Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU Amsterdam vaart nieuwe koers ten behoeve van de energietransitie

20 april 2023
Vanuit onze waardengedreven missie levert de Vrije Universiteit Amsterdam, met wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en valorisatie, een betekenisvolle bijdrage aan een betere wereld, die duurzaam, eerlijk en leefbaar is. Eén van de grootste maatschappelijke uitdagingen van dit moment is de klimaatcrisis en de energietransitie die hiervoor nodig is.

Onderzoek en innovatie zijn essentiële pijlers voor die transitie. Kennisinstellingen en bedrijven in de fossiele-energiesector hebben in dat onderzoek een cruciale rol te vervullen vanwege hun kennis en middelen. VU Amsterdam werkt echter graag samen met publieke en private partners die dezelfde verantwoordelijkheid en urgentie voelen en die dezelfde inzet aan de dag leggen voor dit onderzoek. Partners die aantoonbaar transparant zijn over, en aanspreekbaar op, hun inzet voor de energietransitie. Onze wetenschappers en studenten verwachten dit ook in toenemende mate van partners van VU Amsterdam. 

Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en de rapporten van IPCC tonen aan dat bedrijven in de fossiele-energiesector tekortschieten in hun inzet en de transparante verantwoording daarover. Dit maakt dat het samenwerken met deze sector wringt – waardoor we als VU Amsterdam de laatste jaren al uiterst terughoudend zijn geweest in het samenwerken met deze bedrijven. Op dit moment vinden we deze terughoudendheid onvoldoende. We vinden het nodig om als VU Amsterdam een expliciet besluit te nemen en in ons beleid een lijn te trekken. VU Amsterdam heeft besloten om vanaf nu alleen nieuwe onderzoekssamenwerkingen aan te gaan met bedrijven uit de fossiele-energiesector die zich, op korte termijn, aantoonbaar committeren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs, en het daarin gestelde niveau van decarbonisatie dat nodig is om temperatuurstijging tot maximaal 2°C, en idealiter naar 1.5°C, te beperken.  

VU Amsterdam acht het tegelijkertijd van groot belang dat hierover met deze sector een brede, kritische en constructieve dialoog wordt gestart, gericht op de vraag wat er moet veranderen en hoe ieder daaraan kan bijdragen om met gezamenlijke inzet en transparantie het onderzoek ten behoeve van de energietransitie te versnellen. Vanuit de verantwoordelijkheid die we voelen als universiteit met duurzaamheid als speerpunt, zetten we deze extra stap.   

Urgente uitwerking 
VU Amsterdam richt derhalve een landelijk platform op van relevante bestuurders, werknemers, aandeelhouders en toezichthouders. Verschillende partijen hebben zich reeds aangesloten. Het dialoogprogramma werken we momenteel in detail uit en de eerste sessie vindt in mei 2023 plaats. Ons besluit ten aanzien van samenwerking met bedrijven in de fossiele industrie en de opbouw van een platform voor dialoog vergt een zorgvuldige uitwerking die we serieus oppakken. Maar er is geen tijd te verliezen en dit kunnen we niet alleen. We geloven dat dit besluit ons zal helpen bij het realiseren van onze ambities op dit gebied en we kijken uit naar de samenwerking met partijen die zich net als de VU inzetten voor een duurzame toekomst.