Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Veelgestelde vragen rond werken en corona

Laatst gewijzigd op 9 maart 2022
Als aanvulling op de veelgestelde vragen op vu.nl/corona vind je hier antwoorden op vragen over onder meer je dienstverband, dienstreizen, woon-werkverkeer, salaris, vakantie, verlof, jaargesprekken en inrichting thuiswerkplek.

Veelgestelde vragen rond corona en werken

 • Woon - werkverkeer en dienstreizen

  Vanwege de corona crisis is mijn dienstreis geannuleerd. Wat nu verder?
  Medewerkers die voor hun werk een reis geboekt hadden en wegens annulering van die reis een tegoedbon of een coronavoucher ontvangen, worden gevraagd deze tegoedbon of voucher zoveel mogelijk in te zetten voor een volgende dienstreis. Dit is mogelijk als bijvoorbeeld de afspraak of het congres op een later tijdstip alsnog zal plaatsvinden.

  Indien de reis op een later tijdstip niet alsnog gemaakt kan worden, vraag dan aan het reisbureau om de tegoedbon of voucher in geld uit te keren. Je kunt bij de reisorganisatie aangeven dat je geen voucher kunt accepteren omdat het geen vakantie betrof maar een werkreis.

  Voor instructies hoe je dit bedrag aan de VU terug kunt betalen kun je contact opnemen met de HRM Servicedesk.

  De tegoedbon of voucher mag uitsluitend ingezet worden voor dienstreizen waarover je met je leidinggevende vooraf afspraken hebt gemaakt.

  Wat geldt er voor de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer?
  De regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en thuiswerkvergoeding die geldt vanaf 1 september 2021 vind je op de pagina Reiskostenvergoeding woon-werk en thuiswerkvergoeding 1 september 2021.

 • Dienstverband

  Ik ga de VU verlaten. Waar kan ik VU-eigendommen inleveren?
  Bij het uit dienst gaan is er vaak sprake van het moeten inleveren van spullen van de VU. Hiervoor is tijdens corona een specifieke inleverprocedure gemaakt. Je kunt je spullen brengen bij de Security desk (zie hieronder) die zal registreren wat er wordt ingeleverd.

  Securitydesk Bewakingsloge VU Hoofdgebouw

  HG – KC nabij ingang Restaurant. Dagelijks geopend van 9:00 uur tot 17:00 uur. Te bereiken via de hoofdingang, op vertoon van je VU-pas (die ook ingeleverd moet worden). Bij de bewaking wordt alleen bewijs van ontvangst van de spullen afgegeven. De ingeleverde zaken worden doorgezonden aan de betreffende dienst waar deze voor bestemd zijn.

 • Salaris en vergoedingen

  Wat gebeurt er met mijn salaris?
  De VU is heel blij met de flexibele wijze waarop iedereen in deze lastige omstandigheden het werk oppakt. De huidige thuiswerksituatie is immers fundamenteel anders dan de situatie die we gewend zijn. Uitgangspunt is dat medewerkers hun werkzaamheden thuis verrichten. We korten dus niet op het salaris vanwege de huidige situatie. In geval van verlof om een andere reden, zoals ouderschapsverlof of verlof wegens langdurige ziekte (na 9 maanden), wordt het salaris - zoals gebruikelijk - gedeeltelijk doorbetaald. Bij bijzondere omstandigheden treed je in overleg met je leidinggevende. Ook de HR-adviseur kan je hierover adviseren.

  Worden de extra kosten die ik maak vanwege het thuiswerken vergoed?
  Je ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van een internetabonnement. De VU verwacht dat je zorgdraagt voor een goed werkende internetaansluiting.

  Vanaf 1 september 2021 kent de VU een thuiswerkvergoeding. Klik voor meer info op de pagina Reiskostenvergoeding woon-werk en thuiswerkvergoeding

  In bijzondere situaties, waarbij het verrichten van werkzaamheden extra kosten met zich meebrengen, kan jouw leidinggevende besluiten de kosten te vergoeden. Denk bijvoorbeeld aan extra kosten die gemaakt moeten worden om digitaal onderwijs te verrichten. Deze kosten kun je vervolgens declareren via de self service Declaraties, reisvoorschotten indienen en status inzien.

 • Vakantie en verlof

  Ik heb al vakantie aangevraagd, maar nog niet opgenomen. Kan ik mijn aanvraag intrekken?
  Bespreek dit altijd met je leidinggevende. Als er gewoon werkzaamheden voorhanden zijn, kan jouw leidinggevende toestaan om de vakantieaanvraag in te trekken. Bedenk wel dat ook in deze hectische periode rust nemen belangrijk is. Het uitgangspunt is dat je in principe je vakantietegoed opneemt in het jaar dat het vakantietegoed is ontstaan. We willen graag dat geplande vakantieperiodes in de regel doorgang vinden en dat je afspraken maakt over het opnemen van vakantie, ook als je even geen reisplannen kunt maken. De VU probeert daarmee echt grote vakantiestuwmeren te voorkomen.
   
  Wat geldt er bij ouderschapsverlof?
  Je kunt verzoeken om het betaalde en/of onbetaalde ouderschapsverlof niet op te nemen of niet voort te zetten. Je leidinggevende zal dit verzoek honoreren, tenzij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich hiertegen verzet. Ook in dit geval kan jouw leidinggevende vasthouden aan een aanvraagtermijn van 4 weken. Dat hangt echter van de situatie af (bijvoorbeeld of je wordt vervangen tijdens het verlof). Het kan dus maatwerk zijn. Het resterend onbetaald ouderschapsverlof kan op een later moment worden opgenomen als jouw leidinggevende daarmee instemt en de bedrijfsvoering dat toelaat. Het resterend betaalde ouderschapsverlof vervalt in geval van tussentijdse beëindiging, maar vervalt niet in geval het nog niet was aangevangen. Als het verlof is opgedeeld in verschillende perioden, geldt bovenstaande per periode. Voor het doorgeven van een (tussentijdse) beëindiging zoek je op vu.nl op Ouderschapsverlof aanvragen. Vervolgens kies je het betreffende formulier.

 • Jaargesprek en ontwikkeling

  Gaat mijn jaargesprek door? 
  Jaargesprekken kunnen via Skype for Business (of een ander systeem) gewoon doorgang vinden. Als er bijzondere situaties zijn die dit verhinderen en je het gesprek wilt uitstellen, dan overleg je dit met je leidinggevende.

 • Inrichting thuiswerkplek

  Kan ik een vergoeding krijgen voor de aanschaf van een bureau en bureau?
  De arbeidsomstandighedenwet geeft aan dat de thuiswerkplek zodanig ingericht moet zijn dat de medewerker zo veel mogelijk op een ergonomisch verantwoorde manier zijn werk kan doen. De werktafel of het bureau en de verlichting moeten daarbij aan bepaalde eisen voldoen. Vanuit preventiebeleid, de brede zorg voor arbeidsomstandigheden en het naleven van de geldende regelgeving en richtlijnen t.a.v. beeldschermwerk (Beleidskader veiligheid- en gezondheid VU Amsterdam) heeft de VU deze vergoedingsregeling opgesteld, omdat medewerkers die thuiswerken recht hebben op adequate werkplekvoorzieningen. 

  Medewerkers die nog geen goede thuiswerkplek hebben komen daarom in aanmerking voor een vergoeding van een ergonomisch bureau en/of bureaulamp.  De VU stelt hiervoor een bedrag van maximaal €200,- ter beschikking voor een werktafel/bureau en/of voor een bureaulamp, waarvoor een goed instelbaar ergonomisch bureau (zie onderaan ‘Wat wordt onder een ergonomisch bureau verstaan?’) en een lamp verkrijgbaar zijn. 

  Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je de bon voor het bureau en de lamp declareren bij de VU via de self service Declareren, reisvoorschotten aanvragen en status inzien

  Voorwaarden:

  • de medewerker werkt daadwerkelijk thuis voor de VU
  • de medewerker heeft een vast dienstverband bij de VU (WP of OBP) of heeft een tijdelijk dienstverband dat nog minimaal 6 maanden voortduurt vanaf het moment van declareren
  • de medewerker heeft een aankoopnota als bewijs van de aanschaf van bureau en/of lamp
  • de medewerker vermeld bij “Reden Onkosten” dat zijn of haar declaratie een “corona-declaratie” betreft
  • de medewerker kiest bij de onkostensoort voor “Reparatie Apparatuur“
  • ben je een student-assistent, stagiair of MUP-er, overleg dan met je leidinggevende of je gebruik mag maken van deze regeling

  Met de indiening van de declaratie verklaart de medewerker: 

  • het bureau en/of de lamp te gebruiken voor de (ergonomische inrichting van de) thuiswerkplek
  • dat hij/zij voor de kosten van het bureau en/of de lamp niet eerder een vergoeding van de VU ontvangen heeft 
  • de kosten niet bij een andere werkgever gedeclareerd heeft
  • de ontvangen vergoeding voor 1/12e deel per maand over het aantal resterende maanden terug te betalen in het geval dat de medewerker binnen een jaar na aanschaf van het bureau op eigen verzoek of door diens schuld of toedoen uit dienst gaat.    

  Veelgestelde vragen

  • Mag ik ook een duurder bureau of duurdere lamp kopen?
   Ja, dat mag. Je kan maximaal € 200,- declareren en de meerkosten zijn dan voor eigen rekening.
  • Is het bedrag van €200,- in- of exclusief BTW en hoe zit het met de bezorgkosten?
   BTW:
   De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
   Bezorgkosten:
   Het is op dit moment toegestaan om maximaal 50 euro bezorgkosten te declareren. 
  • Mag ik ook een tweedehands bureau kopen?
   Je kunt bij bijvoorbeeld een kringloopwinkel ook een tweedehands bureau kopen, maar declaratie ervan is alleen toegestaan wanneer er een bon als bewijs van de aanschaf van het bureau geüpload kan worden. De reden hiervoor is dat het een arboverstrekking betreft waarbij er voor de VU een strenge bewijslast naar de fiscus bestaat. Een bewijs van een bankoverschrijving overschrijving is dan niet voldoende.
  • Wat wordt onder een ergonomisch bureau verstaan?
   De norm voor een ergonomisch bureau/tafel is 120 cm breed en 80 cm diep. Daar mag +/- 10 cm van afgeweken worden.

  Afbeelding ergonomisch bureau.

  Op de VU gebruik ik een bureaustoel die door de Arbodienst is geadviseerd, kan ik deze thuis gebruiken?
  Medewerkers voor wie op basis van een individueel werkplekadvies van de Arbodienst een aangepaste werkplek is ingericht op de VU, worden in staat gesteld om deze eigen specifieke stoel tijdelijk naar de eigen woning te laten brengen. Zie hieronder voor de aanvraagprocedure.

  Ik heb geen aangepaste stoel op de VU, maar beschik thuis niet over een goede werkplek. Wat kan ik doen?
  Bespreek de situatie met je leidinggevende en geeft daarbij aan wat je al hebt gedaan in het creëren van een bruikbare werkplek. Kom je samen tot de conclusie dat je een bureaustoel nodig hebt, dan dient je leidinggevende een verzoek tot levering van een bureaustoel in bij de FCO Servicedesk: servicedesk.fco@vu.nl | 020 - 598 5777
   
  Bij deze aanvraag moet worden vermeld:

  • Naam, het privé telefoonnummer en het volledige woonadres van de medewerker
  • Of het gaat om een aangepaste stoel (arbostoel) van de medewerker of om een reguliere bureaustoel
  • In geval het om de aangepaste stoel gaat: tenminste het gebouw en kamernummer waar deze stoel staat, plus een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de stoel en/of de specifieke werkplek waar deze staat

  Stoelen worden in beginsel bij de medewerker thuis bezorgd, tenzij in onderling overleg anders wordt afgesproken. Uiteraard blijven de stoelen eigendom van de VU. De afdeling Logistiek van FCO verzamelt binnenkomende verzoeken en bepaalt op basis hiervan wanneer de stoel kan worden bezorgd. FCO Logistiek neemt vooraf contact op met de medewerker om het tijdstip van levering te laten weten. Bij het afleveren van de stoel zullen de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen om het risico op besmetting met het coronavirus te minimaliseren.

  Wat als ik een muis of toetsenbord nodig heb om thuis met een laptop te kunnen werken?
  Je kunt op verschillende manieren thuis gebruik maken van IT-voorzieningen. Op het Dienstenportaal AskIT vind je uitgebreide informatie.

  Hoe kan ik advies krijgen over de inrichting van mijn thuiswerkplek?
  Maak een foto van je werkplek en stuur deze met je vraag op naar een van de Arbo-adviseurs:

 • Gezondheid

  Wat moet ik doen als ik klachten heb? 

  • Heb je last van klachten die kunnen wijzen op Covid-19, dan kun je je laten testen bij de GGD.
  • De lokale GGD voert de test uit en geeft de uitslag door. De GGD vertelt ook wat je moet doen mocht je Covid-19 blijken te hebben. 
  • Bij een positieve test voert de GGD een bron- en contactonderzoek.

  Wat gebeurt er als ik positief ben getest op het coronavirus?

  1. Als je positief bent getest op Covid-19 dan blijf je verplicht in isolatie en kom je dus niet naar de VU, conform de instructies die je van de GGD krijgt: 
    • Blijf thuis
    • Als je ziek bent en niet kunt werken, meld je dan ziek
    • Als je niet ziek bent maar niet thuis kunt werken, bespreek dan met je leidinggevende wat je kunt doen
  2. Eventuele nauwe contacten van een besmet persoon worden door de GGD benaderd en geïnformeerd wat zij moeten doen. Dit geldt ook voor collega’s als zij dicht bij de besmette persoon in de buurt zijn geweest.
  3. We raden aan om een telefonische afspraak met de bedrijfsarts te plannen als je zelf positief bent getest op Covid-19, ook als je geen ziekteverschijnselen hebt. (N.B. De bedrijfsarts heeft geen invloed op de isolatie- en quarantainemaatregelen; dat bepaalt de GGD.)
  4. De GGD laat je weten wanneer de quarantaine voorbij is en je weer naar buiten mag en aan het werk.
  5. Gaan de klachten niet over, worden ze erger of krijg je nieuwe klachten? Bel dan de huisarts. 
  6. De gebruikelijke regels voor ziek- en betermeldingen blijven gewoon van kracht.
 • Mag ik voorafgaand of aansluitend aan mijn vakantie enige tijd remote vanaf mijn vakantieadres in het buitenland voor de VU werken?

  Alleen in het geval je leidinggevende vooraf toestemming heeft gegeven om vanuit je vakantieadres remote te werken is dat mogelijk. Stem dus altijd eerst met je leidinggevende af of, en zo ja hoe lang, je vanuit je vakantieadres kunt werken. Vanwege de risico’s die werken vanuit het buitenland met zich mee kan brengen geldt dat je leidinggevende maximaal één week werken vanaf je vakantieadres kan goedkeuren.

  Als je een verzoek indient om meer dan een week vanaf je vakantieadres te werken dan zal je leidinggevende dit verzoek op de risico’s laten toetsen door HR. Het verzoek kan vanwege de eventuele risico’s worden afgewezen, bijvoorbeeld vanwege fiscale risico’s en/of risico’s ten aanzien van de sociale zekerheid.

  In het geval je toestemming hebt om vanaf je vakantieadres te werken geldt dat je er zelf verantwoordelijk voor bent dat je ook daadwerkelijk - en effectief - kunt werken. Dat wil in ieder geval zeggen dat je goede internetverbinding hebt en goed bereikbaar bent. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor een goede werkplek. Verder dien je rekening te houden met privacy, dus zorg voor een werkplek waar dat voldoende is geborgd. In het geval voorgaande niet lukt of niet lijkt te lukken dan kan de toestemming worden geweigerd of worden ingetrokken als deze al was verleend. In dat laatste geval keer je terug naar Nederland.

  Houd er tot slot rekening mee dat het verplicht is dat je een geldige WA verzekering, zorgverzekering en reisverzekering hebt.

  Remote werken vanaf je vakantieadres in Nederland is (juridisch en fiscaal) eenvoudiger. Stem dit echter ook af met je leidinggevende.