Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Privacy beleid VU Introductiedagen

De Vrije Universiteit Amsterdam (hierna: VU) hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en de veiligheid van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens tijdens de VU Introductiedagen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

 • 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

  De Stichting VU is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die in deze privacyverklaring worden beschreven. De Stichting VU houdt als bijzondere instelling in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) de VU in stand. 

  De Stichting VU is gevestigd aan de De Boelelaan 1105 te (1081 HV) Amsterdam en is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 53815211. 

 • 2. Welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verwerkt?

  Wij verwerkende de volgende persoonsgegevens van u: 

  1. naam; 
  2. e-mailadres; 
  3. telefoonnummer; 
  4. gender; 
  5. geboortedatum; en 
  6. gekozen studieprogramma. 
 • 3. Met welk doel worden mijn persoonsgegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslag?

  De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: 

  1. om jou te registreren en in te delen in het programma; 
  2. om jou toegang te kunnen geven tot de online app en het bijbehorende platform waarop jouw programma te zien is; 
  3. om jou uit te nodigen en herinneringen te sturen; 
  4. zodat jouw mentoren contact met jou op kunnen nemen per e-mail of per mobiel om je uit te nodigen voor jouw mentorgroep; en 
  5. om gebruikersstatistieken samen te stellen ter evaluatie en verbetering van de verschillende activiteiten. 

  Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang (artikel 6.1 (f) AVG). Het gerechtvaardigd belang is gelegen in het goed laten verlopen van de VU Introductiedagen en het verder verbeteren daarvan. Jouw privacy wordt daarbij goed beschermd.  

  Wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven (artikel 6.1 (a) AVG), kunnen wij jouw contactgegevens doorsturen naar jouw studievereniging zodat zij contact met jou op kunnen nemen voor meer informatie over hun aanvullende introductie activiteiten.  

 • 4. Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

  De persoonsgegevens worden uitsluitend ingezien door medewerkers van de VU die uit hoofde van hun functie een rol hebben in de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden en voor wie het noodzakelijk is dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens. 

 • 5. Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

  Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van dienstverleners (verwerkers) die in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de VU jouw persoonsgegevens verwerken. Met deze dienstverleners sluit de VU verwerkersovereenkomsten om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en in overeenstemming met Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden verwerkt. Wij blijven zelf verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingen. 

  Jouw persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere partijen, tenzij je daarvoor toestemming hebt gegeven. Zo kunnen wij jouw contactgegevens doorsturen naar jouw studievereniging zodat zij contact met jou op kunnen nemen voor meer informatie over hun aanvullende introductie activiteiten. 

 • 6. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven aan internationale organisaties of landen buiten de Europese Economische Ruimte?

  Nee, uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan internationale organisaties of landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).  

 • 7. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de vooraf vastgestelde doeleinden te bereiken of zolang de wet voorschrijft. Alle gegevens zullen worden verwijderd binnen vier maanden na de inschrijfdeadline van de VU Introductiedagen.  

 • 8. Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

  De VU treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking.  

 • 9. Bij wie kan ik terecht met vragen over de verwerking van mijn persoonsgegevens?

  Uw vragen over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u stellen via studentenbalie@vu.nl.   

 • 10. Hoe kan ik mijn privacy rechten uitoefenen?

  Op basis van de AVG heeft u - onder bepaalde voorwaarden - het recht op inzage in de persoonsgegevens die van u verwerkt worden, het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren indien deze feitelijke onjuistheden bevatten, het recht om uw persoonsgegevens te wissen, het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  

  Indien u deze privacy rechten wil uitoefenen, kunt u dit kenbaar maken bij de Functionaris voor Gegevensbescherming van de VU via: 

  Functionaris voor Gegevensbescherming 
  De Boelelaan 1105 
  1081 HV AMSTERDAM 
  functionarisgegevensbescherming@vu.nl  

  Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, kun je worden gevraagd je aan de hand van aanvullende persoonsgegevens die de VU van jou verwerkt te identificeren. Als het op deze manier niet kan, dan kun je worden gevraagd je te legitimeren aan de hand van een legitimatiebewijs. Zo wordt gecontroleerd of het verzoek door de juiste persoon gedaan.  

  Wanneer je niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan heb je altijd het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen. 

Wil je meer weten?

Neem gerust contact op met de studentenbalie. Zowel op WhatsApp als per e-mail zijn wij bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00.

Stuur een WhatsApp-bericht naar +31 (0)6 82548367 

Of stuur een mail naar studentenbalie@vu.nl