Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Klacht, beroep en bezwaar

Laatst gewijzigd op 23 september 2021

Als je het niet eens bent met een beslissing of als je je onheus behandeld voelt of een klacht hebt, dan kun je daar iets aan doen. Bedenk voordat je actie onderneemt of het probleem niet informeel kan worden opgelost. Stap naar degene die de beslissing heeft genomen of je niet correct heeft behandeld, leg de kwestie voor en probeer er samen uit te komen.

Klacht, bezwaar en beroep

 • Klacht over onderwijs en tentamens

  Klacht over de afname of inhoud van een tentamen 

  • Neem contact op met de vakcoördinator.
  • Voordat er inhoudelijk op je klacht kan worden ingaan, is het soms noodzakelijk dat er onderzoek wordt verricht naar de aard en inhoud van de klacht.
  • Je klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
  • Je ontvangt binnen drie weken een eerste reactie over de afhandeling van je klacht.

  Indien de beoordeling, naar jouw idee, onrechtmatig tot stand gekomen is, dan kun je beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (tegen een cijfer kun je geen beroep aantekenen).

  Klacht over intekenen onderwijs en tentamens 

  • Intekenen na de deadline is niet  mogelijk. 
  • Je kunt tegen een weigering om je na de intekentermijn nog in te tekenen een gemotiveerde klacht indienen. 

  Meer informatie vind je onder 'Te laat met intekenen' op pagina Intekenen/afmelden voor onderwijs en tentamens.

  Klacht over de organisatie en kwaliteit van het onderwijs 

  Klachten op dit gebied, waar je niet voor terecht kunt bij de examencommissie of het onderwijssecretariaat, kun je via het formulier Klachtenloket indienen.

 • Klacht: Studieconflicten

  Ben je in conflict geraakt met een medewerker van de faculteit of verschil je met een docent van mening over de beoordeling van een paper of ben je het niet eens met de manier waarop je scriptie wordt begeleid? Neem in dat geval contact op met de studieadviseur.

 • Klacht behandeling inschrijfverzoek

  Als je een klacht hebt over de behandeling van je inschrijfverzoek of een van de onderdelen die hiermee samenhangen: denk aan toelating, in te leveren documenten, betalen van collegegeld of afgeven van een machtiging, dan kun je dit formulier gebruiken.

 • Collectieve klacht

  Bij uitzondering heeft de wet bepaald dat niet alleen een individuele student, maar ook een groep studenten een klacht kan indienen. Een dergelijke collectieve klacht wordt schriftelijk ingediend bij het faculteitsbestuur. Hoe dat moet, staat in het faculteitsreglement beschreven. Ontbreekt een dergelijke regeling, dan volstaat een brief aan het faculteitsbestuur, ondertekend door alle betrokken studenten. 

  Willen jullie eerst nog eens overleggen, voordat deze stap wordt gezet, neem dan contact op met de studentenombudsman.

 • Ombudsman

  Met klachten kun je terecht bij de studentenombudsman, mevrouw drs. Lies Poesiat. Met haar kun je overleggen of je wel een klacht moet indienen, en zo ja, hoe en waar. Zij kan je raad geven en met je bespreken wat je rechten en plichten zijn. 

  De ombudsman behandelt klachten strikt vertrouwelijk en is onpartijdig.

 • (Seksuele) Intimidatie, pesten, discriminatie, agressie of geweld

  Het College van Bestuur van de VU vindt het heel belangrijk dat iedere student in een veilige, prettige omgeving kan studeren. Seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag (zoals geweld, agressie) worden niet getolereerd. Helaas komt ongewenst gedrag voor. Daarom voert de Vrije Universiteit een beleid om dit te voorkomen en tegen te gaan. Hiervoor zijn o.a. vertrouwenspersonen aangesteld en bestaat er een klachtenregeling. Ook kan er een onderzoekscommissie worden ingesteld.  

  Heb je te maken met (terugkerend) intimiderend of agressief gedrag van medewerkers of medestudenten, word je gediscrimineerd of is er sprake van ongewenste intimiteiten en wil je dat vertrouwelijk bespreken, dan kun je je wenden tot een vertrouwenspersoon. 

  Momenteel zijn alle gesprekken met de vertrouwenspersoon telefonisch of via zoom. Mocht je toch baat hebben bij een live-gesprek, neem dan contact op.

  Namen en telefoonnummers

  Fatiema Khadje, +31 20 59 82094

  Bas Scholten, +31 20 59 82851

  Mariken Blom,  +31 20 59 85027

  vertrouwenspersoon.studenten@vu.nl

 • Klacht over facilitaire dienstverlening

  Als er problemen zijn met het kopieerapparaat, de koffiemachines, de computerzalen of signaleer je problemen met een andere voorziening, dan kun je je wenden tot servicedesk.fco@vu.nl

 • Beroep: Wanneer in beroep

  Ben je het niet eens met een beslissing van een examinator (docent), een examencommissie, een BSA-commissie, of een toelatingscommissie voor een masteropleiding, dan kun je binnen zes weken een beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor de Examens. Het gaat bijvoorbeeld om: 

  • het behalen van het afsluitend examen  
  • de toelating tot examens  
  • een colloquium doctum en het wegwerken van deficiënties (toelatingsonderzoeken) 
  • een bindend negatief studieadvies 
  • de toelating tot de universitaire eerstegraads lerarenopleidingen  
  • de toelating tot een masteropleiding

  en beslissingen van examencommissies en examinatoren, zoals: 

  • beslissingen inhoudende goed- of afkeuring van een vakkenpakket 
  • het weigeren van een vrijstelling
  • een sanctie.

  Tegen een cijfer (beoordeling) kun je géén beroep aantekenen. Is dat cijfer, naar jouw idee, onrechtmatig tot stand gekomen (bijv. omdat niet alle deelscores zijn opgeteld), dan kun je je wel wenden tot het College van Beroep voor de Examens

 • Beroepschrift indienen
  • Het beroepschrift moet binnen zes weken worden ingediend.
  • Gebruik dit formulier om digitaal beroep in te stellen bij het College van Beroep voor de Examens.
  • Als je geen toegang hebt tot het formulier, dien het beroepschrift dan schriftelijk in, voorzien van je handtekening.
  • Vermeld ook je e-mailadres.
  • Je kunt het beroepschrift dan per e-mail indienen, in pdf-formaat.
  • Stuur het naar cobex.bz@vu.nl.
  • Je kunt per e-mail een eerste reactie verwachten van het College. 

  Let op: Stuur een kopie mee van het besluit waartegen je beroep wilt instellen, en voeg alle documenten bij die voor de beoordeling van het beroep van belang kunnen zijn, ook de documenten/bewijsstukken/verklaringen die je wellicht al eerder hebt ingediend bij de Examencommissie of bij de BSA-commissie.

  Meer informatie over bezwaar en beroep

 • Bezwaar

  Wil je bezwaar maken tegen een beslissing van het College van Bestuur, dan kun je bij dat College van Bestuur een bezwaarschrift indienen.

  Je kunt bezwaar maken bij het College van Bestuur inzake onderstaande beslissingen: 

  • Collegegeld 
  • Financiële ondersteuning op grond van de FOS-regeling
  • In- en uitschrijving
  • Toelating tot de bacheloropleiding op grond van andere diploma’s
  • Selectie en plaatsing bij opleidingen met selectie 
  • Overtreding van de huis- en orderegels 
 • Bezwaarschrift indienen
  • Het bezwaarschrift moet binnen zes weken worden ingediend. 
  • Stuur een kopie mee van de beslissing waartegen je bezwaar maakt. 
  • Een bezwaarschrift moet je handtekening bevatten. 
  • Vermeld ook je e-mailadres.
  • Je kunt het bezwaarschrift per e-mail indienen, in pdf-formaat.
  • Stuur het naar bezwaarschriften.bz@vu.nl.
 • Procedure bezwaarschrift
  • Het College van Bestuur bevestigt de ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk.
  • Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. 
  • Voordat het College een besluit neemt over het bezwaarschrift, doet het onderzoek naar de relevante feiten en de af te wegen belangen, en stelt het de belanghebbende in de gelegenheid te worden gehoord. 
  • Het horen geschiedt door de geschillenadviescommissie, tenzij het besluit betrekking heeft op selectie of plaatsing. 
  • Bij bezwaarschriften over selectie en plaatsing geschiedt het horen door een daarvoor ingerichte adviescommissie. 

  Van het horen kan worden afgezien als: 

  • Het bezwaar kennelijk niet ontvankelijk is.
  • Het bezwaar kennelijk ongegrond is.
  • De belanghebbende niet wil worden gehoord.
  • Het bezwaar volledig wordt ingewilligd.  

  Het College van Bestuur neemt binnen zes weken na de ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing. De beslissing wordt op schrift gezet en toegezonden.

  Lees meer over de bezwaarschriftprocedure en jaarverslagen

 • Beroep bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

  Ben je het niet eens met de beslissing die het College van Bestuur op je bezwaar heeft genomen of met de uitspraak die het College van Beroep voor de Examens heeft gedaan, dan kun je binnen zes weken gemotiveerd beroep instellen bij:

  het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
  Postbus 16137
  2500 BC Den Haag

  • Voor de behandeling van het beroepschrift moet € 46 griffiegeld worden betaald.
  • Dat bedrag krijg je terug als je door het College in het gelijk wordt gesteld. 
  • Een beroepschrift moet je handtekening bevatten. Daarom kun je het niet per e-mail indienen.

  Heb je nog vragen over hoe je een beroep kunt instellen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs, kijk dan eerst op de website www.cbho.nl. 

Specifieke informatie voor Geneeskunde

Klachten

Stappenplan

Wanneer is iets nu een klacht? Wat voor de een niet storend is kan door een ander als heel kwetsend worden ervaren. “Ik voel mij niet serieus genomen”, of : “Hij was heel neerbuigend…” zijn voorbeelden waarbij onder andere emotie en beleving een rol speelt.


Er zijn verschillende stappen te onderscheiden:

Stap 1 

Het eerste waar je uit moet komen, is of het gebeurde voor jou van dermate belang is, dat je er verder over na wilt denken of er mee bezig wilt gaan. Hier zit weinig logica in soms, voor jezelf of voor je omgeving. Het kan ook andersom, dat iedereen roept “Daar moet je wat mee doen, dit laat je je toch niet gebeuren?!”, terwijl jij, om wat voor reden dan ook, dit niet zo ervaart.
Als het duidelijk is dat een bepaalde gedraging, bejegening of nalating van iemand die bij het onderwijs betrokken is, docent, secretaresse, medewerker van het onderwijsinstituut etc., voor jou echt een grond voor een klacht is, wat dan te doen?

Stap 2

Het eerste advies is: probeer de klacht die je hebt met de direct betrokkene zelf op te lossen. Dit staat ook als voorwaarde in een klachtenregeling of een regeling voor ongewenst gedrag. Dat is zeker niet altijd gemakkelijk, maar wellicht dat de onderstaande tips en suggesties je daarbij kunnen helpen: 

 • Bespreek de situatie met vrienden en bekenden. Door het te delen laat je anderen ook hun kritische mening en inzicht over de situatie geven en wordt het vaak al helderder voor jezelf 
 • Zet voor jezelf de zaken die een rol spelen in het conflict op papier. Op deze manier krijg je er meer zicht op. Probeer de tekst helder te houden. Dus: waarom voelde je je niet serieus genomen? Denk hier bijvoorbeeld aan: “Ik voelde mij niet serieus genomen want de docent heeft mijn verslag nauwelijks gelezen” 
 • Probeer te onderscheiden wat jouw aandeel in het verhaal is en kijk hier nog eens naar. Waarom reageerde ik zo fel/verlegen etc.? Is deze reactie nieuw voor mij of roept het herkenning op van eerdere situaties? Weet ik waar deze reactie vandaan komt?
  Als je bovenstaande toepast, ben je met zelfreflectie bezig. Zelfs voor een ervaren communicatiespecialist is dit geen gemakkelijke opgave! 

Stap 3 

Als je voldoende duidelijk hebt wat je wilt bespreken is de volgende stap aangebroken: je wilt jouw ongenoegen bespreken met diegene waar het om gaat.
Het is voor beide partijen prettig als dit niet ‘toevallig in de wandelgangen’ gebeurt. Maak een afspraak voor een gesprek en geef aan dat je wilt praten over de communicatie van bijvoorbeeld twee weken geleden. Laat je niet verleiden om dit over de telefoon af te handelen, in de praktijk is er dan onvoldoende contact om het prettig op te lossen.
Bereid de ontmoeting zelf goed voor. Zo is er een aantal ‘feedbackregels’ die communicatie ten goede komen. Het zoveel mogelijk naleven van die ‘regels’ geeft de meeste kans op een heldere en respectvolle communicatie. In onderstaande tips zijn deze feedbackregels opgenomen: 

 • Zorg dat je uitgerust en goed voorbereid bent. 
 • Vertel de ander kort wat je als storend hebt ervaren. Het is belangrijk dat je in de ‘ik’-vorm praat en het bij (een) specifieke situatie(s) houdt. Dit voorkomt dat een ander zich onnodig aangevallen voelt en zich gaat verdedigen 
 • Probeer een wens te formuleren in plaats van een klacht. Dit lijkt lastig maar is zeker waardevol om aandacht aan te geven. Immers, als je een wens uit nodig je de ander uit om hier aan tegemoet te komen. Bijvoorbeeld: “Ik vind het prettig om mijn verslag op tijd terug te krijgen, zodat ik nog tijd heb om hieraan te werken”. Dit klinkt prettiger dan: “Ik vind het vervelend dat u mijn verslag niet op tijd terug geeft” 
 • Wees respectvol naar de ander, ook hij of zij heeft een beleving bij het gebeuren en die beleving is net zo waardevol 
 • Hou je aan je eigen voorbeeld. Het is niet zinvol om te zeggen: ”Iedereen vindt dat….”. Daarmee voelt de ander zich vaak genoodzaakt zich te verdedigen 
 • Het gaat in deze gesprekken niet om het aanwijzen van een winnaar of verliezer. Probeer in het oog te houden dat dit misschien gevoelsmatig ‘recht’ zou doen in jouw beleving, maar dat het komen tot een werkbare sfeer en herstel van contact de echtewinst is! 
 • Luister goed naar de ander. Dit is moeilijker  dan het lijkt. Vaak ben je al bezig met de volgende zinnen die je in je eigen hoofd hebt. Laat merken dat je de ander ook echt hoort: “Ik begrijp dat u mijn houding destijds niet als prettig hebt ervaren” 
 • Durf verder te vragen. Dit kan heel verhelderend zijn voor jezelf. Bijvoorbeeld: “Wat bedoelt u met: je leek niet geïnteresseerd?”  Het is niet nodig om hier altijd direct een antwoord op te hebben of te krijgen. Soms heb je simpelweg geen idee welke factoren maakte dat de ander jou zo ervaart op dat moment. Wees daar eerlijk in en zeg dat je het jammer vindt dat dit zo overgekomen is
 • Je kunt rustig een papier meenemen waar je belangrijkste punten/bewoordingen op staan. Zo kun je, als je zenuwachtig bent of wordt, hier altijd op terug grijpen. Ook al gebruik je het niet, het  blijkt vaak een veilig gevoel te geven om het bij je te hebben.


Als je komt tot een gesprek over het ongenoegen waar je mee zit, kan dit vaak al voldoende zijn om de lucht te klaren. Als dit het geval is doe je er goed aan om dat te benoemen en de ander te bedanken voor de tijd hiervoor. 

Het kan ook zijn dat je alles uit de kast hebt gehaald om tot een betere verstandhouding te komen en een gesprek hierover in jouw ogen niets oplevert. 

Je zou het even de tijd kunnen geven om te zien of dit gevoel blijft en er op korte termijn daadwerkelijk niets veranderd is. Soms zijn de effecten niet altijd direct merkbaar of had je teveel gehoopt op een schuldbekentenis en spijtbetuiging. 

Om welke stap en welke uitkomst het ook gaat, je bent van harte welkom bij een van de studieadviseurs om dit te bespreken, om je aanpak te analyseren of voor tips voor misschien een nieuwe strategie.


Bekijk hier stap 4: De officiële procedure

Klacht onderwijs en tentamens

Klachten over zaken betreffende de tentaminering zoals bijvoorbeeld de gang van zaken bij het afleggen van tentamens, procedurele zaken en bij vermoeden van fraude kunnen worden gemeld bij de deelexamencommissie. Er kan bij de deelexamencommissie geen klacht worden ingediend tegen de inhoudelijke beoordeling. Ingeval een student het inhoudelijk niet eens is met een beoordeling dient hij contact op te nemen met de verantwoordelijke examinator.   

 Aanvraagformulier 

Calamiteiten in de patientenzorg

De procedure om een calamiteit te melden die je als je als student vermoedt tijdens je stage in de bachelor- of masteropleiding geneeskunde, kun je lezen in de procedure  melden calamiteiten in de patiëntenzorg.

Ongewenste omgangsvormen

Voor ongewenst gedrag door werknemers of patiënten richting studenten is er een speciale meldingsprocedure. Deze meldingsprocedure houdt in dat alle informatie die een student verstrekt als vertrouwelijk wordt behandeld. Eventueel, als daar aanleiding voor is, wordt deze informatie alleen met toestemming van de student met derden gedeeld.


Wat zijn ongewenste omgangsvormen? 

Onder ongewenste omgangsvormen worden de volgende uitingsvormen verstaan:

 • (seksuele) intimidatie: enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.
 • Agressie en geweld: voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid.
 • Stalking: het bij voortduring bespieden, besluipen, achtervolgen of, al dan niet telefonisch, lastigvallen van een andere persoon.
 • Pesten of treiteren: alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van een of meerdere werknemers (collega’s, leidinggevenden) gericht tegen een werknemer of een groep van werknemers die zich niet kan of kunnen verdedigen tegen dit gedag.
 • Discriminatie: het onderscheid tussen mensen wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook als bedoeld in artikel 1 van de Grondwet
 • Extremisme: tot alles bereid zijn om personen en/of groeperingen die vanwege hun geloof of afkomst als bedreiging voor de eigen cultuur, waarden en normen worden gezien, te achtervolgen.


Wat is seksuele intimidatie? 

De meest voorkomende vorm van ongewenst gedrag is seksuele intimidatie. Uit diverse onderzoeken sinds 2006 blijkt dat ongeveer 20% van alle masterstudenten te maken hebben met seksuele intimidatie door werknemers of patiënten tijdens hun studie. Dit betreft voornamelijk intimidatie naar vrouwelijke masterstudenten, maar ook mannelijke masterstudenten worden geïntimideerd. Seksuele intimidatie, maar ook andere vormen van ongewenst gedrag, worden echter maar weinig gemeld. Hierdoor wordt de incidentie onderschat. Een deel van de geïntimideerde of gediscrimineerde masterstudenten zien van melding af omdat ze de ernst ervan niet onderkennen, maar deels ook omdat ze bang zijn dat hun naam bekend wordt en/of omdat ze bang zijn dat een melding consequenties zal hebben voor het behalen van het coschap en zelfs voor hun carrière.

Het ziekenhuis hoort een veilig en stimulerende zorg-, leer- en werkomgeving te zijn. De faculteit is voorstander van een laagdrempelige en adequate meldingsprocedure die studenten zal motiveren om incidenten te melden. Met behulp van deze meldingen kunnen wij de veilige leeromgeving blijven optimaliseren.

Waar meld je ongewenste omgangsvormen? 

Je kunt ongewenste omgangsvormen ervaren van een patiënt, van een specialist/staflid, van een AIOS/ANIOS, van een docent, van een medestudent of een verpleegkundige.

In de bachelorfase kun je contact opnemen met de studieadviseurs studieadviseurs@vumc.nl of met de vertrouwenspersonen van de VU Vertrouwenspersonen-studenten.dsz@vu.nl.

In de masterfase kun je rechtstreeks contact opnemen met de studieadviseurs studieadviseurs@vumc.nl.

Voor studenten is er een speciale meldingsprocedure geschreven: meldingsprocedure ongewenste omgangsvormen


Wat gebeurt er met een melding ongewenste omgangsvormen?

 • Het kan zijn dat je als student besluit dat bespreking van het incident voor jou voldoende is en dat er verder helemaal niets met deze melding gebeurt.
 • Je wilt graag dat er iets met de melding gedaan wordt, maar je wilt anoniem blijven.
 • Jouw melding staat bij de studieadviseur geregistreerd. In geval van meerdere onafhankelijke meldingen met betrekking tot dezelfde persoon, wordt er actie ondernomen.
 • Na overleg met de studieadviseur overweeg je om een officiële klacht in te dienen (niet anoniem. Je geeft de studieadviseur toestemming om te informeren hoe dit in zijn werk zou kunnen gaan. 

Download: Doorstroomschema bij ongewenste omgangsvormen 

Signaal

Als je een signaal wilt afgeven over de inhoud van het onderwijs, dan kun je dit doen in de onderwijsevaluaties. Als je een suggestie hebt over de onderwijsorganisatie en –logistiek, dan kun je mailen naar signaal@vumc.nl.

 • GNK

  Stappenplan

  Wanneer is iets nu een klacht? Wat voor de een niet storend is kan door een ander als heel kwetsend worden ervaren. “Ik voel mij niet serieus genomen”, of : “Hij was heel neerbuigend…” zijn voorbeelden waarbij onder andere emotie en beleving een rol speelt.


  Er zijn verschillende stappen te onderscheiden:

  Stap 1 

  Het eerste waar je uit moet komen, is of het gebeurde voor jou van dermate belang is, dat je er verder over na wilt denken of er mee bezig wilt gaan. Hier zit weinig logica in soms, voor jezelf of voor je omgeving. Het kan ook andersom, dat iedereen roept “Daar moet je wat mee doen, dit laat je je toch niet gebeuren?!”, terwijl jij, om wat voor reden dan ook, dit niet zo ervaart.
  Als het duidelijk is dat een bepaalde gedraging, bejegening of nalating van iemand die bij het onderwijs betrokken is, docent, secretaresse, medewerker van het onderwijsinstituut etc., voor jou echt een grond voor een klacht is, wat dan te doen?

  Stap 2

  Het eerste advies is: probeer de klacht die je hebt met de direct betrokkene zelf op te lossen. Dit staat ook als voorwaarde in een klachtenregeling of een regeling voor ongewenst gedrag. Dat is zeker niet altijd gemakkelijk, maar wellicht dat de onderstaande tips en suggesties je daarbij kunnen helpen: 

  • Bespreek de situatie met vrienden en bekenden. Door het te delen laat je anderen ook hun kritische mening en inzicht over de situatie geven en wordt het vaak al helderder voor jezelf 
  • Zet voor jezelf de zaken die een rol spelen in het conflict op papier. Op deze manier krijg je er meer zicht op. Probeer de tekst helder te houden. Dus: waarom voelde je je niet serieus genomen? Denk hier bijvoorbeeld aan: “Ik voelde mij niet serieus genomen want de docent heeft mijn verslag nauwelijks gelezen” 
  • Probeer te onderscheiden wat jouw aandeel in het verhaal is en kijk hier nog eens naar. Waarom reageerde ik zo fel/verlegen etc.? Is deze reactie nieuw voor mij of roept het herkenning op van eerdere situaties? Weet ik waar deze reactie vandaan komt?
   Als je bovenstaande toepast, ben je met zelfreflectie bezig. Zelfs voor een ervaren communicatiespecialist is dit geen gemakkelijke opgave! 

  Stap 3 

  Als je voldoende duidelijk hebt wat je wilt bespreken is de volgende stap aangebroken: je wilt jouw ongenoegen bespreken met diegene waar het om gaat.
  Het is voor beide partijen prettig als dit niet ‘toevallig in de wandelgangen’ gebeurt. Maak een afspraak voor een gesprek en geef aan dat je wilt praten over de communicatie van bijvoorbeeld twee weken geleden. Laat je niet verleiden om dit over de telefoon af te handelen, in de praktijk is er dan onvoldoende contact om het prettig op te lossen.
  Bereid de ontmoeting zelf goed voor. Zo is er een aantal ‘feedbackregels’ die communicatie ten goede komen. Het zoveel mogelijk naleven van die ‘regels’ geeft de meeste kans op een heldere en respectvolle communicatie. In onderstaande tips zijn deze feedbackregels opgenomen: 

  • Zorg dat je uitgerust en goed voorbereid bent. 
  • Vertel de ander kort wat je als storend hebt ervaren. Het is belangrijk dat je in de ‘ik’-vorm praat en het bij (een) specifieke situatie(s) houdt. Dit voorkomt dat een ander zich onnodig aangevallen voelt en zich gaat verdedigen 
  • Probeer een wens te formuleren in plaats van een klacht. Dit lijkt lastig maar is zeker waardevol om aandacht aan te geven. Immers, als je een wens uit nodig je de ander uit om hier aan tegemoet te komen. Bijvoorbeeld: “Ik vind het prettig om mijn verslag op tijd terug te krijgen, zodat ik nog tijd heb om hieraan te werken”. Dit klinkt prettiger dan: “Ik vind het vervelend dat u mijn verslag niet op tijd terug geeft” 
  • Wees respectvol naar de ander, ook hij of zij heeft een beleving bij het gebeuren en die beleving is net zo waardevol 
  • Hou je aan je eigen voorbeeld. Het is niet zinvol om te zeggen: ”Iedereen vindt dat….”. Daarmee voelt de ander zich vaak genoodzaakt zich te verdedigen 
  • Het gaat in deze gesprekken niet om het aanwijzen van een winnaar of verliezer. Probeer in het oog te houden dat dit misschien gevoelsmatig ‘recht’ zou doen in jouw beleving, maar dat het komen tot een werkbare sfeer en herstel van contact de echtewinst is! 
  • Luister goed naar de ander. Dit is moeilijker  dan het lijkt. Vaak ben je al bezig met de volgende zinnen die je in je eigen hoofd hebt. Laat merken dat je de ander ook echt hoort: “Ik begrijp dat u mijn houding destijds niet als prettig hebt ervaren” 
  • Durf verder te vragen. Dit kan heel verhelderend zijn voor jezelf. Bijvoorbeeld: “Wat bedoelt u met: je leek niet geïnteresseerd?”  Het is niet nodig om hier altijd direct een antwoord op te hebben of te krijgen. Soms heb je simpelweg geen idee welke factoren maakte dat de ander jou zo ervaart op dat moment. Wees daar eerlijk in en zeg dat je het jammer vindt dat dit zo overgekomen is
  • Je kunt rustig een papier meenemen waar je belangrijkste punten/bewoordingen op staan. Zo kun je, als je zenuwachtig bent of wordt, hier altijd op terug grijpen. Ook al gebruik je het niet, het  blijkt vaak een veilig gevoel te geven om het bij je te hebben.


  Als je komt tot een gesprek over het ongenoegen waar je mee zit, kan dit vaak al voldoende zijn om de lucht te klaren. Als dit het geval is doe je er goed aan om dat te benoemen en de ander te bedanken voor de tijd hiervoor. 

  Het kan ook zijn dat je alles uit de kast hebt gehaald om tot een betere verstandhouding te komen en een gesprek hierover in jouw ogen niets oplevert. 

  Je zou het even de tijd kunnen geven om te zien of dit gevoel blijft en er op korte termijn daadwerkelijk niets veranderd is. Soms zijn de effecten niet altijd direct merkbaar of had je teveel gehoopt op een schuldbekentenis en spijtbetuiging. 

  Om welke stap en welke uitkomst het ook gaat, je bent van harte welkom bij een van de studieadviseurs om dit te bespreken, om je aanpak te analyseren of voor tips voor misschien een nieuwe strategie.


  Bekijk hier stap 4: De officiële procedure

  Klacht onderwijs en tentamens

  Klachten over zaken betreffende de tentaminering zoals bijvoorbeeld de gang van zaken bij het afleggen van tentamens, procedurele zaken en bij vermoeden van fraude kunnen worden gemeld bij de deelexamencommissie. Er kan bij de deelexamencommissie geen klacht worden ingediend tegen de inhoudelijke beoordeling. Ingeval een student het inhoudelijk niet eens is met een beoordeling dient hij contact op te nemen met de verantwoordelijke examinator.   

   Aanvraagformulier 

  Calamiteiten in de patientenzorg

  De procedure om een calamiteit te melden die je als je als student vermoedt tijdens je stage in de bachelor- of masteropleiding geneeskunde, kun je lezen in de procedure  melden calamiteiten in de patiëntenzorg.

  Ongewenste omgangsvormen

  Voor ongewenst gedrag door werknemers of patiënten richting studenten is er een speciale meldingsprocedure. Deze meldingsprocedure houdt in dat alle informatie die een student verstrekt als vertrouwelijk wordt behandeld. Eventueel, als daar aanleiding voor is, wordt deze informatie alleen met toestemming van de student met derden gedeeld.


  Wat zijn ongewenste omgangsvormen? 

  Onder ongewenste omgangsvormen worden de volgende uitingsvormen verstaan:

  • (seksuele) intimidatie: enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.
  • Agressie en geweld: voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid.
  • Stalking: het bij voortduring bespieden, besluipen, achtervolgen of, al dan niet telefonisch, lastigvallen van een andere persoon.
  • Pesten of treiteren: alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van een of meerdere werknemers (collega’s, leidinggevenden) gericht tegen een werknemer of een groep van werknemers die zich niet kan of kunnen verdedigen tegen dit gedag.
  • Discriminatie: het onderscheid tussen mensen wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook als bedoeld in artikel 1 van de Grondwet
  • Extremisme: tot alles bereid zijn om personen en/of groeperingen die vanwege hun geloof of afkomst als bedreiging voor de eigen cultuur, waarden en normen worden gezien, te achtervolgen.


  Wat is seksuele intimidatie? 

  De meest voorkomende vorm van ongewenst gedrag is seksuele intimidatie. Uit diverse onderzoeken sinds 2006 blijkt dat ongeveer 20% van alle masterstudenten te maken hebben met seksuele intimidatie door werknemers of patiënten tijdens hun studie. Dit betreft voornamelijk intimidatie naar vrouwelijke masterstudenten, maar ook mannelijke masterstudenten worden geïntimideerd. Seksuele intimidatie, maar ook andere vormen van ongewenst gedrag, worden echter maar weinig gemeld. Hierdoor wordt de incidentie onderschat. Een deel van de geïntimideerde of gediscrimineerde masterstudenten zien van melding af omdat ze de ernst ervan niet onderkennen, maar deels ook omdat ze bang zijn dat hun naam bekend wordt en/of omdat ze bang zijn dat een melding consequenties zal hebben voor het behalen van het coschap en zelfs voor hun carrière.

  Het ziekenhuis hoort een veilig en stimulerende zorg-, leer- en werkomgeving te zijn. De faculteit is voorstander van een laagdrempelige en adequate meldingsprocedure die studenten zal motiveren om incidenten te melden. Met behulp van deze meldingen kunnen wij de veilige leeromgeving blijven optimaliseren.

  Waar meld je ongewenste omgangsvormen? 

  Je kunt ongewenste omgangsvormen ervaren van een patiënt, van een specialist/staflid, van een AIOS/ANIOS, van een docent, van een medestudent of een verpleegkundige.

  In de bachelorfase kun je contact opnemen met de studieadviseurs studieadviseurs@vumc.nl of met de vertrouwenspersonen van de VU Vertrouwenspersonen-studenten.dsz@vu.nl.

  In de masterfase kun je rechtstreeks contact opnemen met de studieadviseurs studieadviseurs@vumc.nl.

  Voor studenten is er een speciale meldingsprocedure geschreven: meldingsprocedure ongewenste omgangsvormen


  Wat gebeurt er met een melding ongewenste omgangsvormen?

  • Het kan zijn dat je als student besluit dat bespreking van het incident voor jou voldoende is en dat er verder helemaal niets met deze melding gebeurt.
  • Je wilt graag dat er iets met de melding gedaan wordt, maar je wilt anoniem blijven.
  • Jouw melding staat bij de studieadviseur geregistreerd. In geval van meerdere onafhankelijke meldingen met betrekking tot dezelfde persoon, wordt er actie ondernomen.
  • Na overleg met de studieadviseur overweeg je om een officiële klacht in te dienen (niet anoniem. Je geeft de studieadviseur toestemming om te informeren hoe dit in zijn werk zou kunnen gaan. 

  Download: Doorstroomschema bij ongewenste omgangsvormen 

  Signaal

  Als je een signaal wilt afgeven over de inhoud van het onderwijs, dan kun je dit doen in de onderwijsevaluaties. Als je een suggestie hebt over de onderwijsorganisatie en –logistiek, dan kun je mailen naar signaal@vumc.nl.

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de Studentenbalie.

De Studentenbalie geeft antwoord. Bel 020-5985020 (ma t/m vr: 10.30 - 12.30 en 14.00 - 16.00). 

Stuur een e-mail naar studentenbalie@vu.nl

Ben je al VU-student? Stel je vraag via het vragenformulier (inloggen met je VUnet-ID)