Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Onderzoek van team science krijgt impuls van 12,5 miljoen euro

10 juni 2021
Een team van 4 aanvragers waaronder VU-hoogleraar Biologische psychologie Dorret Boomsma krijgt 750 duizend euro voor onderzoek naar genen en gedrag als biologische basis voor een lang en gezond leven.

16 on­der­zoeks­teams gaan in­no­va­tie­ve sa­men­wer­kin­gen op­zet­ten die bij­dra­gen aan ver­nieu­wing in de we­ten­schap en de ge­zond­heids­zorg voor de lan­ge­re ter­mijn. Ze ont­van­gen ieder maxi­maal 750.000 euro van het pro­gram­ma ZonMw Open Com­pe­ti­tie. De on­der­zoeks­groe­pen zul­len onder an­de­re on­der­zoek gaan doen naar de ge­ne­ti­sche fac­to­ren van hart­spier­ziek­ten, be­te­re be­han­de­ling van hoorn­vlies­be­scha­di­ging en de ont­wik­ke­ling van nieu­we an­ti­bi­o­ti­ca tegen tu­ber­cu­lo­se.

Lang leven de fa­mi­lie
VU-hoog­le­raar Dor­ret Boom­s­ma van het Ne­der­lands Twee­lin­gen­re­gis­ter neemt deel aan het team van on­der­zoe­kers dat on­der­zoek gaat doen naar genen en ge­drag als de bi­o­lo­gi­sche basis voor een lang en ge­zond leven. Haar col­le­ga's in dit on­der­zoek zijn LUMC-hoog­le­raar Eline Slag­boom, RI­VM-on­der­zoe­ker Mo­ni­que Ver­schu­ren en LUMC-on­der­zoe­ker Ma­ri­an Beek­man.

Boom­s­ma: "De le­vens­ver­wach­ting stijgt we­reld­wijd, de winst in ge­zon­de le­vens­ja­ren blijft daar­bij ach­ter. Lang­le­ven­de fa­mi­lies op­ge­spoord in Ne­der­land­se da­ta­ban­ken ver­ou­de­ren vaak tot op hoge leef­tijd vrij van ziek­te. In dit pro­ject door­gron­den wij de sa­men­hang tus­sen so­ci­a­le, ge­drags­ge­re­la­teer­de en ge­ne­ti­sche me­cha­nis­men die be­scher­ming bie­den tegen chro­ni­sche ou­der­doms­ziek­ten en ge­zon­de ver­ou­de­ring sti­mu­le­ren."

ZonMw Open Com­pe­ti­tie
Met het oog op team sci­en­ce is het pro­gram­ma ZonMw Open Com­pe­ti­tie spe­ci­fiek be­doeld voor ver­nieu­wen­de en grens­ver­leg­gen­de com­bi­na­ties van twee of meer on­der­zoeks­groe­pen. De pro­jec­ten en de teams wer­den ge­toetst aan de hand van cri­te­ria zoals cre­a­tief en baan­bre­kend on­der­zoek van hoge kwa­li­teit en het be­nut­ten van ken­nis voor door­ge­lei­ding en im­ple­men­ta­tie o.a. door par­ti­ci­pa­tie van sta­ke­hol­ders in de brede zin. Daar­naast was de sa­men­stel­ling van de teams en de syn­er­gie tus­sen de ver­schil­len­de on­der­zoeks­part­ners een be­lang­rijk ele­ment in de be­oor­de­ling. ZonMw past bij steeds meer sub­si­dier­on­des het nar­ra­tief CV toe, nu voor het eerst bij de be­oor­de­ling van on­der­zoeks­teams. On­der­zoe­kers en on­der­zoeks­groe­pen wor­den, pas­send bij de vraag­stel­ling en opzet van het on­der­zoeks­pro­ject, be­oor­deeld op on­der­zoek, on­der­wijs, een goede ba­lans tus­sen in­di­vi­du­eel ta­lent en team sci­en­ce, we­ten­schap­pe­lijk lei­der­schap en bij­dra­gen aan Open Sci­en­ce. Deze ma­nier van be­oor­de­len maakt deel uit van het nieu­we Er­ken­nen en Waar­de­ren.

Be­hal­ve bud­get voor per­so­neel en ma­te­rie­le kos­ten kon ook fi­nan­cie­ring aan­ge­vraagd wor­den voor ken­nis­be­nut­ting, in­ter­na­ti­o­na­li­se­ring en on­der­zoeks­in­fra­struc­tuur. Drie on­der­zoeks­groe­pen ont­van­gen een extra in­ves­te­rings­mo­du­le van max. € 250.000 voor mid­del­gro­te in­fra­struc­tuur.

16 on­der­zoeks­teams
Be­kijk hier de an­de­re on­der­zoeks­teams en hun pro­jec­ten.