VU School of Governance

Banner Governance for Society

Organisaties en professionals in de (semi-)publieke sector staan voor vragen als: hoe moeten organisaties en samenleving worden bestuurd om de huidige complexe en continu veranderende maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en op te lossen? Welke besturingsvormen, wet- en regelgeving, verantwoordelijkheden en manieren van leidinggeven zijn hiervoor nodig? Wat betekent dit voor publieke, private en not-for-profit organisaties en hun onderlinge en interne samenwerking? En wat betekent dit voor u als professional?

Om antwoord op deze vraagstukken te vinden is het van belang om deze vanuit een breder perspectief te bekijken. Daarom biedt de VU School of Governance verdiepende, multidisciplinaire opleidingen waarmee u leert complexe vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken aan te pakken.
De VU School of Governance is het VU platform waar wetenschap en samenleving samenkomen; waar actuele governance vraagstukken worden onderzocht en opgepakt, door praktijk en academische kennis samen te brengen en te integreren tot nieuwe inzichten waarvan professionals in de praktijk gebruik kunnen maken. De opleidingen zijn ontwikkeld en worden aangeboden door de faculteiten Rechtsgeleerdheid (RCH), Sociale Wetenschappen (FSW) en de School of Business and Economics (SBE).
Inzichten en (praktijk)onderzoek worden vanuit meerdere wetenschappen gecombineerd, zodat u vanuit een brede visie uw competenties ontwikkelt en de vraagstukken binnen uw organisatie kunt aanpakken.

FGR  FSW  SBE
 

Opleidingen en masterclasses voor professionals in de (semi-)publieke sector

Bij de VU School of Governance kunt u terecht voor de volgende multidisciplinaire opleidingen en masterclasses:

Opleiding De aanpak van ondermijning en het opbouwen van weerbaarheid: veiligheid en veerkracht in een democratische rechtsstaat
17 januari 2019 - Voor professionals werkzaam bij gemeenten en lokale organisaties, de politie, het OM en/of de Belastingdienst, die aan de aanpak van lokale ondermijning werken
Veiligheid en de aanpak van ondermijning staan hoog op de politieke en bestuurlijke agenda bij gemeenten. Waar vroeger de zorg voor orde en veiligheid primair een overheidstaak was, is er nu een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij publieke en private instanties nauw samenwerken in netwerken. De aanpak van ondermijning lukt niet zonder goede samenwerking. Deze opleiding leert u over de vormen die ondermijning kan aannemen, welke ontwikkelingen te verwachten zijn, hoe de huidige bestuurlijke praktijk er uit ziet en hoe u de noodzakelijke samenwerking kunt organiseren.
Opleiding De gemeentejurist van de toekomst: het toepassen van het bestuursrecht in gesprek met politici, bestuurders en burgers
1 november 2019 - Voor gemeentejuristen
Gemeentejuristen moeten niet alleen de bestuursrechtelijke leerstukken beheersen, maar ook op een effectieve manier om kunnen gaan met politici, bestuurders, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In deze leergang wordt u getraind in de toepassing van uw juridisch instrumentarium binnen de bestuurlijke en politieke omgeving. Juridische inzichten en sociaalwetenschappelijke inzichten worden hierbij met elkaar verbonden, waardoor u over een dieper inzicht in uw organisatie gaat beschikken en uw handelingsrepertoire vergroot.
Opleiding Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen
Is gestart (9 oktober 2019) - Voor ervaren professionals bij gemeenten en bij organisaties die met gemeenten samenwerken
Uit onderzoek blijkt dat gemeenten burgers vaak vanuit wantrouwen benaderen en dat een interne reflex is om meer regels te maken en meer controle in te bouwen. Dat kan heel anders. Organisaties waarbinnen professionals met vertrouwen met elkaar en met hun omgeving omgaan, functioneren effectiever en ‘responsiever’. In deze opleiding leert u hoe u minder vanuit regels en controle en meer vanuit vertrouwen leiding kunt geven of organiseren, en hoe u dit kunt toepassen binnen uw eigen werksituatie.
Opleiding Bouwen aan veilige wijken
september 2020 - ervaren professionals bij politie, gemeente, hulpverlening of maatschappelijke organisatie en betrokken bij de aanpak van lokale problemen
Binnen wijken spelen problemen op het snijvlak van openbare orde, zorg en sociale samenhang. Denk aan personen met verward gedrag, daklozen, verslaafden, conflicten tussen buren en problematische jongeren. De politie, gemeente en het zorgdomein hebben hierin een belangrijke taak en werken daarbij samen met vele publieke en private partijen. Bouwen aan veilige, sociale en veerkrachtige wijken lukt niet zonder goede netwerken op lokaal niveau.