Aanvraagcriteria huur en gebruik ruimte bij de Vrije Universiteit

In principe wordt elke aanvraag voor de verhuur van ruimte op de VU beoordeeld en moet er goedkeuring gegeven worden voor het huren en gebruiken.

De VU wil een omgeving zijn waar studenten en medewerkers met verschillende religies, culturele achtergronden, overtuigingen en leefwijzen zich thuis voelen. We willen vanuit onze educatieve functie een context bieden waar ruimte is voor ontmoeting en debat.

Om een dergelijke omgeving te kunnen zijn, is het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. Dat betekent dat iedereen zich onderdeel moet kunnen voelen van de gemeenschap, zich veilig voelt het eigen perspectief naar voren te brengen, en dat er ook daadwerkelijk respect getoond wordt voor elkaars levenswijze en perspectief.

Criteria bij goedkeuring

De VU verhuurt geen ruimten voor:

 • Bijeenkomsten, waarvan de inhoud concurrerend kan zijn met of verstorend kan zijn voor onderwijs, onderzoek en/of bedrijfsvoering aan de Vrije Universiteit
 • Eenzijdige partijpolitieke bijeenkomsten
 • Bijeenkomsten die oproepen tot wetsovertreding of geweld
 • Bijeenkomsten waar sprake is van seksesegregatie

Verder zijn geen bijeenkomsten toegestaan waarbij sprake is van:

 • Het uitsluiten van deelnemers op basis van seksuele geaardheid, sekse, ras, religie, nationaliteit of andere kenmerken. Discriminatie op welke grond dan ook
 • Het doen ontstaan van een onveilige situatie, (psychologische) onveiligheid of gevaar in de zaal voor deelnemers aan de bijeenkomst en/of in het gebouw voor daar aanwezigen

Bij twijfel wordt de aanvraag voorgelegd aan een selecte groep deskundigen van de Vrije Universiteit. De VU streeft ernaar aanvragen binnen 10 werkdagen te beoordelen. De VU behoudt zich het recht voor om zonder nadere opgaaf van redenen een aanvraag voor de verhuur van haar ruimten af te wijzen. De Vrije Universiteit behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden zonder aankondiging te wijzigen. De VU behoudt zich bovendien het recht voor de huurder verantwoordelijk te stellen voor onkosten of andere soorten van schade die het gevolg zijn van het niet naleven van gemaakte afspraken met de Vrije Universiteit.

Voorwaarden

 • Bij goedkeuring accepteert en respecteert de aanvrager de verhuurvoorwaarden.
 • Pas bij goedkeuring aanvraag mag de aanvrager de gegevens over de VU locatie communiceren.
 • De organiserende partij heeft en neemt haar verantwoordelijkheid voor de wijze waarop haar achterban wordt geïnformeerd over het evenement en de wijze waarop in (sociale) media over het evenement gesproken wordt.
 • De titel van het evenement moet een objectieve weergave zijn van de inhoud. Dit wordt beoordeeld door de VU. Een eventuele wijziging van de titel van het evenement kan plaatsvinden in overleg met de VU.
 • De VU houdt zich altijd het recht voor om een aanvraag tot het laatste moment alsnog af te wijzen. Deze afwijzing wordt gemotiveerd, de aanvrager krijgt de gelegenheid met C&M of adviseur diversiteit te overleggen over deze afwijzing.