Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Leren van de grutto voor een gezond veenweidegebied

13 juni 2023
De bedreigde grutto, onze nationale vogel, is een iconische soort van veenweide en kenmerkend voor een biodivers grasland. Afgelopen maand hebben BirdsEye-ecoloog Roeland Bom en VU-ecoloog Matty Berg met collega-onderzoekers rondom Amsterdam tien grutto’s uitgerust met mini gps-zendertjes, die een paar keer per dag hun positie doorsturen. Dit geeft waardevolle informatie over het gedrag van de grutto’s.

Volgens beide onderzoekers moeten de verzamelde gegevens beter inzicht geven welke eisen deze weidevogel stelt aan z’n leefomgeving en waarom de soort achteruitgaat. Deze informatie is belangrijk voor een betere bescherming van weidevogels en de biodiversiteit van veenweiden in het algemeen. De gezenderde grutto’s zijn door iedereen live te volgen. 

Toekomstbestendig

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het NWA-ORC-project VeenVitaal, een unieke samenwerking van wetenschappers, boeren, natuurorganisaties en -beheerders, bestuurders en vele andere belanghebbenden in de regio Amsterdam. Het doel is om veenweiden toekomstbestendig te maken. De kwaliteit van dit typische laagveengebied in Nederland is sterk achteruitgegaan. Welke ingrepen in het landschap effectief zijn om de biodiversiteit te herstellen en om veenafbraak en broeikasgasemissies een halt toe te roepen, is wat Berg en zijn collega-onderzoekers willen ontdekken. Juist nu met de uitdagingen rondom stikstofreductie, verbetering van de waterkwaliteit en veenweiden klimaatbestendig maken is dit onderzoek relevanter dan ooit.

Samenwerken

De setting waarin de grutto’s gevolgd worden en het effect van natuur-inclusieve ingrepen worden onderzocht in veenweiden rond Amsterdam is een zogenaamd ‘Living Lab’, een onderzoeksomgeving in de echte wereld. Boer, beheerder, burger en bestuurder werken hierin samen met de wetenschap om een gezond veenweidegebied te realiseren, met een aantrekkelijk landschap voor bewoners. Er wordt gekeken naar hoe de verschillende aanpassingen in landgebruik leiden tot herstel van soorten, bodem en ecosysteemdiensten.

Duurzaam

Binnen het onderzoeksconsortium VeenVitaal is onder andere de wens om een algehele set van eenvoudige en betrouwbare indicatoren te ontwikkelen waarmee de transitie naar een duurzaam veenweidelandschap kan worden vastgesteld en gevolgd. De onderzoekers stellen dat landschapherstel alleen kan met een goed en duurzaam inkomen voor de agrariërs (op basis van voedselproductie en beheerinspanningen). Daarom worden alternatieve verdienmodellen die agrariërs handelingsperspectief geven voor natuur-inclusief landgebruik onderzocht. Dit betekent dat er de aankomende jaren door onderzoekers, studenten en de partners veel veldonderzoek wordt gedaan.

Lees meer over het VeenVitaal-project

Fotografie: Ron Korrel