Connected World

Door de digitalisering verandert de wereld om ons heen in een zinderend tempo. Hele bedrijfstakken zoals de detailhandel, de taxibranche en het hotelwezen, maken een revolutionaire ontwikkeling door. Wereldwijde sociale netwerken en slimme applicaties maken communicatie makkelijker dan ooit. Tegelijk is het ook steeds eenvoudiger geworden om je af te zonderen van de maatschappij. In onze steden zien we vereenzaming toenemen. En de enorme datastromen die we dagelijks genereren roepen vooralsnog meer vragen op dan dat ze antwoorden bieden.

Onder het thema Connected World buigt bij de VU een uniek verband van alfa, gamma en bèta onderzoekers zich over de vraag wat het betekent om te leven in een wereld waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is. Een vraag die ons allen raakt. En verstrekkende gevolgen heeft voor mensen, bedrijven, overheden en de wetenschap zelf.

Binnen de wetenschap helpt digitalisering ons om nieuwe kennisbronnen aan te boren, nieuwe onderzoekstechnieken te creëren. De hoeveelheid informatie die we elke dag genereren neemt immers met de dag toe. Hoe kunnen we die gebruiken om onszelf bijvoorbeeld gezonder te maken? Het zijn vragen die meteen andere vragen oproepen Over privacy. Over wat wij nog te zeggen hebben over ons digitale gedrag en de data die daarbij horen. Wat als technologie wordt doorgetrokken tot in ons eigen lichaam? Wat betekent het dan nog om mens te zijn? Een Connected World, zoals de VU die ziet, gaat over veel meer dan informatietechnologie alleen. We zoeken naar antwoorden op de grensoverschrijdende vragen die globalisering en digitalisering oproepen.

Met ons onderzoek en onderwijs willen we de wereld beter maken. Door onderwijs en onderzoek in te richten langs de vier profileringsthema’s stimuleren we de samenwerking tussen verschillende vakgebieden. De VU biedt diverse bacheloropleidingen aan die aansluiten op het thema Connected World.

In het kader van het 135-jarig bestaan van de VU zijn 4 lustrumconferenties gehouden, waaronder de conferentie 'Guide to the Network Society'.

Profileringsthema Connected World VU