Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderzoeksondersteuning RCH

Het onderzoeksbureau van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid denkt mee over en geeft uitvoering aan het facultaire onderzoeksbeleid.

Verder kunnen onderzoekers terecht bij de Commissie Ethiek, projectcontrol en de VU Subsidiedesk voor ondersteuning. Ook is er een helpdesk ingericht waar onderzoekers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid terecht kunnen met vragen over Empirical Legal Studies (ELS).

Onderzoeksondersteuning

 • Onderzoeksbureau

  Het Bureau Onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid denkt mee over en geeft uitvoering aan het facultaire onderzoeksbeleid. Beleidsmedewerkers Anniek van der Schuijt en Manon Mulders adviseren en ondersteunen het faculteitsbestuur en de facultaire onderzoekers bij onderzoeksevaluaties, bij het verwerven van externe financiering en in de begeleiding van promovendi. Manon Mulders is adviseur en sparringpartner van de directeur van de Graduate School en secretaris van de Commissie Ethiek. Anniek van der Schuijt ondersteunt de portefeuillehouder onderzoek en is ambtelijk secretaris van het Onderzoeksbestuur.

  Administratief medewerker Endirah Palm is facultair beheerder van de database Pure, het registratiesysteem voor publicaties van onze wetenschappers. Ook verzorgt zij de registraties van promotietrajecten in promotievolgsysteem Hora Finita.

  Bureau Onderzoek beschikt tevens over een editor. Frances Gilligan is jurist en native speaker. Zij is docent Legal English, en voor een klein deel van haar werktijd aangesteld voor het redigeren van Engelstalige artikelen en onderzoeksvoorstellen.

  Medewerkers        

  • mw. J.M. (Anniek) van der Schuijt  
  • mw. M.J. (Manon) Mulders
  • mw. E.A. (Endirah) Palm
  • LLM, mw. F.M. (Frances) Gilligan
 • Commissie Ethiek

  De commissie Ethiek Rechtswetenschappelijk & Criminologisch Onderzoek (CERCO) is ingesteld om te waarborgen dat wetenschappelijk onderzoek waaraan ethische aspecten verbonden zijn op een ethisch verantwoorde manier wordt uitgevoerd. De CERCO toetst desgevraagd onderzoeksplannen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) aan de ethische richtlijnen van de faculteit. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in het Ethiekreglement. Ook neemt de commissie eventuele klachten in behandeling van mensen die aan deze onderzoeken hebben meegewerkt.

  Ethische toets 
  Onderzoekers die bij de juridische faculteit of het NSCR werken kunnen hun onderzoeksvoorstel laten toetsen door de CERCO. Zij kunnen voor het indienen van een toetsverzoek gebruikmaken van het Sjabloon indienen onderzoeksvoorstel bij de Commissie Ethiek.

  Klachtenbehandeling 
  Mensen die bij het onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid of het NSCR betrokken zijn (geweest) en die van mening zijn dat een personeelslid niet in overeenstemming met de ethische uitgangspunten heeft gehandeld, kunnen hierover een klacht indienen bij de commissie. De klacht dient gemotiveerd te worden. Voordat de commissie tot haar oordeel komt, hoort zij het personeelslid tegen wie de klacht is ingediend. De commissie zal haar oordeel schriftelijk meedelen aan de klager en beklaagde.

  Zowel aanvragen als klachten kunnen worden ingediend bij de ambtelijk secretaris, Manon Mulders

  Vergaderdata
  De Commissie Ethiek vergadert in principe op de laatste dinsdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en december. Onderzoeksvoorstellen dienen minimaal één week voor de vergaderdatum te worden gestuurd naar de ambtelijk secretaris. De vergaderdata voor 2021 staan hieronder genoemd:

  27 januari29 juni
  23 februari31 augustus
  30 maart28 september
  20 april26 oktober
  25 mei30 november

  Samenstelling CERCO
  Dr. Anja Dirkzwager
  Dr. Vincent Geeraets
  Prof. dr. Joke Harte (voorzitter)
  Prof. dr. Bart van Klink
  Dr. Annelies Vredeveldt
  Dr. Karin de Vries
  Manon Mulders - ambtelijk secretaris

 • Projectcontrol

  Projectcontrol houdt zich bezig met de begroting, budgetbewaking en rapportage van circa 1000 tweede en derde geldstroomprojecten. Elke faculteit heeft eigen projectcontrollers. Voor Rechtsgeleerdheid zijn dat Rick Refwutu, Lynda Slippers en Süheyla Celebi. Zij zijn te bereiken via projectcontrol.rechten@vu.nl. NB: verzoeken voor het opstellen van een begroting voor een subsidieaanvraag dienen ten minste twee weken voor de subsidiedeadline bij projectcontrol te worden ingediend.

 • Onderzoeksubsidies

  De VU Grants Office (VU Subsidiedesk) adviseert en ondersteunt voor en tijdens de looptijd van de subsidie. Bijvoorbeeld bij indiening van een voorstel of bij compliance-aspecten tijdens de looptijd. 

  Lees meer over de VU Subsidiedesk 

 • ELS-helpdesk

  In het kader van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid zet de faculteit in op Empirical Legal Studies. In dit kader is een ELS-Helpdesk ingericht. VU-RCH-onderzoekers die advies willen hebben bijvoorbeeld ten aanzien van de verschillende ELS-onderzoeksmethoden, het opzetten van onderzoek, het ontwerpen van meetinstrumenten, hoe empirische resultaten te analyseren en hoe te rapporteren kunnen bij de helpdesk terecht via els-helpdesk.rch@vu.nl.

Vragen?

Neem contact op met het onderzoeksbureau