Managementinformatie

Het zicht op resultaten ontstaat doordat periodiek wordt gemeten in welke mate de gestelde doelen zijn bereikt. Binnen een opleiding stellen de opleidingscommissie en de examencommissie jaarlijks een verslag op. De opleidingscommissie verwerkt in haar jaarverslag de uitkomsten van de onderwijsevaluaties en de adviezen die zij aan de opleidingsdirecteur heeft gegeven. De examencommissie geeft in het jaarverslag onder meer een terugblik op de kwaliteit van de toetsing. De opleidingsdirecteur stelt tegelijkertijd met de verslagen van de opleidingscommissie en examencommissie een gecombineerd opleidingsjaarverslag en -plan op. Het jaarverslag van de opleidingscommissie en examencommissie zijn bijlagen bij dit opleidingsjaarverslag.

Het opleidingsjaarverslag wordt in november opgeleverd en kijkt terug op het kort daarvoor afgesloten academische jaar. Er wordt aandacht geschonken aan de resultaten op het gebied van onderwijsbeleid, studenten, docenten, onderwijsevaluaties, toetskwaliteit, accreditaties en voorzieningen. De opleidingsdirecteur bespreekt het opleidingsjaarverslag vervolgens met de portefeuillehouder onderwijs van de faculteit en/of de decaan.

Op het niveau van de faculteiten wordt verantwoording afgelegd door middel van een facultair onderwijsjaarverslag. Het facultaire jaarverslag gebruikt de opleidingsjaarverslagen als input en wordt door de decaan met de rector besproken in het portefeuillehouderoverleg.

Voor de verschillende jaarverslagen gebruikt men managementinformatie uit MIVU. Het project MIVU, dat staat voor Mijn Informatie VU, heeft een informatiesysteem ontwikkeld dat allerlei gegevens onttrekt aan verschillende bronsystemen waaronder bijvoorbeeld het studenten- en het personeelsinformatiesysteem. Het zijn echter niet alleen interne gegevens die door MIVU worden ontsloten. Zo zijn bijvoorbeeld ook het 1cijferHO bestand, de NSE-scores en de uitkomsten van de WO-monitor beschikbaar via MIVU. De gegevens worden vervolgens in de vorm van standaardrapportages beschikbaar gesteld aan medewerkers. De standaardrapporten uit MIVU kunnen worden uitgesplitst naar alle wenselijke niveaus waardoor inzicht ontstaat op het niveau van de opleiding, de faculteit of de instelling als geheel. Ook is het mogelijk om de database te bevragen met specifieke query’s.