Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Onderzoekslijnen

Binnen het ACCL kunnen verschillende onderzoekslijnen worden onderscheiden die inhoudelijk nauw met elkaar samenhangen en elkaar overlappen.

Aan deze onderzoekslijnen wordt uitvoering gegeven door projectgroepen van ACCL onderzoekers en anderen die wisselend zijn van samenstelling.

Onderzoekslijnen

 • De afwikkeling van letselschade

  Dit is de langst lopende onderzoekslijn binnen het ACCL. Binnen deze lijn bestaat een traditie van zogenaamd handelingsonderzoek, een onderzoeksmethode afkomstig uit de sociale wetenschappen (waar zij ook wel participatory action research wordt genoemd) di e door het ACCL gaandeweg is aangepast aan het proces van totstandkoming van private regulering, gericht op concrete maatschappelijke problemen. Typerend is dat het onderzoek zich richt op concrete problemen van organisaties en professionals in de praktijk , en samen met hen probeert verbeteringen te realiseren. Omdat het gaat om juridisch onderzoek plegen die verbeteringen de vorm aan te nemen van vormen van private regulering. Typerende publicaties voor deze onderzoekslijn zijn:

  • Wilken A, Akkermans AJ (2012), Gedragscode Behandeling Letselschade. Medische Paragraaf. Den Haag: De Letselschade Raad, 2012. http://hdl.handle.net/1871/37988 
  • Wilken A, Akkermans AJ (2012), De Medische Paragraaf bij de Gedragscod e Behandeling Letselschade Enkele hoofdlijnen van totstandkoming, opzet en inhoud, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 2012 (1) 1 - 9 http://hdl.handle.net/1871/33435 
  • Hulst JE, Akkermans AJ (2011), Can Money Symbolize Acknowledgment? How Victims’ Relatives Perceive Monetary Awards for their Emotional Harm, Psychological Injury and Law, December 2011, Volume 4, Issue 3 - 4, pp 245 - 262 http://hdl.handle.net/1871/28768 http://www.springerlink.com/content/3172441410748445/
  • Akkermans AJ, Wilken A, Van AJ, Groot G de (2011), Over kruisjes scoren, beschrijven en motiveren. Hoe moet de beperkingenvraag van de IWMD - vraagstelling eruit komen te zien? GAVscoop, 15 (1), 5 - 10 http://hdl.handle.net/1871/19593 
  • Wilken A, Akkermans AJ, Legemaate, J (2010), Verbetering van het medisch beoordelingstraject bij letselschade, Verkeersrecht, 2010 (12) 345 - 351 http://hdl.handle.net/1871/18698 
  •  Wilken A, Akkermans AJ, Legemaate, J (2010), Het medisch beoordelingstraject bij letselschade. Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen, Den Haag: De Letselschade Raad, 2010 http://hdl.handle.net/1871/16083
 • Excuses en recht

  Het thema van excuses en recht is e en voor het ACCL kenmerkende onderzoeklijn. Er wordt onderzoek verricht in Nederland, maar ook internationaal samengewerkt. Samen met onderzoekers uit Australië en de VS is het multidisciplinaire International Network on Apology and Law Research (INLAR) opgericht. Illustratieve ublicaties zijn:

  • Hulst JE, Akkermans AJ, Buschbach, S van ( 2014 ), Excuses aan verkeersslachtoffers. Een onderzoek naar baten, effectiviteit en methoden van het door verzekeraars bevorderen van h et aanbieden van excuses aan verkeersslachtoffers, Boom: Den Haag (2014).
  • Akkermans AJ, Uijttenbroek EM, Wees KAPC van, Hulst JE (2008), Excuses in het privaatrecht, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6772, 778 - 784 http://hdl.handle.net/1871/15265
 • Open disclosure

  Dit betreft de opvang en bejegening van patiënten in zorginstellingen na medische incidenten, alsmede de afwikkeling van claims. In deze onderzoekslijn wordt nauw samengewerkt AM C en UvA (prof. Johan Legemaate) en het NIVEL (prof. Roland Friele). Het ACCL is nauw betrokken bij de totstandkoming en verdere ontwikkeling van de Gedragscode openheid medische incidenten, betere afwikkeling medische aansprakelijkheid (GOMA). Illustratieve publicaties zijn:

  • Smeehuijzen JL, Wees KAPC van, Akkermans AJ, Legemaate J, Buschbach S van, Hulst JE (2013), Opvang en schadeafwikkeling bij onbedoelde gevolgen van medisch handelen, Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam, 2013 http://hdl.handle.net/1871/40290 
  • Smeehuijzen JL, Akkermans AJ (2013), Medische aansprakelijkheid: over grote problemen, haalbare verbeteringen en overschatte revoluties. In: Ontwikkelingen rond medische aansprakelijkheid, Preadvies voor de Vereniging voor Gezondheidsrecht (pp 13 - 88), Den Haag: Sdu, 2013. http://hdl.handle.net/1871/48114
  • Smeehuijzen JL, Wees KAPC van, Akkermans AJ, Legemaate J, Buschbach S van, Hulst JE (2013), Over problemen en oplossing en in het medisch aansprakelijkheidsrecht, Nederlands Juristenblad, 2013(32), 2180 - 2186 http://hdl.handle.net/1871/48100
 • Compensation Health Research

  Compensation Health Research (CHR) is in wezen epidemiologisch onderzoek met een juridische vraagstelling. CHR probeert de invloed te ontrafelen van te onderscheiden factor en van compensatie procedures op de uitkomsten in termen van welzijn, gezondheid en return - to - work (RTW). Dit met het do el om compensatieprocedures minder anti - therapeutisch te kunnen maken. Binnen deze onderzoekslijn wordt nauw samengewerkt met onderzoeke rs van het VUmc (EMGO) en de Faculteit Psychologie en Pedagogiek van de VU , en soms ook met buitenlandse onderzoekers. I llustratieve publicaties zijn:

  • Elbers NA, Akkermans AJ, Cuijpers P, Collie A, Ruseckaite R, Bruinvels DJ (2013), Do claim factors predict health care utilization after transport accidents? Accident Analysis & Prevention, 53, 121 - 126 http://hdl.handle.net/1871/42751 
  • Elbers NA, Akkermans AJ, Cuijpers P, Bruinvels DJ (2012), What do we know about the well - being of claimants in compensation processes? Recht der werkelijkheid, 2012(2), 65 - 78 http://hdl.handle.net/1871/39854
  • Elbers NA, Wees KAPC van, Akkermans AJ, Cuijpers P, Bruinvels DJ (2012), Exploring lawyer - client interaction: A qualitative study of positive lawyer characteristics, Psychological Injury and Law , 2012, http://www.springerlink.com/content/g10342q721276wl5/ http://hdl.handle.net/1871/34409
  • Elbers NA, Hulst JE, Cuijpers P, Akkermans AJ, Bruinvels DJ (2012), Do Compensation Processes Impair Mental Health? A Meta - Analysis, Injury http://dx.doi.org/10.1016/j.injury.2011.11.025
  • Elbers NA, Akkermans AJ, Cuijpers P, Bruinvels DJ, (2011), Empowerment of personal injury victims through the internet: design of a randomized controlled trial, Trials, 2011, 12:29 http://www.trialsjou rnal.com/content/12/1/29 http://hdl.handle.net/1871/18992

  Het CHR discours speelt zich af op internationaal niveau, en het onderzoek wordt uitgevoerd in de Engelse taal. In het kader van disseminatie binnen de Nederlandse rechtspraktijk worden onderzoeksresultaten vertaald naar het Nederlands. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Elbers NA, Akkermans AJ (2013), Epidemiologische inzichten in het effect van letselschadeafwikkeling op herstel en de zoektocht naar mogeli jkheden voor verbetering, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 2013 (2) 33 - 39 http://hdl.handle.net/1871/41594 
  • Elbers NA, Wees KAPC van, Akkermans AJ (2012), "Hij schreef dat hij contact op zou nemen zodra hij de tegenpartij had gesproken": letselschadeslachtoffers over hun belangenbehartiger. Empirisch onderzoek brengt vijf belangrijke factoren voor waardering belangenbehartiger aan het licht, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 2012 (3) 102 - 1 13 http://hdl.handle.net/1871/38645
 • Rechtspraak en geschiloplossing

  In de onderzoekslijn rechtspraak en geschiloplossing speelt de zogenaamde deelgeschilprocedure bij letsel - en overlijdenschade een grote rol. Deze bijzondere procedure is bedacht door ACCL onderzoeker prof. Dineke de Groot, en sinds haar invoering worden de ontwikkelingen ervan bijgehouden en becommentarieerd.

  • Groot G de (2012). Civiel deskundigenbewijs (Monografieën Burgerlijk Procesrech t). Den Haag: Sdu. 
  • Groot G de (2011). De deelgeschilprocedure in de rechtspraktijk: goede start, spannende vlucht, behouden landing. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 11(2), 41 - 49 http://hdl.handl e.net/1871/23734
  • Van AJ, Akkermans AJ (2011), Effect deelgeschilprocedure veel groter dan zichtbaar aan alleen het aantal uitspraken, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 2011 (3) 82 - 86 http://hdl.han dle.net/1871/24231
  • Akkermans AJ (2010), De normstellende betekenis van de deelgeschilprocedure: rechtsvorming als remedie tegen overbelasting van de rechtspraak, Verkeersrecht, 2010 (6) 177 - 179 http://hdl.ha ndle.net/1871/16027
  • Akkermans AJ, Groot G de (2010), De deelgeschilprocedure voor letsel - en overlijdensschade: nieuwe verantwoordelijkheden voor de rechter én voor partijen, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 2010 (2) 29 - 36 http://hdl.handle.net/1871/15995
 • Overig

  Naast publicaties in het kader van deze onderzoekslijnen kunnen nog de volgende publicaties worden genoemd die weliswaar van meer algemene aard zijn, maar evenzeer typerend voor het onderzoek van het ACCL en de toegepaste onderzoeksmethoden:

  • Akkermans AJ (2012), Enkele praktijkervaringen met empirisch juridisch onderzoek op het snijvlak van gezondheid en recht, in: Boom, WH van, Giesen, I, Smit, M (red.), Bundel van het 1e Nederlands e Civilologiecongres, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2012, p 83 - 108 http://hdl.handle.net/1871/33204
  • Akkermans AJ (2011), Beter recht door herziening van ons beeld van de herkomst van rechtsnormen, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2011, 28 (4), 510 - 515 http://hdl.handle.net/1871/33104