Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.
Het Faculteitsbestuur is het belangrijkste bestuursorgaan van de faculteit. Het bestuur bestaat uit een decaan, een onderzoeksportefeuillehouder en een onderwijsportefeuillehouder.

Faculteitsbestuur
Sinds de invoering van de MUB (Wet Modernisering Universitaire Bestuursstructuur) in 1998 wordt de faculteit bestuurd door het Faculteitsbestuur. Het bestuur wordt bijgestaan door de directeur bedrijfsvoering. Deze heeft tevens de leiding over het bureau van de faculteit. Een student is adviserend lid van het Faculteitsbestuur. Het bestuur is verantwoording schuldig aan het College van Bestuur.

Samenstelling Faculteitsbestuur:

  • Decaan: Prof.dr. R.R. Ganzevoort
  • Portefeuillehouder onderzoek: prof. dr. E.V. Tolstoj (vice-decaan)
  • Portefeuillehouder onderwijs: dr. A.W. Zwiep (vice-decaan)
  • Directeur bedrijfsvoering: H.W. van Nieuwenhuijsen
  • Student toehoorder: Maria Verkuil

Er zijn twee medezeggenschapsorganen:

  • de Facultaire Studentenraad (FSR), (als onderdeel van de Universitaire Studentenraad)
  • de Onderdeelcommissie (als onderdeel van de Ondernemingsraad)

In de Studentenraad hebben drie studenten zitting. De Onderdeelcommissie bestaat uit vier medewerkers. Tezamen vormen zij de Gezamenlijke Vergadering van de faculteit. De Gezamenlijke Vergadering voert regelmatig overleg met het Faculteitsbestuur. De medezeggenschap is vastgelegd in verschillende universitaire en facultaire regelingen.

Onderwijscommissie/Opleidingscommissie
Elke opleiding heeft een Opleidingscommissie. Deze opleidingscommissies zijn samengevoegd tot één Onderwijscommissie. De Onderwijscommissie heeft een aantal taken waaronder het adviseren over de onderwijs- en examenregeling voordat het Faculteitsbestuur de regeling vaststelt.  

Meer informatie over de Onderwijscommissie/Opleidingscommissie op VUnet.

Examencommissie
Elke opleiding heeft een Examencommissie. De Examencommissie stelt onder andere regels vast m.b.t. de goede gang van zaken bij tentamens en stelt de uitslag van de examens vast. Meer informatie over de Examencommissie op VUnet.

FACULTAIRE STUDENTENRAAD (FSR)

Alle studenten kunnen zich voor de verkiezing van de Facultaire Studentenraad kandidaat stellen. De Studentenraad heeft in principe zeggenschap over alle zaken die op de faculteit spelen, zowel over de praktische gang van zaken, als over de onderwijs- of studentenvoorzieningen. Er vinden elk jaar verkiezingen plaats. Meer over de Facultaire Studentenraad (FSR).

ONDERZOEK EN AFDELINGEN

Aan de faculteit Religie en Theologie wordt hoogwaardig onderzoek verricht naar religie en geloof. Daarbij is er aandacht voor zowel de bronnen en tradities van diverse godsdiensten en stromingen, alsook voor hun denkbeelden en praktijken in wisselwerking met de hedendaagse samenleving en cultuur.

De faculteit Religie en Theologie kent twee onderzoeksafdelingen: Texts and Traditions en Beliefs and Practices. Meer over deze onderzoeksafdelingen.