Onderwijsevaluatie

Binnen de VU worden meerdere vormen van onderwijsevaluatie ingezet. Ten eerste betreft dat vakevaluaties. In de vakevaluatie komen aspecten aan bod als de didactische kwaliteiten van docenten, de kwaliteit van het onderwijsmateriaal, inhoudelijke aspecten van de cursus, de kwaliteit van het tentamen, de studielast en de onderwijsvorm. Vakevaluaties worden momenteel zowel schriftelijk als digitaal afgenomen, afhankelijk van het aantal deelnemers aan de cursus. Zowel bij digitale als bij papieren evaluaties worden de resultaten van de cursusevaluatie teruggekoppeld aan de in de cursus ingeschreven studenten. De docent heeft hierbij de mogelijkheid zijn/haar reactie op de uitkomsten van de evaluatie toe te voegen aan de terugkoppeling.

Er worden naast vakevaluaties ook evaluaties afgenomen over een geheel cursusjaar of over het gehele bachelor- of masterprogramma. Deze curriculumevaluaties geven inzicht in de mening van studenten over de samenhang, opbouw, het niveau, de begeleiding e.d. in het desbetreffende cursusjaar of in de hele opleiding. Voor de curriculumevaluaties worden in veel gevallen ook panelgesprekken gebruikt.

Naast informatie over de kwaliteit van het onderwijs laten opleidingen de kwaliteit van de afgenomen toetsen evalueren. Bij de tentamenservice van de afdeling Onderwijsbeleid, Kwaliteitszorg en Procesregie (OKP) worden meerkeuzetoetsen automatisch verwerkt. De beoordeling omvat een itemanalyse en de interpretatie daarvan. De itemanalyse van een toets geeft informatie over de moeilijkheidsgraad en betrouwbaarheid van zowel het tentamen als geheel als van individuele vragen. Die informatie geeft inzicht in de kwaliteit van de toets en handvatten voor verbetering.