Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Accreditatie/Visitatie

Laatst gewijzigd op 14 juni 2022
Informatie van VU OKP

Informatie van VU OKP

 • Accreditatie

  Opleidingen die in aanmerking willen komen voor hernieuwde accreditatie moeten in het kader van de accreditatieaanvraag een Zelfevaluatierapport (ZER) schrijven. De afdeling OKP kan biedt hulp bij het schrijven door onderwerpen uit het NVAO-kader nader toe te lichten (middels een handleiding), door het Zelfevaluatierapport mee te lezen en daarbij van commentaar te voorzien en suggesties voor verbetering te geven.

  Opleidingen die voor het eerst geaccrediteerd willen worden schrijven een aanvraag nieuwe opleiding. Ook hiervoor geldt dat de afdeling OKP ondersteuning kan bieden, zie hieronder ook het protocol voor het starten van een nieuwe opleiding.

  Memo kwaliteitszorg bestaande opleidingen VU (2019)

  Het accreditatiestelsel
  In het huidige accreditatiestelsel geldt dat accreditatie, die plaatsvindt op het niveau van de opleiding, kan geschieden in de vorm van een beperkte opleidingsbeoordeling of in de vorm van een uitgebreide opleidingsbeoordeling.Ook voor nieuwe opleidingen geldt een vergelijkbare optie: een beperkte toets nieuwe opleiding of een uitgebreide toets nieuwe opleiding. Bij de beperkte beoordeling wordt niet meer apart stilgestaan bij de personele inzet ten behoeve van een opleiding, de beschikbare voorzieningen en het systeem van kwaliteitsborging. Het verschil tussen de beperkte en de uitgebreide opleidingsbeoordeling komt tot uiting in de verschillende beoordelingskaders die de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (hierna afgekort als NVAO) ervoor geformuleerd heeft.

  Als een instelling in aanmerking wil komen voor beperkte toetsing van haar bestaande en nieuwe opleidingen, dient eerst een Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) door de NVAO plaats te vinden met een positief resultaat. De NVAO beschrijft de toets aldus: “wanneer door de NVAO bij een dergelijke grondige doorlichting is vastgesteld dat de kwaliteitszorg van een instelling zó goed op orde is dat de kwaliteit van de opleidingen stelselmatig en waar nodig verbeterd wordt, komt de instelling in een ander accreditatieregime terecht en in dit regime beoordeelt een visitatiepanel van onafhankelijke deskundigen een opleiding op een klein aantal standaarden die het hart van de onderwijskwaliteit betreffen, en accrediteert de NVAO op basis daarvan al dan niet een opleiding”.

  De VU heeft in 2016 de Instellingstoets kwaliteitszorg met positief gevolg afgelegd, na te voldoen aan de voorwaarden die hierdoor in 2014 door de NVAO aan waren gesteld. In 2020 is de VU aan de beurt in de tweede ronde van de ITK. Alle opleidingen van de VU doorlopen dus het kader voor de beperkte opleidingsbeoordeling.
       
  Op de NVAO site staat een nadere toelichting op het accreditatiestelsel. Hieronder worden de belangrijkste punten toegelicht voor de kernvragen van de beoordelingskaders.

  Kernvragen van de kaders

  Bij de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) wordt de instelling beoordeeld op vier standaarden:

  1) Visie en beleid
  De instelling beschikt over een breed gedragen onderwijsvisie en een daarbij aansluitend beleid gericht op de interne kwaliteitszorg van haar onderwijs.

  2) Uitvoering
  De instelling verwezenlijkt de onderwijsvisie op doeltreffende wijze, blijkend uit passende beleidsacties en -processen met name op het gebied van personeel, toetsing, voorzieningen, en studenten met een functiebeperking.

  3) Evaluatie en monitoring
  De instelling evalueert stelselmatig of zij de beoogde beleidsdoelstellingen met betrekking tot onderwijskwaliteit realiseert. Daarbij betrekt zij relevante stakeholders.

  4) Ontwikkeling
  De instelling is gericht op ontwikkeling en werkt systematisch aan de verbetering van haar onderwijs.

  De procedure voorziet in een bestuurlijk overleg vooraf, een verkennend locatiebezoek en een verdiepend locatie bezoek.
   

  Opleidingen worden bij de beperkte opleidingsbeoordeling beoordeeld op de volgende vier standaarden:

  1) Beoogde leerresultaten
  De beoogde leerresultaten passen bij het niveau en de oriëntatie van de opleiding en zijn afgestemd op de verwachtingen van het beroepenveld en het vakgebied en op internationale eisen.

  2) Onderwijsleeromgeving
  Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het docententeam maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde leerresultaten te realiseren.

  3) Toetsing
  De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing.

  4) Gerealiseerde leerresultaten
  De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn gerealiseerd.

  Zie voor een uitgebreide uitleg: Beoordelingskaders accreditatiestelsel hoger onderwijs

  Contactpersoon: Jikke Bekker - jikke.bekker@vu.nl

 • Zelfevaluatie Rapport (ZER)

  Wanneer een opleiding een versie van de zelfevaluatie heeft die door alle belanghebbenden in de faculteit is gezien, organiseert OKP een meeleesgroep. Deze groep bestaat uit een lid van de Stuurgroep Onderwijskwaliteit (STOK), een kwaliteitszorgmedewerker van OKP en een derde lid, uit de groep opleidingsdirecteuren, portefeuillehouders onderwijs en facultaire kwaliteitszorgmedewerkers. De meeleesgroep voorziet de zelfevaluatie van commentaar, zodat de auteurs de opleiding zo overtuigend mogelijk neer kunnen zetten in het rapport.

  Het mes snijdt bij de meeleesgroepen aan twee kanten, omdat kennis en inspiratie over het schrijven van zelfevaluaties op die manier VU-breed verspreid wordt. Voor startende opleidingsdirecteuren is deelname aan één of meerdere meeleesgroepen dan ook aan te raden.

  Documenten
  Handreiking VU-format zelfevaluatie conform beoordelingskader 2018
  VU Guide to writing a self-evaluation report Accreditation Framework 2018

  Contactpersoon: Renate Prenen - r.prenen@vu.nl en Jikke Bekker - jikke.bekker@vu.nl

 • Proefvisitatie

  Ter voorbereiding op het bezoek van een visitatiecommissie is het nuttig om enkele weken voor de visitatie een proefvisitatie te houden. Tijdens de proefvisitatie wordt de visitatie gesimuleerd en geven de deelnemers elkaar feedback over hun optreden. Op die manier bepalen docenten, studenten en opleidingsmanagement samen hoe de opleiding zich wil presenteren tijdens de visitatie en hoe dat het best gedaan kan worden.

  Documenten:
  Proefvisitatie: Samenvatting (2018)
  Proefvisitatie: Achtergrond (2018)

  Contactpersoon: Renate Prenen - r.prenen@vu.nl

 • Midterm

  Het doel van de midterm review  van opleidingen is tweeledig. Ten eerste dient de midterm review een doel in de verbetering van de kwaliteit van de programma’s. Door middel van peer review wordt gekeken hoe het nu met de opleiding staat en welke verbeteringen er eventueel kunnen worden aangebracht. Ten tweede maakt een midterm review onderdeel uit van het interne kwaliteitszorgsysteem van de VU en toont het aan in welke mate het College van Bestuur “in control” is over de onderwijskwaliteit die de VU levert.  Het is een standaard onderdeel van de zesjarige accreditatiecyclus van de opleiding. Binnen deze cyclus wordt geborgd dat de aandacht voor de kwaliteit van de opleiding continu is en niet pas vlak voor het accreditatiemoment van de grond komt en daarna weer inzakt. Eventuele problemen bij opleidingen zullen door een midterm review  vroegtijdig worden gesignaleerd, zodanig dat formele oordelen vanuit de externe kwaliteitstoetsing zo min mogelijk negatieve verrassingen zullen inhouden.

  Documenten
  Samenvatting Midterm Reviews 2020
  Achtergrond Midterm Reviews 2020
  Handleiding Midterm Reviews secretaris 2020

  Contactpersoon: Jikke Bekker (jikke.bekker@vu.nl) en Ties Terlouw (t.terlouw@vu.nl)

 • Starten, wijzigen of stoppen van een opleiding of afstudeerrichting (VU protocol)

  OKP ondersteunt de initiatieven met betrekking tot het starten, wijzigen of stoppen van opleidingen en afstudeerrichtingen.

  Documenten:

  VU protocol starten, wijzigen of stoppen van een opleiding of afstudeerrichting (2017)
  Naamconventie VU opleidingen (2012)

  Contactpersoon: Jikke Bekker (jikke.bekker@vu.nl)