Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Nationale en internationale positionering van de Faculteit Religie en Theologie

26 februari 2024
Zowel binnen de universitaire wereld als breder in de maatschappij bestaat onduidelijkheid over en onbekendheid met de rol en betekenis van de disciplines theologie en religiewetenschap binnen het academisch domein. Elders in de westerse wereld is dat niet veel anders dan in Nederland. Daarom acht de Faculteit Religie en Theologie (FRT) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) het wenselijk zich door middel van dit narratief zowel nationaal als internationaal te presenteren en te positioneren.

Nationaal positioneert de FRT zich als een van de weinige faculteiten waar theologen van verschillende religieuze tradities, in nauwe samenwerking met religiewetenschappers en in de brede academische context van een algemene universiteit, de bronnen en praktijken van levensbeschouwing bestuderen en inzetten bij de analyse van maatschappelijke vraagstukken. 

Vanuit deze expertise wil de FRT een inspirerende academische opleidingsplaats zijn voor hen die een leidinggevende positie ambiëren binnen een geloofsgemeenschap dan wel als deskundige op het terrein van zingeving, religie en levensbeschouwing hun positie in de maatschappij willen innemen. Deze nationale positionering zal op herkenbaarheid worden getoetst door middel van een, in opdracht van de FRT door een extern onderzoeksbureau, uit te voeren onderzoek onder Nederlandse opinieleiders en leidinggevenden in politiek, overheid, levensbeschouwelijke instanties, NGO's, educatieve en culturele instellingen en bedrijfsleven. 

Partners

Internationaal positioneert de FRT zich als een erkende Graduate School waar promovendi vanuit de gehele wereld hun doctorsgraad kunnen behalen in de religiewetenschap en theologie in de brede zin van het woord. De FRT realiseert deze ambitie onder meer door partnerships met enkele opleidingsinstituten die zelf wereldwijde geloofsgemeenschappen vertegenwoordigen, te weten de International Baptist Theological Seminary (IBTS), Queens Foundation in de UK, de Union School of Theology in Wales en de Ethiopian Graduate School of Theology. 

De keuze van deze instellingen voor een partnership met de FRT en de VU is gebaseerd op twee pijlers. Enerzijds hebben de VU en de FRT in de loop der jaren een sterke internationale reputatie opgebouwd onder meer als centrum voor protestants christelijke theologiebeoefening, blijkend uit de goede positie die de FRT al jaren inneemt in internationale rankings. Anderzijds heeft de FRT aan aantrekkelijkheid voor internationale partners gewonnen door de verbreding van de FRT-expertise naar meerdere religies en levensbeschouwingen, met ruime aandacht voor de interreligieuze dialoog.

Een belangrijke nevendoelstelling van dit narratief is tenslotte dat FRT zich hiermee ook naar de brede academisch gemeenschap van de VU zelf presenteert als een interessante partner die, gefundeerd op een sterke theologische reputatie, op hoog academisch niveau het perspectief van levensbeschouwing kan betrekken bij de bestudering van grote maatschappelijke thema’s die in het onderzoeksprogramma van de VU centraal staan. Dat hiervoor een goede voedingsbodem bestaat blijkt uit verschillende lopende onderzoeksprojecten waarin FRT-wetenschappers samenwerken met collega's uit vrijwel alle andere VU-faculteiten.

Opbouw narratief

Het narratief is als volgt opgebouwd: in paragraaf 2 beschrijven we de motivatie van de VU en de FRT om, anders dan de meeste andere universiteiten in Nederland, theologie en religiewetenschap, in nauwe verbinding met elkaar, als academische disciplines te koesteren in zowel het onderwijsaanbod als in het onderzoeksprogramma. In paragraaf 3 gaan we nader in op het onderscheid tussen theologie en religiewetenschap en betogen we dat deze alleen in nauwe onderlinge samenhang tot goede ontplooiing kunnen komen. In paragraaf 4 beschrijven we de oriëntatie van ons onderwijsaanbod, terwijl tenslotte in paragraaf 5 de maatschappelijke relevantie van het FRT-onderzoek nader wordt toegelicht tegen de achtergrond van het sterke fundamenteel academische onderzoekprofiel van de FRT.

Lees het narratief hier (pdf).