Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Over de School of Business and Economics

De School of Business and Economics (SBE) staat voor innovatief en ambitieus onderwijs en onderzoek. SBE speelt met haar onderzoek en onderwijs actief in op de actuele ontwikkelingen in de maatschappij.

Missie & Visie

We leven in een wereld waar het bedrijfsleven, de maatschappij en het klimaat nauw met elkaar verbonden zijn en steeds meer met elkaar interacteren op mondiaal niveau. Daarom is het van belang dat mensen en organisaties grondige kennis hebben van de mechanismen die doorwerken op economisch en bedrijfsniveau, maar ook individuele en culturele verschillen begrijpen én omarmen. Deze kennis helpt hen om beslissingen te maken die een positieve impact hebben op de wereld, de maatschappij en de levens van anderen. Daar wil de School of Business and Economics niet alleen een steentje aan bijdragen, maar ook een leider in zijn. Daarom willen wij de faculteit zijn voor amibitieuze mensen en organisaties, die geloven dat samenwerken, transparantie en sociale verantwoordelijkheid de enige weg vooruit zijn. Voor de wetenschap, het bedrijfsleven en de mensheid.

De School of Business and Economics gelooft sterk in onafhankelijkheid, we zijn een academisch instituut dat zorgt voor een stimulerende en inclusieve omgeving. We willen dat onze studenten, wetenschappers en medewerkers leren, hun kennis verrijken en ontwikkelen, hun potentieel optimaal kunnen benutten en hun ambitie kunnen verwezenlijken. We moedigen iedereen aan om de toekomst op een verantwoordelijke manier vorm te geven. Als academici, professionals en burgers van de maatschappij.

Dat doen we met één gezamenlijk doel voor ogen: Science with Purpose.

Hoe doen we dat?
Als faculteit zijn we constant bezig met innovatief onderzoek, werken we actief samen met (kennis)bedrijven, en bieden we hoogwaardig en kwalitatief onderwijs aan onze studenten. Onze gerenommeerde docenten en wetenschappers staan midden in de maatschappij; en zijn bezig met hedendaagse kwesties en oplossingen voor de toekomst. Als faculteit bieden we zowel Nederlandstalige als Engelstalige bachelor- en masteropleidingen aan om de studenten van nu te vormen voor de uitdagingen van de toekomst. Nationale en internationale studenten van alle gremia zijn welkom bij de faculteit. Daarnaast hebben we ook een breed aanbod aan Executive Education-opleidingen, gericht op professionals die zich verder willen verdiepen in hun vakgebied of willen laten omscholen naar een andere professie. De faculteit stimuleert een leven lang leren. Ook houden we intensief contact met onze alumni.

De kwaliteit van ons onderwijs houden we hoog. Zo zijn verschillende opleidingen van de faculteit al meerdere keren uitgroepen tot ‘topopleiding’, staan we consequent hoog genoteerd in de Shanghai Ranking en staan meerdere van onze economen jaarlijks in de Economen Top 40. Bovendien zijn we in het proces van één van de meest prestigieuze accreditaties voor Business Schools: de Association to Advance Collegiate Schools of Business, waarmee we ons volledig committeren aan de belofte om de kwaliteit van ons onderwijs en ons onderzoek niet alleen hoog te houden, maar ook betekenisvolle impact mee te maken.

De faculteit wil een verbindende factor zijn, tussen onze studenten, wetenschappers, het bedrijfsleven, onze alumni en de maatschappij.

Organisatie
Het wetenschappelijk personeel bestaat uit hoogleraren, docenten, onderzoekers en promovendi en is ondergebracht bij de afdelingen. Het ondersteunend personeel is ondergebracht bij het faculteitsbureau. Aan het hoofd van de faculteit staat het faculteitsbestuur.

Geïnteresseerd om samen te werken met onze faculteit? Dat doen we op verschillende manieren. We werken graag samen met bedrijven en (kennis)instituten.

Science with Purpose

De School of Business and Economics is de faculteit voor amibitieuze mensen en organisaties, die geloven dat samenwerken, transparantie en sociale verantwoordelijkheid de enige weg vooruit zijn. Voor de wetenschap, het bedrijfsleven en de mensheid.

De Geschiedenis van de School of Business and Economics

 • Onze geschiedenis

  Met nog geen 100 studenten, waaronder één vrouw, begon in oktober 1948 de faculteit der Economische en Sociale Wetenschappen haar bewogen bestaan. Er waren net drie hoogleraren (Sneller, Van Muiswinkel en Zijlstra) aangetrokken om de nieuwe faculteit vorm te geven.

  De faculteit werd voorlopig gevestigd in twee naast elkaar gelegen kapitale villa’s in het statige Amsterdam-Zuid (tijdelijk onderdak aan de De Lairessestraat 174 in het scheikundig laboratorium) en later aan de Koningslaan 31-33). Het moet daar destijds een harmonieuze facultaire gemeenschap geweest zijn, met een inwonend huismeester die koffie en thee zette en voor iedereen aandacht had. Nu gaat de faculteit door het leven als School of Business and Economics (SBE), met rond de 6.000 studenten (bachelor-, master en postgraduate studenten) en rond de 80 hoogleraren. SBE neemt 7 moderne en transparante verdiepingen in beslag van het kolossale Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, aan de rand van het dynamische financiële centrum aan de Zuid-as. De huismeester heeft plaatsgemaakt voor automaten en een digitaal serviceplein. Welke ontwikkelingen hebben SBE al die jaren gekenmerkt?

  In de jaren ’50 en ’60 groeide de toenmalige faculteit gestaag en ontwikkelde het een sterke, eigen identiteit. Zo ging in 1955 de faculteit alleen verder als economische faculteit, zonder de sociale wetenschappen. Kort daarna werd een begin gemaakt met het professional and executive onderwijs, zoals dat tegenwoordig heet, voor accountant en controller. Vanaf het begin heeft de faculteit de opvatting uitgedragen dat een grondige kennis van de moderne (bedrijfs)economische wetenschap nodig is om als staf en studenten een bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Tot op de dag van vandaag wil de faculteit van maatschappelijke betekenis zijn. Daarom is er altijd in het onderwijs aandacht besteed aan economische filosofie en ethiek. Niet voor niets is de faculteit in de loop der jaren de bakermat gebleken voor vele (eerste-)ministers, topambtenaren en topbestuurders in het bedrijfsleven.

  De roerige jaren ’70 van studentenprotesten en democratisering zijn ook aan de faculteit niet onopgemerkt voorbij gegaan. De faculteitsvereniging, die vooral gastsprekers uitnodigde en excursies voor de studenten organiseerde, werd omgedoopt tot studentenvakbond. Er was maatschappijkritiek en er werd geijverd voor zogenaamde politieke economie. Veel heeft het niet uitgehaald. Ondertussen bleef de faculteit groeien en keerde in de jaren ’80 de rust weer terug. De studenten kregen meer oog voor hun positie op de arbeidsmarkt. De studentenvakbond fuseerde met de inmiddels als tegenwicht opgerichte gematigde faculteitsvereniging tot Aureus, die sindsdien de studentenbelangen in brede zin behartigt.

  Achteraf bezien, kan het jaar 1987 als een kanteljaar worden gezien. Allereerst werden de econometristen geheel bij de faculteit gevoegd en veranderde de naam in de faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie. Vervolgens werd samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam het Tinbergen Instituut opgericht. Dit instituut levert met een internationale Engelstalige masteropleiding gekwalificeerde promovendi die een kwaliteitsimpuls aan het wetenschappelijk onderzoek geven. En in dat jaar startte de nieuwe opleiding “Bedrijfskunde van de Financiële Sector”. Begin van deze eeuw is deze opleiding omgevormd tot Bedrijfskunde met als Engelstalige variant International Business Administration. In omvang domineren deze opleidingen sindsdien de faculteit, die toen door het leven ging als faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. Het in 2009opgerichte Amsterdam Business Research Institute levert als evenknie van het Tinbergen Institute eenzelfde kwaliteitsimpuls voor het bedrijfskundige onderzoek.

  Met de recente naamsverandering in SBE wordt recht gedaan aan de verdere internationalisering en internationale erkenning. Vanaf 1948 is de faculteit, nu de School, constant in verandering, zoals verwacht mag worden van actuele en maatschappelijk relevante (bedrijfs)economische en bedrijfskundige opleidingen.

Bezoekadres School of Business and Economics

School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam