Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Specialisatie in wet- en regelgeving voor de financiële sector

Verspreid over zeven maanden volgt u acht colleges, gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

Programma en planning van de leergang
Bekijk een uitgebreid overzicht van alle bijeenkomsten en onderwerpen bij programma-omschrijving onderaan deze pagina.
Bekijk hier de planning 2002
Let op: alle genoemde data zijn onder voorbehoud.
De colleges worden in het Nederlands gegeven, behalve college 8, dat is in het Engels.

Cursusleiding en docenten
De leergang staat onder leiding van prof. dr. Bart Joosen, hoogleraar Financieel Recht bij de Vrije Universiteit Amsterdam. De docenten zijn allen nationale en internationale topspecialisten, afkomstig van toezichthoudende instellingen en toonaangevende  universiteiten. Een overzicht met deze docenten zult u op een later moment op deze pagina aantreffen.  

Didactiek
U bereidt zich voor op de colleges door de literatuur over het te behandelen onderwerp te lezen. Deze voorbereiding kost u ongeveer drie á vier uur per week. Aan het eind van de leergang krijgt u voldoende tijd om een Academic paper te schrijven (max. 5.000 woorden) en een presentatie voor te bereiden. Daarnaast neemt u deel aan een eindbespreking van uw paper met de docenten.

De kennis die u tijdens de leergang Financieel Toezicht Recht opdoet, wordt nauw gekoppeld aan de praktijk. Tijdens de colleges bespreekt u met de docent en met uw medecursisten actuele ontwikkelingen in het financieel toezicht recht, aan de hand van casus. Die kunnen gaan over jurisprudentie, een recente Europese richtlijn of praktijkervaringen met juridische advisering. Hierbij brengen de docenten hun expertise in en delen de cursisten hun kennis en ervaring vanuit uiteenlopende werkgebieden. Ook gaat u in een workshopachtige setting aan de slag met een casus met concrete berekening. In deze interactieve opzet verbindt u de theorie direct met uw eigen praktijk.

Hoeveel tijd kost het?
In vier maanden tijd volgt u acht bijeenkomsten van drie uur. U bereidt zich hierop voor door de vakliteratuur over het te behandelen onderwerp te lezen. Deze voorbereiding kost u ongeveer drie á vier uur per college. Aan het einde van de leergang schrijft u een paper van min. 4000 en max. 5000 woorden. Hiervoor dient u ongeveer 30 uur uit te trekken. Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat u zich moet voorbereiden op de eindbespreking van uw paper.

ZIFO
De leergang maakt deel uit van het opleidingsaanbod van het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO). ZIFO vindt de leergang een belangrijke opleiding voor de praktijk van zijn partners.

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en contact

Prof. dr. Bart Joosen, LLM

Prof. dr. Bart Joosen, LLM

Bart Joosen is hoogleraar Financieel Toezichtrecht aan de VU Amsterdam en verbonden aan het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO).  Hij is als fellow verbonden aan het European Banking Institute te Frankfurt en kerndocent bij de Florence School of Banking and Finance van de European University Institute, Italië.

De expertise van Bart Joosen ligt op het terrein van het toezicht op de financiële sector met een focus op microprudentieel toezicht op banken, het Europees Systeem van Financieel Toezicht, de Bankenunie, toezicht op verzekeringsmaatschappijen, beleggingsondernemingen, betalings- en clearingdiensten en de European Markets Infrastructure Regulation, herstel- en afwikkelingsprocessen van banken en beleggingsondernemingen en transactie-expertise m.b.t. risico-overdrachtsmechanismen, securitisatie en derivaten.

Research Portal

Foto prof Bart Joosten

Programma

 • College 1: De werking van het Europees Systeem van Financieel Toezicht

  Leerdoelen:

  • Analyse van het Europese kader voor het de vestiging van de Europese toezichthouders;
  • Bewustwording van de Europeaniseringstrend;
  • Inzicht in de institutionele verhoudingen in het Europese toezicht en de verhouding tussen nationale toezichthouders.

  Thema’s:
  De taken rollen van EBA, ESMA en EIOPA, ten aanzien van de voorbereidingen van wetgeving en het streven naar “supervisory convergence”. De impact in de praktijk van “soft law” van de Europese toezichthouders, zoals richtsnoeren, opinies en Q&A’s. Het gezag van deze soft law en de wijze waarop de Europese toezichthouders een rol vervullen in de rechtsvorming (in hoeverre is het Hof van Justitie van de EU hieraan gebonden). Interactie van de soft law van de Europese toezichthouders met de door de Nederlandse toezichthouders (AFM en DNB) uitgeoefende bevoegdheden.

 • College 2: Banking Package 2021 – Stand van zaken. Herziening CRR tot verweking van de Basel III-Reform; Implicaties voor Nederlandse banken

  Leerdoelen:

  • Diepgravende overdracht van kennis over de elementen van het Banking Package 2021;
  • Overbrengen van de actuele stand van zaken in de politieke onderhandelingen;
  • Analyse van de meest belangrijke elementen van de Banking Package 2021 en de impact voor de Nederlandse sector.

  Thema’s:
  In dit college wordt een diepgravende analyse gegeven van de elementen van het omvangrijke Banking Package 2021. Op welke wijze evolueren CRR2 en CRD5 tot de CRR3 en CRD6 teksten. De belangrijke aanpassingen van de regelingen voor de standaardbenadering voor berekening van het kredietrisico door banken, de regelingen omtrent de output floor voor banken die uitgaan van het Internal Ratings Based model voor berekening van kredietrisico weging en de implicaties voor het raamwerk voor kredietrisicovermindering komen hierbij uitvoerig aan bod. De overige elementen van de Basel III-Reform en de omzetting hiervan in geharmoniseerde regels voor de Europese banken worden hierbij uitvoerig belicht.

 • College 3: Het gebruik van Artificiële Intelligentie in de financiële sector – De Europese AI Act en de DNB General principles for the use of Artificial Intelligence in the financial sector

  Leerdoelen:

  • Identificatie van de wijze waarop AI in de praktijk van de financiële sector een rol speelt;
  • Ingaan op de recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het vlak van AI;
  • Identificatie van de noodzakelijke aanpassingen van bestaand beleid en procedures bij financiële ondernemingen en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd aan afnemers van producten en diensten en de financiële toezichthouder.

  Thema’s:
  In dit college wordt ingegaan op de onvermijdelijke ontwikkeling van het gebruik van Artificiële Intelligentie (AI) in de financiële sector in interne risicobeheersings- en compliance processen en externe op de cliënt gerichte applicaties. De Europese AI Act besteedt bijzondere aandacht aan deze toepassingen in de financiële sector, en trekt grenzen. De Nederlandsche Bank heeft zich ook niet onbetuigd gelaten met de lancering van de AI principles van 2019. Vanuit de OECD is er in 2021 een compleet toetsingskader aangereikt, waar grote invloed van kan uitgaan in de toekomst. Er is alle aanleiding om stil te staan bij deze materie, om de door wet- en regelgeving en good practices getrokken grenzen te onderkennen, en nader stil te staan bij de visie van wetgever en toezichthouders op dit vlak.

 • College 4: Vaststellen van een MREL berekening voor een hypothetische bank – Een actieve Workshop

  Leerdoelen:

  • Het ontwikkelen van overzicht betreffende de verschillende regimes voor Total Loss Absorbing Capacity en Minimum Required own funds and Eligible Liabilities voor de vier categorieën banken;
  • Het uitvoeren van MREL berekeningen rondom de verplichte verliesabsorptie en herkapitalisatie.

  Thema’s:
  In dit college in werkgroep vorm wordt stilgestaan bij een hypothetisch casus van een Europese bank waarvoor door de participanten een berekening van het noodzakelijke bedrag aan Minimum Required own funds and Eligible Liabilities moet worden gemaakt, aan de hand van de wetteksten van CRR2 en BRRD2, en wordt ingegaan op de verschillen met de oorspronkelijke regeling van de BRRD van 2014. Er wordt tevens ingegaan op de relatie tussen de Pillar 2 SREP beslissingen van de toezichthouders en de combined buffer requirements, en hoe een en ander zich verhoudt tot de MREL positie. Tenslotte wordt een korte zijstap gemaakt naar de relevantie van de regels voor beleggingsondernemingen die in uitzonderlijke gevallen ook aan deze regels zijn onderworpen.

 • College 5: Data gedreven toezicht en RegTech/SupTech, hoe verandert het engagement tussen Toezichthouder en financiële onderneming

  Leerdoelen:

  • Introductie op het thema RegTech en SupTech, de innovaties in het toezicht op financiële ondernemingen;
  • Het verkennen van het spanningsveld tussen efficiënt toezicht en de handhaving van normen door financiële toezichthouders.

  Thema’s:
  In toenemende mate is de toepassing van technologie in het toezicht op financiële ondernemingen een middel om toezicht relaties efficiënter te laten verlopen, en om te bevorderen dat zowel de onder toezicht staande onderneming als de toezichthouder mankracht en middelen op een productieve wijze kunnen inzetten. Technologische toepassingen beogen informatie te ontsluiten ten behoeve van het toezicht, en om de oriëntatie van toezichthouders op het daadwerkelijke risicoprofiel van de financiële onderneming te verbeteren. Ondermeer leidt data gedreven toezicht tot een wijzigende rol van de toezichthouder die zelfstandig en zonder tussenkomst van de ondernemingen, zich toegang tot informatie in het kader van het toezicht kan verschaffen. Wat zijn de valkuilen omtrent deze wijze van organisatie van het toezicht, en wat zijn de voordelen voor beide kanten van de tafel.

 • College 6: Central Bank Digital Currency – Monetaire en toezichtsrechtelijke implicaties

  Leerdoelen:

  • Inzicht in de meest recente ontwikkelingen  omtrent de introductie van een “digitale euro”;
  • Het vormen van macro-economisch inzicht en het verkennen van de civiel juridische en toezichtrechtelijke knelpunten

  Thema’s:
  De ontwikkelingen in de samenleving met betrekking tot cryptocurrencies neemt de vorm aan van een nieuw op gang zijnde systeemcrisis, ditmaal vanwege de nagenoeg buiten het toezicht gehouden markten, een ontwikkeling van buiten de financiële sector. Wat zijn de bedreigingen voor de economie en de samenleving, en in hoeverre zou een te introduceren Digital Euro (een door de ECB uit te geven digital currency) hier een adequate respons op zijn. Hoe dient deze Central Bank Digital Currency te worden geïntroduceerd, en op welke wijze biedt het Europese Verdrag ruimte voor deze rol van de ECB?

 • College 7: Privaatrechtelijke aspecten van de regels van de Markets in Crypto Assets Regulation

  Leerdoelen:

  • Het introduceren van de regels voor de Markets in Crypto Assets Regulation;
  • Verdieping ten aanzien van de privaatrechelijke aspecten van de markten in crypto assets, behandeling van verbintenisrechtelijke en goederenrechtelijke thema’s.

  Thema’s:
  De Markets in Crypto Assets Regulation beoogt een volledig nieuwe regelgeving kader te scheppen voor de markten in crypto assets in aanvulling op de bestaande regels voor de Markten in Financiële Instrumenten, uitgifte van elektronisch geld en dergelijke meer. In dit college wordt er een verdieping gemaakt van de privaatrechtelijke aspecten van deze nieuwe marketen, op welke wijze verlopen transacties, hoe zijn de verhoudingen tussen de ‘bezitter’ en de uitgever of wederpartij van crypto assets, hoe verloopt clearing en settlement. En welke verhoudingen worden er gecreëerd die kunnen leiden tot de validatie van aanspraken op de crypto assets, of het vestigen van zekerheden erop.

 • College 8: Jurisprudentie Banking Union (let op: college in het Engels)

  Leerdoelen:

  • Het verkrijgen van inzicht in de voornaamste uitspraken van het Europese Hof van Justitie op het vlak van de Bankenunie;
  • Het verkennen van de toekomstige ontwikkelingen op het vlak van de jurisprudentie van het HvJ, wat er nog komen gaat.

  Thema’s:
  Met de start van het Single Supervisory Mechanism in 2014 en de start van het Single Resolution Mechanism in 2016 is reeds de nodige praktijkervaring opgedaan en zijn inmiddels ook een groot aantal beslissingen van de autoriteiten ter beslechting voorgelegd aan het Gerecht van de EU en van het Hof van Justitie. In deze bijeenkomst volgt een overzicht van de door deze rechterlijke instanties gewezen uitspraken en een analyse van de ontwikkelingen op dit vlak.

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique Becker op 020-598 36 94

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Coronavirus: updates' voor alle updates omtrent coronamaatregelen aan de VU Amsterdam.
Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto