt. Je wordt toegelaten bij het practicum indien je dit middels een bewijs kunt aantonen (bijvoorbeeld een mailwisseling waarin beide studenten de ruiling bevestigen). Studenten met een uitzonderingspositie hebben de mogelijkheid om van deelname moment te ruilen zonder medestudent.
  • Wanneer krijg ik een uitzonderingspositie?
   Onderstaande studenten hebben de mogelijkheid om van deelname moment te ruilen zonder een medestudent.
   - Studenten met een topprestatieregeling van de VU
   - Studenten met een bestuursfunctie bij de Medische Faculteitsvereniging Vrije Universiteit (MFVU) of Studentenraad (SR)
  • Ik heb een uitzonderingspositie, hoe kan ik van deelname moment ruilen?
   Studenten met een uitzonderingspositie kunnen terecht bij de betreffende practicum leider. Je meld je (met bewijs) minimaal een week voorafgaand aan de start van de practicum reeks bij de practicum leider met het verzoek om op een ander moment ingedeeld te worden. 

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met het Onderwijs Service Centrum van de Faculteit der Geneeskunde.

Bel +31 (0)20 44 48010 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 uur  en 14.00 tot 16.00 uur)

Specifieke vragen?

Stuur een e-mail voor vragen met betrekking tot:
- de Bachelor/Minoren: Bachelor.info.vu@amsterdamumc.nl
- de Master: master.gnk.vu@amsterdamumc.nl
- Internationalisering: International.vu@amsterdamumc.nl