Stuurgroep Onderwijskwaliteit (STOK)

De Stuurgroep Onderwijskwaliteit (STOK) adviseert het College van Bestuur, met name de Rector, over algemene zaken aangaande de onderwijskwaliteit en -kwaliteitszorg aan de VU. De STOK adviseert over het Handboek Onderwijskwaliteit en aanvragen voor nieuwe opleidingen, is betrokken bij het accreditatieproces van bestaande opleidingen en bij de toetsing en evaluatie van universiteitsminoren. Daarnaast geeft zij advies over het systeem van onderwijskwaliteitszorg en adviseert incidenteel (gevraagd en ongevraagd) over alle andere zaken van onderwijskwaliteit. De leden zijn benoemd op grond van betrokkenheid bij onderwijs en/of expertise op het terrein van onderwijs. Zij participeren in de STOK zonder last of ruggespraak en functioneren nadrukkelijk niet als facultaire vertegenwoordiger. De benoemingstermijn is vier jaar; gestreefd wordt naar herbenoeming voor een tweede termijn.

Samenstelling Stuurgroep Onderwijskwaliteit


Voorzitter:

prof. dr. mr.  F. van der Wel (Frans), School of Business and Economics f.vander.wel@vu.nl

Leden:
dr. G.G. van de Bunt (Gerhard) Faculteit der Sociale wetenschappen g.g.vande.bunt@vu.nl
mw. dr. M. Campos Ponce (Maiza), Faculteit der Bètawetenschappen m.camposponce@vu.nl
mw dr. D.E. (Denise) van Diermen, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam d.v.diermen@acta.nl
mw. dr. F. van der Houwen (Fleur) Faculteit der Geesteswetenschappen f.vander.houwen@vu.nl
dr. E. Koster (Edwin), Faculteit der Geesteswetenschappen e.koster@vu.nl
prof. dr. M. Meeter (Martijn) Faculteit der Gedrags- en bewegingswetenschappen m.meeter@vu.nl
prof. dr. A.C.M. Ran (André) Faculteit der Bètawetenschappen a.c.a.ran@vu.nl
mw. dr. A. van der Sar (Astrid), VU Medisch Centrum a.vandersar@vumc.nl
mw. dr. M. Slotboom (Anne-Marie) Faculteit der Rechtsgeleerdheid m.slotboom@vu.nl
mw. dr. E. van Staalduine-Sulman (Eveline), Faculteit der Godgeleerdheid eveline.van.staalduine-sulman@vu.nl
mw. drs. S.R. Voogd (Susan) Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen s.r.voogd@vu.nl

Secretaris:
mw. drs. J.W. Bekker (Jikke) Onderwijsbeleid, Kwaliteitszorg en Procesregie/Student- en Onderwijszaken j.w.bekker@vu.nl

Vergaderdata 2018

Donderdag 15 februari
Donderdag 15 maart
Donderdag 19 april
Donderdag 24 mei
Donderdag 21 juni
Donderdag 20 september
Donderdag 18 oktober
Donderdag 22 november
Donderdag 20 december

10.00-11.30 uur
10.00-11.30 uur
10.00-11.30 uur
10.00-11.30 uur
10.00-11.30 uur
10.00-11.30 uur
10.00-11.30 uur
10.00-11.30 uur
10.00-11.30 uur