Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

ADRIBA haalt subsidie binnen voor het helpen van probleemgezinnen

20 mei 2019
Samen met een aantal andere organisaties is VU ADRIBA een grote subsidie toegekend door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het helpen van probleemgezinnen.

In sa­men­wer­king met een aan­tal an­de­re par­tij­en is VU ADRI­BA (het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis) een grote sub­si­die toe­ge­kend om Multi Pro­bleem Ge­zin­nen (MPG) te hel­pen.

Wijk­teams van ge­meen­ten zul­len leren samen met er­va­rings­des­kun­di­gen hoe MPG meer zelf­re­gie kun­nen nemen, door po­si­tief ge­drag te be­lo­nen. Hier­toe wor­den twee leer­tra­jec­ten ont­wik­keld waar­bij de ABC-ge­drags­ana­ly­se wordt in­ge­zet. 

De deel­ne­mers zijn leden van so­ci­a­le wijk­teams, so­ci­aal wer­kers, me­de­wer­kers wo­ning­bouw­cor­po­ra­ties, po­li­tie­agen­ten etc. Tij­dens en na het leer­tra­ject trai­nen de leden van de wijk­teams hun eigen team. Ver­vol­gens wor­den de be­stuur­ders van de ge­meen­te ge­traind in de po­si­tie­ve ge­drags­ana­ly­se aan­pak. 

Ten­slot­te wor­den de les­sen lan­de­lijk aan­ge­bo­den via een ge­ac­cre­di­teer­de leer­gang en de pro­ject­web­si­te.