Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

In- en uitschrijven masteropleiding Faculteit der Geneeskunde

Laatst gewijzigd op 22 september 2021

Je kunt je in- of uitschrijven voor de opleiding geneeskunde via www.vu.studielink.nl. Als je je bachelordiploma hebt aangevraagd, schrijf je je uit voor de bacheloropleiding en kun je je daarna als masterstudent inschrijven.

Collegegeld

Als je bij de Faculteit der Geneeskunde VU een opleiding gaat volgen, moet je collegegeld betalen. Ben jij benieuwd hoeveel collegegeld je moet betalen? Of wil je meer informatie? Kijk dan op de website van de VU

In- en uitschrijven

 • (Her)inschrijven

  Alle studenten dienen zich vόόr 1 september 2020 (her) in te schrijven voor het studiejaar 2020-2021. Voorwaarde om onderwijs te volgen of stage te lopen, is dat je ingeschreven staat in Studielink. Ook het afleggen van tentamens en het verwerken van uitslagen kan alleen plaatsvinden onder die voorwaarde en daarnaast ben je alleen verzekerd via de opleiding als je ingeschreven staat.

  Schrijf je ruim voor 1 september 2020 in. Wanneer jouw (her) inschrijving niet op 31 augustus volledig is afgerond, kun je je pas weer per september van het volgende studiejaar inschrijven en heb je dus een jaar studievertraging. De enige uitzondering op deze regel betreft startende masterstudenten. Zie ook: Meer informatie over het inschrijven als je met je masteropleiding begint.  

 • Hoe en wanneer schrijf ik me de eerste keer in als masterstudent in Studielink?

  Wanneer je het bachelordiploma hebt aangevraagd en je bent uitgeschreven als bachelorstudent, kun je je per daarop volgende maand inschrijven als masterstudent in Studielink. Als je met de masteropleiding begint, dien je altijd per eerste van de maand waarin je start als masterstudent ingeschreven te staan, ongeacht met welke stage je de master begint (klinische, keuze- of wetenschappelijke stage).

  N.B Alleen als startende masterstudent kun je je per 1e van elke maand inschrijven en hoeft dit dus niet per 1 september, tenzij je in september met je masteropleiding begint. Daarna geldt wel dat je – zolang je masterstudent bent – je elk jaar per 1 september moet (her)inschrijven  

  Wat is er anders bij de eerste keer inschrijven als masterstudent?  

  Wanneer je je voor de eerste keer in Studielink inschrijft als masterstudent krijg je een aantal extra vragen te beantwoorden in VUnet, waarna je automatisch wordt geregistreerd in het programma Peoplesoft. Dit is het personeelsregistratiesysteem van VUmc. Registratie in Peoplesoft is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten tijdens je stages en toegang te krijgen tot het VUmc-netwerk.

  Na afronding van je inschrijving in Studielink, ga je vervolgens naar VUweb en klik je op ‘Aanmelding nieuwe opleiding afronden’. Hier beantwoord je alle vragen en upload je de gevraagde documenten.

  De extra vragen betreffen:

  • Burger Service Nummer (BSN), zie paspoort of ID-kaart        
  • IBAN bankrekeningnummer en BIC-code. Dit bankrekeningnummer moet op je eigen naam staan anders wordt de vergoeding tegemoetkoming reiskosten niet uitbetaald. Wanneer de BIC-code en/of het IBAN nummer niet is ingevuld kan de inschrijving niet worden goedgekeurd!
  • Wel of geen recht op OV-reisproduct in verband met hoog of laag tarief tegemoetkoming reiskosten

  Daarnaast dien je altijd te uploaden:

  ėn indien van toepassing

  • Bewijs van de DUO-IB-groep als je nog geen 34 jaar bent en geen recht hebt op een ov-reisproduct. Heb je wel recht op OV, dan klik je op ik verzend het later en ga je verder met de overige vragen
  • Als je geen VUmc-bachelordiploma hebt (aangevraagd/behaald), wordt je geacht ook je (bachelor)diploma te uploaden. Heb je wel een VUmc-bachelordiploma aangevraagd/behaald dan hoeft dit dus niet.

  Als je de vragen niet invult of het gevraagde document niet (goed) uploadt, word je door de faculteit niet toegelaten. Zorg dus dat je je ruim op tijd inschrijft en dit goed voorbereidt.

  Wat moet ik nog doen na mijn inschrijving in Studielink en het beantwoorden van de vragen in VUnet?

  Nadat je inschrijving volledig is afgerond, haal je twee weken later je medewerkerspas VUmc en je inlogaccount voor het VUmc netwerk op bij het Servicepunt (ZH -1 A 14.1) in de kelder van het ziekenhuis. Vergeet dit niet!

 • Uitschrijven

  Alle studenten worden ieder jaar automatisch per 31 augustus uitgeschreven. Daarnaast kun je je altijd uitschrijven per 1e van elke maand. Het collegegeld over die maand of maanden wordt later gerestitueerd.  Over de maanden juli en augustus vindt echter geen restitutie plaats van het collegegeld. Als je bent uitgeschreven vervalt je recht op VU faciliteiten maar ook op DUO faciliteiten, zoals studielening en studentenreisproduct. Tussentijds uitschrijven kan alleen voor minimaal twee maanden.

  Als je je na het behalen van je bachelordiploma geneeskunde niet uitschrijft omdat je bijvoorbeeld nog vakken elders wil volgen of je een eventuele reis met studiefinanciering wil bekostigen, of omdat je het vergeten bent, dan wordt dit vanaf 1 september van het daaropvolgende studiejaar als een tweede bachelor in de gezondheidszorg gezien en betaal je het instellingsgeld.

 • Als je je voor langere periode uitschrijft

  Wanneer je je voor een periode langer dan drie maanden uitschrijft, verloopt je studentaccount en heb je geen toegang meer tot CANVAS of je studentenmail. Wat je in dat geval kunt doen is:

  • het masterteam op tijd laten weten dat je in verband met tijdelijke uitschrijving alleen bereikbaar bent op je persoonlijke e-mailadres en dit mailadres meesturen naar master.gnk@vumc.nl.

  Je mailbox, home-directory, CANVAS en digitaal portfolio kunnen periodiek opgeruimd worden. Bewaar in die periode belangrijke stukken elders.

  NB Als je een campuscontract hebt moet je bij DUWO een half jaar na beëindiging van je inschrijving je kamer verlaten. Als je buiten je schuld kiest voor uitschrijving omdat er bijvoorbeeld sprake is van wachttijd of ziekte, kan de studentendecaan contact opnemen met DUWO om duidelijk te maken dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid. Laat in dat geval de studentendecaan weten als DUWO contact met je opneemt over je uitschrijving.

 • Toelatingseisen masteropleiding Geneeskunde VU jaar 2020-2021

  Voor de toelating tot de Masteropleiding Geneeskunde VU gelden voor studiejaar 2020-2021 onderstaande toelatingseisen.

  1. Toelaatbaar tot de masteropleiding geneeskunde is de bezitter van een bachelordiploma of een doctoraaldiploma van een Nederlandse of een buitenlandse instelling van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van de bacheloropleiding geneeskunde van de Vrije Universiteit, over voldoende beheersing van de Nederlandse taal om het onderwijs met vrucht te kunnen volgen én voldoet aan onderstaande eisen:
   • een bachelorgraad geneeskunde die bij de start van de masteropleiding geneeskunde niet langer dan 5 jaar geleden is behaald , én
   • met goed gevolg de praktijkstage academische vorming is afgerond, én
   • met goed gevolg de praktijkstage huisartsgeneeskunde is afgerond, én
   • met goed gevolg de farmacotherapie-toetsen van de stationsexamens 2 en 3 zijn afgerond.
  2. Aan de vereisten, bedoeld in het eerste lid, voldoet in ieder geval degene die in bezit is van: 
   a. een graad van Bachelor of Science (bachelorgetuigschrift) geneeskunde VU dat niet langer dan vijf jaar geleden is behaald bij de start van masteropleiding, of 
   b. een bewijs van toelating (Certificaat Toelating Masteropleiding geneeskunde VUmc Zij-instroomprogramma geneeskunde) als bewijs dat de student het Voorbereidend Jaar VUmc Zij-instroomprogramma geneeskunde met goed gevolg heeft afgerond. Het toelatingsbewijs heeft uitsluitend betrekking op het studiejaar dat volgt op het studiejaar, waarin de student het bewijs heeft ontvangen, tenzij de decaan anders beslist, of 
   c. een bewijs van toelating (Verklaring Toelating VUmc Masteropleiding geneeskunde) als bewijs dat de student het Voorbereidend Jaar zij-instroomprogramma VUmc voor tandartsen met goed gevolg heeft afgerond. Het toelatingsbewijs heeft uitsluitend betrekking op het studiejaar dat volgt op het studiejaar, waarin de student het bewijs heeft ontvangen, tenzij de decaan anders beslist.
  3. Indien het bachelorgetuigschrift geneeskunde ouder is dan vijf kalenderjaren kan de examencommissie op basis van een toelatingstoets aanvullende eisen stellen met betrekking tot de toelating tot de masteropleiding.
  4. Studenten die in het bezit zijn van een bachelorgraad geneeskunde behaald aan een instelling buiten de EER kunnen om aanvullende bewijzen worden gevraagd om aan te tonen dat zij aan de toelatingsvereisten voldoen. Ditzelfde geldt voor EER-studenten in het geval een aanzienlijk verschil aangetoond kan worden tussen de algemene eisen om in eigen land tot de masteropleiding geneeskunde te worden toegelaten en de algemene eisen die bij of krachtens de WHW gelden.

  Taaleisen Nederlands en Engels bij de masteropleiding geneeskunde VUmc-compas 

  De student die zijn vooropleiding niet in een Nederlandstalig land heeft genoten, toont aan dat hij de Nederlandse taal voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs met succes te kunnen volgen. Aan de eis kan worden voldaan door het met goed gevolg afleggen van één van de volgende 

  Examens:

  • het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II); 
  • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) profiel Educatief Professioneel (EDUP) C1 of Educatief Startbekwaam (STRT) B2 het afronden van de Nederlandstalige bachelor geneeskunde VUmc-compas, dan wel het in bezit zijn van het Certificaat premaster Zigma, Zij-instroomprogramma geneeskunde of de Verklaring premaster Tandarts Zij-instroomprogramma geneeskunde VU. 

  Als aanvullende eis wordt voldoende beheersing van de Engelse taal gesteld, vanwege de te bestuderen Engelstalige literatuur en het schrijven van een essay en scriptie (in het kader van de wetenschappelijke stage) in het Engels (zie art. 1.2, lid 1). 

 • Toelatingscommissie masteropleiding Geneeskunde VU

  De toelatingscommissie hanteert de volgende werkwijze:

  1. De beoordeling of een gegadigde kan worden toegelaten tot de masteropleiding is opgedragen aan de toelatingscommissie. 
  2. In aanvulling op schriftelijke bewijzen van de gevolgde opleiding(en) kan de commissie laten toetsen door deskundigen in of buiten de universiteit, of de kennis, inzicht en vaardigheden van de gegadigde ten minste op het niveau liggen van een bachelorgraad geneeskunde, behaald aan de VU. De commissie betrekt bij haar onderzoek de kennis van de taal waarin het onderwijs wordt verzorgd. 
  3. De toelatingscommissie neemt viermaal per studiejaar verzoeken tot toelating tot de Master in behandeling: 1 oktober, 1 januari, 1 april, 1 juli. Binnen een termijn van 6 weken ontvangt de kandidaat een besluit of de gegadigde tot de opleiding wordt toegelaten. 
  4. Gegadigden dienen hun verzoek tot toelating uiterlijk in te dienen uiterlijk:
   • 1 september voor behandeling 1 oktober
   • 1 december voor behandeling 1 januari
   • 1 maart voor behandeling 1 april
   • 1 juni voor behandeling 1 juli
  5. Tegen het besluit van de toelatingscommissie kan een gegadigde binnen zes weken na verzending beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens VU .
  6. Een kandidaat die in bezit is van een verklaring Toelating Masteropleiding Geneeskunde VU kan zich inschrijven voor de masteropleiding en aanmelden voor het onderwijs.
 • Toelatingsprocedure toelatingscommissie masteropleiding Geneeskunde VU

  De toelatingscommissie hanteert de volgende werkwijze:

  1. De beoordeling of een gegadigde kan worden toegelaten tot de masteropleiding is opgedragen aan de toelatingscommissie. 
  2. In aanvulling op schriftelijke bewijzen van de gevolgde opleiding(en) kan de commissie laten toetsen door deskundigen in of buiten de universiteit, of de kennis, inzicht en vaardigheden van de gegadigde ten minste op het niveau liggen van een bachelorgraad geneeskunde, behaald aan de VU. De commissie betrekt bij haar onderzoek de kennis van de taal waarin het onderwijs wordt verzorgd. 
  3. De toelatingscommissie neemt viermaal per studiejaar verzoeken tot toelating tot de Master in behandeling: 1 oktober, 1 januari, 1 april, 1 juli. Binnen een termijn van 6 weken ontvangt de kandidaat een besluit of de gegadigde tot de opleiding wordt toegelaten. 
  4. Gegadigden dienen hun verzoek tot toelating uiterlijk in te dienen uiterlijk:
   • 1 september voor behandeling 1 oktober
   • 1 december voor behandeling 1 januari
   • 1 maart voor behandeling 1 april
   • 1 juni voor behandeling 1 juli
  5. Tegen het besluit van de toelatingscommissie kan een gegadigde binnen zes weken na verzending beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens VU .
  6. Een kandidaat die in bezit is van een verklaring Toelating Masteropleiding Geneeskunde VU kan zich inschrijven voor de masteropleiding en aanmelden voor het onderwijs.
 • Toelatingseisen masteropleiding Geneeskunde VU jaar 2021-2022

  Bekijk hier de toelatingseisen Masteropleiding Geneeskunde 2021-2022 (.pdf)

Heb je vragen?

Neem gerust contact op met het onderwijs service centrum

Bel 020 - 444 80 10 (maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur).

Stuur een mail naar studentenbalie@vumc.nl
Vragen met betrekking tot de master kunnen naar: master.gnk@vumc.nl
Vragen met betrekking tot de bachelor kunnen naar: studentenbalie@vumc.nl
Vragen met betrekking tot internationalisering kunnen naar: international@vumc.nl