Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

ADRIBA haalt subsidie binnen voor het helpen van probleemgezinnen

20 mei 2019
Samen met een aantal andere organisaties is VU ADRIBA een grote subsidie toegekend door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het helpen van probleemgezinnen.

In sa­men­wer­king met een aan­tal an­de­re par­tij­en is VU ADRI­BA (het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis) een grote sub­si­die toe­ge­kend om Multi Pro­bleem Ge­zin­nen (MPG) te hel­pen.

Wijk­teams van ge­meen­ten zul­len leren samen met er­va­rings­des­kun­di­gen hoe MPG meer zelf­re­gie kun­nen nemen, door po­si­tief ge­drag te be­lo­nen. Hier­toe wor­den twee leer­tra­jec­ten ont­wik­keld waar­bij de ABC-ge­drags­ana­ly­se wordt in­ge­zet. 

De deel­ne­mers zijn leden van so­ci­a­le wijk­teams, so­ci­aal wer­kers, me­de­wer­kers wo­ning­bouw­cor­po­ra­ties, po­li­tie­agen­ten etc. Tij­dens en na het leer­tra­ject trai­nen de leden van de wijk­teams hun eigen team. Ver­vol­gens wor­den de be­stuur­ders van de ge­meen­te ge­traind in de po­si­tie­ve ge­drags­ana­ly­se aan­pak. 

Ten­slot­te wor­den de les­sen lan­de­lijk aan­ge­bo­den via een ge­ac­cre­di­teer­de leer­gang en de pro­ject­web­si­te.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies?

Neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens. Het secretariaat is gevestigd in kamer HG 6A-88 van Vrije Universiteit Amsterdam.

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics Executive Education
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon

Marius Rietdijk
Joost Kerkhofs