Research Data Management

De Vrije Universiteit Amsterdam hecht aan een zorgvuldige omgang met onderzoeksdata. De verantwoordelijkheden ten aanzien van Research Data Management zijn binnen de Vrije Universiteit Amsterdam als volgt belegd:

Verantwoordelijkheden

Onderzoekers

1. Onderzoekers zijn verantwoordelijk voor de naleving van wettelijke en ethische vereisten ten aanzien van hun onderzoeksdata, inclusief toetsing bij ethische commissies indien nodig

2. Onderzoekers zijn er verantwoordelijk voor dat hun onderzoeksdata gedurende de data life cycle betrouwbaar, herleidbaar en veilig opgeslagen zijn

3. Onderzoekers zijn verantwoordelijk voor de archivering van hun onderzoeksdata voor minimaal tien jaar na het moment van publicatie tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven

4. Onderzoekers zijn verantwoordelijk voor het kunnen delen van hun onderzoeksdata voor wetenschappelijk gebruik en ter verificatie tenzij wettelijke bepalingen dat verhinderen

5. Onderzoekers die persoonsgegevens verzamelen en verwerken bij hun onderzoek, moeten in aanvulling op het voldoen aan de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringsweg AVG (UAVG) ook de verwerking(en) registreren in het verwerkingsregister voor persoonsgegevens. Het bijhouden van een register van verwerkingen is een wettelijke verplichting (opgelegd door de AVG). Voor ondersteuning op dit punt zijn de privacycontactpersonen - ‘Privacy Champions’ (met inlog VUnet) - in de faculteiten het eerste aanspreekpunt.

Afdelingshoofden
6. Afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor het maken van afspraken met onderzoekers over het beheer van hun onderzoeksdata in het geval van uitdiensttreding bij de VU

Faculteiten
7. Faculteiten stellen een facultair Research Data Management beleid op waarbij alle afdelingen en instituten binnen de faculteit worden afgedekt, met daarin indien nodig discipline-specifieke protocollen

8. De decaan legt jaarlijks verantwoording af in het PO over het gevoerde beleid ten aanzien van Research Data Management

Universiteit
9. De universiteit is verantwoordelijk voor het aanbieden van basisfaciliteiten voor research data management

10. De universiteit is verantwoordelijk voor het geven van trainingen, ondersteuning en advies aan onderzoekers over research data management

Voor meer informatie over ondersteuning bij het beheer en opslag van onderzoeksgegevens, kunnen VU-onderzoekers de LibGuide Research Data Management raadplegen.

English version