Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

SustainaBul 2022: vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden over de SustainaBul: de landelijke duurzaamheidsranglijst voor hoger onderwijsinstellingen.

.

Onderwijs

 • Duurzaamheid in opleidingen

  1. Wordt duurzaamheid in het onderwijs geïntegreerd op elke faculteit en in alle opleidingen?

  • Ja, dit is opgenomen in ons beleid

   Zo ja, welke van de volgende punten zijn van toepassing?

  • Naar aanleiding van het beleid hebben we een strategie ontwikkeld voor de implementatie van het beleid en doelen vastgesteld.
  • De strategie is geïmplementeerd en wordt gemonitord.
  • Studenten en andere stakeholders worden betrokken bij het proces. 
  • Deze beleids- en visiedocumenten zijn transparant in te zien, en online te vinden

  Strategie

  In VU strategie 2020-2025 geven we aan dat Duurzaamheid een speerpunt is. Daarmee willen we dat duurzaamheid een integraal onderdeel is van de gehele organisatie. Voor onderwijs hebben we daarom de doelstelling dat in elke opleiding aandacht is voor duurzaamheidsvraagstukken. Daarnaast beschrijven we in In hoofdstuk 4 van de strategie beschrijft de VU haar visie op onderwijs, waarbij zij aansluit op de SDG’s. In de onderwijsvisie, onderwijsagenda en kwaliteitsplan onderwijs, die uit deze visie voortvloeien staat beschreven wat die visie is, hoe deze wordt vertaald en hoe de doelstellingen worden gemonitord. Eén van de ambities is “A Broader Mind for Students”.

  Profielthema's

  De wijze waarop de wetenschap zich verhoudt tot de maatschappij en andersom is aan verandering onderhevig. Hedendaagse maatschappelijke vraagstukken nemen toe in complexiteit en vragen om een aanpak vanuit meerdere disciplines. Toekomstige wetenschappers en professionals moeten over de grenzen van hun eigen domein kunnen samenwerken. De wetenschap wordt steeds meer uitgedaagd; steeds vaker moet de wetenschap haar maatschappelijke rol legitimeren. Als universiteit moet de VU zich de vraag stellen hoe men met deze ontwikkeling omgaat. Hoe kunnen wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in onze cultuur geïntegreerd worden en wat betekent dit voor mensen, hun waarden en hun identiteit? Met onderzoek en onderwijs op de VU zal de wereld beter gemaakt worden. Door onderwijs in te richten langs de vier thema’s Connected World, Governance for Society, Human Health and Life Science en Science for Sustainability, wordt de samenwerking tussen verschillende vakgebieden op de hele VU gestimuleerd.

  Betrokkenheid

  Uit onderwijsvisie: “In deze experimentele omgeving worden partners uit de publieke sector, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties betrokken om de vraagstukken in een zo breed mogelijke context te kunnen oplossen. De student wordt in deze onderwijsleeromgeving gezien als partner en krijgt ruimte voor initiatief. Samen met stakeholders wordt gezocht naar mogelijkheden tot valorisatie van de oplossingen”. “Naast de betrokkenheid van studenten in innovatie heeft de student medezeggenschap bij de verdeling van middelen voor onderwijsvernieuwingsprojecten. De student denkt op deze wijze actief mee over innovatie van onderwijs.” Lees meer in Onderwijsvisie Vrije Universiteit 2018.

  Meest duurzame Universiteit van Nederland in Times Higher Education ranking 2021 

  Tweede plaats wereldwijd Times Higher Education Impact Ranking 2020 op SDG 13: Climate action.

  De Vrije Universiteit Amsterdam staat op de hoogste plek van alle Nederlandse universiteiten in de THE impact ranking van 2021 en stond op de tweede plaats in de Times Higher Education Impact Ranking 2020 als het gaat om het ondernemen van actie tegen klimaatverandering (SDG13). De ranking evalueert de bijdrage van meer dan 766 universiteiten wereldwijd aan de 17 duurzame doelen ofwel ‘sustainable development goals’. De hoge score op ‘Climate Action’ komt door de aandacht die de universiteit heeft voor het thema Science for Sustainability. Met dit thema creëert de VU voorwaarden waaronder mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht komen zonder uitputting van de aarde. Dit gebeurt door fundamentele wetenschappelijke kennis te verbinden met kennis over het doorvoeren van duurzame veranderingen in de samenleving.

  A Broader Mind

  De VU is twee jaar geleden gestart met de pilot van het onderwijsprogramma A Broader Mind, waarin 500 bachelorstudenten aan maatschappelijke vragen werken en zelfontplooiing voorop staat. Dit jaar wordt het programma verder geïmplementeerd uitgerold om uiteindelijke alle studenten te bereiken. Dit programma wordt uiteraard goed gemonitord, zowel kwalitatief als kwantitatief. Met dit programma leer je een maatschappelijk vraagstuk vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines te benaderen. De A Broader Mind Course is uniek, omdat studenten en andere stakeholders: docenten, wetenschappers en andere enthousiaste medewerkers van de VU het samen hebben ontwikkeld. De maatschappelijke uitdagingen nemen toe, worden complexer en vragen steeds meer om een multidisciplinaire aanpak. Thema’s zoals artificial intelligence, vergrijzing, geopolitieke spanningen, schaarste van natuurlijke bronnen, ongelijke spreiding van welvaart en klimaatveranderingen, tekenen de wereld van vandaag en morgen. In deze wereld is er behoefte aan verantwoordelijke leiders. Leiders die in staat zijn om complexe maatschappelijke kwesties vanuit een multidisciplinair kader te benaderen, met bewustzijn van het eigen morele kompas.

  Aanbod vakken

  Met Verander je Wereld stimuleert de VU scholieren en studenten om multidisciplinair te leren en gebruik te maken van het volledige aanbod vakken. De VU is een algemene universiteit bestaand uit negen faculteiten, daaronder tandheelkunde en geneeskunde die per definitie duurzame opleidingen zijn omdat zij bijdragen aan de gezondheid van mensen (SDG 3 Goede gezondheid en welzijn).

  Er worden al 304 vakken gegeven die duurzaamheid op de een of ander manier behandelen en ook verplicht zijn. De Sustainability Course Inventory categoriseert “duurzaamheid” op basis van de 17 “Sustainable Development Goals” (SDG’s) van de Verenigde Naties. Door middel van steekwoorden die gelinkt zijn aan iedere SDG, worden vakken gesorteerd onder specifieke SDG’s. Op basis hiervan kunnen studenten in de Inventory vakken opzoeken die relevant zijn voor bepaalde SDG’s, om zo hun kennis over dat duurzaamheidsdoel te verbreden. Om studenten inzage te geven over het aanbod van duurzaamheid in het curriculum van de VU, is deze omvattende inventarisatie beschikbaar. Als studenten hun curricula willen aanvullen of extra studiepunten willen verdienen door meer vakken te volgen over duurzaamheid, kunnen ze nu op een makkelijke manier de inventarisatie via web doorzoeken.

  De inventarisatie wordt in beginsel jaarlijks geactualiseerd en daarbij wordt nu ook zo mogelijk aangesloten bij de SDG’s. Er worden nieuwe, sterkere criteria geformuleerd aan de hand van de SDG’s. Op dit moment is het aanbod als volgt:

  • Bachelor: 88 vakken waarin duurzaamheid behandeld wordt (in 2018: 67 vakken)
  • Master: 139 vakken waarin duurzaamheid behandeld wordt (in 2018: 101 vakken)
  • Minor: 60 vakken waarin duurzaamheid behandeld wordt (in 2018: 27 vakken)

  In alle studies zijn een of meer vakken m.b.t. duurzaamheid verplicht. In het Instellingsplan 2020-2025 is dit ook verwoord. Dus in totaal biedt de VU 304 vakken (in 2018: 195 vakken, + 155%) aan waarin duurzaamheid geïntegreerd is. Verder biedt de VU op haar website een overzicht over duurzaamheid gerelateerde vakken per opleiding. Zo hebben studenten meerdere mogelijkheden om cursussen op het gebied van duurzaamheid te vinden die zij in hun studie kunnen integreren. Overigens hebben alle studenten een of meerdere vakken met duurzaamheid in hun studiepakket. Van iedere faculteit is een voorbeeld gegeven.

  Onder het profileringsthema Science for Sustainability wordt dit ook interdisciplinair aangepakt, zelfs bedrijfsvoering wordt daarbij betrokken. Studenten worden daarover geïnformeerd doordat in alle studiejaren algemene en persoonlijke voorlichtingen plaatsvinden voor studenten om ze over hun studiekeuze mogelijkheden te informeren.

  De VU verbindt zo fundamentele wetenschappelijke kennis inzake duurzaamheid met kennis over het doorvoeren van veranderingen in de samenleving. Daarmee richt zij zich op de gehele keten van fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en concrete toepassing. Implementatie van de profileringsthema’s vindt met name plaats langs de inhoudelijke lijn. De (interdisciplinaire) onderzoeksinstituten van de VU geven voor een belangrijk deel gestalte aan de profileringsthema’s.

  Met de ontwikkeling van een honours course en een minor heeft de VU het afgelopen jaren belangrijke projecten op het gebied van onderwijs binnen het profileringsthema “Science for Sustainability” gerealiseerd.

  Alle opleidingen zijn te vinden onder: https://studiegids.vu.nl/nl.

  Samenwerking met UTwente

  De Vrije Universiteit en de Universiteit Twente werken steeds nauwer samen op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Daarmee willen we een groot verschil maken op vier maatschappelijke terreinen: een veerkrachtige en veilige samenleving, een schone en duurzame samenleving, een slimme en digitale samenleving en het ontwikkelen van Talent. Concreet betekent dit dat we samen met de UTwente opleidingen opzetten waarbij de technische kwaliteiten van de UTwente worden gecombineerd met de expertise in humanities en sociale wetenschappen van de VU in het formuleren van antwoorden op duurzaamheidvraagstukken. Zie de website van de samenwerking hier.

  Monitoring

  Evaluatie en criteria waarop wordt geëvalueerd is onder meer beschreven in de onderwijsagenda en in het kwaliteitsplan onderwijs. Uit Kwaliteitsplan Onderwijs VU 2019-2024: “Zowel op facultair als VU-breed niveau wordt de voortgang van de kwaliteitsafspraken en de besteding van de studievoorschotmiddelen jaarlijks als onderdeel van het proces voor het opstellen van elk facultair en het VU-brede jaarplan en jaarverslag met respectievelijk de facultaire en de VU-brede medezeggenschap besproken.”

  De evaluatie van het onderwijs is beschreven in het Handboek Onderwijskwaliteit.

  Op verschillende niveau’s bestaat binnen de VU onderwijsoverleg o.a. over het realiseren van de onderwijsagenda.

  Formele besturing van de VU vindt plaats in het kader van de planning en controlcyclus. Het volgen van de realisering van de plannen, de bijsturing waar nodig en de voorbereiding van nieuwe plannen maken deel uit van de cyclus. Onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering krijgen hierin de noodzakelijke specifieke aandacht. Planning en verantwoording voor onderwijs is beschreven in 5.6.

 • Minors en/of keuzevakken

  2. Worden er minors of keuzevakken (toegankelijk voor alle studenten van de instelling) aangeboden waarin duurzaamheid is geïntegreerd?

  • Ja, dit is opgenomen in ons beleid

  Zo ja, welke van de volgende punten zijn van toepassing?

  • Naar aanleiding van het beleid hebben we een strategie ontwikkeld voor de implementatie van het beleid en doelen vastgesteld.
  • De strategie is geïmplementeerd en wordt gemonitord.
  • Studenten en andere stakeholders worden betrokken bij het proces.
  • Deze beleids- en visiedocumenten zijn transparant in te zien, en online te vinden.

  Algemeen

  Op de website is duidelijk aangegeven welke minors beschikbaar zijn in het thema Science for Sustainability, waarbij natuurlijk ook in de andere thema minors te vinden zijn met een duidelijke duurzaamheidsinhoud. Dit past ook in de Strategie (2020-2025) waarin het onderwijs aansluit bij de SDG’s (pag 38).

  In de cursusinventarisatie van Green Office zijn 304 vakken die de VU aanbiedt opgenomen waarin duurzaamheid geïntegreerd is. Van die vakken zijn er 88 Bachelorvakken, 139 Mastervakken en 60 vakken uit minors. Hieruit blijkt ook dat een substantieel deel van het onderwijs duurzaamheid als (keuze)onderdeel aanbiedt. De lange termijn strategie is erop gericht om het aanbod voor alle geïnteresseerden actueel, inzichtelijk en bereikbaar te maken. De minoren worden in het algemeen geëvalueerd door studenten en andere stakeholders en worden onder andere daarop geactualiseerd.

  Minor: Sustainability: Global Challenges, Interdisciplinary Solutions (30 EC)

  De Faculteit der Sociale Wetenschappen, de School of Business and Economics en de Faculteit der Bètawetenschappen en Green Office VU zijn betrokken met de ontwikkeling van deze minor die uit vijf cursussen bestaat. Hij richt zich aan alle Nederlandse en internationale bachelorstudenten van de VU maar ook van andere universiteiten. Studenten worden uitgenodigd de drie dimensies van duurzaamheid te leren kennen en daarnaast een oplossing te vinden op het gebied van hun interesse, zoals energie, klimaat of afval bijvoorbeeld. Studenten brengen hun academische vaardigheden in en leren multidisciplinair te werken.

  Uit de cursusomschrijving: “This minor aims to engage students from all backgrounds in issues of sustainability by making them acquainted to the three dimensions of sustainability (i.e. People, Planet, Prosperity) and challenging them to design and develop solutions within their own field of interest (i.e. energy, climate, water, waste, nature, food security). Students are encouraged to step outside of their personal mono-disciplinary comfort zone and learn about the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the three dimensions of sustainability. The students will learn how to identify and combine planetary opportunities that address the grand challenge from other disciplines, into innovative solutions for a more sustainable world.”

  Cursusomschrijving

  Verdere duurzaamheid gerelateerde minoren Er zijn meerdere minoren die betrekking hebben op duurzaamheid en die voor iedere bachelorstudent toegankelijk zijn. Zie hieronder:

  Sustainability: Management and Innovation (30 EC)

  Deze minor bekijkt duurzaamheid met een ondernemersperspectief en kijkt hoe innovatie kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. Globale verwarming, water management, energie en armoede zijn grote uitdagingen en innovatieve business modellen kunnen hier oplossingen voor zijn. Denk hierbij aan hernieuwbare energiebronnen, micro loans of de circulaire economie. Typisch voor deze modellen is dat ze gezamenlijke waarde opleveren: niet alleen winst, maar ook waarde voor de planeet and mensen. Deze minor is voornamelijk voor studenten van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde bedoeld maar ook open voor gevorderde studenten met een verschillend academisch achtergrond. Binnen deze minor werden ook casussen van de Green Office behandeld, zoals de Foodhub of een duurzamere kantine.

  Cursusomschrijving

  Law and Global Society: Internet, Migration and Climate Change (30 EC)

  Deze minor is niet alleen voor rechtenstudenten geschikt maar voor open voor alle VU bachelor studenten omdat rechten wel een rol spelen maar het doel is globale problemen interdisciplinair te beoordelen. Bestaand uit de drie onderdelen internet, migratie en klimaatverandering focust deze cursus op menselijke waarden en rechten, die vanuit een nationale, internationale en transnationale perspectief worden beschouwt worden. Het vak climate change law discuteert bestaande rechten die relevant zijn voor het veroorzaken en bestuur van klimaatverandering en kijkt naar de actoren die verantwoordelijk zijn voor deze rechten.

  Cursusomschrijving

  Development Studies (30 EC)

  De minor “Development Studies” behandelt de thema’s die armoede en sociale ongelijkheid in de Global South omgeven. Ontwikkelingsbeleid gebaseerd op economische groei leverde verschillende resultaten op op het gebied van armoedereductie. Een groter BNP wordt vaak bereikt ten koste van sociale gelijkheid en het milieu. Tijdens deze minor wordt de effectiviteit van verschillende beleidsplannen inzake milieubescherming onderzocht. Development and Globalization (periode 1): Dit onderdeel biedt een introductie naar ontwikkelingssociologie en inzicht naar armoede, globale ongelijkheid en ontwikkeling. Verder wordt er onderzoek gedaan naar het effect op het milieu en de ecologische degradatie van verschillende beleidsplannen onderzocht. Environment and Development (periode 1): Het doel van dit onderdeel is om kritisch te kunnen reflecteren op de relatie tussen economische en sociale ontwikkelingen en het milieu, op globaal en lokaal niveau.

  Cursusomschrijving

  Bachelor- en masteropleidingen

  Naast losse vakken biedt de VU ook Bacheloropleidingen aan waarbij er volledig wordt gefocust op duurzaamheid. Een specifiek voorbeeld van een Bachelor die volledig in het teken staat van duurzaamheid is de Bachelor “Science Business and Innovation” (SBI). Deze Bachelor kent ook een aansluitend Master programma, waarbij studenten zich in verschillende richtingen kunnen specialiseren. Naast de SBI Master heeft de VU ook andere Masters die zich in grote mate concentreren op duurzaamheid, namelijk de Masters “Spatial, Transport and Environmental Economics” en “Environment and Resource Management”.

  Ook binnen de faculteit Rechtsgeleerdheid is met ingang van 2018/2019 een master die duurzaamheid als rode draad heeft: International Business Law, Climate Change and Sustainability.

  Onze gezondheid en de gezondheid van onze planeet hangen nauw met elkaar samen. Zo kunnen klimaatverandering en milieuvervuiling bijdragen aan de toename van ziektes, waaronder longziekten en verschillende vormen van kanker. Het duurzaamheidsperspectief kan daarom niet ontbreken als we uitdagingen in de zorg willen aanpakken. Om die reden is de nieuwe track Duurzame Gezondheid en Zorg ingericht binnen de bachelor Gezondheid en Leven. Hier leren studenten vanuit een duurzaamheidsperspectief te kijken naar uitdagingen in de zorg, zoals de toename van het aantal ouderen en zieken, gezondheidsverschillen tussen sociaal-economische groepen, en de relatie tussen ongezond gedrag, klimaatverandering en gezondheid.

  Honours Programme Designing Innovations for Sustainability

  Designing Innovations for Sustainability

  Bachelorstudenten, niet alleen van de VU maar ook van andere universiteiten, die zich voor een honours programme kwalificeerden kunnen zich inschrijven. Met een interdisciplinaire aanpak wordt in dit vak aan oplossingen voor vraagstukken rond het thema “een duurzamere universiteit” gewerkt. Dit is door casussen op te stellen rond de domeinen energie, afval, water en voedsel. Door gebruik te maken van casussen uit de praktijk krijgen studenten de kans hun kennis in een professionele omgeving in te zetten. VU instellingen zoals het energie centrum vroegen studenten om duurzame oplossingen te vinden en begeleidden ze tijdens de cursus.

  VU Summer School

  VU Summer School Governing Climate Change: Theory and Practice

  De VU summer school bood in 2016 een duurzaamheid-gerelateerde cursus aan, Governing Climate Change: Theory and Practice. Studenten uit de hele wereld leerden twee weken lang over klimaatverandering en de historie van klimaatbestuur en -overeenkomsten zowel tijdens hoorcolleges maar ook door discussies, simulaties en excursies.

  Monitoring

  Evaluatie en criteria waarop wordt geëvalueerd is onder meer beschreven in de onderwijsagenda en in het Kwaliteitsplan Onderwijs. Uit Kwaltiteitsplan Onderwijs VU 2019-2024: “Zowel op facultair als VU-breed niveau wordt de voortgang van de kwaliteitsafspraken en de besteding van de studievoorschotmiddelen jaarlijks als onderdeel van het proces voor het opstellen van elk facultair en het VU-brede jaarplan en jaarverslag met respectievelijk de facultaire en de VU-brede medezeggenschap besproken.”

  De evaluatie van het onderwijs is beschreven in het Handboek Onderwijskwaliteit.

  Op verschillende niveau’s bestaat binnen de VU onderwijsoverleg o.a. over het realiseren van de onderwijsagenda.

  Promotie van duurzaamheid gerelateerde cursussen

  Cursussen die duurzaamheid als een onderdeel hebben worden op verschillende manieren actief gecommuniceerd om enerzijds studenten te stimuleren zich in te schrijven en anderzijds aandacht te richten op de toename van duurzaamheid gerelateerde delen in onderwijsprogramma’s. Op een fysieke manier gebeurt dit tijdens informatie evenementen zoals de Master en Minorenmarkt, waar studenten worden geïnformeerd over de verschillende programma’s. Op social media en in de onafhankelijke studentenkrant Advalvas werd het Honours Programma gecommuniceerd, in laatstgenoemde zelfs op de titelpagina, wat ook het gewicht van dit thema op de VU verduidelijkt. Behalve deze publicatie schrijft de Advalvas ook op zijn website over de honours.

 • Ondersteuning en training van onderwijzend personeel

  3. Voorziet uw instelling in de ondersteuning en training van al het onderwijzend personeel (op alle faculteiten) met het doel om kennis over duurzaamheid te vergroten en duurzaamheid te integreren in het curriculum?

  • Ja, dit is wel opgenomen in beleid.

  Zo ja, welke van de volgende punten zijn van toepassing?

  • Dit is opgenomen in ons beleid en al het onderwijzend personeel heeft een training gevolgd of gegeven.
  • De implementatie van deze ondersteuning en training op het curriculum wordt gemonitord. 
  • Personeel wordt meegenomen in dit proces en er wordt kennis en ervaringen gedeeld binnen de verschillende faculteiten. 
  • Deze beleids- en visiedocumenten zijn transparant in te zien, en online te vinden.

  Algemeen

  De VU sluit in het onderwijs aan bij de SDG’s, dit betekent dat iedere faculteit duurzaamheid integreert in haar curriculum. De invulling is aan faculteiten en afdelingen. De ondersteuning en training van onderwijzend personeel is beschreven en geldt voor alle aspecten dus ook voor duurzaamheid. Zie Handboek Onderwijskwaliteit.

  Concrete plannen en uitvoering

  Het Duurzame Transitieplan (2019) pakt op een structurele manier de verduurzaming van de VU aan: naast studenten en medewerkers worden ook docenten benaderd om deel te nemen aan overleggen, en zo mee te werken aan een duurzaamheidsambitie. Verder worden zij aangemoedigd als ambassadeurs binnen hun afdeling initiatieven op te starten en de transitie naar duurzaamheid te stimuleren. Na de eerste fase van interviews wordt er een lijst met duurzame activiteiten voor docenten ontwikkeld. Mensen kunnen aanvinken waarop ze willen focussen en kunnen zo hun gedrag veranderen. Daarnaast zal er zo ook meer informatie beschikbaar zijn over in hoeverre mensen willen meewerken aan verduurzaming.

  Via GoodHabitz kunnen alle VU-medewerkers een digitaal programma volgen over duurzaamheid. De cursus Sustainability bestaat uit:

  • What is Sustainability?
  • A Little Becomes a Lot
  • Shrink Your Footprint
  • Sustainable Work
  • It’s Easy Being Green

  Op deze wijze geeft de VU echt ondersteuning aan het onderwijzend personeel.

  Via Summer School-cursussen kunnen medewerkers en studenten hun kennis en vaardigheden uitbreiden. Er worden verschillende cursussen met duurzaamheid als thema aangeboden.

  Het Athena Institute, onderdeel van de Faculteit der Bètawetenschappen biedt een interdisciplinaire training over maatschappelijk verantwoord onderzoek voor research masterstudenten, promovendi en postdocs van alle faculteiten aan. Tijdens de 3-daagse RRI training (Responsible Research and Innovation) leren zij verantwoordelijk onderzoek te definiëren, de personele en gemeenschappelijke waarde van hun onderzoek te vergroten en ten slotte oplossingen te vinden voor interdisciplinaire uitdagingen.

  Green Office VU (GO.VU) werkt samen met VU-staf aan docententraining, zodat het makkelijker wordt voor docenten om duurzaamheid in hun vakken te integreren, en heeft dit ook in haar policy document verankerd. Verder zijn de lunch en evening lectures over duurzaamheidsgerelateerde thema’s die de GO.VU organiseert openbaar toegankelijk en zijn hier ook vaak docenten aanwezig. Heel concreet wordt kennis over duurzaamheid vergroot door middel van (het ontwikkelen van) een Massive Open Online Course (MOOC). Hiervoor hebben de studenten van het Green Office VU samengewerkt met het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) VU. Met deze MOOC kunnen 22.000 studenten plus 6.000 medewerkers van de VU meer over duurzaamheid leren, maar ook studenten van andere universiteiten en het grote publiek. De MOOC is op een online platform gepubliceerd en is toegankelijk voor iedereen. Verder wordt er veel over duurzaamheid gecommuniceerd en zijn er plannen om meer cursussen voor docenten aan te bieden (bijvoorbeeld door de Green Office die het in haar policy document als doel heeft vermeld). Al deze activiteiten zijn onderdeel van de langetermijnstrategie van de VU.

  Green Impact - Rootability

  Om wetenschappelijk personeel ondersteuning en training te bieden op het gebied van duurzaamheid, wil Green Office VU in samenwerking met Rootability het Green Impact-programma invoeren. Dit programma moedigt medewerkers aan om op de werkplek eenvoudige acties te ondernemen op het gebied van sociaal-economische en ecologische kwesties. Green Impact is in 2006 ontwikkeld door de National Union of Students (NUS) in het Verenigd Koninkrijk. Sindsdien is het programma een enorm succes en werd het in 2016 bekroond met de UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development.

  A Broader Mind for Professionals

  In het kader van levenlang ontwikkelen gaat de VU het programma “A Broader Mind for Professionals” ontwikkelen. Het geeft professionals uit het bedrijfsleven en non-profitorganisaties de kans om bij te dragen aan een betere wereld vanuit hun eigen beroepspraktijk (pag. 42 Stratege 2020-2025).

  Monitoring

  Evaluatie en criteria waarop wordt geëvalueerd is onder meer beschreven in de onderwijsagenda en in het Kwaliteitsplan Onderwijs. Uit Kwaliteitsplan Onderwijs VU 2019-2024: “Zowel op facultair als VU-breed niveau wordt de voortgang van de kwaliteitsafspraken en de besteding van de studievoorschotmiddelen jaarlijks als onderdeel van het proces voor het opstellen van elk facultair en het VU-brede jaarplan en jaarverslag met respectievelijk de facultaire en de VU- brede medezeggenschap besproken.”

  De evaluatie van het onderwijs is beschreven in het Handboek Onderwijskwaliteit.

 • Sustainable Development Goals

  4. In hoeverre is er aandacht voor de SDGs door integratie in de cursussen en onderwijsactiviteiten?

  • Vooruitstrevend.

  De SDG’s vormen de rode draad bij de VU. Dit blijkt uit de Impact Ranking van Times Higher Education (THE) waar de maatschappelijke betrokkenheid van de Vrije Universiteit Amsterdam sterk naar voren komt. Onderzoek en onderwijs van de VU behoort tot de top 5 procent van 1115 universiteiten wereldwijd als het gaat om impact op de Sustainable Development Goals (SDG’s) Climate Action; Industry, Innovation and Infrastructure; Gender equality en Reduced inequalities.

  Het is ook te zien op de speciale webpagina’s over de SDG’s op de VU en bij de antwoorden op vraag 1 en vraag 2. De bibliometrische SDG-analyse zoals ontwikkeld door de VU in het kader van de internationale Aurora-samenwerking, is inmiddels ook de VNSU overgenomen. Het duurzaamheids-onderzoek aan alle Nederlandse universiteiten is dus met eenzelfde, eenduidige en gevalideerde onderzoeksmethode in kaart gebracht.

  SDG’s worden ook in de cursussen en onderwijsactiviteiten geïntegreerd. Dit is een niet aflatend proces om actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in het onderwijs te incorporeren. In de inventarisatie van duurzame opleidingen (bachelor, minor, master) is ook aangegeven in welke cursussen en onderwijsactiviteiten er expliciete aandacht voor de SDG’s is. In 2021 hebben studenten van Green Office het overzicht van de VU geactualiseerd en daarbij aangegeven welke directe link er met de SDG’s is in de cursussen en opleidingen. Zie de beide links hier. De documenten bevatten ook een analyse en een aantal aanbevelingen om duurzaamheid nog verder te integreren in het onderwijs.

  Aurora Alliance SDG Education Dashboard

  Daarnaast wordt er in de Aurora Alliance gewerkt aan het opstellen van een SDG education dashboard. Het doel van dit dashboard is om al het onderwijs van de Aurora Alliance universiteiten te plaatsen op de SDG’s. Dit dashboard wordt ingezet om studenten te informeren en te stimuleren om SDG gerelateerd onderwijs te volgen. Er wordt momenteel gewerkt aan de praktische uitwerking van het dashboard. Daarbij lijkt het ook belangrijk om niet alleen naar de inhoudelijke elementen van de de SDG’s te kijken maar ook te kijken naar SDG competentie ontwikkeling. Het werkpakket waarin de doelstelling wordt genoemd is hier te zien.

  SDG workshops voor docenten

  Als je duurzaamheid in je onderwijs wil krijgen dan zul je docenten ook moeten helpen in dit proces. De Sustainability Leadership Hub (duurzaamheid docenten network van de VU) organiseert daarom over de SDG’s workshops voor docenten. Blended Learning for Sustainable Education is bijvoorbeeld een onderwerp van een VU brede workshop geweest. Centrale vraag was hoe sustainability verder geïntegreerd gaat worden in het onderwijs. De Sustainability Leadership Hub zal nog meer van deze workshops gaan organiseren.

  SDG scan bij bedrijven

  Studenten Leadership & Change Management van SBE zijn onlangs gestart met het afnemen van een SDG-scan bij MKB-bedrijven in Amstelveen. De binnen de VU ontwikkelde scan brengt in kaart op welke SDG’s bedrijven goed scoren en waar verbetering mogelijk is. Met deze scan geven studenten van de VU het MKB een instrument in handen om toekomstbestendiger en milieubewuster te gaan opereren. De scan is onderdeel van het vak 'Leadership: Advanced Perspectives’ en is nu in de pilotfase. Er wordt gekeken voor welke andere onderwijsprogramma’s dit ook interessant kan zijn. De SDG scan is een samenwerking tussen VU Amsterdam Sustainability Institute, Sustainability Leadership HUB en de gemeente Amstelveen.

  De SDG’s zijn de concrete, natuurlijke uitwerking en invulling van de nogal algemene begrippen duurzaamheid en sustainability. Onze verdergaande ambitie blijkt ook uit de grote betekenis van speerpunt 1. Duurzaamheid in het Instellingplan 2020-2025. In het verlengde daarvan wordt ook een Roadmap Sustainable VU Amsterdam 2020-2025 opgesteld door het VU strategie team met daarin onder meer verreikende duurzaamheidsdoelstellingen in de clusters Onderwijs, Onderzoek, Valorisatie en Organisatie.

Onderzoek

 • Duurzaamheid in onderzoek en projecten

  5. Stimuleert en begeleidt de instelling onderzoek en projecten met betrekking tot duurzaamheid op alle faculteiten?

  • Ja, dit is opgenomen in ons beleid.

  Zo ja, welke van de volgende punten zijn van toepassing?

  • Naar aanleiding van het beleid hebben we een strategie ontwikkeld voor de implementatie van het beleid en doelen vastgesteld in een lange termijnvisie.
  • De strategie is geïmplementeerd en wordt gemonitord.
  • Studenten en andere stakeholders worden betrokken bij het proces.
  • Deze beleids- en visiedocumenten zijn transparant in te zien, en online te vinden.

  Er worden talloze initiatieven gestimuleerd voor het uitvoeren van duurzame initiatieven, onderzoek en projecten op alle faculteiten door medewerkers en studenten. Deze vinden gedurende het hele jaar plaats en worden op reguliere basis gemonitord teneinde permanente verbeteringen aan te brengen in onderzoek en projecten.

  Bij alle faculteiten van de VU is een aanzienlijk deel van het onderzoek gerelateerd aan een of meer SDG’s, dit gaan we zichtbaarder maken door SDG’s te koppelen aan de wetenschap profielen (PURE) van VU wetenschappers. Diverse onderdelen van de VU-organisatie zijn in hun geheel gericht op duurzaamheid, zoals het Instituut voor Milieuvraagstukken, de afdeling Environment and Health, het Environmental Humanities Center en het Amsterdam Sustainability Institute (ASI). Het ASI is een interdisciplinair onderzoeksinstituut met leden van alle faculteiten (steering committee, research clusters), seed money voor nieuw onderzoek met als voorwaarde onderzoekers van ten minste 2 faculteiten. Jaarlijks worden honderden studenten betrokken bij onderzoeksprojecten op het gebied van duurzaamheid aan de VU. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de scriptie- en afstudeerprojecten in het kader van de bacheloropleiding Aarde & Economie en de masteropleiding Environment and Resource Management. Een aanzienlijk deel van deze projecten is gerelateerd aan het werk van VU-onderzoekers die de studenten begeleiden. Op deze manier dragen de studenten ook vaak bij aan invloedrijke wetenschappelijke publicaties en beleidsadviezen op het gebied van duurzaamheid. Een aantal daarvan zijn opgenomen in het programma “Sustainable Campus” voor de periode 2020-2025, waarbij, als het mogelijk is aan het project een wetenschappelijke kennispartner wordt verbonden (voorwoord Sustainable Campus).

  De VU wil met haar onderzoek antwoorden vinden op wetenschappelijke en maatschappelijke vragen. In toenemende mate wordt het onderzoek geclusterd rond haar vier profielthema’s. De maatschappelijke relevantie heeft de VU een model voor impactmeting ontwikkeld, gekoppeld aan de SDG’s (pagina 46, 47 en 49 van de Strategie). Op pagina 51 van de Strategie is duidelijk dat de VU zich richt op de SDG’s met haar onderzoek. De focus op maatschappelijke relevantie is hier ook terug te vinden.

  Specifiekere informatie is te vinden in de Roadmap Sustainable VU Amsterdam 2020-2025. Hoofdstuk 4 is gewijd aan Sustainability Research VU Amsterdam met daarin een toelichting, ambities en de wijze van samenwerking.

  Science for Sustainability

  Het profileringsthema Science for Sustainability staat hoog in het vaandel. Binnen het thema Science for Sustainability integreert de VU alle disciplines die kunnen helpen een toekomstbestendig evenwicht tussen mens, milieu en economie te bereiken. Van biologie tot aan economie, en van de sociale- tot de natuurwetenschappen. Het gaat hierbij om een kruisbestuiving die antwoorden wil vinden op de grootste vragen van onze tijd. Door nadruk te leggen op dit thema toont de VU aan haar studenten te stimuleren op het gebied van onderzoek naar duurzaamheid. Gedurende dit studiejaar, het jaar van dit profileringsthema, zullen de interdisciplinaire onderzoekslijnen op het gebied van duurzaamheid versterkt worden en zullen milieuthema’s vanuit verschillende perspectieven benaderd worden.

  Honours Programma Designing Innovations for Sustainability

  Deze VU-brede Honours cursus is gefocust op praktische oplossingen rondom duurzaamheid. Naast de theoretische basis worden er jaarlijks verschillende casussen uit de praktijk behandeld die antwoorden zullen zoeken voor de centrale vraagstelling “Hoe kunnen wij de universiteit duurzamer maken?”. Nadat de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid op de VU waren gedefinieerd zijn de studenten aan de slag gegaan en werden zij ondersteund door een praktische en een wetenschappelijke expert op het gebied van een van de domeinen energie, afval, water en voedsel. De uitgewerkte oplossingen worden maart gepresenteerd voor relevante personen binnen en buiten de VU die deze kunnen implementeren. De studenten leren door deze cursus de complexiteit van duurzame uitdagingen kennen en leren hoe hun theoretische kennis in de praktijk aan een duurzamere campus kan bijdragen. Op deze manier worden ze gemotiveerd aan duurzame vraagstukken in de praktijk te werken en naast het onderzoek ook naar de implementatie te kijken. Verder inzicht in de behandelde casussen en de resultaten is in het artikel uit de Advalvas te vinden. Zie de Cursusomschrjving Honours Programme Designing Innovations for Sustainability.

  Minor Sustainability & Innovation

  Deze minor richt zich aan alle bachelorstudenten van de School of Business and Economics of gevorderden van andere faculteiten en universiteiten. Het vak Marketing Sustainable Innovations behandelde casussen van de Green Office die onder andere over een duurzamere kantine, de Foodhub of waterverbruik gingen. De uitkomsten presenteerden de studenten aan leden van de Green Office en experten uit de praktijk. Zie de cursusomschrijving.

  Nudge: Influencing Behavior

  In dit vak doen studenten doen onderzoek naar hoe nudging kan worden ingezet om sociale vraagstukken aan te pakken. Kan je mensen bijvoorbeeld nudgen om duurzamere vervoersmiddelen te laten kiezen, gezonder eten te promoten of afval scheiden bevorderen? Lees meer over een voorbeeld van een resultaat van het vak. Meer informatie vind je in de studiegids.

  VU Climate and Sustainability law clinic

  In deze clinic werken rechten studenten aan (juridische) duurzaamheidsvraagstukken. Bovendien kan er ook wat gedaan worden met het werk van de studenten. Zo is er bijvoorbeeld een klacht ingediend tegen Shell voor misleidende informatie over het CO2 neutraal rijden. Dit is een mooi voorbeeld over hoe onze studenten tijdens hun opleiding al bijdragen aan een duurzamere wereld. Zie ook het artikel van Greenpeace.

  Green IT

  Op de VU bestaat er een platform Green IT dat gecoördineerd wordt door Professor Patricia Lago. Green IT is een lab waar duurzame software wordt ontwikkeld. Studenten die de master Computer Science volgen kunnen hier de specialisatie ‘Software Engineering and Green IT’ kiezen en worden hierin aangespoord om duurzame oplossingen te vinden voor IT-issues. Zie ook de omschrijving track.

  Green Office VU

  De Green Office faciliteert onderzoek op het gebied van duurzaamheid op verschillende wijze en faciliteert binnen haar Green Action Lab ook stageplekken. Het Green Office en Studentenraad zijn vertegenwoordigd in het Green Team. In het Green Team worden maandelijks alle duurzaamheidsinitiatieven aan de hand van de SDG’s van de VU besproken. Het Green Team maakt ook een onderdeel uit van het Strategieteam van de VU waarin alle speerpunten en ambities worden besproken/gemonitord/begeleid. Op deze wijze zijn studenten en andere stakeholders meegenomen in het proces van agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Het Green Team vormt het kernteam voor het speerpunt duurzaam.

  Thesis support

  Studenten met een duurzaamheidsproject worden in hun onderzoek begeleid. De Green Office Research Coördinator geeft steun waar mogelijk en helpt betrokken partijen te benaderen. Daarnaast stimuleert de GO.VU studenten om verder te kijken dan het gebaande pad binnen hun studie. De GO heeft een open houding naar nieuwe initiatieven van studenten, en een groeiend netwerk van bedrijven die stages aanbieden aan studenten geïnteresseerd in duurzaamheid. Dit wordt verder opgepakt in het Living Lab/Student Consultancy Hub.

  Green Action Lab

  De Green Office heeft haar eigen Living Lab opgezet, een platform om onderzoek op het gebied van duurzaamheid te faciliteren. Het Living Lab heeft een intern en een extern onderdeel. Het externe onderdeel is een samenwerking met groene partners die zijn onderverdeeld in vijf categorieën: water management, waste management, ecosystem services, circular economy, and sustainable investing. Door een netwerk op te zetten met bedrijven binnen deze segmenten kunnen er vraagstukken aangeleverd worden in een groot interessegebied van studenten. Het Living Lab heeft drie functies: Casussen van partijen binnen en buiten de VU te presenteren, de verbinding te maken met studenten die op zoek zijn naar een onderzoek en deze casussen en vervolgens de opdrachtgever en student tijdens het proces te ondersteunen en coördineren. Zo worden studenten actief gestimuleerd onderzoek te doen en stage te lopen op het gebied van duurzaamheid. Het interne onderdeel is gericht op het integreren van meer duurzame vraagstukken bij vakken op alle faculteiten. Dit wordt gedaan door actief contact te onderhouden met docenten en door samenwerking met de GO.VU studenten de optie te geven om hun case study over een duurzaam onderwerp te doen. De Living Lab geeft studenten de mogelijkheid praktische ervaring op te doen terwijl ze waardevol onderzoek creëren welke wederom organisaties faciliteert om geïnformeerde belangrijke beslissingen te maken.

  Op het moment is er een database opgezet, zijn er verschillende partijen benaderd en zijn de eerste voorstellen geformuleerd. Ook is er al een master thesis in werking over het thema “Carbon Offset”. De opdrachtgever is het International Office van de VU. Een PhD student doet onderzoek naar de Foodhub van de Green Office en een ander onderzoeksproject gaat over een restaurant op de VU. De Facilitaire Campus Organisatie werkt aan een voorstel en bedenkt nadere duurzaamheidsvraagstukken. In het kader van het externe Living Lab werd er een stage met onderzoeksonderdeel samen met de Green Business Club aangeboden. Naast onderzoek over mobiliteitsgedrag van studenten moesten de resultaten in een advies voor bedrijven op de Zuidas worden geformuleerd en gepresenteerd worden. Website Green Action Lab.

  Research journal

  De Green Office publiceerde in maart 2017 haar eerste wetenschappelijke magazine, het “Science for Sustainability Journal”. Meerdere onderzoeken werden door een team bestaand uit zes reviewers en drie leden in het editorial board geïnspecteerd en aangepast. Met deze journal wordt er meer zichtbaarheid aan onderzoek op het gebied van duurzaamheid gegeven en wordt het op deze manier aantrekkelijker voor studenten gemaakt om onderzoek over duurzaamheid te doen. Deze hulpbron streeft ernaar de engagement van studenten en docenten met duurzaamheid te verhogen en te animeren. Momenteel wordt er gewerkt aan een derde uitgave. Er wordt samengewerkt met het ASI in het professionaliseren van de journal.

  Team Research

  De Green Office beschikt ook over een Team Research, een team van vrijwilligers die onder leiding van de Research Coördinator onderzoeken uitvoeren. Een was een enquête over eetgewoonten, de andere analyseerde de VU Bachelordag naar duurzaamheid. Zo geeft de Green Office studenten van alle opleidingen de kans buiten hun curriculum onderzoek projecten met duurzame betrekking uit te voeren.

  Stimuleren van onderzoek naar duurzaamheid binnen faculteiten

  Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) beschikt over een lijst met scriptieonderwerpen voor Bachelor of Science studenten die allemaal gerelateerd zijn aan duurzaamheid. Binnen de opleiding Aarde en Economie wordt onderzoek naar duurzaamheid actief gestimuleerd doordat een lijst voor studenten toegankelijk gemaakt wordt die meer dan vijftig onderwerpen voor scripties bevat.

  Coördinatiecentrum Energie VU - Amsterdam UCM - locatie VUmc (CCE)

  Bij het Energiebedrijf van de VU zijn standaard afstudeer- en stageplekken voor studenten die zich met duurzaamheid bezig houden. Dit geldt zowel voor technische onderwerpen als meer sociaal-wetenschappelijke onderzoeken. Het CCE heeft in 2016 twee afstudeer-/scriptieplekken aangeboden in samenhang met het Energie Master Plan: een over energie optimalisatie van installaties bij het CCE en de ander over het maken van een roadmap om de VU energieneutraal te krijgen is. Ook dit jaar biedt de CCE weer scriptieplekken aan. Een student is op het moment bezig met het onderwerp “competitief altruïsme”, waarin het gedragscomponent in energiereductie wordt onderzocht. Daarnaast beschikt de CCE ook over MBO stageplekken. Om de studenten zoveel mogelijk te betrekken bij de energievoorziening van de VU organiseert het CCE rondleidingen voor studenten door het energiecentrum.

  Voorbeelden onderzoek duurzaamheid bij andere profielthema’s

  • Human Health & Life Sciences (H2LS) bestudeert de gezondheid en het welzijn van mensen, inclusief de organisatie en bekostiging daarvan. Verdere toelichting is overbodig.
  • Governance for Society bestudeert de inrichting en het bestuur van organisaties en samenlevingen. Voorbeeld is het Migration & Diversity Centre (MDC) wat aims to contribute to new or more refined social, legal and historical theory, as well as to practical insights into the opportunities and challenges posed by diversity.
  • Connected World bestudeert de invloed van digitalisering en globalisering op menselijke, culturele, economische en politieke verhoudingen. Ook vanuit recht (migratierecht) en economie zijn onderzoekers betrokken bij Connected World. Zo bestuderen vervoerseconomen maatschappelijke problemen die voortkomen uit ruimtelijke interacties en onderlinge bereikbaarheid binnen stedelijke gebieden.
 • Sustainable Development Goals: richtlijn voor onderzoek en projecten

  6. In hoeverre dienen de SDGs als richtlijn voor onderzoek en projecten van de instelling?

  • Vooruitstrevend.

  De SDG’s vormen de rode draad bij de VU. Dat is ondermeer te zien op de speciale webpagina’s over de SDG’s op de VU.De VU heeft daarnaast ook 4 profielthema's die ook allemaal gekoppeld zijn aan verschillende SDG's (VU strategie 2020-2025). De bibliometrische SDG-analyse zoals ontwikkeld door de VU in het kader van de internationale Aurora-samenwerking, is inmiddels ook de VNSU overgenomen. Het duurzaamheidsonderzoek aan alle Nederlandse universiteiten is dus met eenzelfde, eenduidige en gevalideerde onderzoeksmethode in kaart gebracht. Deze analyse wordt ook gebruikt in het frontend van het research portal PURE, waar binnenkort de meest relevante SDG's bij een profiel of publicatie komen te staan. SDG’s worden ook als richtlijn voor onderzoek en projecten toegepast. Dit is een niet aflatend proces om actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in het onderzoek te incorporeren. Ook is de Roadmap Sustainable Campus 2020-2025 van de VU de leidraad geweest voor het Aurora Sustainable Action Plan. Daarmee is de VU voorbeeldfunctie gevolgd door 8 hoog aangeschreven, onderzoeksintensieve universiteiten in de EU, die zich inzetten voor de sociale impact en betrokkenheid bij de gemeenschappen.

 • Valorisatie

  7. Benadert de instelling actief externe partners om kennis over duurzaamheid te valoriseren?

  • Ja, dit is opgenomen in ons beleid

  Zo ja, welke van de volgende punten zijn van toepassing?

  • Naar aanleiding van het beleid hebben we een strategie ontwikkeld voor de implementatie van het beleid en doelen vastgesteld in een lange termijnvisie.
  • De strategie is geïmplementeerd en wordt gemonitord.
  • Studenten en andere stakeholders worden betrokken bij het proces.
  • Deze beleids- en visiedocumenten zijn transparant in te zien, en online te vinden.

  De implementatie benadering van de duurzaamheid valorisatie strategie is te zien in de Roadmap Sustainable VU Amsterdam 2020-2025. Er wordt gemonitord in de reguliere controle van de strategie implementatie wat de progressie is op de valorisatie doelstellingen.

  In het de Aurora SDG research dashboard is ook te zien hoe ons onderzoek bijdraagt aan publieke beleidsstukken. Door het op deze manier te monitoren is duidelijk te zien hoe ons onderzoek direct wordt gevaloriseerd naar de samenleving. De gegevens kan je vinden in het SDG research Dashboard.

  De VU stimuleert onderzoekers ook actief aan de slag te gaan met de SDG’s en impact te genereren met het onderzoek. Een voorbeeld hiervan was de workshop 'Societal Impact toolkit workshop for the SDG’s@VU Amsterdam'. In deze workshop hebben de onderzoekers geleerd hoe de SDG’s te integreren in onderzoeksprojecten.

  Daarnaast stimuleren we ook (duurzame) valorisatie projecten van studenten. Een voorbeeld hiervan is CarbonCancel. Dit is opgezet door een groep VU studenten en helpt in het berekenen van je eigen CO2-voetafdruk en biedt je de mogelijkheid om het te compenseren. Lees meer informatie over CarbonCancel op de VU-site.

  Vanuit de VU duurzaamheid strategie wordt gewerkt aan het opstellen van een methode om start-ups aan de VU een lichte versie van SDG reporting te laten doen. Zo worden start-ups vanaf het begin geprikkeld om na te denken over de bijdragen aan een duurzamere wereld en krijgt de VU een duidelijker overzicht van haar bijdragen van verschillende start-ups. De doelstelling staat genoemd in de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2021 en op de duurzaamheid valorisatie pagina.

  The Green Action Lab

  Een van de duurzame valorisatie initiatieven is het Green Action Lab.  Het Green Action Lab is een “match-making” dienst van de Green Office, waarbij studenten en onderzoekers met elkaar worden verbonden door middel van impactvol duurzaamheidsonderzoek. Het Green Action Lab haalt onderzoeksvragen op van binnen en buiten de VU. Vervolgens worden hier onderzoekers van het Amsterdam Sustainability Institute (ASI) aan verbonden. Daarna wordt er een match gezocht met studenten die aan de slag kunnen met de duurzaamheidvraag. Op deze manier creëren we kansen voor scripties en cursussen op basis van echte wereldproblemen. Dit jaar is het Green Action Lab gestart en doen de eerste studenten hun thesis onderzoek naar deze problemen. Zo dragen ze al tijdens hun studie bij aan een betere wereld.

  Duurzame kennisoverdracht
  Een ander initiatief is het opstellen van criteria voor duurzame samenwerkingen tussen de VU en externe (onderzoeks)partijen. Met welke partijen wil je als VU wél en welke juist niet in zee? Deze vraag gaan we de komende maanden met elkaar beantwoorden. 

  Faculty of impact

  De Faculty of Impact biedt een tweejarig programma voor ondernemende onderzoekers, waarin zij zich volledig kunnen focussen op het in de wereld brengen van hun vinding. Mirjam van Praag, bestuurlijk trekker Impact en Valorisatie bij de VSNU en voorzitter college van bestuur Vrije Universiteit Amsterdam: ‘De Faculty of Impact geeft wetenschappers die met een startup hun maatschappelijke impact willen vergroten een unieke kans. In dit tweejarig programma krijgen ze de tijd, middelen, ondersteuning en training die nodig zijn voor wetenschappelijke ondernemers. Zo kunnen we meer maatschappelijke waarde uit de wetenschap halen.’ Het nationaal programma voor wetenschappers die op basis van hun onderzoek een bedrijf willen starten, is een initiatief van de Nederlandse universiteiten samen met Techleap en NWO.

  Een van de sub thema’s van de impact faculty is de energietransitie. De subthema’s binnen het thema Energietransitie en Duurzaamheid zijn: klimaat en energie, circulaire economie en toekomstbestendige mobiliteitssystemen. Vooral welkom zijn projecten met betrekking tot de volgende acht doelen: Zie de link naar de Faculty of Impact: https://facultyofimpact.nl/.

Bedrijfsvoering

 • Reductie emissies

  8. Heeft de instelling een langetermijnvisie om de ecologische voetafdruk te verminderen en is deze visie in lijn met het klimaatakkoord van Parijs?

  • Dit is opgenomen in ons beleid

  Zo ja, welke van de volgende punten zijn van toepassing?

  • Naar aanleiding van het beleid hebben we een strategie ontwikkeld voor de implementatie van het beleid en doelen vastgesteld.
  • De strategie is geïmplementeerd en wordt gemonitord.
  • Studenten en andere stakeholders worden betrokken bij het proces. 
  • Deze beleids- en visiedocumenten zijn transparant in te zien, en online te vinden.

  Visie voor de toekomst

  • In de Strategie VU 2020-2025  heeft de VU stevige ambities geformuleerd die inspelen op de ontwikkelingen om haar heen op het gebied van onderwijs, onderzoek, valorisatie en bedrijfsvoering. Daarbij zet zij in op speerpunten die richting geven aan ons handelen: duurzaam, ondernemend en divers. In de strategie is een van de doelen in 2028 tot de top 3 te behoren et gebied van duurzame, betaalbare en betrouwbare energie-opwekking van universiteiten en academische ziekenhuizen in Nederland. Dat doet de VU o.a. door energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen.
  • Deze ambitie om de ecologische voetafdruk te verminderen is o.a. uitgewerkt in het EnergieMasterplan (EMP) en de routekaart (zie hieronder).
  • Het Masterplan Campusontwikkeling 2014 VU/VUmc beschrijft wat VU en VUmc willen en hoe zij dat willen doen: weloverwogen, met een duidelijk doel, stap voor stap, duurzaam en met oog voor de omgeving (pagina 4 van het masterplan). Het plan beschouwt 3 periodes: tot 2020, van 2020 tot 2030 en na 2030 (pagina 71 e.v.). Op pagina 11 staat dat VU en VUmc staan voor duurzaamheid, zowel in wetenschappelijk onderzoek als op hun campus. Duurzaamheid is dan ook één van de pijlers van het plan. Zoals aangegeven op pagina 56 gaat de VU gaat in haar bedrijfsvoering voor de lange(re) termijn uit van het Energie Masterplan (pagina 58), het huidige beleid voor mobiliteit en duurzaamheid van de gebouwen middels BREEAM-systematiek. Met deze plannen voldoet de VU ruimschoots aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs.

  Energie Masterplan (EMP)

  De klimaatagenda van de VU is zeer ambitieus en vooruitziend, gebaseerd op een pakket van maatregelen voor het verkleinen van de ecologische voetafdruk verminderen van de broeikasgasemissies. CCE, VU en VUmc hebben in samenwerking een Energie Masterplan (EMP) geschreven voor de toekomstige energieopwekking van de VU campus. Het EMP is een lange termijn visiedocument op de energiehuishouding voor de VU Campus van VU en VUmc. Het is gericht op een zo hoog mogelijke leveringszekerheid en een zo duurzaam mogelijke campus. Het EMP en de visie voor campusontwikkeling van de VU is als een integraal geheel te bezien.

  EMP in het kort:

  • Campus (nagenoeg) gasvrij in 2035 (buiten het gas wat in de labs nodig is voor onderzoek). Tevens is de VU in 2035 maximaal fossielvrij.
  • Grootschalige collectieve WKO inzetten gecombineerd met aansluiting op externe energienetten waar mogelijk. Indien noodzakelijk vanwege afwijkende temperatuurniveaus kunnen enkele bestaande gebouwen worden voorzien van aangepaste voorzieningen.
  • Warmte- en koude netten Zuidas combineren met collectieve WKO
  • Nieuwe of gerenoveerde gebouwen worden geschikt gemaakt voor aansluiting op nieuwe energiesystemen (WKO/Nuon: laag temperatuur verwarming, hoog temperatuur koeling).
  • Grootschalig groen inkopen, kleinschalig zelf opwekken: zelf meer duurzaam opwekken dan strikt vanuit de wetgeving noodzakelijk is moet mogelijk blijven, PV, urban wind, bio-energie, energieopslag, etc. moeten geïntegreerd kunnen worden.

  In het masterplan zijn de ambities en doelen die er zijn plus welke stappen er worden genomen, aangegeven. Dit betekent dat de VU campus fossielvrij is in 2035. In de klimaatbrief van maart 2019 is dit zo ook verwoord. De uitvoering van het EMP wordt geïmplementeerd en gemonitord onder meer in de VU-brede jaarplancyclus. Per kwartaal worden rapportages door de diensten opgesteld met deze informatie en die rapportages worden bij het Bureau Bestuurszaken van het CvB behandeld.

  Routekaart Klimaatakkoord

  In VSNU verband (nu Universiteiten van Nederland) is in 2019 een eerste routekaart Klimaatakkoord opgesteld. Deze routekaart is begin 2020 nader uitgewerkt in scenario's voor 2030 en 2050. Universiteiten zetten met deze scenario's in op een uitstootreductie van 84% in 2030 en 96% in 2050. De VU beschikt over haar eigen routekaart en draagt daarmee bij bij aan het behalen van de doelstellingen in het klimaatakkoord van Parijs.

  Meerjaren afspraak Energie-Efficiency (MJA)

  VU heeft zich aangesloten bij het MJA-convenant met de overheid. MJA staat voor MeerJarenAfspraak Energie-Efficiency. Hierin spreken we onder andere af dat we jaarlijks 2% energie efficiency behalen in de gebouwen. Het is ook in het beleid van de VU opgenomen dat we jaarlijks dit percentage energie-efficiency als doel hebben. De laatste MJA stamt uit 2008 en kregen concreet vorm in energie-efficiëntie plannen (EEP’s), die bedrijven elke 4 jaar opstelden.

  Elk jaar monitorden overheid en bedrijfsleven of de energiebesparing op koers lag. Per december 2020 is het convenant MJA-3 afgelopen en is er nog geen nieuw convenant door de overheid gevormd. Ondanks het ontbrekende convenant en dus het ontbrekende wettelijk kader heeft de VU aangegeven toch minimaal 2% energie-efficiency te willen behalen. Dus ook in 2021 zijn er weer maatregelen uitgevoerd om het energieverbruik te reduceren. Denk aan green ICT, vervangen verlichting naar energiezuinige verlichting en meer. Daarnaast neemt de VU actief deel met leden van de klankbord groep aan het totstandkoming van en nieuw convenant.

  Klimaattafel

  In 2019 is op de VU een klimaattafel georganiseerd voor studenten, stakeholders en medewerkers. Zij zijn op deze wijze samen verder uitgedaagd om mee te denken over de mogelijkheden om de ecologische voetafdruk door directe activiteiten en indirecte activiteiten verder te verlagen.

  THE ranking

  De Vrije Universiteit stond in 2020 op de tweede plek wereldwijd in de Times Higher Education op het gebied van Climate Action. In 2021 was dit opgeschoven naar plaats 19. Ook heeft de VU de bijdrage aan de 17 SDG’s in kaart gebracht. Met onderwijs en onderzoek draagt de VU in hoge mate bij aan deze SDG’s. Ook in de bedrijfsvoering en huisvesting worden inspanningen en resultaten gekoppeld    aan de bijdrage aan de SDG’s. In de bijlagen is deze bijdrage inzichtelijk gemaakt.

  Parijsakkoord

  De klimaatdoelstellingen van Parijs zijn duidelijk: de stijging van de wereldwijde gemiddelde temperatuur ruim onder 2 °C en ernaar blijven streven de stijging te beperken tot 1,5 °C, alsmede het streven van de landen om de piek van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd zo snel mogelijk te bereiken. De UNEP, de milieuorganisatie van de VN, heeft berekend: de uitstoot moet tussen 2060-2075 naar 0 voor het halen van de twee graden en al rond 2050 voor anderhalve graad. Het aanleggen van bos wordt door de UNEP als mogelijkheid gezien om kooldioxide aan de atmosfeer te onttrekken.

  Het Energie Masterplan 2035 zorgt ervoor dat de VU, voor het eigen gebruik van elektriciteit en warmte, al in 2035 fossielvrij is. Daarmee voldoet de VU heel ruimschoots aan het in Parijs getekende klimaatakkoord (15 jaar eerder) en gaat ook verder dan de ambities van de gemeente Amsterdam (10 jaar eerder). Ook wordt er gewerkt aan het zoveel mogelijk terugdringen van andere broeikasgassen en zodoende de ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit gebeurt door eisen te stellen bij de aanschaf van LCD-schermen, dubbel glas, PV-panelen, transformatoren, etc. Op dit moment worden dergelijke eisen in Nederland nog niet gesteld. Ook daarmee is de VU een koploper. Aan Klimaattafels werkt de VU dit beleid verder uit, voor de VU en ook voor de bedrijven op de Zuidas.

  Met het verder vergroenen van de campus in de komende periode wordt koolstofdioxide uit de atmosfeer vastgelegd in planten en bomen. Hiermee wordt het (versterkte) broeikaseffect verder teruggedrongen. Ook wordt door groen-blauwe daken op de universiteitsgebouwen de luchtkwaliteit verbeterd en wordt water langer vastgehouden in geval van extreme neerslag. Ook werkt ‘groen’ verkoelend waardoor hittestress wordt tegengegaan. Biodiversiteitsverbeterende maatregelen maken eveneens een onderdeel uit van de vergroening.

  Mobiliteit

  Door ligging van en maatregelen door de VU komen vrijwel alle studenten en medewerkers met openbaar vervoer, lopend of met de fiets. Slechts 100 van de 4.600 medewerkers komen dagelijks met de auto naar de VU (getallen bij benadering). Het groen vervoerbeleid is enorm succesvol en wordt de komende tien jaar verder geïntensiveerd. In de klimaatbrief van maart 2019 is dit zo ook verwoord. Voorbeeld: de nieuwe fietsenstalling op het campusplein, waar eerst auto’s stonden geparkeerd, is nu een met groene hagen omzoomde fietsenstalling waar fietscoaches gastheer zijn (de fietscoaches waren vroeger jongeren met een uitkering en zijn in dienst bij de VU).

  Ook is er aandacht voor het drastisch verminderen, met inzichtelijke targets, van vliegverkeer, onder andere door een kritische afweging bij reizen; het gebruik van alternatief vervoer en het investeren in klimaatvriendelijke communicatie-alternatieven en gedragsverandering om deelname op afstand aan academisch overleg, conferenties en uitwisseling mogelijk te maken. Het vervoersbeleid is voor iedereen in te zien.

  Als onderdeel van groenere mobiliteit en bijdragen aan de gezondheid van medewerkers participeert de VU in de “fietsmissie hoger onderwijs”. Daarmee streeft de VU naar een toename van het fiets gebruik van medewerkers met 10%. .

  Aangepaste regeling voor duurzamer reizen op de VU

  Vanaf 1 januari 2022 kiest de VU voor duurzame reisopties bij dienstreizen, die minder belastend zijn voor het milieu. De VU neemt verantwoordelijkheid voor mens en planeet. Dat is onderdeel van onze missie. We streven naar een klimaatneutrale universiteit, conform het Parijs akkoord. Om dit te realiseren, zullen we al onze activiteiten kritisch tegen het licht moeten houden.

  In dit kader is er een nieuwe richtlijn opgesteld voor dienstreizen.

  Gebouwen volgens BREEAM

  De VU-campus zal in de komende 10 jaar uitgroeien tot een duurzaam gebied waarin het prettig studeren, werken, ontspannen en wonen is. De VU realiseert in huisvesting zeer hoge duurzaamheidseisen en maakt gebruik van de BREEAM methodiek om haar ambities en prestaties inzichtelijk te maken. De ambities en doelen evenals welke stappen er zijn, zijn vastgelegd in de programma’s van eisen en ‘zichtbaar’ in de gerealiseerde gebouwen.

  Duurzaam onderhoudsbeleid

  De VU zal haar gebouwen duurzaam onderhouden en heeft dit vastgelegd in nieuw onderhoudsbeleid. Dit duurzame onderhoudsbeleid is onlosmakelijk verbonden met de duurzame nieuwbouw op de VU Campus. Behalve het realiseren van deze duurzame nieuwbouw is meteen ook vastgelegd op welke wijze deze duurzame gebouwen, duurzaam onderhouden worden. Duurzaamheid is nadrukkelijk en integraal onderdeel van de aanbesteding van het onderhoud van de gebouwen. In de duurzaam meerjarenonderhoudsplanning (DMJOP) zijn de benodigde activiteiten opgenomen die, per gebouw, uitgevoerd moeten worden om tenminste aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te voldoen: in 2030 49% CO2 reductie en in 2050 95% CO2 reductie.

  Vernieuwde visie op afval

  In 2019 is een nieuwe Europese Aanbesteding afval afgerond. Een nieuw opgestelde “visie op afval” (pag. 5 van het handboek afvalbeheer), vormt een van de uitgangspunten van deze aanbesteding. Deze visie heeft een reikwijdte van de komende 10 jaren.

  De ambitie van de VU in deze visie luidt als volgt: “Het is onze ambitie om de hoeveelheid afval op de VU te verminderen (preventie), afvalstromen (beter) te scheiden en de bewustwording onder studenten, stakeholders en medewerkers te vergroten. De VU draagt zo bij aan een circulaire economie. De inzameling van afval is eenvoudig, gebruiksvriendelijk en past in het ‘straatbeeld’ van de VU. De afvoer en verwerking van afval is uitbesteed aan een erkende afval leverancier. Afval wordt op een veilige en duurzame manier opgeslagen en afgevoerd. Afval wordt zo milieuvriendelijk mogelijk verwerkt. Dit alles doen we op een efficiënte en effectieve manier, waarbij we samenwerken met onze partners. Onze communicatie hierover is helder en transparant”.

  In de visie zijn zeven speerpunten benoemd:

  • Minder afval met als doelstelling 10% minder afval in 2022 tov 2017
  • Meer bewustwording
  • Beter scheiden van afval met als eerste stap 15% afval meer te scheiden
  • Zo hoog mogelijk ‘op de ladder’, dus milieuvriendelijke verwerking
  • Veiligheid voorop
  • Actief sturen
  • Afspraken met externe partijen

  Zie ook antwoord 10.

  Water

  De VU-visie en het -beleid is om aan de voorkant zoveel als mogelijk water te besparen (input middelen doelstelling). Deze doelstelling is vertaald in de standaard/generiek Programma van Eisen voor nieuwbouw en verbouw. Zie ook antwoord 9.

  Duurzame catering

  De catering wordt langs verschillende sporen verduurzaamd: Fairtrade, EKO-keurmerk, lokale producten/erkende streekproducten, seizoensproducten, dierenwelzijn. Zie ook antwoord 17. Voor duurzame catering en vending is ook vastgelegd dat er kwartaaloverleg met studenten van de Green Office plaatsvindt om verdere duurzaamheids mogelijkheden te bespreken. Daarnaast is de ambitie een PET-watervrije campus te worden. Zie ook antwoord 13. De ambitie is dat de VU in 2025 100% vegetarisch en zoveel mogelijk veganistisch is. Daarvoor wordt in de eerste helft van 2022 een roadmap opgesteld en deze wordt ook via de VU-website gedeeld.

  Duurzaam inkopen

  Voor duurzaam inkopen is het beleid vastgelegd in het geactualiseerde inkoopbeleid.

  Zie ook antwoord op vraag 15.

  Duurzamer printen

  Sinds augustus 2021 zijn we in samenwerking met IT bezig om een awareness campagne op te stellen die de VU gemeenschap bewuster moet maken van het printgedrag op de VU. Het einddoel is het reduceren van papierverbruik. Het implementeren van pop-ups alvorens te printen, het toepassen van ecofonts, gebruik van gerecycled papier en het doorvoeren van beleidswijzigingen zijn onderdelen van het project. 

  Monitoring en rapportage

  Emissies worden gemonitord en gerapporteerd onder meer in de Milieubarometer. Verder zijn de acties ter verkleining van de ecologische voetafdruk uit Sustainable Campus 2020-2025 (bijvoorbeeld Fossielvrije Campus (7.2), Vergroenen en vernieuwen (11.1), Zero Waste Zuidas (12.2), Energievraagreductie (13.6) en Duurzame mobiliteit (13.7)) opgenomen in de jaarplancyclus van de diensten. In die cyclus wordt de voortgang via kwartaalrapportages door Bureau Bestuurszaken van het College van Bestuur bewaakt. Bij het opstellen van deze acties en Sustainable Campus 2020-2025 zijn studenten en andere stakeholders intensief betrokken. Verder monitort het Programmateam alle beschreven projecten in onderlinge samenhang. Studenten zijn hierin vertegenwoordigd via het Green Office. Met het KPI-dashboard Cluster Organisation wordt de voortgang permanent gemonitord van de projecten. Dit KPI-dashboard wordt ook gebruikt om het CvB en het kernteam duurzaamheid met vertegenwoordiging van de studentenraad op de hoogte te houden over de voortgang van het verduurzamen van de campus.

  Specifiek voorbeeld van hoe medewerkers en studenten worden betrokken is de SDG Academy over de fossielvrije campus, georganiseerd door het ASI.

 • Energieverbruik

  9. Zijn er maatregelen om het energieverbruik in uw instelling te verminderen?

  • Ja, dit is opgenomen in ons beleid

  Zo ja, welke van de volgende punten zijn van toepassing?

  • Naar aanleiding van het beleid hebben we een strategie ontwikkeld voor de implementatie van het beleid en doelen vastgesteld.
  • De strategie is geïmplementeerd en wordt gemonitord.
  • Studenten en andere stakeholders worden betrokken bij het proces.
  • Deze beleids- en visiedocumenten zijn transparant in te zien, en online te vinden.

  De VU Campus wordt stapsgewijs vernieuwd als onderdeel van de lange termijn strategie. Deze vernieuwing van de campus, deels door vervanging, deels door renovatie, is noodzakelijk omdat een aantal gebouwen functioneel en technisch verouderd is. Bij deze verbeteringen stellen wij hoge duurzaamheideisen waaronder vermindering van het energieverbruik. Zowel bij renovatie, nieuwbouw als sloop wordt gebruik van de BREEAM methodiek van de Dutch Green Building Council om haar ambitie en prestatie inzichtelijk te maken. BREAAM is de meest toonaangevende methode voor implementatie en monitoring van duurzaamheidsmaatregelen in de gebouwde omgeving.

  Op het gebied van energie heeft de VU de volgende eisen:

  • Fossielvrij in 2035, zie onder 4 van het Energie Masterplan
  • Breeam excellent voor nieuwbouw
  • Reeds aanwezige vastgoed te certificeren voor BREEAM in Use met een niveau van minimaal Good. Met deze certificering is weer een stap gezet in de ontwikkeling van een duurzame en leefbare campus
  • 2% energie-efficiency per jaar

  Transitie naar een fossielvrije campus

  De zogenaamde sectorale routekaart staat centraal bij de gebouwgebonden energiestrategie van de VU. Bij de vaststelling van deze routekaart is overeengekomen dat de instellingen iedere twee jaar rapporteren aan hun centrale organisatie en vijfjaarlijks rapporteert de hoger onderwijssector aan de Rijksoverheid. Bij de Instellingsroutekaart staan de VU-gebouwen op de campus centraal: welke maatregelen zijn precies voorzien en wat is de CO2-reductie van deze maatregelen, per maatregel, in de periode tot 2050? Hierbij wordt onderscheid gemaakt in reeds bestaande gebouwen en ook in nieuw te bouwen gebouwen. De te nemen maatregelen in bestaande gebouwen zijn beschreven in het duurzame onderhoudsbeleid FCO Vastgoedbeheer.

  De VU zet zich - samen met andere lokale organisaties op de Zuidas - in op een verdere verduurzaming van het gebied. Aardgasvrij is een van de duurzame ambities op de Zuidas. Ook wordt aandacht geschonken aan de energieneutrale Zuidasambities van de VU.

  Nieuwbouw

  Nieuwe gebouwen worden voor zover mogelijk ontworpen en gecertificeerd volgens BREEAM Nieuwbouw op het niveau Excellent. Het Nieuwe Universiteitsgebouw heeft voor het ontwerp het BREAAM-certificaat Excellent behaald. Het Onderzoeksgebouw VU is in ontwerp en op grond van het definitief ontwerp verwacht de VU net als voor het Nieuwe Universiteitsgebouw het niveau excellent te halen.

  Het W&N-gebouw wordt zo duurzaam mogelijk gesloopt. Het Onderzoeksgebouw VU wordt een laboratoriumgebouw dat niet binnen de scope van de standaard beoordelingsrichtlijn valt. De VU heeft samen met de DGBC een maatwerktraject opgestart om tot een 'BREEAM-bespoke' beoordelingsrichtlijn te komen. Een bespoke richtlijn is een richtlijn voor gebouwen waarvoor nog geen vastgestelde richtlijn bestaat. Vastgestelde richtlijnen bestaan bijvoorbeeld voor kantoren, retail, zie www.breeam.nl.

  Bestaande bouw

  Bestaande gebouwen zijn inmiddels jaren getoetst aan BREEAM In Use. Conform de richtlijnen van BREEAM wordt deze toetsing periodiek herhaald. Het Opleidingsinstituut Zorg en Welzijn (OZW) is het eerste bestaande gebouw dat getoetst is aan BREEAM en heeft niveau very good voor zowel Asset als Beheer en Energielabel B. Het Initium gebouw, met Energielabel A, behaalde als eerste onderwijsgebouw in Nederland het duurzaamheidscertificaat in BREEAM NL In-Use voor Hoger Onderwijs. Dit gebouw heeft scores Excellent voor Asset, Good voor beheer en Very Good in de categorie Gebruik. Het kantorendeel van het ACTA gebouw is getoetst op Asset niveau Very Good. Het Hoofdgebouw, een pand van bijna 100.000 m2 met kantoren, onderwijs- en andere voorzieningen, is gecertificeerd met de scores Good in de categorie Beheer en Good in de categorie Asset.

  Overgangsfase

  De VU campus zit nu in de transitie naar een duurzame campus, duurzame nieuwbouw zoals O|2 Labgebouw is al opgeleverd, maar de bestaande oudbouw zoals W&N is pas de komende jaren compleet gesloopt (dit gebeurt in fases). Daarom heeft de VU campus nu tijdelijke een (licht) verhoogd energieverbruik, de onderzoekers die stapsgewijs vertrekken uit W&N en hun nieuwe werkplek inrichten in nieuwe gebouwen zoals O|2 Labgebouw en het Onderzoeksgebouw.

  2% energie-efficiency per jaar

  In 2016 heeft de VU het Energie Efficiency Plan 2017-2020 geschreven. Hierin staat beschreven hoe de VU jaarlijks 2% energie-efficiency gaat behalen en het energieverbruik te verminderen. Ook over 2021 zijn meer dan 2% aan energiebesparende maatregelen uitgevoerd. Dit wordt gemonitord en intern en extern gerapporteerd. In de Milieubarometer geeft de VU – vanaf 2003 – jaarlijks aan wat de carbon footprint is en hoe deze zich ontwikkelt. Een carbon footprint laat zien hoeveel broeikasgas wordt uitgestoten en eventueel wordt gecompenseerd door inkoop van CO2-compensatie.

  Een mooie erkenning voor het verminderen van het energieverbruik kreeg de VU van Urgenda. Rond middernacht op 15/12/2020 zijn bij de VU (bijna) alle lichten uit.

  Op 30 januari 2021 zijn de DRUPS (diesel rotating uninterruptible power supplies) in werking gezet. Daarmee heeft de VU nu een volledig gasvrije noodstroomvoorziening. De DRUPS zijn een belangrijk onderdeel van de transitie naar een fossielvrije campus en zorgen tegelijkertijd ook voor een reductie van het energieverbruik. In onderstaand grafiek wordt de reductie van de CO2-footprint duidelijk gemaakt door 2020 (zonder DRUPS) te vergelijken met 2021 (met DRUPS).

  Verder zijn de acties om het energieverbruik te verminderen uit Sustainable Campus 2020-2025 (bijvoorbeeld Verhogen energiebewustzijn (13.2), Energievraagreductie (13.6) en Klimaatakkoord Nederland: Routekaart Nederlandse Universiteiten (13.8)) opgenomen in de jaarplancyclus van de diensten. In die cyclus wordt de voortgang via kwartaalrapportages door Bureau Bestuurszaken van het College van Bestuur bewaakt. Bij het opstellen van deze acties en Sustainable Campus 2020-2025 zijn studenten en andere stakeholders intensief betrokken. Verder monitort het Clusterteam alle beschreven projecten in onderlinge samenhang. Met het KPI-dashboard Cluster Organisation wordt de voortgang permanent gemonitord van de  projecten. Dit KPI-dashboard wordt ook gebruikt om het CvB op de hoogte te houden over de voortgang van het verduurzamen van de campus. Studenten zijn ook in het VU-brede Green Team vertegenwoordigd via het Green Office en de Studentenraad. In het Green Team worden maandelijks alle duurzaamheidsinitiatieven aan de hand van de SDG’s van de VU besproken. Het Green Team maakt ook een onderdeel uit van het Strategieteam van de VU waarin alle speerpunten en ambities worden besproken/gemonitord/begeleid.

  Specifiek voorbeeld van hoe medewerkers en studenten worden betrokken is de SDG Academy over de fossielvrije campus, georganiseerd door het ASI.

 • Waterverbruik

  10. Zijn er maatregelen om het waterverbruik rondom uw instelling te verduurzamen?

  • Ja, dit is opgenomen in ons beleid

  Zo ja, welke van de volgende punten zijn van toepassing?

  • Naar aanleiding van het beleid hebben we een strategie ontwikkeld voor de implementatie van het beleid en doelen vastgesteld.
  • De strategie is geïmplementeerd en wordt gemonitord.
  • Studenten en andere stakeholders worden betrokken bij het proces. 
  • Deze beleids- en visiedocumenten zijn transparant in te zien, en online te vinden.

  Het programma “Sustainable Campus” bevat zowel expliciet als impliciet beleid tot het verduurzamen van het waterverbruik. Expliciet in de projecten 6.1 (Join the pipe), 6.2 (Made blue), en 14.2, (Water besparen met technische maatregelen) en impliciet in de BREEAM beoordeling van de gebouwen en in verduurzaming van de energievoorziening. BREEAM kent een aantal maatregelen voor verduurzaming van waterverbruik en bij verduurzaming van de energievoorziening zal ook de koeling in koeltorens waarbij veel water wordt verbruikt, veel minder nodig zijn.

  De projecten in het programma zijn onderdeel van (meer-)jarenplannen van de diensten en de voortgang wordt bewaakt in de planning en controlcyclus. Studenten en medewerkers maken deel uit van de organisatie van de cyclus, door deelname van de USR (universitaire studentenraad) en OR.

  Verder monitort het Programmateam alle beschreven projecten in onderlinge samenhang. Studenten zijn hierin vertegenwoordigd via het Green Office. Met het KPI-dashboard Cluster Organisation wordt de voortgang permanent gemonitord van de projecten. Dit KPI-dashboard wordt ook gebruikt om het CvB op de hoogte te houden over de voortgang van het verduurzamen van de campus.

  Voor de presentatie van het waterverbruik gebruikt de VU de milieubarometer. In deze milieubarometer is voor eenieder publiekelijk inzichtelijk wat de milieuverbeteringen in de laatste 5 jaar, sinds 2014, zijn. Daarnaast zit de VU campus in een transitie naar een duurzame campus, duurzame nieuwbouw zoals het O|2 Labgebouw, maar de bestaande oudbouw zoals W&N is pas in 2023 compleet gesloopt (dit gebeurt in fases). Als de campus vernieuwd is, kan er een echte besparingsdoelstelling opgesteld worden.

   We nemen heel veel technische waterbesparende maatregelen:

  • Via de BREEAM-beoordeling: BREEAM kent een aantal criteria voor een zuinig gebruik van water.
  • Via het Generiek Programma van Eisen: eisen waaraan nieuwbouw en verbouw moeten voldoen. De VU-visie en het -beleid is om aan de voorkant zoveel als mogelijk water te besparen (input middelen doelstelling). Deze doelstelling is vertaalt in de standaard/generiek Programma van Eisen voor nieuwbouw en verbouw.
  • De VU onderzoekt momenteel de mogelijkheden tot waterbesparing bij 3 processen in het Coördinatiecentrum Energie die veel water verbruiken:  o spuien van de koeltorens. Door verdamping is suppletie van water nodig  o spuien van de afgassenketel van de turbines. In de afgassenketel wordt warmte uit de uitlaatgassen teruggewonnen  o productie van demi-water. Demi-water (water met minder mineralen) is nodig in bijv. onderzoekslaboratoria

  Verder zijn er op de VU ook nog campagnes voor schoner drinkwater in landen waar dit niet vanzelfsprekend is.

  Made blue

  663 miljoen mensen op aarde hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Daar doen we samen wat aan: een liter voor een liter. Elke consumptie die uit een koffieautomaat komt, zorgt voor net zoveel liter schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. In 2018 heeft de VU 283.691 liter schoon drinkwater gedoneerd aan Made Blue. Met dit aantal geven zij 28 kinderen op school en 1 gezin thuis toegang tot schoon drinkwater voor de komende 10 jaar. In 2020 is 137.028 liter schoon drinkwater gedoneerd. Vanaf 2021 is het Made Blue programma gestopt bij de VU en is overgeschakeld op 100% Join the Pipe.

  Earth water

  Sinds kort is in de vending machine van de VU Earth water verkrijgbaar en hoef je ook geen PET-fles met water te kopen. Earth water is verpakt in een duurzame verpakking. EARTH Water staat bovendien 100% van de nettowinst af aan waterprojecten in Azië en Afrika.

  Join The Pipe

  Op plaatsen waar veel studenten en medewerkers komen op de campus, zijn Join the Pipe punten te vinden. Het bijbehorende hervulbare waterflesje is te koop via de vending machine op de VU. Geen smoes dus meer dat je geen hervulbaar flesje bij je hebt. Met de opbrengsten van de flessen en tappunten in Europa zet Join the Pipe waterprojecten op in ontwikkelingslanden. Voor iedere BOGO-Bottle die wordt verkocht, wordt een fles aan een schoolkind in een ontwikkelingsland gedoneerd.

  Het watergebruik wordt gemonitord en gerapporteerd onder meer in de Milieubarometer. Verder zijn de waterbesparingsacties uit Sustainable Campus 2020-2025 (bijvoorbeeld Join the Pipe (6.1), Made blue (6.2) en Water besparen met technische maatregelen (14.2)) opgenomen in de jaarplancyclus van de diensten. In die cyclus wordt de voortgang via kwartaalrapportages door Bureau Bestuurszaken van het CvB bewaakt. Bij het opstellen van deze acties en Sustainable Campus 2020-2025 zijn studenten en andere stakeholders intensief betrokken. Verder monitort het Programmateam alle beschreven projecten in onderlinge samenhang. Studenten zijn hierin vertegenwoordigd via het Green Office. Met het KPI-dashboard Cluster Organisation wordt de voortgang permanent gemonitord van de projecten. Dit KPI-dashboard wordt ook gebruikt om het CvB op de hoogte te houden over de voortgang van het verduurzamen van de campus.

 • Afvalbeleid

  11. Zijn er maatregelen om het afvalbeleid rondom uw instelling te verduurzamen?

  • Ja, dit is opgenomen in ons beleid

  Zo ja, welke van de volgende punten zijn van toepassing?

  • Naar aanleiding van het beleid hebben we een strategie ontwikkeld voor de implementatie van het beleid en doelen vastgesteld.
  • De strategie is geïmplementeerd en wordt gemonitord. 
  • Studenten en andere stakeholders worden betrokken bij het proces. 
  • Deze beleids- en visiedocumenten zijn transparant in te zien, en online te vinden.

  Behalve in Sustainable Campus staat het afvalbeleid inclusief verduurzaming ook beschreven in de Product- en Dienstencatalogus van de Facilitaire Campus Organisatie (FCO). De ambitie van de VU is onlangs weer bekrachtigd in de ambitieverklaring 2021-2025 met de Green Business Club van de Zuidas. In deze verklaring staat voor afval Zero Waste (zie onder) en 2 concrete ambities voor voedsel en circulaire inkoop.

  Concreet is het afvalbeleid beschreven in de “visie op afval” dat is beschreven in het handboek afvalbeheer.

  Voor de presentatie van de resultaten van het afvalbeleid gebruikt de VU de milieubarometer. In deze milieubarometer is voor eenieder publiekelijk inzichtelijk wat de milieuverbeteringen op afvalgebied in de laatste 7 jaar, sinds 2014, zijn.

  De VU scheidt de afvalstoffen in meer dan 20 fracties. Voor de toekomst wordt nog meer ingezet op het scheiden van kunststoffen uit het restafval en betere afvoer van E-waste. De VU blijft streven naar een vermindering van de hoeveelheid afvalstoffen door bij het inkopen van goederen eisen te stellen aan terugname van verpakkingen door leveranciers en eisen te stellen aan de verpakkingen zelf om zo bij te dragen aan een meer circulaire economie.

  Door de coronamaatregelen waren er vanaf medio maart veel minder mensen op de campus. Het directe gevolg is te zien in de hoeveelheid afval. Dit is ook in 2021 zo geweest . Het heeft geen zin om hier conclusies aan te verbinden. Een aantal initiatieven zijn hierom ook uitgesteld, en worden in de loop van 2022 gestart.

  De milieubarometer is voor eenieder beschikbaar via de website Duurzaamheid.

  Concrete acties van de afgelopen jaren en ambities die thans in uitvoering zijn:

  • De VU werkt in de Amsterdam Economic Board samen met bedrijven, andere kennisinstellingen en overheden aan de slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam. Zij neemt actief deel aan het initiatief “inkopen met impact” die zich richt op circulair inkopen.
  • De VU is één van de kennisinstellingen die deelneemt aan VANG (van afval naar grondstof) van Rijkswaterstaat
  • Er worden gesprekken gestart met een aantal partijen om het restafval beter te scheiden. Naast de afvalinzamelaars en aanbieders van eten en drinken op de campus, zijn dat SOOP Pantar, Dysons, Rondo, Waste Brothers.
  • In de Buyer Group ICT hardware werken we samen met onder meer overheden en andere voor ICT-keten die volledig circulair, klimaatneutraal, transparant en eerlijk is.
  • In 2019 is een nieuwe Europese Aanbesteding afval uitgevoerd. Een nieuw opgestelde “visie op afval” vormt een van de uitgangspunten van deze aanbesteding. De ambitie van de VU in deze visie luidt als volgt: “Het is onze ambitie om de hoeveelheid afval op de VU te verminderen (preventie), afvalstromen (beter) te scheiden en de bewustwording onder studenten en medewerkers te vergroten. De VU draagt zo bij aan een circulaire economie. De inzameling van afval is eenvoudig, gebruiksvriendelijk en past in het ‘straatbeeld’ van de VU. De afvoer en verwerking van afval is uitbesteed aan een erkende afvalinzamelaar. Afval wordt op een veilige en duurzame manier opgeslagen en afgevoerd. Afval wordt zo milieuvriendelijk mogelijk verwerkt. Dit alles doen we op een efficiënte en effectieve manier, waarbij we samenwerken met onze partners. Onze communicatie hierover is helder en transparant”.  In de visie zijn zeven speerpunten benoemd:
  1. Minder afval met als doelstelling 10% minder afval in 2022 tov 2017
  2. Meer bewustwording
  3. Beter scheiden van afval met als eerste stap 15% afval meer te scheiden
  4. Zo hoog mogelijk ‘op de ladder’, dus milieuvriendelijke verwerking
  5. Veiligheid voorop
  6. Actief sturen
  7. Afspraken met externe partijen
  • De Green Business Club (GBC) zet nieuwe stappen door op de campus een SWILL op te zetten die organisch afval verwerkt, water bespaart en energie produceert. Project Join the Pipe wordt ook uitgebreid. Het papiergebruik op de universiteit wordt aangepakt door een nieuw contract met het bedrijf Papyrus dat papier levert. Er wordt een bewustmakingscampagne opgezet om de kennis over afvalscheiding op de campus beter te vergroten. Er wordt een nieuwe samenwerking opgezet met FCO en Gemeente Amstelveen om restafval te verminderen en de afvalstromen te reinigen. Verder zijn er sterkere papieren wc-handdoekjes geïmplementeerd die het gebruik terugbrengen tot slechts 2 handdoekjes voor het handen drogen. Daarnaast is er een bewustwordingscampagne gestart door stickers bij de wasbakken te plaatsen met de tekst 'One or two will do'.
  • Op verschillende locaties op de VU Campus staan grote PET-flessen, waar medewerkers en studenten hun lege PET-flessen in kunnen gooien. Met als doel het terugdringen van plastic afval is The Green Office VU erin geslaagd om een PET-vrije bidonclausule toe te voegen aan het huidige cateraarcontract. Samen met de zeer succesvolle Join the Pipe-navulpunten voor waterflessen verspreid over de campus, zorgt deze verandering voor een nog lagere afhankelijkheid van wegwerp-PET-flessen en daarmee een vermindering van plastic afval. Daarnaast wordt gewerkt aan een PET-vrije frisdrankautomaatclausule voor de gehele campus. Als dit wordt goedgekeurd, betekent dit dat PET-flessen helemaal niet in automaten worden verkocht, waardoor het plastic afval verder wordt verminderd.
  • Naar aanleiding van een uitgevoerde waste-lab: het plaatsen van afvalcontainers voor drie stromen op strategische locaties en waar mogelijk vermindering van het vervangen van vuilniszakken. Het waste-lab is uitgevoerd, momenteel actualiseert de VU haar afvalbeleid in de openbare ruimte op basis van dit onderzoek.
  • Eisen aan e-waste in de aankoop van netwerkapparatuur. Met de leverancier van hardware wordt momenteel gewerkt aan een Document Afspraken & Procedures om apparatuur welke voor recycling bestemd is standaard tenminste volgens de WEEELABEX standaard te verwerken.
  • De VU ambieert voor nieuwbouw en de sloop van het W&N gebouw het niveau excellent van BREEAM. Deze ambitie ligt vast in het Generiek Programma van Eisen, een deel daarvan is een duurzaamheidskeurmerk waarbij het niveau wordt bepaald door de inspanning. De ambitie van de VU is om vrijwel alle credits te behalen die te maken hebben met afval.
  • De Green Office en FCO hebben een afval onderzoek uitgevoerd om te meten hoe het gedrag van mensen verandert als ze afval scheiden moeten. Daarvoor worden alle blauwe afvalbakken voor restafval vervangen door recyclestations om de afvalstromen van de VU schoner te krijgen: restafval vermindert en gescheiden afval neemt toe.
  • Afval en vooral afvalvermindering krijgt permanent aandacht bij bijv. de Green Office. Met het doel zo weinig afval als mogelijk te veroorzaken organiseerde de Green Office meerdere evenementen en workshops zoals een Repaircafé, lezingen en de Afval Lab samen met de Green Business Club.
  • Uit de kast, in de bak! Voor het project Afvalue: uit de kast, in de bak! hebben de Green Business Challengers alles uit de kast getrokken om met mooie displays Zuidassers te bewegen hun oude pakken, overhemden en telefoons in te leveren. VU is een van de participanten bij deze circulaire economie actie en is ook een inzamelpunt van de campagne.
  • Bijdrage aan zero waste ambitie GBC Zuidas: het doel van het project Zero Waste Zuidas is om in gezamenlijkheid met bedrijven op de Zuidas afvalinzamelaars te motiveren om te komen tot nieuwe businessmodellen waarbij hoogwaardige verwerking leidend is en storten, verbranden of in het buitenland laten verwerken tot het verleden gaat behoren. De VU behoort tot de koplopers.

  Afval wordt gemonitord en gerapporteerd onder meer in de Milieubarometer. Verder zijn de op afvalbesparingsacties uit Sustainable Campus 2020-2025 (bijvoorbeeld Verminderen afval (12.1), Zero Waste Zuidas 2030 (12.2) PET (water)vrije Campus (12.4) en Verminderen e-waste (12.7)) opgenomen in de jaarplancyclus van de diensten. In die cyclus wordt de voortgang via kwartaalrapportages door Bureau Bestuurszaken van het CvB bewaakt. Bij het opstellen van deze acties en Sustainable Campus 2020-2025 zijn studenten en andere stakeholders intensief betrokken.

  Verder monitort het Programmateam alle beschreven projecten in onderlinge samenhang. Studenten zijn hierin vertegenwoordigd via het Green Office. Met het KPI-dashboard Cluster Organisation wordt de voortgang permanent gemonitord van de projecten. Dit KPI-dashboard wordt ook gebruikt om het CvB op de hoogte te houden over de voortgang van het verduurzamen van de campus.

 • Mobiliteit

  12. Zijn er maatregelen om de mobiliteit rondom uw instelling te verduurzamen?

  • Vooruitstrevend.

  Het beleidsvoorstel duurzaam dienstreizen is besproken binnen de organisatie met stakeholders, onder andere met de Ondernemingsraad, en is inmiddels in het CvB vastgesteld. Vanaf 1 januari 2022 kiest de VU voor duurzame reisopties bij dienstreizen, die minder belastend zijn voor het milieu. Hiervoor is de bestaande regeling ingrijpend aangepast: de richtlijn duurzame dienstreizen. De richtlijn is transparant en on-line in te zien. De resultaten van de richtlijn worden gemonitord.

  De VU voert al langer een groen vervoersbeleid. Dat wil zeggen dat de VU medewerkers (en studenten) stimuleert om gebruik te maken van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstreizen.

  • Sinds 1 januari 2018 vergoedt de VU op een andere manier de reiskosten woon-werkverkeer om de mobiliteit te verduurzamen. Met de gemoderniseerde regeling blijft duurzaamheid een wezenlijk uitgangspunt. Dit betekent dat gebruik van openbaar vervoer en de fiets wordt gestimuleerd en het gebruik van de gemotoriseerd vervoer wordt ontmoedigd. De regeling is eerlijker, omdat voortaan alle medewerkers (ook deeltijders) die met openbaar vervoer, fiets of anderszins naar het werk komen een tegemoetkoming in de reiskosten ontvangen.
  • De Vrije Universiteit voert periodiek vervoersonderzoeken uit, mede om de voortgang van het duurzame mobiliteitsbeleid te monitoren.
  • Met het programma ZES (Zero Emision Stadslogistiek) wordt samen de de Zuidas-organisaties gewerkt om de stadslogistiek in de metropoolregio Amsterdam in 2025 emissievrij te hebben. Bij de Zuidas ligt de focus op het verduurzamen van logistiek, met de nadruk op de facilitaire inkoop, pakketbezorging en afval.

  De ambitie van de VU is onlangs weer bekrachtigd in de ambitieverklaring 2021-2025 met de Green Business Club van de Zuidas. De deelnemers streven naar structureel reduceren van CO2 en verbeteren van de luchtkwaliteit; bijvoorbeeld door fietsen en de boven al genoemde ZES.

  Voor het vervoer en woon-werkverkeer gebruikt de VU de milieubarometer. In deze milieubarometer is voor eenieder publiekelijk inzichtelijk wat de milieuverbeteringen in de laatste 7 jaar, sinds 2014, zijn.

  Voor 2020 en 2021 is gekozen om geen woon-werk-verkeer in de milieubarometer op te nemen. Door coronamaatregelen waren er vanaf medio maart 2020 veel minder mensen op de campus en er is alleen een redelijke inschatting te maken van het aantal mensen. Om privacy-redenen wordt niet bijgehouden wie er op de campus aanwezig was en op welke wijze woon-werkverkeer is ingevuld. Voor begin 2021 geldt dit ook. De mogelijkheden voor onderwijs op afstand en thuiswerken zullen ook doorwerken nadat de corona-maatregelen zijn afgeschaald. Dit hybride werken wordt de norm bij de VU en wordt ook actief ondersteunt. Dit zal leiden tot een vermindering van het woon-werkverkeer en dus zal de mobiliteit verduurzamen.

  Genomen maatregelen:

  • Vergoedingen  
   a. Openbaar vervoer (OV), fiets en anderszins  
   De tegemoetkoming bedraagt 7,5 cent per kilometer voor de medewerker die hoofdzakelijk per openbaar vervoer, fiets of anderszins en niet met gemotoriseerd vervoer naar de Vrije Universiteit Amsterdam komt. Daarnaast kan iedere werknemer via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden kiezen voor fiscale uitruil van bruto salaris tot de maximaal fiscaal vrijgestelde vergoeding van 19 cent per kilometer (2017).  
   b. Fietsvergoeding  
   Een onbelaste vergoeding via fiscale uitruil van de kosten van een fiets voor woon-werkverkeer als onderdeel van het keuzemodel. Het bedrag is onlangs verhoogd om voor een elektrische fiets te kiezen.
  • Voorzieningen  
   a. Deelfietsen
   Houders van een VU-pas, en dat zijn in ieder geval alle medewerkers, kunnen zeer eenvoudig, nl. op vertoon van de VU-pas, één van de acht deelfietsen lenen. Daarnaast is gestart met Hello Bike op de Zuidas, tegen geringe vergoeding gebruik van deelfietsen.  
   b. Oplaadpunten  
   In de parkeergarage onder ACTA, O|2 Labgebouw en het Nieuwe Universiteitsgebouw zijn oplaadpunten voor auto’s.  
   c. Mogelijkheid voor thuiswerken
   d. Ligging  
   De VU is uitstekend bereikbaar met het OV met een NS-intercity station op minder dan 700 m. en stads- en streekvervoer voor de deur. Dit resulteert in een extreem gunstige modal split. Een zo duurzaam mogelijke modal split is ook één van de ambities van de Green Business Club Zuidas.
  • Beleid
   a. Restrictief parkeerbeleid
   De VU past een restrictief parkeerbeleid toe waarbij een werknemer alleen een parkeervergunning krijgt in bepaalde gevallen; zoals bijvoorbeeld invaliditeit of een slechte OV-verbinding. Ook komen carpoolers in aanmerking voor een parkeervergunning. Hier ligt het uitgangspunt aan ten grondslag de exploitatie van het Parkeerbedrijf kostendekkend is zodat het geld uitgegeven wordt aan onderwijs, zorg en onderzoek en niet aan parkeren. Daarom worden de werkelijke kosten van parkeren doorberekend aan personen, afdelingen en organisaties die gebruik maken van de parkeervoorzieningen, zodat er kostenbewustzijn ontstaat.
   b. Dienstreis met NS-Business Card
   Medewerkers kunnen beschikken over een persoonlijke NS-business-card. Dienstreizen gaan bij voorkeur per trein (2e klas) of ander openbaar vervoer. (Bron: intranet VU)
   c. Deelname aan convenant bereikbaarheid Zuidas, zero-emission-stadlogistiek (ZES) en Green Business Club Zuidas om enerzijds de bereikbaarheid te verbeteren door o.a. vervoer te verduurzamen en emissies te beperken.
   d. deelname aan de fietsmissie hoger onderwijs om te milieubelasting te beperken en de gezondheid van medewerkers te verbeteren.
  • Er komen betere voorzieningen voor fietsers, zoals het aantal stalplaatsen. Onder het Nieuwe Universiteitsgebouw is een fietsenstalling voor 1600 fietsen beschikbaar en verspreid over het campusplein diverse andere stallingen.
  • Uitbreiding met 25 oplaadpunten voor elektrisch vervoer, met de mogelijkheid om eenvoudig uit te breiden naar 120.
  • Duurzame resultaten van het VU-mobiliteitsbeleid:   - alle reguliere on-campus verkeersstromen zijn volledig elektrisch  - het fietsverkeer neemt toe en autoverkeer neemt af. De modal-split verduurzaamt structureel.

  Duurzame mobiliteit wordt gemonitord en gerapporteerd onder meer in de Milieubarometer. Verder zijn de op duurzame mobiliteit gerichte acties uit Sustainable Campus 2020-2025 (bijvoorbeeld Betere fietsvoorzieningen (3.1), Op de fiets naar je werk (3.3) en Duurzame mobiliteit 13. 7)) opgenomen in de jaarplancyclus van de diensten. In die cyclus wordt de voortgang via kwartaalrapportages door Bureau Bestuurszaken van het CvB bewaakt. Bij het opstellen van deze acties en Sustainable Campus 2020-2025 zijn studenten en andere stakeholders intensief betrokken. Verder monitort het Programmateam alle beschreven projecten in onderlinge samenhang. Studenten zijn hierin vertegenwoordigd via het Green Office. Met het KPI-dashboard Cluster Organisation wordt de voortgang permanent gemonitord van de projecten. Dit KPI-dashboard wordt ook gebruikt om het CvB op de hoogte te houden over de voortgang van het verduurzamen van de campus.

 • Groene energie

  13. Wordt de herkomst van energie en eventuele eigen opwekking van energie meegenomen in de verduurzaming?

  • Vooruitstrevend.

  Visie voor de toekomst: VU Campus Fossiel vrij in 2035

  VU werkt samen met VUmc om in 2035 fossielvrij, dat is 100% aardgasvrij in combinatie met 100% groene energie , te zijn. Op het gebied van energievoorziening werkt de VU aan het verminderen van de energievraag, het optimaliseren van de efficiëntie en aan het verduurzamen (inclusief de herkomst) van de opwekking. VU en VUmc hebben in 2017 het Energie Masterplan 2035 vastgesteld. Hierin is de transitie van de energiehuishouding naar een duurzame VU Campus beschreven. De ambitie is om binnen tien jaar op het gebied van duurzame, betaalbare en betrouwbare energie in de top-3 te staan van universiteiten en universitair medische centra in Nederland. Met dit beleid is de VU Paris Proof (15 jaar voor) en loopt zij ook voor op het Amsterdamse en het Nationale beleid.

  Het Energie Master Plan, vastgesteld in 2017 en geactualiseerd in 2021, bestaat uit de volgende hoofdpunten:

  • Campus volledig gasvrij in 2035 (behalve het gas wat in de labs nodig is voor onderzoek)
  • Grootschalige collectieve WKO inzetten gecombineerd met aansluiting op externe energienetten waar mogelijk, denk hierbij aan warmte- en koude netten Zuidas
  • Nieuwe of gerenoveerde gebouwen worden geschikt gemaakt voor aansluiting op nieuwe energiesystemen (WKO/Nuon: laag temperatuur verwarming, hoog temperatuur koeling)
  • Elektriciteit: Grootschalig 100% groen inkopen, kleinschalig zelf duurzaam opwekken

  Dit betekent dat de VU campus fossielvrij is in 2035! Het Energie Master Plan is in 2017 vastgesteld en de VU neemt nu de eerste stappen daarvoor.

  1. Elektriciteit

  100% van de ingekochte stroom is afkomstig van windenergie. In 2021 was de herkomst 50 procent van Nederlandse bodem en 50% afkomstig uit overige Europese landen. De VU heeft hiermee een belangrijke stap gemaakt in de vergroening van haar elektriciteit. De ambitie is om elk jaar het percentage windenergie van Nederlandse bodem te vergroten en daarnaast 10% van de elektriciteitsvraag op de campus op te wekken. In de jaren 2017, 2018 en 2019 is dit gelukt. De komende jaren zijn ook aangekocht zodat de herkomst vaststaat. De reden dat wij onze eigen energiecentrale hebben is omdat onze energielevering ononderbroken moet zijn voor bijvoorbeeld de onderzoekers bij het VU en de operatiekamers bij het Amsterdam Umc locatie VUmc. Dit heet preferente elektriciteit. Als er een elektriciteitsstoring zou zijn, zouden levensbedreigende situaties kunnen optreden en kunnen wetenschappelijke onderzoeksexperimenten verloren gaan.

  Verdere verduurzaming van de preferente elektriciteit.

  Een volgende stap in het gasvrij maken van de energieopwekking is het plaatsen van DRUPS (Diesel Rotary Uninterruptable Power Supply’s). Op 30 januari 2021 zijn de DRUPS in gebruik genomen. Hiermee ligt het EMP 2035 helemaal op schema.

  2. Gas

  In Nederland is de productie van Groen Gas nu nog niet groot genoeg om onze vraag in te vullen. Niet alle universiteiten kunnen worden voorzien van Groen Gas, eenvoudigweg omdat er niet zoveel productie is van Groen Gas. Met die wetenschap zijn er 2 opties:

  1. Groen certificaten kopen

  2. Zelf Groen Gas opwekken

  Beide opties hebben we overwogen.

  1. Groen certificaten kun je kopen door bijvoorbeeld bomen te kopen/planten in Azië. Deze groene certificaten zijn niet onomstreden. De vraag is daarom of we hier als VU goed aan doen.

  2. We vinden daarom ‘zelf opwekken’, beter. We hebben hiernaar onderzoek gedaan. Als we alle SWILL (keuken en voedselafval) van de ZuidAs ophalen en deze vergisten tot Groen Gas, produceren we daarmee ongeveer 1% van onze gasvraag. Dit gaan we samen met VU-studenten nader uitwerken.

  De VU onderzoekt samen met de Green Office en de Green Business Club Zuidas de mogelijkheid om samen met andere organisaties op de Zuidas een composteerinstallatie voor SWILL te plaatsen. Naast productie van groene energie, beperkt het afval en levert het nuttige producten op, dus een vorm van upcyling. De studenten van de Honourscourse hebben samen met de Green Business Club Zuidas en de Facilitaire Campus Organisatie van de VU de mogelijkheden van vergisten van SWILL op de campus onderzocht. Ook heeft een bachelor student van de VU zijn scriptie op dit onderwerp geschreven.

  3. Warmte en Koude (Eigen opwekking)

  De VU zal de gebouwen op de VU campus steeds meer verwarmen met warmte en koude die niet wordt opgewekt door middel van gas, zie Energie Masterplan 2035. Eerste stappen daarvoor zijn ondernomen. De VU heeft reeds 2 WKO’s, één onder het OZW gebouw en één voor het pas in gebruik genomen Nieuwe Universiteitsgebouw. Het komende nieuwe Onderzoeksgebouw VU krijgt ook een WKO.

  Hoe werkt een WKO precies? In de zomer is relatief veel warmte aanwezig, die eigenlijk in de winter pas nodig is. En andersom: in de winter is er veel koude die ’s zomers goed gebruikt kan worden. Door opslag van deze warmte en koude kun je de vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen. Hierbij maken we gebruik van watervoerende lagen in de bodem. In geboorde bronnen slaan we in de zomer de warmte op en in de winter de koude. Afhankelijk van waar zich een geschikt watervoerend pakket bevindt, worden op ongeveer 80 meter diepte twee bronnen op enige afstand van elkaar geboord. Het water wordt in de zomer uit de zogenaamde koude bron opgepompt, de koude wordt aan de gebouwen en woningen afgegeven. Het opgewarmde water wordt daarna in de andere bron (de warme) ingebracht. In de winter wordt het warme water opgepompt en wordt de warmte afgegeven aan een warmtepomp. Het hierdoor afgekoelde water wordt daarna weer in de oude bron opgeslagen. (Bron: YouTube) Daarnaast hebben onze twee nieuwe gebouwen op de Campus, O|2 Labgebouw en ACTA, duurzame warmte en koude van Nuon. De koude komt uit de Nieuwe Meer. Het water in de onderste lagen van de Nieuwe Meer zijn eigenlijk altijd koud. Het water wordt vanaf de bodem van het meer opgepompt naar een koelcentrale tussen VU en de Nieuwe Meer. Hier wordt de koude overgedragen aan het koudenet voor de Zuidas waarop ACTA en O|2 Labgebouw zijn aangesloten. Meer informatie hierover op de website van RVO.

  ACTA en O|2 Labgebouw krijgen ook duurzame (rest)warmte van de Nuon. “Dit is een schonere vorm van verwarming. Energiebedrijven gebruiken de restwarmte om er woningen en kantoorpanden mee te verwarmen. Hiermee wordt de CO2-uitstoot met 50 procent verminderd ten opzichte van gasgestookte cv-ketels. Afhankelijk van de warmtebron kan de CO2-reductie oplopen tot wel 85%. Stadswarmte is met name in grote steden een goedkope en betrouwbare warmtevoorziening”. (Bron: Nuon) Voor de toekomst worden de verschillende WKO’s gekoppeld door middel van een ringleiding, deze ringleiding wordt ook gevoed door duurzame warmte en koude van NUON en mogelijk andere bronnen die duurzame warmte en koude kunnen leveren. Warmte en koude wordt dan dus niet meer met gas opgewekt, maar compleet fossielvrij.

  Voor het inzichtelijk maken van de verduurzaming van het energieverbruik gebruikt de VU de milieubarometer. In deze milieubarometer is voor eenieder publiekelijk inzichtelijk wat de milieuverbeteringen in de laatste 6 jaar, sinds 2014, zijn.

  Groene energie wordt gemonitord en gerapporteerd onder meer in de Milieubarometer. Verder zijn de op groene energie gerichte acties uit Sustainable Campus 2020-2025 (bijvoorbeeld Vergroenen energie-inkoop (7.1) en Energievraag reductie (13.6)) opgenomen in de jaarplancyclus van de diensten. In die cyclus wordt de voortgang via kwartaalrapportages door Bureau Bestuurszaken van het CvB bewaakt. Bij het opstellen van deze acties en Sustainable Campus 2020-2025 zijn studenten via de USR, medewerkers via de OR en andere stakeholders intensief betrokken. Zie ook: hoofdstuk 7. Verder monitort het Programmateam alle beschreven projecten in onderlinge samenhang. Studenten zijn hierin vertegenwoordigd via het Green Office. Met het KPI-dashboard Cluster Organisation wordt de voortgang permanent gemonitord van de projecten. Dit KPI-dashboard wordt ook gebruikt om het CvB op de hoogte te houden over de voortgang van het verduurzamen van de campus.

 • Restaurant

  14. Zijn er maatregelen om de kantine te verduurzamen?

  • Vooruitstrevend.

  Het streven is om in 2025 een 100% vegetarisch en zoveel mogelijk veganistisch aanbod te bieden. Die mogelijkheden worden in 2022 onderzocht en er wordt een heldere roadmap opgesteld.

  De visie van de VU op eten en drinken laat zich samenvatten in een kernachtige ambitie: Eten en drinken verbindt, brengt mensen bij elkaar. De VU biedt een aantrekkelijk aanbod dat voorziet in de behoeften van huidige en toekomstige studenten, medewerkers en bezoekers van de VU Campus. Duurzaamheid en gezondheid hebben we hierbij hoog in het vaandel. Het aanbod is divers, biedt volop keuze en bevindt zich verspreid over de campus. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van een levendige en gastvrije VU Campus, met een hoge verblijfskwaliteit en aantrekkingskracht.

  (uit Visie eten en drinken 2017-2022). De Visie Eten & Drinken is ook opgenomen op de algemene VU-website.

  Genomen maatregelen

  Er vindt voor restaurants 2x per jaar een audit plaats door een onafhankelijk bureau waarin de duurzaamheidseisen zijn opgenomen. Eurest scoort hierin niet slecht (90% goed) maar ook nog niet optimaal, bijvoorbeeld training van medewerkers om de meer duurzame producten beter aan te bieden; samenwerking met lokale ondernemers etc. Hieronder zijn de vereisten die de VU stelt ten aanzien van duurzaamheid opgenomen:

  • PET-vrije campus: de VU is een PET-watervrije universiteit (PET-water free University). Er is een verbod op de verkoop van single use plastic waterflesjes (Spa, Chaudfontaine, Evian, etc). De volgende stap die is gezet is een PET-vrije campus, dus ook ten aanzien van frisdranken. Opdrachtnemer wordt verzocht alternatieven te bedenken, zoals de verkoop van herbruikbare waterflesjes (Doppers of Join the Pipe flesjes), het aanbieden van glaswerk of bekers die na gebruik geretourneerd kunnen worden naar de afwasband.
  • Vegetarisch aanbod: de VU eist dat Opdrachtnemer voldoende vegetarisch* aanbod biedt waaronder Meatless Monday. Tijdens de lunch moet van elke productgroep een vegetarische variant aangeboden worden en tenminste 50% van de belegde broodjes vegetarisch zijn (niet enkel kaas). Opdrachtnemer dient ook vegetarische (budget)maaltijden aan te bieden. Opdrachtnemer moet op verzoek een veganistisch alternatief kunnen aanbieden aan de klant.
  • Zo min mogelijk gebruik van disposable materiaal: disposables dienen alleen gebruikt te worden als dit noodzakelijk is. Indien disposable materiaal gebruikt moet worden, dienen de gebruikte materialen duurzaam te zijn, denk aan biobased disposables of producten die gemaakt zijn van gerecyclede of duurzaam beheerde niet-gerecyclede vezels.
  • Contact met Green Office: opdrachtnemer overlegt minimaal 4 keer per jaar met de Green Office VU om verbetermogelijkheden en ambities te bespreken en uit te voeren. Green Office nodigt Opdrachtnemer hiervoor uit. Per contractjaar wordt er door Opdrachtnemer minimaal één voorstel uitgevoerd dat bijdraagt aan de duurzaamheidsvisie van de VU en/of de Green Office.

  *onder vegetarisch wordt niet (enkel) kaas verstaan

   Hieronder zijn de wensen die de VU stelt ten aanzien van duurzaamheid opgenomen:

  • Terugdringen van vleesconsumptie: de VU wenst dat Opdrachtnemer zorgt voor een duurzaam aanbod aan eten, waarbij het terugdringen van de vleesconsumptie een belangrijke factor is. Het is wenselijk dat een cateraar kennis heeft van de verschillende impacts die verschillende soorten dierlijke producten hebben op het milieu (zo is kip een stuk duurzamer dan rundvlees). Ook is het wenselijk dat een cateraar aantoonbare kennis, kunde en instrumenten heeft om klanten te stimuleren om (vaker) vleesvrij te eten.
  • Terugdringen van verpakkingen: de VU wenst van Opdrachtnemer dat er wordt gekozen voor servies dat meerdere malen gebruikt wordt of, in geval dat dit niet mogelijk is, voor een verpakking met een relatief lage milieubelasting (bijvoorbeeld papier, karton, kunststof of hout). Bij de keuze voor zo min mogelijk verpakkingen (en voor het gebruik van servies) dient wel rekening gehouden te worden met kosten voor personeel voor extra te verrichten handelingen, bijvoorbeeld voor de bereiding, het beperken van derving en de afwas.
  • Terugdringen van voedselverspilling: een groot deel van het afval wordt veroorzaakt doordat er eten overblijft, zowel in restaurants als bij de banqueting. Dit heeft een relatief hoge milieudruk, vooral als het gaat om dierlijke producten. De VU ziet graag oplossingen van Opdrachtnemer in het actief en passief terugdringen van voedselverspilling.
  • Gebruik van duurzame producten: de VU wenst dat Opdrachtnemer ervoor zorgt dat de producten waar hij mee werkt zo duurzaam mogelijk zijn. Hierbij kan gedacht worden aan lokale of seizoensgebonden producten en producten met een milieu- of duurzaamheidskeurmerk.

  Het beleid is erop gericht om vlees- en kaasconsumptie te ontmoedigen door het presenteren van de milieuvriendelijke alternatieven in het aanbod op meer prominente wijze. Meat Less Monday campagne wordt gecontinueerd en uitgebreid naar andere werkdagen en naar banqueting. Het streven is om het vegetarisch/-veganistisch aanbod de standaard optie te maken.

  Eerlijke handel (Fairtrade)

  Eerste Fairtrade universiteit: De VU is in 2011 uitgeroepen tot de eerste Fairtrade Universiteit in Nederland en hecht dan ook grote waarde aan een duurzame invulling van het assortiment in de cateringvoorzieningen. De titel geeft aan dat de VU bijzonder veel aandacht besteedt aan fairtrade. De stuurgroep van de Fairtrade Gemeente-campagne oordeelde dat de VU voldoet aan de strenge campagne criteria van de organisatie.

  EKO-keurmerk of Europees bio keurmerk

  Duurzaamheidskeurmerken: Minimaal 40% van het assortiment bestaat uit biologische producten of producten met één of meer duurzaamheidskenmerken zoals het EKO-keurmerk, Max Havelaar-keurmerk, Keurmerk ‘erkend streekproduct’. In de buffetten wordt aangegeven of producten gecertificeerd zijn met bovenstaande keurmerken. In nieuwe contracten die de VU afsluit gaan we 100% duurzaam inkopen.

  Lokale producten

  De Green Office spoort de VU community aan lokaal te kopen doordat ze een Foodhub heeft opgezet. Samen met de organisatie Ons Eten kunnen twee keer per maand foodboxes besteld en bij de Green Office VU worden afgehaald. Deze dozen bestaan uit groenten en fruit die op biologische manier van lokale buren worden geproduceerd. Inzicht in wie de groenten en fruiten groeit geeft ook een artikel over een bezoek bij een van de lokale buren die op de VU website staat. De cateraar biedt een assortiment aan producten die voorzien zijn van het keurmerk ‘erkend streekproduct’. Door de langdurige sluiting van de campus in 2021 is het bestellen van foodboxes en levering daarvan op de campus niet mogelijk geweest.

  Seizoensproducten

  Met de door de Green Office VU opgezet Foodhub worden seizoensproducten onder de aandacht gebracht. Omdat de producten alleen van lokale buren komen, verschilt het aanbod per seizoen. Dit wordt duidelijk op de website van Ons Eten, de partner voor de Foodhub, vermeld, de dozen heten namelijk season boxes.

  Standaarden met betrekking tot dierenwelzijn

  Wat betreft dierenwelzijn heeft de cateraar landelijke richtlijnen. Zo bestaat een groot deel van het vlees aanbod uit vleeswaren met een 2 of 3 sterren Beter Leven keurmerk. Ook heeft de cateraar een MSC certificering voor duurzaam wild gevangen vis, als ook een ASC certificering voor duurzame kweekvis.

  Stimuleren van de vegetarische en veganistische keuze

  Green Office VU stimuleert samen met de VU om op maandag geen vlees te eten (Meatless Mondays). Er zijn dan meer vegetarische mogelijkheden. Minstens één keer per dag per week afzien van vlees heeft veel voordelen voor het milieu, de gezondheid en de portemonnee.

  Stimuleren van het voorkomen of verminderen van voedselverspilling

  Nederlanders gooien gemiddeld zo'n 50 kg voedsel per jaar weg. Het meeste van dit voedsel kan echter nog wel geconsumeerd worden. De VU produceert ook veel voedselverspilling. Gemiddeld wordt er wekelijks 350 kg swill-afval door de horeca afgevoerd. Swill omvat rauw en gekookt voedsel, dat niet meer kon worden verkocht. Dit levert jaarlijks 4200 kg voedselverspilling op! Met dit project streven we ernaar om de hoeveelheid voedselverspilling op de VU Campus te verminderen.

  BYOM (Bring Your Own Mug)

  Door studenten en medewerkers aan te moedigen hun eigen mok mee te nemen, besparen we veel papieren bekers. Om ervoor te zorgen dat men daadwerkelijk een eigen mok mee neemt, geven we korting bij de restaurants, koffiecorners en/of de automaten. Het Green Office VU heeft 350 herbruikbare en duurzame geproduceerde bamboe GO Cups geruild/ge-nudged voor commitment.

  Verduurzamen van de catering wordt gemonitord en gerapporteerd in onder meer de Milieubarometer. Verder zijn de op verduurzaming van de catering gerichte acties uit Sustainable Campus 2020-2025 (bijvoorbeeld Tegengaan van voedselverspilling (12.3), Vegetarisch/veganistisch als standaard optie (12.5), Regionaal geproduceerd voedsel (12.6) en het MSC-keurmerk voor duurzame visserij (14.1)) opgenomen in de jaarplancyclus van de diensten. In die cyclus wordt de voortgang via kwartaalrapportages door Bureau Bestuurszaken van het CvB bewaakt. Bij het opstellen van deze acties en Sustainable Campus 2020-2025 zijn studenten en andere stakeholders intensief betrokken. Verder monitort het Programmateam alle beschreven projecten in onderlinge samenhang. Studenten zijn hierin vertegenwoordigd via het Green Office. Met het KPI-dashboard Cluster Organisation wordt de voortgang permanent gemonitord van de projecten. Dit KPI-dashboard wordt ook gebruikt om het CvB op de hoogte te houden over de voortgang van het verduurzamen van de campus.

 • PIANOO inkoopvoorwaarden

  15. Houdt uw instelling rekening met de criteria Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van PIANOO?

  • Dit is opgenomen in ons beleid

  Zo ja, welke van de volgende punten zijn van toepassing?

  • Naar aanleiding van het beleid hebben we een strategie ontwikkeld voor de implementatie van het beleid en doelen vastgesteld.
  • De strategie is geïmplementeerd en wordt gemonitord.
  • Studenten en andere stakeholders worden betrokken bij het proces.
  • Deze beleids- en visiedocumenten zijn transparant in te zien, en online te vinden.

  Een voorbeeld van deze tekst in een aanbesteding: 'Voorwaarde 3.6 luidt: Opdrachtnemer dient actief een verminderde belasting van het milieu na te streven van zijn producten, diensten, grond- en hulpstoffen. Opdrachtnemer dient de VU direct in kennis te stellen van milieuvriendelijker alternatieven tijdens de duur van de overeenkomst. Het beleid van Opdrachtnemer zal passen binnen het beleid van “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” zoals opgesteld door de stichting MVO Nederland)'.

  Momenteel nemen mensen van Green Office deel aan een aantal aanbestedingen als deel van het inkoopteam om duurzaamheid in het traject te behartigen.

  Zie pagina 12 van het inkoopbeleid en de algemene inkoopvoorwaarden. Deze pagina is apart geüpload. Verder lees je meer in de standaard paragraaf Europese Aanbestedingen

  De VU krijgt een ambitieuzer Inkoopbeleid voor duurzaam inkopen. Een voorbeeld is te vinden in de Europese Aanbesteding van sanitaire middelen. Onder paragrafen 1.16, 1,17, 1.18 en 5.3 staat dat de VU de PIANOO-criteria hanteert en nog extra eisen stelt. Een ander goed voorbeeld is duurzame catering en vending.

  Duurzaam Inkopen van ICT is een speerpunt van de VU. ICT omhelst behalve de hardware en randapparatuur ook de toners en tonercartridges. Naast energie-efficiency (Energy Star) wordt ook terugname geëist. Dit geldt ook de verpakkingsmaterialen.

  De naleving van de contracten gebeurt door de VU-contractmanager. Hij/zij houdt nauwgezet toezicht op de uitvoering en levering inclusief de eventuele bonus/malus-afspraken.

  Inkoop wordt gemonitord en gerapporteerd onder meer in de Milieubarometer. Verder zijn de inkoopacties uit Sustainable Campus 2020-2025 (bijvoorbeeld 100% duurzaam inkopen: nieuwe contracten (5.1) en 100% duurzaam inkopen: bestaande contracten ( 8.1)) opgenomen in de jaarplancyclus van de diensten. In die cyclus wordt de voortgang via kwartaalrapportages door Bureau Bestuurszaken van het CvB bewaakt. Bij het opstellen van deze acties en het programma Sustainable Campus 2020-2025 zijn studenten en andere stakeholders intensief betrokken. Verder monitort het Programmateam alle beschreven projecten in onderlinge samenhang. Studenten zijn hierin vertegenwoordigd via het Green Office.

 • Sociale duurzaamheid

  16. Werkt de instelling aan de verbetering van diversiteit en inclusiviteit?

  • Ja, dit is opgenomen in ons beleid.

  Zo ja, welke van de volgende punten zijn van toepassing?

  • Naar aanleiding van het beleid hebben we een strategie ontwikkeld voor de implementatie van het beleid en doelen vastgesteld. 
  • De strategie is geïmplementeerd en wordt gemonitord.
  • Studenten en andere stakeholders worden betrokken bij het proces. 
  • Deze beleids- en visiedocumenten zijn transparant in te zien, en online te vinden.

  Diversiteit is één van de drie speerpunten in de Strategie van de VU en al jaren een prominent thema in onze universiteit en wij zien diversiteit als een verrijking.

  Wij leiden onze studenten op om te kunnen omgaan met deze verschillen. Zodat zij als professionals in staat zijn zaken vanuit een breder perspectief te bekijken, en als toekomstige leiders het verschil kunnen maken in de samenleving. Wij streven door middel van vier pijlers naar ‘inclusieve excellentie’, waarbij studenten, docenten en werknemers binnen de VU onderlinge verschillen benutten om meer creativiteit en talentontwikkeling te stimuleren.

  In het programma Sustainable Campus 2020-2025 zijn ook diversiteit en inclusiviteit opgenomen: De VU wil werken aan een inclusieve organisatie via personeelsbeleid dat inzet op aantrekking, waardering en benutting van verschil. Het programma 'Inclusive Excellence'  loopt al vele jaren bij de VU en wordt gecontinueerd. De Chief Diversity Officer is belast met de strategie en monitoring en het betrekken van stakeholders.

  De VU heeft het manifest Charter Talent naar de Top ondertekend. Dit manifest is bedoeld om meer vrouwen in topposities aan de VU te laten werken. Bij wetenschappelijke benoemingen wordt bij gelijke geschiktheid een vrouw aangesteld. Daarnaast kan het instrument tenure track worden

  ingezet om de aanname en doorstroom van vrouwelijke wetenschappers te stimuleren. Dit is een van de manieren waarop de VU het aandeel vrouwen in topposities wil vergroten. De doelstelling is in 2021 aangescherpt: 35% vrouwen in topposities in 2025. In 2020 was het aandeel 28% en is de conclusie dat de VU op schema ligt om de 2025 doelstelling te gaan halen.

  Sociale duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit, worden gemonitord en gerapporteerd. De op sociale duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit, gerichte acties uit Sustainable Campus 2020-2025 (bijvoorbeeld Inclusive excellence (1.1), Studeren met dyslexie, een functiebeperking of een (chronische) ziekte (4.6) en Social return (8.3)) zijn verankerd in de jaarplancyclus van de diensten. In die cyclus wordt de voortgang via kwartaalrapportages door Bureau Bestuurszaken van het CvB bewaakt. Bij het opstellen van deze acties en Sustainable Campus 2020-2025 zijn studenten en andere stakeholders intensief betrokken. Verder monitort het Programmateam alle beschreven projecten in onderlinge samenhang. Studenten zijn hierin vertegenwoordigd via het Green Office. Met het KPI-dashboard Cluster Organisation wordt de voortgang permanent gemonitord van de projecten. Dit KPI-dashboard wordt ook gebruikt om het CvB op de hoogte te houden over de voortgang van het verduurzamen van de campus.

 • SDG als richtlijn voor bedrijfsvoering

  17. In hoeverre dienen de SDGs als richtlijn voor de bedrijfsvoering van de instelling?

  • Vooruitstrevend.

  De 56 projecten uit Sustainable Campus 2020-2025 zijn opgenomen in de jaarplancyclus van de diensten. De SDG’s zijn de richtlijn voor de bedrijfsvoering van de VU. In de jaarplancyclus wordt de voortgang via kwartaalrapportages door Bureau Bestuurszaken van het College van Bestuur bewaakt. Bij het opstellen van de roadmap Sustainable Campus 2020-2025 en de andere roadmaps voor duurzaam onderwijs, duurzaam onderzoek en valorisatie zijn studenten en andere stakeholders intensief betrokken. Ook monitoren de clusterteams alle beschreven projecten in onderlinge samenhang en op impact op de SDG’s. De tweemaandelijkse voortgang van het programma Sustainable Campus wordt door het Clusterteam Organization bewaakt in KPI-dashboard Cluster Organisation. Dit KPI-dashboard maakt de bijdrage aan de SDG’s concreet en zichtbaar en wordt ook gebruikt om het CvB op de hoogte te houden over de voortgang van het verduurzamen van de campus. In haar online jaarverslag rapporteert de VU transparant over de bijdrage aan de SDG’s.

  In een interactieve pdf zijn aansprekende voorbeelden voor iedere SDG van de VU weergegeven.

  Studenten zijn ook in het VU-brede Green Team vertegenwoordigd via het Green Office en de Studentenraad. In het Green Team worden maandelijks alle duurzaamheidsinitiatieven aan de hand van de SDG’s van de VU besproken. Het Green Team maakt ook een onderdeel uit van het Strategieteam van de VU waarin alle speerpunten en ambities en hun impact worden besproken/gemonitord/begeleid.

Misschien ben je hier ook naar op zoek?