Societal Impact Award

De VU wil met de Societal Impact Awards onderzoek met maatschappelijke impact door middel van een prijs onder de aandacht brengen. De Junior Societal Impact Award wordt toegekend aan een promovendus van de VU die in het afgelopen jaar een proefschrift heeft geschreven met een grote potentiële maatschappelijke impact. De Senior Societal Impact Award is bedoeld voor een onderzoeker van de VU met een lange staat van dienst, die zich bovendien al jaren zeer verdienstelijk maakt met het verrichten van onderzoek met een grote maatschappelijke impact. De awards worden jaarlijks tijdens de Dies Natalis uitgereikt door de rector.

Winnaars Senior Societal Impact Awards

Frank Biermann
Frank Biermann verricht internationaal baanbrekend onderzoek op het gebied van de global environmental politics. Hij richt zich in zijn onderzoek op wereldwijd milieubeleid. Daarbij kijkt hij specifiek naar de reacties van de politiek op klimaatverandering en naar de gevolgen die dat voor mensen heeft. Biermann ontwikkelde daarvoor het vernieuwende concept ‘earth system governance’.


BETA
2013
In het onderzoek van Pim Cuijpers staan behandeling en preventie van psychische klachten centraal. Hij onderzoekt met name manieren om internet, zelfhulpboeken en televisie te gebruiken om depressie te behandelen en te voorkomen. Zo ontwikkelde hij de cursus In de put, uit de put om stemmingsklachten te verminderen. Ook zet hij zich in om de behandelingen terecht te laten komen bij de juiste doelgroepen. Zijn therapieën hebben inmiddels al ruim 100.000 mensen bereikt.FGB2012
Jelle Jolles is neuropsycholoog en neurowetenschapper en staat bekend als pleitbezorger van een actieve dialoog tussen breinwetenschap en de samenleving. In Nederland is een groot aantal maatschappelijke organisaties de laatste jaren via Jolles attent gemaakt op de rol van het brein en van neuropsychologische processen in relatie tot ontplooiing van kinderen en jeugdigen. Dergelijke inzichten kunnen een grote rol spelen in de onderwijsinnovaties, die nodig zijn om de talenten van kinderen optimaal tot ontwikkeling te brengen.  FGB2011 
In zijn werk laat Theo Doreleijers zich vooral leiden door de maatschappelijke impact die zijn activiteiten moeten hebben op wetenschappelijk gebied. Daarbij staat de zorg voor jongeren met psychische stoornissen voorop: met name de zorg voor hen die daarvoor niet op reguliere wijze hulp kunnen krijgen, omdat ze opgesloten zitten of onder een andere juridische of justitiële maatregel. Het wetenschappelijk degelijke en innovatieve werk van Theo Doreleijers is zeer relevant voor de praktische misdaadbestrijding. Doreleijers is een pionier op zijn gebied, maar ook al vele jaren een inspirerend rolmodel.VUmc2010
De carrière van Henk Vroom is zeer interessant vanwege de combinatie tussen zijn wetenschappelijke werk rondom de hermeneutiek en zijn inzet voor de interreligieuze dialoog. In zijn langdurige betrokkenheid bij de Vrije Universiteit heeft hij wetenschappelijk en maatschappelijk zeer relevant werk gedaan. Door zijn inzet bij de faculteit Godgeleerdheid en voor de islamopleiding heeft Vroom de luiken van de Vrije Universiteit open gezet voor een brede variëteit aan religies.FRT
2009
Martijn Katan heeft in samenwerking met hi-tech voedingsindustrieën een belangrijke bijdrage geleverd aan een gezondere samenstelling van voedingsmiddelen wereldwijd. Katan heeft zich altijd actief ingezet om zijn wetenschappelijke resultaten door voedingsindustrieën te laten gebruiken, maar ook om kennis over voeding en gezondheid onder de algemene bevolking te vergroten. Zijn gepubliceerde boek “Wat is nu gezond?” is daar een zeer succesvol voorbeeld van.BETA
2008


Winnaars Junior Societal Impact Awards

Hans de Moel
Het proefschrift ‘Uncertainty in Flood risk’ van Hans de Moel beschrijft hoe overstromingsrisico’s in Nederland kunnen worden berekend en welke maatschappelijke gevolgen overstromingen kunnen hebben in termen van bijvoorbeeld economische schade. Omdat in Nederland zeer veel mensen en kapitaal aanwezig zijn in voor overstromingen gevoelige gebieden, is het belangrijk om de kans op schade en de onzekerheid in de schattingen van die schade te kennen. BETA
2013
Wilma Waterlander beschrijft in haar proefschrift de haalbaarheid en effectiviteit van prijsmaatregelen om de keuze voor gezonde voeding te stimuleren. Zij richtte zich  specifiek op mensen met een lage sociaaleconomische status. Waterlander liet zien dat korting op groente en fruit ervoor zorgt dat consumenten significant meer van deze producten kopen en het geld niet uitgeven aan andere producten in de supermarkt. De onderzoeksresultaten hebben een impact op de vorming van toekomstige beleidsmaatregelen gericht op de prijsregulatie van voeding. En dragen daarmee bij aan de preventie van overgewicht en gerelateerde chronische aandoeningen.BETA 
2012 
Victor van der Geest is recent cum laude gepromoveerd op zijn proefschrift ‘Working their way into adulthood’. Hij onderzocht een groep van 270 jongens die zijn behandeld in een justitiële jeugdinrichting. Hij onderzocht hun problemen, gezinsachtergronden en hun criminele en werkcarrières na uitstroom. Hij vond dat van werk een consistent dempende werking uitgaat op criminaliteit – hoewel de perspectieven op de arbeidsmarkt slecht waren en de werkcarrières navenant beperkt. De bevindingen zijn maatschappelijk uiterst relevant; van groot belang voor de jeugdzorg, voor justitieel beleid en voor arbeidsmarktbeleid.RCH 2011 
Het proefschrift van Wouter Botzen brengt de algemene kwetsbaarheid van de Nederlandse verzekeringssector voor klimaatverandering in kaart en onderzoekt of private verzekerings-arrangementen kunnen bijdragen aan aanpassing aan klimaatveranderingen in Nederland. Het is maatschappelijk bezien een bijzonder waardevol onderzoek, omdat het de verzekeringssector kan helpen door risico’s in te schatten en de preventie te verbeteren, maar ook de gevolgen van de risico’s beter te dragen. Het past perfect in de verschuivende discussie over de balans tussen wat er collectief en individueel geregeld zou moeten worden.SBE
2010
In haar proefschrift concludeert Irma Mooi-Reçi dat werkloosheid latere carrières en lonen negatief beïnvloedt. Zozeer zelfs dat het gehele loopbaanperspectief van het individu blijvend wordt ondermijnd. Zeker in een tijd van financiële crisis en verscherpingen in het WW-beleid is het proefschrift van Irma Mooi-Reçi zeer actueel. In de media werd veel aandacht aan haar onderzoek besteed. Zelfs in de Eerste Kamer werden er naar aanleiding van haar onderzoek vragen gesteld over de effectiviteit van de aanvaarding van een lager werkniveau voor de loopbaanontwikkeling van de werknemer.FSW 2009
Martijn de Koning's werk is uitermate relevant voor allen die meer willen weten over de betekenis van het geloof voor Marokkaans-Nederlandse jongeren. Uit de grote media-aandacht blijkt dat het proefschrift ‘Zoeken naar een ‘zuivere’ islam: Geloofsbeleving en identiteitsvorming van jonge Marokkaans-Nederlandse moslims’ een grote impact heeft buiten de wetenschap. Op beleidsmedewerkers in overheidsdiensten en moslimorganisaties, maar ook binnen de jeugdhulpverlening en het onderwijs waar behoefte is aan meer kennis over Marokkaans-Nederlandse jongeren. FSW 2008
Wendy Janssens kreeg voor haar proefschrift eerder de dissertatieprijs van het Amsterdam Institute for International Development en de Wereldbank. Ze heeft met precisie en volstrekte integriteit een poging gedaan om ontwikkelingshulp kwantitatief te beoordelen. Het proefschrift van Janssens past naadloos in de tradities van ontwikkelingseconomie en ontwikkelingssamenwerking waarmee de Vrije Universiteit zich al jaren bezighoud.SBE
2007