Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Facultaire commissies

De faculteit heeft een aantal commissies die het bestuur adviseren en/of ondersteunen.

Bekijk hieronder de facultaire commissies van FGB: 

Facultaire commissies

 • Examencommissie FGB (EC FGB)

  Binnen de Examencommissie FGB zijn vier verschillende organen te onderscheiden, namelijk de Centrale examencommissie FGB en de drie cluster-specifieke examensubcommissies:

  De taakverdeling is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement 2020-2021 Examencommissie FGB.

 • Examencommissie Universitaire Lerarenopleiding

  Samenstelling examencommissie
  Drs. Janneke Riksen, Voorzitter
  Drs. Caspar Geraedts
  Dr. Anna Kaal

  Ambtelijk secretaris
  Sifra van der Meulen

  Contact
  Sifra van der Meulen
  E: examencommissie.fgb@vu.nl

 • Vaste Commissie Wetenschap en Ethiek (VCWE)

  De Vaste Commissie Wetenschap en Ethiek (VCWE) brengt, gevraagd of ongevraagd, advies uit aan het faculteitsbestuur over de organisatie en kwaliteitsbewaking van het onderzoek binnen de faculteit. Hoofdtaak is het beoordelen van onderzoeksprotocollen op ethische aspecten. Daarnaast is het beoordelen van onderzoeksvoorstellen op wetenschappelijke kwaliteit ook mogelijk.

  Elke onderzoeker wordt geacht zich te houden aan de normen voor goede onderzoekspraktijken (zie Universiteiten van Nederland). Elke onderzoeker is daarom zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van de wetenschappelijke integriteit en de ethische aspecten van het eigen onderzoek. De VCWE helpt hierbij door onderzoeksprotocollen op ethische aspecten te evalueren en een advies uit te brengen over de integriteit en de ethische aspecten van het wetenschappelijk onderzoek.

  Voordat een onderzoeker van de FGB een onderzoeksprotocol bij de VCWE aanbiedt, wordt de onderzoeker geadviseerd allereerst het ethiekreglement (zie NETHICS code) van de FGB te bestuderen. Hierin wordt bijvoorbeeld uitgelegd in welke gevallen een onderzoeksvoorstel aan de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc) moet worden voorgelegd, omdat het onderzoek valt onder de Wet op Medisch Wetenschappelijk Onderzoek (WMO; zie ook de CCMO).  In het geval dat de METc alleen om een niet-WMO verklaring wordt benaderd, is het advies om, bij toekenning van deze niet-WMO verklaring, het onderzoeksprotocol daarnaast bij de VCWE in te dienen voor een ethische toetsing. Deze ethische toetsing wordt bij een niet-WMO verklaring door de METc namelijk niet gedaan.

  Voordat protocollen bij de VCWE kunnen worden ingediend moet nog een aantal andere zaken worden geregeld, zoals:

  • Een  datamanagementplan, zie ook: DMP. Een datamanagementplan is geen onderdeel van het onderzoeksprotocol dat kan worden ingediend bij de VCWE, maar dient de onderzoeker wel zelf geregeld te hebben voordat het onderzoeksprotocol bij de VCWE wordt ingediend.
  • Controle op privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): 

  Privacy (zie ook checklist AVG). De controle op privacy in het onderzoek wordt niet door de VCWE nagekeken of beoordeeld. Ook met betrekking tot privacy is de onderzoeker zelf verantwoordelijk en dient de onderzoeker dit zelf geregeld te hebben voordat het onderzoeksprotocol bij de VCWE wordt ingediend.

  Bij het indienen van het onderzoeksprotocol bij VCWE, moet gelet worden op het volgende:

  Het onderzoeksprotocol, met de benodigde bijlagen, kan worden ingediend door het online invullen van het formulier op de Editorial Manager van de VCWE:

  VCWE Editorial Manager

  Denk bij het invullen van het online formulier aan een aantal zaken:

  • De aanvraag kan via de Editorial Manager alleen door een medewerker (onderzoeker) van FGB worden ingediend, niet door studenten.
  • Geef duidelijke, volledige en compacte beschrijvingen van het onderzoek in het formulier. Het is handig een onderzoeksvoorstel of onderzoeksprotocol bij te voegen, maar het is niet de bedoeling dat hiernaar in het formulier verwezen wordt. Het formulier zelf moet de informatie bevatten om het protocol te kunnen toetsen.
  • Het kan bij (student)projecten handig zijn het invullen van het formulier voor te bereiden met behulp van een leeg formulier en met kopiëren en plakken de tekst in het online formulier te zetten.

  AMENDEMENTEN:

  Amendementen kunnen worden ingediend bij een reeds goedgekeurd voorstel, mits dit voorstel niet langer dan 5 jaar geleden is goedgekeurd. Amendementen betreffen relatief kleine toevoegingen of wijzigingen in reeds goedgekeurde voorstellen. Zodra het gaat om grotere wijzigingen, bijvoorbeeld in onderzoeksopzet, of het betrekken van een heel andere, en meer kwetsbare onderzoekspopulatie, dan dient opnieuw een onderzoeksvoorstel te worden ingediend.

  Veelgestelde vragen (FAQ’s)

  Heb je nog vragen? Kijk dan bij de FAQ's

  Of mail de VCWE: vcwe.fgb@vu.nl

  Samenvattend: check stroomschema / beslisboom

  Contactgegevens

  Voorzitter: Prof. dr.  A.C. (Anja) Huizink

  Ambtelijk secretaris: Prof. dr. N. (Nienke) van Atteveldt

  E-mail: vcwe.fgb@vu.nl

  Huidige commissieleden

  Dr. Marco Hoozemans (vice-voorzitter)

  Dr. Jo de Ruiter

  Dr. Annick Ledebt

  Dr. Jolanda Maas

  Dr. Anders Schinkel

  Prof. dr. Paul van Lange

  Dr. Martin Gevonden


  Meer achtergrondinformatie

 • Veiligheidscommissie

  Veiligheid van proefpersonen, onderzoekers en technici is de belangrijkste en noodzakelijke randvoorwaarde om onderzoek te kunnen én mogen uitvoeren. Daarnaast moet onderzoek met proefpersonen of patiënten goedgekeurd worden door de Ethische (intern) of Medisch-Ethische Commissie (METC Amsterdam UMC). Veiligheid is één van de aspecten waar deze commissies naar kijken. Meer informatie over de Veiligheidscommissie van FGB

 • Onderdeelcommissie (ODC)

  Waar de Ondernemingsraad op centraal niveau de personeelsmedezeggenschap uitoefent, doen de onderdeelcommissies (ODC) dat op decentraal niveau. De rechten en bevoegdheden van de ODC's zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden, de Kaderregeling medezeggenschap en het instellingsbesluit. 

  Meer informatie over de ODC. 

 • PhD Education Committee (PEC)

  De PhD Education Committee (PEC) keurt de opleidingsgedeelte goed van de Opleidings- en Begeleidingsplannen van de PhD kandidaten die zijn aangesloten bij het faculteit. Daarbij beoordeelt de commissie ook binnengekomen aanvragen voor het facultaire talent fund en kandidaten voor de Junior Career Award, voorheen bekend als de Dissertation Award. De commissie komt regelmatig bij elkaar en kan benaderd worden via: pec.fgb@vu.nl

  De commissieleden zijn: 
  Prof.dr. Geert Savelsbergh (chair), Department of Human Movement Sciences
  Dr. Mirjam Oosterman, Department of Educational and Family Studies
  Prof. dr. Josh Tybur, Department of Experimental and Applied Psychology
  Sofieke Kevenaar (PhD candidate), Department of Biological Psychology
  Jana Runze (PhD candidate), Department of Educational and Family Studies
  Ton Leenen (PhD candidate), Department of Human Movement Sciences
  Solveig Lund (secretary to the committee), FGB

 • Facultaire Bibliotheekcommissie

  Bekijk het overzicht van de commissieleden van de Facultaire Bibliotheekcommissie.