Samenstelling van het College van Decanen

 FEW/FALW Schreiber
Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen/
Faculteit der Exacte Wetenschappen
prof. dr. A.T. Schreiber
FBW BeekFaculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
prof. dr. P.J. Beek
VUmc Chris Polman
Faculteit der Geneeskunde- VU medisch centrum
Prof. dr. C.H. Polman
GGL Ruard Ganzevoort
Faculteit der Godgeleerdheid
Prof. dr. R.R. Ganzevoort
Faculteit der Geesteswetenschappen
prof. dr. M.R.M. ter Hark
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens

Faculteit der Sociale Wetenschappen  
prof. dr. K.I. van Oudenhoven-van der Zee
Faculteit der Tandheelkunde/ACTA
prof. dr. A. Feilzer
A. van Witteloostuijn

School of Business and Economics
prof. dr. A. van Witteloostuijn

Algemeen secretaris          
B.J. Roseboom
T 020 59 83745
E b.j.roseboom@vu.nl