Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Toetsing master

Laatst gewijzigd op 22 september 2021

Let op, heb je een startdatum na 1 september 2021 voor de coschappen? Kijk dan hier voor informatie over toetsing.

De informatie die nu volgt is enkel van toepassing op studenten die voor 1 september 2021 met de coschappen gestart zijn.  

Voorbereidend Coschap (VCP)

In het Voorbereidend coschap worden de algemene klinische vaardigheden onderwezen die je nodig hebt in de klinische fase van de geneeskunde opleiding. De volgende beoordelingen vinden plaats:

 • Stagebeoordeling Voorbereidend coschap (STB-VCP)
  Bij deze toets wordt je beoordeeld op professioneel gedrag
 • Stationsexamen Voorbereidend coschap (STAT-VCP)

Bij het stationsexamen word je in zeven verschillende ‘stations’ beoordeeld door een observator (getrainde deskundige dan wel getrainde simulatiepatiënt) met een beoordelingsformulier of checklist. In sommige gevallen is er geen observator maar wordt een product beoordeeld (schriftelijk station). Om de werkelijkheid zo veel mogelijk te benaderen wordt in diverse stations gebruik gemaakt van fantomen, simulatiepatiënten of proefpersonen en wordt apparatuur ingezet. Je hoort vooraf welke potentiële stations je kunt verwachten.  

KTO

In het KTO is er expliciet tijd en aandacht voor klinisch redeneren op basis van een aantal klinische condities en bijbehorende ziektebeelden en voor het aanleren van discipline specifieke vaardigheden. 

Stagebeoordeling KTO (STB-KTO)

Bij deze toets word je door de beoordelaar (docent KTO) beoordeeld op je functioneren in het KTO, je professioneel gedrag en de mate van zelfstandigheid. Je krijgt feedback (sterke punten en verbeterpunten) op de competentiedomeinen. De beoordelaar maakt hierbij gebruik van het ingevulde feedback boekje voor het onderdeel KTO. Naar aanleiding hiervan formuleer je leerdoelen, die je meeneemt naar het coschap.

Entreetoets

De entreetoets is een digitale casusgestuurde computertoets, bestaande uit multiple-choice-vragen, multiple-response vragen en open vragen met korte antwoorden. De entreetoets meet je kennis en jouw vermogen tot klinisch redeneren. Met het resultaat kun je hiaten in je kennis vaststellen.  

Zowel de STB als de entreetoets is formatief en derhalve bedoeld om richting te geven aan je leerproces. Naar aanleiding van beide toetsen formuleer je leerdoelen die je tijdens het KTO met de KTO-docent bespreekt en bij aanvang van het coschap ook doorneemt met de coschap begeleider. De leerdoelen neemt je op in het portfolio.

Coschap

Tijdens de coschappen maak je deel uit van het (poli)klinisch behandelteam en voer je onder supervisie, zelfstandig taken uit. De volgende beoordelingen vinden plaats: 

 • Stagebeoordeling Coschap (STB-Coschap)
  Deze beoordeling bestaat 2 deeltoetsen die je beide met een voldoende dient af te sluiten om voor de toets Stagebeoordeling Coschap een voldoende te krijgen. Het uiteindelijke cijfer voor de toets STB Coschap wordt berekend uit de cijfers voor beide deeltoetsen:
 • Functioneren op de werkplek (inclusief professioneel gedrag)
  De toets functioneren op de werkplek richt zich, naast een beoordeling van professioneel gedrag, op jouw prestaties in de authentieke werksituatie Tijdens het coschap verzamel je feedback op beroepssituaties zoals klinische consulten, farmacotherapeutische consulten, referaten, patiëntpresentaties, PICO’s en klinische vaardigheden. Deze feedback wordt verzameld in een zogenaamd digitaal portfolio en geeft een beeld van het niveau van kennis, vaardigheden en gedrag. De verzamelde feedback levert input voor de toets functioneren op de werkplek.
 • Klinisch redeneren. De toets klinisch redeneren is een mondelinge of, bij kortere coschappen schriftelijke toets en wordt aan het einde van het coschap afgenomen. Je wordt beoordeeld op je vermogen tot klinisch redeneren binnen de discipline. Hiermee wordt ook jouw kennisniveau beoordeeld.

Profileringsruimte

Het profileringsjaar, het laatste jaar van de opleiding, kun je op verschillende manieren invullen. De stages die onder het profileringsjaar vallen zijn: Keuzeonderwijs, Wetenschappelijke stage en Semi-artsstage. Het keuzeonderwijs kan afzonderlijk gevolgd worden, maar kan ook gekoppeld worden aan een van de andere coschappen van het profileringsjaar. De volgende beoordelingen vinden tijdens het profileringsjaar plaats:

 • Stagebeoordeling semi-artsstage
  Met de stagebeoordeling semi-artsstage wordt jouw functioneren als semi-arts op de werkplek beoordeeld. Er vindt een tussenbeoordeling plaats na 6 weken en een eindbeoordeling aan het einde van het 16-weekse coschap. Via het digitaal portfolio verzamel je feedback op klinische beoordelingen, farmacotherapeutische consulten, uitvoeren van discipline specifieke vaardigheden, referaten en PICO alsook een klinische les. Ook houd  je een persoonlijk ontwikkelplan bij.
 • Toets (verlengde) wetenschappelijke stage
  Halverwege de wetenschappelijke stage krijg je een tussenbeoordeling. Aan het eind van de wetenschappelijke stage word je beoordeeld op drie verschillende punten (het stageproces, de presentatie en het stageverslag). De begeleider bespreekt tevens jouw reflectieverslag met je. De definitieve eindbeoordeling vindt voor interne stages plaats door een onafhankelijk referent van de Commissie Wetenschappelijke stages. 
 • Toets keuzeonderwijs Je kiest voor het keuzeonderwijs een of twee verschillende keuzeonderwijs modules. Elke module wordt afzonderlijk getoetst met het ‘Beoordelingsformulier keuzeonderwijs’. Per module keuzeonderwijs wordt een beoordeling (v/o)gegeven. Alle keuzeonderwijs modules dienen met een voldoende beoordeeld te zijn. Voor het keuzeonderwijs dat wordt ingezet als verlenging van de wetenschappelijke stage zie Toets (verlengde) wetenschappelijke stage hierboven.

Longitudinale toetsing

Tijdens de masteropleiding loopt het onderwijs professionele ontwikkeling longitudinaal door het gehele programma. Je wordt getoetst middels het portfolio en het landelijk voortgangstentamen. Het portfolio en het landelijke voortgangstentamen worden op vaste punten tijdens de opleiding beoordeeld.

 • Portfolio
  Het portfolio is een instrument om je groei in professionele ontwikkeling te begeleiden en te beoordelen. Via het digitaal portfolio houd je je eigen professionele ontwikkeling bij. Per coschap formuleer je leerdoelen en werk je daar aan. Je krijgt gedurende de coschappen feedback en wordt getoetst; naar aanleiding hiervan kun je sterke- en ontwikkelpunten beschrijven Elk jaar maak je via het individueel ontwikkelingsplan (IOP) de balans op en kijk je terug en blik je vooruit zodat je steeds progressie maakt.

           Je tutor geeft op basis van het IOP en de verzamelde informatie in het portfolio een advies aan de examinator professionele ontwikkeling: voldaan, twijfel, niet voldaan. De examinator beoordeelt de portfolio's met een voldaan of niet voldaan.

 • Landelijk voortgangstentamen (iVGT = interuniversitaire voortgangstoets)
  Het voortgangstentamen is een landelijke, interfacultaire schriftelijke toets die vier keer per jaar wordt afgenomen in elk jaar van de masteropleiding. De toets meet je voortgang in kennisontwikkeling gedurende de studie door jouw kennisniveau te meten en bij de waardering het niveau van de basisarts als referentiekader te kiezen. Iedere voortgangstoets kan beoordeeld worden met een onvoldoende, voldoende of goed.

Meer informatie?

Uitgebreide informatie per studieonderdeel vind je in de studiegids 2021-2022 of op de betreffende course op Canvas (onder het kopje Assessment) of in het Onderwijs- en Examenreglement.

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact op met het Onderwijs Service Centrum van de Faculteit der Geneeskunde.

Bel +31 (0)20 44 48010 (ma t/m vr: 10.00 - 12.30 en 14.00 tot 16.30)

Algemene vragen: studentenbalie@vumc.nl

Stuur een e-mail voor vragen met betrekking tot:
- de Bachelor/Minoren: bachelor.gnk@amsterdamumc.nl
- de Master: master.gnk@vumc.nl
- Internationalisering: international@vumc.nl